ןליא-רב תטיסרבינוא לש עובשה תשרפ יפד רגאמ

לש רתאב

ןליא-רב ריאמ

Parashat Shavua logo
המכ ינפל יתחתיפ ותוא שופיחה עונמ לש וחוכ תא םיגדהל איה הז רתא לש ותמגמ
םיפד ,תילגנאב םטועימו תירבעב םבור ,'םיפד' האמ ךרעל םייוצמ רגאמב .םינש
.םינש המכ ינפל םרוקמב ובתכנש

.תילגנאב וא תירבעב רתאב שופיחל


לע .תועיבקב ןכדעתמ הז רתא ןיאו ,ןליא-רב תטיסרבינוא לש ימשרה רתאה הז ןיא
אוה תושעל ךילעש לכ ,ןאכ תעצומה עדימה רוזחיא תינכת לש החוכב ריכהל תנמ
םש םיעוציבה תא תוושהלו ,ןליא-רב תטיסרבינוא לש ימשרה עובשה תשרפ רתאב רקבל
.תוושהל המ ןיא יכ הדבועב ריכתש דע ןמז טעמ אלא רובעי אל .ןאכ םיעוציבל

horizontal rule

ול ןיאש ןפואב ,תורוצ המכב םישופיח עצבל לכות תיחכונה עדימה רוזחיא תינכתב
תינכתל המודב םירמאמ שפחל לכות ,תישאר .המזוג וז ןיאו ,םלועה לכב ערו חא
ףדהש השרפה :קויד רתיל) רמאמ םש ,רבחמ םש יפל :הירפס לכב ומכ ונייה ,ף"לא
הירפסב ומכ אוה שופיחה ןאכ דע .הנש יפל םגו ,חתפמ-תלמ יפל ,(הרובע דעונ
יפרגוילביבה םושירה תא לבקמ ךניא שופיחה לש ופוסב :דחא 'לק' ןורתי טעמל
תינכתל סחיב ןוזחה תא וז רוזחיא תינכת המיגדמ ךכב .ומצע רמאמה תא אלא ,דבלב
בשי אלא ,הירפסל אובל ךרטצי אל ארוקה ,רמולכ .םלועב תוירפסה לכלו ף"לא
.םויכ רבדה לבוקמש יפכ ,ולש בשחמה ךותמ יפרגוילביב שופיח עצביו ותיבב
רפסה תא םא יכ ,לבקי אוה תואנ יפרגוילביב םושיר קר אל ,רבד לש ופוסב ,םלואו
.ומצע

ליעל הגצוהש רוזחיאה תלוכיל ףסונב .הלחתהה קר איה וז שופיח תלוכי ,םלואו
'ךותיח' ךות תאזו ,םילמ יתש וא ,תמיוסמ הלמל םאתהב רמוח אוצמל שפחמה לכוי
.ןאכ תמגדומה תלוכיה תרהבהל תואמגוד המכ הנה .תומדוקה תולוכיה לש

ךא ,ןמזורג ר"ד ברה לש וטע ירפמ ,(ליגרכ) הפי רמאמ תארק יכ רכוז התאש חיננ
אוה ורבחמש רמאמ שפח ,ןכבו .םירבדה ומסרפתנ הב השרפה תא קוידב רכוז ךניא
איה תרחא תורשפא .(ף"לא תינכתל המודב) וירמאמ לכ תא אוצמל לכותו ,'ןמזורג'
לש ןוכנ יולימו ,'םיטפשמ' תשרפ דובכל בתכנ ןמזורג לש ורמאמ יכ רכזנ שפחמהש
סחיב ובתכנש ןמזורג לש (וירמאמ :וא) ורמאמ תא ידיימ ןפואב איבי התליאשה ףד
שולש ינפלש רכוז ינא :ול רמואו ןרפסל אב ארוקה םימעפל ,ילואו .םיטפשמ תשרפל
רורב ךא ,ותוא בתכ ימ רכוז אל ינא ,תידוהי תונמאל סחיב הפי רמאמ יתארק םינש
.ידיימ ןפואב אלמתת וז השקב םג .ח"נשת תנשב הז היהש יל

,173 ןוילג תא האנהב תארק יכ ךל רוכז ,לשמל .ןוילגה רפסמל םאתהב איה תפסונ שופיח תורשפא
.ךכ לע רתיו ,שרדנה ףדה תא ךל ןתי ןוילגה רפסמ יפל שופיח .רחא רפסמ וא 167 וא
תואצותל םתוא 'רשרשת'ו תורעהה תא תינכתה אצמת ,הז ןוילג לע ריעה והשימו הדימב
.תושעל לוכי אל ספדומ רפס ףאש ןפואב

.ךכ לע תונעל לקנ ?'הילטיא' תרכזומ רתאה לכב ןכיה ,לשמל .לכה אל דוע הזו
אוה הז רתוימ טלפ .ץפח םהב ונל ןיאש תואצות ידמ רתוי םילבקמ ונא םיתעל ,םרב
ןתינ ,ךכיפל .(המוד הביסמ עבונ ידמ ןטק טלפש םשכ) תואנ אל שופיח לש האצות
וא ,םילמ ףורצ וא ,'עושעש' הלמה תא ורמאמב ריכזמ ינולפ רבחמ םא תולקב רתאל
עדימה רוזחיא תינכת ,תרחא ןושל .רגאמב תמיוסמ הלמ הרכזוה תינולפ הנשב םא
ךותמ ארוקל רכומה גוסהמ עדימ רוזחיא לש תלוכי תבלשמ שמתשמל תאזב תשגומה
.(DBS תינכת וא ,ןליא-רב תטיסרבינוא לש ת"ושה טקייורפ :ןוגכ) םירוטילקתה
,(דועו ,םיאשונ) םירבחמ יפל רותיא תרשפאמ עדימה רוזחיא תינכת ,ךכל ףסונב
תייעבל עדומש ימ לכל האלפנ איה ולא תולוכי יבוליש לש האצותהו ,ף"לא ומכ
.ינרדומה םלועב עדימה ירוזחיא
הניינעו ,הכירעהל ועדי לכה אל רשא תפסונ הנוכת וז רוזחיא תינכתל שיו ,ןכ
סקדניאל תוקוקז םלועב תומייקה תורחאה עדימה רוזחיא תוינכת לכ .בושחימה םוחתב
השעמל ותוא עצבמ התא ,ת"ושה טקייורפב שופיח עצבמ התא רשאכ ,המגודל .םדקומ
תינכת ,תאז תמועל .ןכ ינפל ןכוהש ,(תיניטלמ עיבצמ ,סקדניא :ירק) 'חתפמ' לע
ידי לע יטמוטוא ןפואב קדביי תשרל הלעומה רמאמ לכש רמולכ ,תימאניד איה וז
לש הנכה אלל םג טסקט לכ רתאת תינכתה .תמדקומ הנכה לכ אלל רוזחיאה תינכת
,האלה ןכו ,'חתפמ-תלמ' ,'רבחמ' יפל םכחותמה שופיחב רזעיהל תנמ לע ךא ,ץבוקה
ינפל הירפסל סנכיי אל אוה :הירפסב רפס תנכהל המודב ,רמאמה תא ןיכהל שי
ריחמה ,םלואו .שומיש וב השעיי אלו רתואי אל רפסה תרחא ןכש ,תואיכ גלטוקיש
לע בושחת .תלבקתמה האצותל האוושהב טועפ אוה םירמאמה 'תנכה'ב םלשל ךירצ ותוא
תא ןיבתו תשרב תומייקה ןהינימל עדימ רוזחיא תוינכתב יתלבקש 'לבז'ה לכ
.יתנווכ
.שקובמה עדימל תושיגנה רבגת התועצמאבש איה וז תינכת לש תיפוסה האצותה
הז רפס ךא ,ןליא-רב לש עובשה תשרפ יפד ובו רפסה תא תינקש ןכתיי ,המגודל
רזעיהל לכות אל הבורקה תבשה תארקל והשלכ רמוחל קקדזת רשאכו ,ףדמה לע יוצמ
.ירבעה חולה :ןוגכ ,'השרפ' ול ןיאש אשונב ןודל הצרת םא טרפב ,תואיכ וב
ךייוכיס ויהי םישולק ןליא-רב תטיסרבינוא לש ימשרה רתאל סנכית םא ,ךכב אצויכ
רתאל ךל רשפאת ןאכ תגצומה עדימה רוזחיא תינכת ,תאז תמועל .ךשקובמ תא אוצמל
.תוריהמבו תולקב שקובמה רמוחה תא
.הז רתאב השעמל הכלה תמשגומ תואיצמ יהוז :ןוזח קר אל והז

.תוריק אלל הירפסה ,תילאוטריווה הירפסה לש התישאר תא םיגדמ הז רתא :םוכיסל

.תירבעב םבור ,עובש-תשרפ יפד 179 תעכ םייוצמ הז רתאב
ןליא-רב ריאמ
א"סשת זומת
Please send your comments and suggestions
The electronic address of this file is: :איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/parasha/index.html

last updated: June 28, 2001