יסודות המלאי – מכללות אורט

תשע"ח

סילבוס

סילבוס תשע"ח

קריאה חובה

להלן חומר קריאה חובה:

·         Counting Inventory

·         Performance Management in Inventory Measurement

·         Retailer-Supplier Partnerships

·         The Square root Law of Inventory

הרצאות

·         מבוא ועקרונות ניהול המלאי

·         פילוח מלאי

·         תכנון מלאי דיפרנציאלי

·         תכנון מלאי: ללא חוסר, עם חוסר, מלאי בטחון, מוכר העיתונים, הספקה מיצור, מלאי חלקי חילוף

·         צמצום מחסנים

·         עלויות מלאי

·         ספירות מלאי

·         תקציב מלאי

תרגול

·         תרגילי דוגמא:

o          פילוח וסיווג מלאי - פרטו       דוגמה מהשיעור לפילוח וסיווג פרטו

o          ניהול מלאי דיפרנציאלי

o          תכנון מלאי  - מודל EOQ ללא חוסר

o          תכנון מלאי  - מודל EOQ עם חוסר

o          תכנון מלאי  - מודל EOQ עם מלאי בטחון

o          תכנון מלאי – מודל EOQ עם הזמנה מייצור

o          תכנון מלאי במודל סטוכסטי חד תקופתי (בעיית מוכר העיתונים)

o          מלאי חלקי חילוף למערכות

o          ספירות מלאי

o          תקציב מלאי

o          צמצום מחסנים

 

·         תרגילים  להגשה:

o               מטלה 1 

o               מטלה 2

o               מטלה 3

o               יש להגיש את חוברת התרגילים המורכבת משלוש המטלות עד המבחן במועד א'.

o               לא תתאפשר הגשת תרגילים מאוחרת, ההגשה אישית בלבד !

o               לתשומת לבכם/ן: פתרון התרגילים מהווה מרכיב חשוב מאוד בהכנה למבחן.

o               את המטלות יש להגיש באופן מקוון בלבד. יש לסרוק ולשלוח את המטלות לכתובת targilim.ort@gmail.com

o               לא יתקבלו מטלות שיוגשו בעותק קשיח !

 

·         פתרונות לשאלות נבחרות מתוך תרגילי ההגשה:

o               מטלה 1 – תרגיל 3

o               מטלה 1 – תרגיל 5

o               מטלה 1 – תרגיל 6

o               מטלה 3 – תרגיל 10

 

·         דף נוסחאות מסכם עבור המודלים של EOQ: EOQ

בחינות

·         המבחן עם חומר סגור – ניתן להכניס לבחינה דף נוסחאות בגודל A4 כתוב משני צדדיו.

·         בבחינה שאלות כמותיות על המודלים שנלמדו בכיתה ושאלות איכותיות (תשובות מילוליות ולא מספריות) על החומר שנלמד בכיתה וכן על קריאת החובה.