ס"היבב תינוגראו תיגוגדפ תיעוצקמ הניחבמ תווצהו הרומה ידיקפת בוציע
ידיתע יפרגונתא רקחמ – רורד ינשדחה
גיספ דוד 'רד
עלס ןויס

תיצמת
תא ופקשיש ךכ ,םירומה ידיקפת תרדגה תא בצעל ךרוצה לע םיעיבצמ תיכוניחה תוינידמה יעבוק
רפס-תיב תא ראתל שקבמ הז רמאמ .םידימתמ םייוניש ךות תחתפתמה תואיצמה לש םירגתאה
,תיגוגדפו תינוגרא ,תילוהינ הניחבמ תוחתפתמ תוסיפת לע תוססובמ תויכוניחה ויתורהצהש רורד
לגס ידיקפת תא הדובע ידכ ךות שדחמ רידגמ ידוחיי רפס-תיב דציכ ראתמה לדומ טטרשל תנמ לע
רקחמה תטישב ונשמתשה .םירומה ידיקפת לש השדח תיעוצקמ תוברת רצויו הארוהה
תא תוארל םמצע םירומל הרזע רשא (Ethnographic Future Research—EFR)תידיתעה תיפרגונתאה
.רפסה-תיבב םדיקפתב םהינפב תודמועה תויורשפאה תא םהל הריהבהו ,חתפתמ םדיקפת

חתפמ תולימ
.רפס-תיב ,םיידיתע םייומיד ,יוניש ,םיידיתע םירומ ידיקפת ,ידיתע יפרגונתא רקחמ

אובמ
םידיקפתה ילעב ןיב םיסחי תוכרעמבו םידיקפתב םייוניש ךירצמ ידיתע ינשדח רפס-תיב
םייונישל ואיבה וב תוגוהנה דומילה תוטישו רורד רפס-תיב ןוגרא .(Payzant & Gardner, 1994)
תווצ ברקב תונגראתהה .תיתוברתו תיתרבח ,תיכוניח הניחבמ םירומה יסחיבו הדובעב םיטלוב
יסופד םיסרוג הלא םייוניש .םירומה ידיקפתב םייונישל סחייתת רקחמב גצות רשא םירומה
םשומ שגדה רשאכ ,םויה רכומ אוהש יפכ רפסה-תיבב םיחיכשה הלאמ םינושו םישדח תרושקת
יוניש .הדימלהו הארוהה רופיש םשל םירומה ןיב הלועפ ףותישבו תווצ תדובעב יתטיש שומישב
דח איה רפסה-תיב ןוגרא לש םיינבמה םייונישל תוסחייתה אלל םירומה ןיב תרושקתהו םיסחיה
אלו םיינבמ םיינוגרא םישודיח ססבל שקבמ וללכב רורד רפס-תיב .ךרוצה יד הליעי אלו תידדצ
.םיסחיה יסופדב םייוניש קר
לש תיללכה הרטמה .'בי התיכל דעו 'ז התיכמ החימצב לחה רשא 1995 – ב חתפנ רפסה-תיב
האמה תארקל החלצה רתיב וידימלת תא ןיכיש רפס-תיב לש םגד רוציל התייה רורד רפס-תיב
ןוגראמ ס"היב הנבמ תא בצעל ףאוש רורד רפסה-תיב לש הלהנההו המקהה תווצ .21 --ה
םיתווצ תדובע לע ססובמה רתוי ימיטניאו "חוטש" ירוזיב ןוגראל ינומהו יכראריה יטרקוריב
יסיפה בחרמה :ויביכרמ לכ תא שדחמ תונבהל תפאוש הלהנהה ךכב חילצהל ידכב .םיימונוטוא
יכוניחה לגסה תדובע הנבמ ,הדימלהו הרבחה ,ךוניחה תוצובק הנבמ ,תידומילה הביבסהו
רפסה-תיב לש רשקהו דימלתה לש דוקפתהו ןמזה ןוגרא ,ירפס-תיבה םידומילה ןונכת ,וידיקפתו
.(ו"נשת ,גיספ) ויתוביבסו
אקווד .זכרמב הרומה םגש אוה רורד לש תיכוניחה הסיפתה תיינבב םיחנמה תונורקעה דחא
ירומל .רוסמו שבוגמ םירומ תווצ לע ןעשיהל רפסה-תיב בייח תדמתמ תונתשה לש ןדיעב
,םהל ףתושמה יכרעה "ןימאמ ינא"ה תרהבה לש קסופ יתלבה ךילהתב יזכרמ דיקפת רפסה-תיב
רפסה-תיב לש ותוהמ תא אטביש ירפס-תיב סותא תריצי ,הרורב תירפס-תיב תוינידמב ותמשגה
םירומל םיתואנ הדובע יאנתל גואדל הרטמ ומצעל םש רפסה תיב .הליהקה יכרוצ תא םולהיו
.וב לועפל וצריו וילא ךייתשהל ואגתיו ,םמצע תא םהב שממל ולכויש
יגרד לוטיב ךות םירומה לש הימונוטואה דיקפת תבחרה אוה רורד רפס תיבב יוסינה ירקיעמ דחא
ןיא .םיימונוטוא םיימוחת בר הדימל יזכרמב םידמלמ םירומה ךכ םשל .םיילוהינ םייניב
לכל םויב םימעפ שולש זכרמל זכרממ םירבוע םידימלתה אלא ,םידימלתל תיזיפ םא-תתיכ
תא רידגמ ,רשקמה תא רחוב זכרמה ירומ תווצש ךכב תאטבתמ םירומה לש הימונוטואה .רתויה
,הדימל תביבס חתפמו תיתנש-שש םידומיל תינכות ןנכתמ ,םעוציבב קלחתמו זכרמב םידיקפתה
יכרדב הלכו תיטתסא תוזח לע הרימשו ןויקינמ לחה זכרמב הדימלהו םייחה תוחרוא תא בצעמ
להונמה ומצע ינפב ימונוטוא רפס-תיב ןיעמ אוה זכרמ לכ .םתוגהנתהו םידימלתה יגשיה תכרעה
.םירומה תווצ ידי-לע
לכ .םידימלת 80-81 לש תועובק םא-תוצובקל הבכשה תקולחב אוה רורדב ינבמה דוחייה
תשולש .הלשמ ךנחמ םע םידימלת 27 תונב תועובק ךוניח תותיכ שולשל תקלחתמ םא-תצובק
,גיספ) םאה-תצובק לש תיתוברתהו תיתרבחה התוחתפתה תא םיוולמ ,תותיכה לש םיכנחמה
.(ו"נשת
תויביסנטניאבו ףקיהב תווצ תדובע בייחמה הרומ לש הדובע הנבמ רצוי הז ןיעמ םידומיל הנבמ
הרומה תדובע תא הנשמ השלש לש תווצב הארוהה .םיליגר רפס-יתבב לבוקמש המל לעמ
לוהינב תופתתשה םג .השלשל תינמז וב יארחאה תווצב הארוהל תדדוב התיכב דיחי תארוהמ
תינוגרא תוברת רוציל איה ס"היב לש הפיאשה .תווצ תדובע תבייחמ ימונוטוא הדימל זכרמ
קלח תחקל תונכומ ,תישיא תושימג ,ידדה ןומיא ,"ןוגרפ" ,םישדח םירומ לש הלבק לע תנעשנה
.(ח"נשת ,רונמ) ימונוטוא תווצב דקפתל תלוכיו יעוצקמה זכרמה לוהינבו חותיפב
רחא תוקחתהל היהי ןתינ יכ ונרעיש רורד רפס-תיבב הרומה ידיקפת תוחתפתה רקח ךרוצל
תיפרגונתאה רקחמה תטיש תרזעב םירומה לש דיתעה ייומיד רוקחת ידכ ךות תוחתפתהה תומגמ
-ה ךילה תרזעב (.1980) Textor ידי לע החתופ רשא Ethnographic Future Research (EFR) תידיתעה
דיתעב הרומה ידיקפת לש םינוש םיטירסת חסנל ידכב םירומ תוצובק םע תונויאר ונלהינ EFR
תומגמה לש ריבסהו ימיספה ,ימיטפואה טירסתה תא םהיניעב םיאור םה דציכ םהינפב גיצהלו
.חמוצ ינשדח רפס תיבב הרומה ידיקפתב
תא ןיבהלו תולגל הצובקל וא הליהקל ,יהשלכ הרבחל תרשפאמ וזש םושמ EFR תטישב ונרחב
ידיתע רפס-תיבב םירומה תליהקל רשפיא EFR -ה ךילה הז רקחמב .תידיתעה התוברת תרגסמ
תרדגהל תסחייתמה תידיתעה תיעוצקמה םתוברת תא תולגל הז רקחמב קלח ולטנש רורד ינשדח
.ידיתעה םדיקפת
תאו םדיקפת יפוא תא החימצה תונש ידכ ךות בצעל המישמה הלטוה רורד רפס-תיבב םירומה לע
םיתווצל רשפאל דעונ הדימלה יזכרמ לש הנבמה .םהלש תווצה תדובע לש םיינוגראה םינבמה
הדימל יזכרמ .תועוצקמ לוכשא וא עוצקמ לכל םימיאתמ םיבאשמ זכרמו תידומיל הביבס חותיפ
רפס-תיב-תת ןיעמ אוה זכרמ לכ ,השעמל .ימונוטוא ןפואב םהיתווצ ידי-לע םילהונמ הלא
רשפאמ הז ינבמ דוחיי .(ח"נשת ,רונמ) ולש םירומה תווצ ידי-לע להונמה ומצע ינפב ימונוטוא
לקשמ שי תידיתעה תיעוצקמה םתוברתלש ךכ ,ודיתע לע יארחאו ימונוטוא תויהל םירומה תווצל
דיתע לע עיפשהל םתוכמסב שי הלהנהלו עוצקמה זכרמל םש "םיליגר" רפס-יתבמ לידבהל ,בר
.םיארחא םה םהילע םירומה תווצ
םהש יפכ םדיקפת לש םיירשפאה םיטירסתל םירומה תא ףושחל התייה רקחמה תרטמ
,םתנבהו םינושה םידיתעה תעידיש החנהב םהלש םיביטקלוקה םיידיתעה םייומידהמ םיפקתשמ
םיפקתשמ םהש יפכ דיתעה תונומת לע ךמתסהב יוצרה םדיתע תא בצעל תרקחנה הצובקל רשפאי
.םינושה םיטירסתב
רורד רפס-תיבב ידיתע הרומ לש לדומ בצעל םירומל רוזעל ידכב התייה םיטירסתה חוסינ תרטמ
.ביטקלוקכ וללה תויורשפאה לש רוריב ידכ ךותו תומייקש תוברה תויורשפאל תועדומ ידכ ךות
אל ,ונתעידי בטימל ךא .רפסה-תיבל תורושקה תונוש תויגוסב וקסע םיבר םייפרגונתא םירקחמ
תווצהו הרומה ידיקפת בוציעב רישי ןפואב (Action Research) לועפל ושקיב רשא םירקחמ וכרענ
רקחמ קר .תוידוחיי תורטמ תלעב השדח הדובע תביבסב תינוגראו תיגוגדפ ,תיעוצקמ הניחבמ
תצובקב וב רבודמ אלו ,םידיקפת תיינבהל תורישי שדקוה ,הכ דע ונאצמ רשא ,דחא יפרגונתא
בר) פ"סר ,(הגולפ דקפמ) פ"מ ,הניצק ללכש תיאבצ ךוניח תדיחי לגסב אלא ,רפס-תיבב םירומ
םיסחיה תא ראבלו ,לגסב םידיקפת םינבנ דציכ ןוחבל שקיב רקחמה .תודקפמו (יתגולפ למס
םהידיקפת תא שדחמ םיבצעמו םימייקמ ,םידמול םהש ךות םידקפמה ןיב ןילמוגה תולועפו
ידיתע יפרגונתא רקחמ אלו דבלב ER יפרגונתא ךילהב ךרענ הז רקחמ (.1991 ,םירחאו יתשק)
.(EFR)


. 1998 © ,ךברוא ליאל תורומש תויוכזה לכ .HebWeb Converter תועצמאב רצונ הז ףד
הלעמו 800x600 היצולוזרב הייפצל ץלמומ