Biographical
sketch

Publication

Books

Counseling

Research in
Progress

Future
Studies

VR Links

VR Lab

VR Projects

Courses

5 Meta Trends

Creative Links

Newspaper
Collumn
Articles

Dobbert, Marion L. & Passig, David (eds) (1989). Cambridge Today and Tomorrow: Designing an Optimistic Future for 2010. SPFE, University of Minnesota Press. Minneapolis, Minnesota. 40 pages.

Passig, David (1994). A Distinctive Social Systems Parlance. Sistemica. Instituto Andino De Sisteman. Lima, Peru. Winder 1994. Vol. 6:1 (34-45).

Offir, B., Katz, Y. & Passig, D. (1994). A Multimedia Alkalmazasa a Kerdezeses Tanulasi Technikahoz Valo Adatbank Hasznalataban. Agria Media. Oktober 1994 (54-56).

Passig, David (1996). Developing Communal Future Jewish Imagery with a Group of Teenagers. Journal of Jewish Communal Service. The Journal of the Jewish Communal Association. Kendall Park, NJ. Lancaster Press. Lancaster, PA. Spring 1996. Vol. 72:3 (210-216).

Passig, David (1997). Imen Delphi: A Delphi Variant Procedure for Emergence. Human Organization. Journal of the Society for Applied Anthropology. Southern Methodist University. Dallas, TX. Spring 1997. Vol. 56:1 (53-63).

Passig, David (1998). An applied Social Systems Procedure for Generating Purposive Sound Futures. Systems Research and Behavioral Science. The Official Journal of the International Federation for Systems Research. Wiley & Sons. West Sussex, England. Winter 1998. Vol. 14:1 (67-78).

Passig, David (1998). Futures' Methodologies as Scientific Tools for the Emergence of Humankind. World Futures. The Academy of Evolutionary Management & Advanced Studies. Gordon & Breach Science Publishers. Yverdon, Switzerland. Spring 1998. Vol. 43:3 (Z-Z).

Passig, David (1998).Teaching Future Jewish Life Through a Cross-Generation Future Oriented Curriculum. Religious Education. The Journal of the Religious Education Association and the Association of Professors and Researchers in Religious Education. University of Judaism. Los Angeles, CA. Spring 1998. Vol. X:3 (Z-Z).

Chapters in Books

Offir, B., Katz, Y. & Passig, D. (1995). The Utilization of Open Courseware for Developing an Inquiry Approach in the Study of Non-Scientific Subjects. In Wright, J. & Benzie, D. (eds). Exploring a New Partnership: Children, Teachers, and Technology. Elsevier Science Publishers, Amsterdam.

Passig, David (1996). An Israeli Model of a Networked Teachers' Training Center for Implementation of Information Technology in Curriculum Development. In Benzie, D. & Katz, Y. (eds). Information Technology. IFIP. Laxenburg, Austria (129-137).

Passig, David (1996). Virtual Literacy: Literacy in Virtual Learning Environments. In Didsbury, H.F. (ed). Future Vision: Ideas, Insights, and Strategies. World Future Society. Washington, Maryland (133-146).

Passig, David (1997). A Knowledge Based Model of a Networked Teachers' Training Center for In-Service Training with Information and Communication Technology. In Passey, D. & Samways, B. (eds). Information Technology: Supporting Change Through Teacher Education. Chapman & Hall, London, UK (132-138).


Chapters in Hebrew Books
.úéãéúò íéãåîéì úéëåú úáéì ìù éåöø èéøñú (1997) ãåã ,âéñô
íéãåîò ,áéáà-ìú úèéñøáéåà ,úåîø úàöåä .ïîæä ïçáîá êåéçä ,(êøåò) éãìô ïúéà ,êåúá
. 53-61

ïééì÷ ,êåúá .íåìá ìù äéîååñ÷èä ïåòø (1998) ãåã ,âéñô.
úèéñøáéåà úàöåä .ìàøùéá íäéúåçôùîå óèä ,(úëøåò) äéô
.101-112 íéãåîò ,ïìéà-øá


Articles in Hebrew
.(94-99) 91 éåé , úåìòî .ãéúòä éãåîéì (,1991) ãåã ,âéñô

ïåòø :íééãéúò íéøåùéëå úåéåîåéî ìù âéååñú (1997) ãåã ,âéñô
éëãòä øôñä úéá (úëøåò) éôñë ìæî :êåúá.íåìá ìù äéîååñ÷èä
ãøùî ,éâåâãôä ìäéîä .øâúàî ãéúòì úáëøåî äéååäî
.(63-90 íéãåîò) êåéççä

.ãéúòä éìäî å÷÷ãæé íäì äãéîìä éøåùéë (1997) ãåã ,âéñô
.(54-58 íéãåîò) éàî .úéìåäé äáéùçì ïåçøéä .ñåèèñ


* If you can't read the Hebrew, you can get the fonts and instructions over here.
(Save file to a temporary location, then run it to expand the files)

If the Hebrew text in the following pages does not fit in your browser window, we recommend changing the fixed font size to a smaller value (e.g. for Netscape users, using Options - General Preferences - Fonts).

[Previus] [Index] [Next]