רשימת ספרים שפורסמו בעברית:

 

·         פירוש הרמב"ם למסכת ברכות – מהדורה מבוארת, מעליות תשס"ד.

·         פירוש הרמב"ם למסכת פאה – מהדורה מבוארת, מעליות תש"ע.

·         פירוש הרמב"ם למסכת עבודה זרה – מהדורה מבוארת, מעליות תשס"ב.

·         פירוש הרמב"ם למסכת גטין – מהדורה מבוארת, מעליות תשס"ו.

 

·         ביאור קצר לפרקי צדקה ופדיון שבויים, מתוך מפעל משנה תורה של ישיבת אור וישועה בעריכת הרב יוחאי מקבילי, תשס"ז.

 

 

רשימת מאמרים שפורסמו בעברית:

 

* דרור פיקסלר, תמהון לבב, אור חוזר (בטאון תלמידים בישיבות הגבוהות ובישיבות ההסדר), גליון 7 (אייר תשנ"א) 8-5.

* דרור פיקסלר, מחליף פרה בחמור, מעליות יא, תשנ"א 160-146.

* דרור פיקסלר, הביטוי חכמים/חסידים ראשונים במשנה תורה לרמב"ם, סיני קט, תשנ"ב נו-צא.

* דרור פיקסלר, הלכות מקוות - על חזרה אחת בפרוש המשנה לרמב"ם, מעליות יב, תשנ"ב 78-65.

* דרור פיקסלר, המחלוקות המובאות ב"משנה תורה" להרמב"ם, מעליות יג, תשנ"ג 194-189.

* דרור פיקסלר, על הגולל ועל האוהל - ברורים בדיני טומאת כהן, מעליות יד, תשנ"ד 108-86.

* דרור פיקסלר, הלכה למשה מסיני בפרוש המשנה לרמב"ם, סיני קיח, תשנ"ו רנב-רסא.

* דרור פיקסלר, אסטרונומיה ואסטרולוגיה במשנת הרמב"ם, תחומין יט, תשנ"ט 447-439.

* דרור פיקסלר, הרחקות בין הבעל והאשה בתקופת הנידות, צהר ב, תש"ס 35-21.

            תגובה למאמר – הרב שלמה לוי, לא חומרות אלא הגדרות הלכתיות בסיסיות, צהר ג, תש"ס.

            תשובה לתגובה – דרור פיקסלר, מפולטת שכבת זרע עד המתנה חמישה ימים לפני שבעה נקיים, צהר ד, תשס"א 63-67.

            תגובות נוספות למאמר זה מצויות בצהר ד.

            ניתן למצוא את כל המאמרים והתגובות גם באתר הבית של צהר.

* דרור פיקסלר, מקורות וביאורים לפירוש המשניות לרמב"ם על מסכת עבודה זרה, על פי כתב יד הרמב"ם, נטועים ו, תש"ס 57-37

* דרור פיקסלר, קבר אינו מטמא באהל - פתרון חדש לבעיית טומאת כהנים, תחומין כ, תש"ס 376-387.

* דרור פיקסלר, מדעי הטבע כעזר וכחלק ממדעי האלוהות, צהר ד, תשס"א 93-106.

            תגובה למאמר – הרב ד"ר מיכאל אברהם, צהר ו, תשס"א.

            ניתן למצוא את המאמר והתגובה גם באתר הבית של צהר

* דרור פיקסלר, מידות ושיעורי תורה בפירוש המשנה לרמב"ם, בד"ד 12, תשס"א 35-60.

* דרור פיקסלר, הקרבת התמיד כנגד היום או כנגד השמש?, תגובה למאמרו של פרופ' חיים הלפרן "מקומות שחיטת קרבנות התמיד וטעמיהם" בד"ד 11: קיץ תש"ס, עמ' 58-51, בד"ד 12, תשס"א 105-107. תשובה לתגובה שם.

*  דרור פיקסלר, ספרד ארץ ישראל ומצרים בפיהמ"ש לרמב"ם, נטועים ח, תשס"ב 43-63.

* עו"ד גיל נדל ודרור פיקסלר, האם הנוצרים בימנו עובדי עבודה זרה?, תחומין כב, תשס"ב 68-78.

            תגובה למאמר – הרב יעקב אריאל, נספח למאמר בתחומין כב.

* דרור פיקסלר, טלטול ספר תורה לצורך מניין זמני, שנה בשנה כרך מג, תשס"ג 20-32.

* דרור פיקסלר, דרכי הדרש לשיטת הרמב"ם והרלב"ג, תגובה למאמרו של הרב ד"ר מיכאל אברהם, צֹהר יג תשס"ג 145-149. תשובת הרב ד"ר אברהם שם.

            תגובה למאמר – הרב כרמיאל כהן, צֹהר יד תשס"ג 167-165.

תשובה לתגובה –דרור פיקסלר, דרכי הדרש לרלב"ג, בצהר טו תשס"ג 145-141.

ניתן למצוא את המאמרים והתגובה גם באתר הבית של צהר.

* דרור פיקסלר, פטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן במשנת הרמב"ם, סיני קלא, תשס"ג מא-נג.

* ד"ר יצחק ישי ודרור פיקסלר, שימוש באופטיקה מודרנית בראיית הירח החדש, תחומין כג, תשס"ג 309-298.

            פורסם שנית עם הרחבות ביודעי בינה ב תשס"ד.

* דרור פיקסלר, מבוא לפיהמ"ש לרמב"ם, עבודה זוכה בתחרות עבודות לזכרו של הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל, סיוון תשס"ג.

* דרור פיקסלר, הרמב"ם והרבדים, מאמר לזכרו של סבי ר' שלמה ב"ר מאיר צבי קלמן ז"ל נפטר בו' אדר ב תשס"ג. צהר טו תשס"ג 64-55.

* דרור פיקסלר, 'תרומה גדולה' - שיעורה, אמונות עיתך 55, תשס"ד 50-36.

            תגובה למאמר – הרב אהוד אחיטוב, שיעור תרומה מן התורה, אמונות עיתך 55, תשס"ד.

* דרור פיקסלר, סדר הקדימה בברכות פירות שבעת המינים, סיני כרך קלג תשס"ד רכח-רלז.

* דרור פיקסלר, פרשיות מעשר ראשון במשנת הרמב"ם, תרביץ עג, ד תשס"ד 625-619.

* דרור פיקסלר, כוונה במצוות במשנת הרמב"ם, המעיין מה, ב תשס"ה 46-36.

* דרור פיקסלר, לשון תקיפה בפירוש המשנה לרמב"ם - לשונו של הרמב"ם בפסיקת הלכה במקומות מסופקים, ולשאלת יחוס הפירוש לתלמוד מסכת ראש השנה לרמב"ם, סיני קובץ הרמב"ם כרך קלה-קלו תשס"ה עמ' קנא-קצח.

* דרור פיקסלר, פירוש הרמב"ם למשנה – רקע, חדשנות ויחסו לספרות התלמודית, מסורה ליוסף ד, תשס"ה 262-248.

* דרור פיקסלר, דרכים בפסיקת הלכה, המעיין מה, ד תשס"ה 62-50.

* דרור פיקסלר, טעמי המצוות במורה הנבוכים ויחסם לשאר כתבי הרמב"ם – עיון בטעמי מצוות שילוח הקן, צהר כב תשס"ה 104-95.

* דרור פיקסלר, לשון וסגנון בפירוש המשנה לרמב"ם, מעליות כה תשס"ה, קובץ לציון 800 שנה לפטירת הרמב"ם 247-199.

* דרור פיקסלר, יש מאין, צהר כד תשס"ו 157-153.

* דרור פיקסלר, דרשה לפני תפילת מוסף, המעיין מו, ב תשס"ו 47-43.

* דרור פיקסלר, צירוף מחלל שבת למניין והעלאתו לתורה, תחומין כו תשס"ו 304-293.

*דרור פיקסלר, על מצווה ועבירה של יהודי לא דתי, צהר כו תשס"ו 158-151.

            תגובה למאמר – הרב ד"ר מיכאל אברהם, הבהרות בעניין עבירות של חילוניים, צהר כז תשס"ז 124-121.

            תשובה לתגובה על ידי הרב דרור פיקסלר, צהר כז תשס"ז 126-125.

* דרור פיקסלר, איסור תחומין ברמב"ם - שמרנות הלכתית כפי שבאה לידי ביטוי בדינמיות פנימית, סיני כרך קלח תשס"ו מג-נה.

* דרור פיקסלר, שבעת המינים עיון בפירוש המשנה לרמב"ם, על אתר יג-יד אלול תשס"ו 124-117.

* דרור פיקסלר, הישיבה והאקדמיה בההדרת 'משנה תורה' לרמב"ם, צוהר כז תשס"ז 159-153.

*דרור פיקסלר, נתינת גט קודם יציאה למלחמה, תחומין כז תשס"ז 417-409.

            למאמר זה נוסף נספח על ידי ד"ר עמיחי רדזינר, גיטי מלחמה - בין הרב הרצוג לרב גורן, 425-418.

*דרור פיקסלר, קניין לגוי בארץ ישראל להפקיע מן המעשרות - עיון בחזרותיו של הרמב"ם והנפקא מינה להיתר מכירה בזמן הזה, סיני קלט תשס"ז עג-צב.

* דרור פיקסלר, לתיחומו של 'מעשה בראשית' במדע המודרני, המעיין מח, א תשס"ח 28-19.

*דרור פיקסלר, יום עצמאות וה' באייר כשני חגים: אזרחי ודתי, צהר לא תשס"ח 66-55.

*דרור פיקסלר, פעילות תרבות במהלך שירות מילואים, צהר לא תשס"ח 159-157.

*דרור פיקסלר, צמחי המשנה של הרמב"ם, מסורה ליוסף ה תשס"ח 299-279.

*דרור פיקסלר, השימוש בטכנולוגית האינטרנט לעומת השימוש בטלוויזיה, בד"ד 20 תשס"ח 14-5.

*דרור פיקסלר, עוללות – הלכה ומעשה, תחומין כח תשס"ח 367-355.

*גאולה פארן ודרור פיקסלר, רפואה מונעת בכתבי הרמב"ם ובימנו, אסיא פג-פד תשס"ט 140-119.

*דרור פיקסלר, האם המברך צריך לשתות מכוס ברכת האירוסין?, צהר לד תשס"ט 16-13.

*דרור פיקסלר, העקרונות בנתינת מעשר עני, אמונת עתיך 80, טבת-אדר תשס"ט 34-22.

            למאמר פורסמו כמה תגובות (הרב יואל פרידמן והרב יעקב אפשטיין) ובאמונות עתיך 81, (ניסן-סיון תשס"ט) 60-58 עניתי וסייגתי את דברי.

*דרור פיקסלר, ביאור 'מְגַלְגְלִין בטּוֹפח' על פי הרמב"ם, על אתר טו תשס"ט עמ' 72-59.

*דרור פיקסלר, טובת הנאה בחלוקת מעשר עני, סיני קמא תשס"ט קז-קיג.

*דרור פיקסלר, איש הדת והאקדמיה – הילכו שנים יחדיו?, בד"ד 22, טבת תש"ע 18-7.

*דרור פיקסלר, יחס הרמב"ם לירושלמי כפי שמשתקף מפירושו למשנה מסכת פאה, נטועים טז, שבט תש"ע 111-95.

 *דרור פיקסלר, אמונה  בעידן המדע, המעין נ, ד תש"ע עמ' 102-98.

*דרור פיקסלר, היחס לשאינם שומרי תורה ומצוות בקהילה, הרב בקהילה- אסופת מאמרים, צהר וההסתדרות הציונית העולמית תש"ע עמ' 52-45.

*דרור פיקסלר, מעשר כספים - שיעורו ושיטת חישובו, תחומין ל תש"ע עמ' 378-369.

* Dror Fixler, Poster papers of my course entitled Physics and Shabbat in the modern age, B’OR HA’TORAH 20 2010 pp. 66

Writing on Shabbat Using a Computer, Erez Sharon 67-74

Cooking with a Chemical Kit on Shabbat, Nurit Greenberg and Orly Lifshits 75-84

Use of the Microphone on Shabbat, Menachem Kampinski and Yechiel Chilewski 85-87

*דרור פיקסלר, הדלקת נורות לד בשבת, המעין נא, ג תשע"א עמ' 34-24.

תגובות למאמר פורסמו על ידי הרבנים זלמן מנחם קורן וידידיה מנת בהמעין נא, ד תשע"א.

* דרור פיקסלר, שימוש במבערי גז במכשירי בישול ביתיים ביום טוב, המעין נב, א תשע"ב עמ' 30-17.

*דרור פיקסלר, תורת היחסות, הערות למאמרו של פרופ' אריאל כהן "תוספת השניות לשעון הבינלאומי וחישובי המולד בלוח העברי - הצעה להגדרה בלתי תלוייה של החלק ביחס להגדרת השנייה" בד"ד 24: אדר א תשע"א, עמ' 120-111. בד"ד 25 עמ' 144-141.

* Dror Fixler, Poster papers of my course entitled Physics and Shabbat in the modern age, B’OR HA’TORAH 21 2011 pp. 96

Measuring the Shabbat Boundary, Amnon Hedri and Assaf Balbin 103-111

Shabbat Switch for the Israel Defense Forces, Shaul Yahalom 112-121

*דרור פיקסלר, המונחים ההלכתיים במשנת הרמב"ם, מברכת משה - קובץ מאמרים במשנת הרמב"ם לכבודו של הרב נחום אליעזר רבינוביץ, תשע"ב עמ' 344-286.

*דרור פיקסלר, היחס בין זמני הרביעה לזמני שאילת הגשמים, בד"ד 26, ניסן תשע"ב עמ' 26-7.

* דרור פיקסלר, הלכות צדקה, מסורה ליוסף ז תשע"ב עמ' 331-302.

*דרור פיקסלר, כבולעו כך פולטו - דרך הפעולה של הבליעה והפליטה, המעין נג, ב תשע"ג עמ' 96-95.

* דרור פיקסלר, האם יש איסור 'מוליד' באור ומתי יש איסור 'בונה' בחשמל, אמונת עתיך 98 שבט תשע"ג עמ' 76-66.

* Merav Yust, Renanah Altman and Dror Fixler, Passing within the Field of View of Thermal Sensors that Activate Electric Lights on Shabbat, B’OR HA’TORAH 22 2012-2013 pp. 173-182.

*דרור פיקסלר, סוגי הדיו ומצע הכתיבה במשנת הרמב"ם, נטועים יח תשע"ג עמ' 199-183.

*דרור פיקסלר, האומנם אין בליעה בכלי נירוסטה?, אמונת עתיך 102 שבט תשע"ד עמ' 145-143.

*דרור פיקסלר, פסיקת הלכה בפירוש הרמב"ם למשנה, מסורה ליוסף ח תשע"ד עמ' 384-363.

*עו"ד גיל נדל ודרור פיקסלר, סיווג תמציות פרחי באך כתרופה או כמשקה אלכוהולי - שימוש בהגדרות הלכתיות רפואיות לחוקי מכס ויבוא, אסיא צג-צד תשע"ד עמ' 30-17.

*דרור פיקסלר, הגדרת מלאכת מכה בפטיש והקשרה לחשמל בשבת, המעין נד, ג תשע"ד עמ' 78-67. בסוף המאמר (עמ' 78) מובאת הערתו של מו"ר הרב נחום אליעזר רבינוביץ בנושא תוקף חשמל בשבת (עובדין דחול), והדרך בה יש לילך בדורנו ביחס לנושא זה.

*הרב יאיר פרנק ודרור פיקסלר, בליעה ופליטה בכלים לאור תוצאות המבחן המדעי, תחומין לד תשע"ד עמ' 129-113.

*הרב אלי רייף ודרור פיקסלר, הפעלת חיישנים בשבת, אמונת עתיך 104 תמוז תשע"ד עמ' 65-54.

            מו"ר הרה"ג נחום אליעזר רבינוביץ, נספח: בדין חיישנים, אמונת עתיך 104 תמוז תשע"ד עמ' 68-66

            למאמרנו הגיב הרב איתם הנקין הי"ד, גדרי האיסור בדלת חשמלית ושאר חיישנים בשבת- תגובה, אמונת עתיך 105 תשרי תשע"ה עמ' 85-81.

            עוד בעניין זה, אמונת עתיך 105 תשרי תשע"ה עמ' 87-86.

*דרור פיקסלר, פירוש הרמב"ם למילים היווניות שבמשנה, אסיף ב תשע"ה עמ' 393-385.

*דרור פיקסלר, החשיבות הדתית בלימוד מדעים, בד"ד 29, כסלו תשע"ה עמ' 25-7.

*הרב דוד בן יעקב ודרור פיקסלר, קביעה עובדתית של זמן צאת הכוכבים: מדידות פוטומטריות ותצפיות אנושיות, המעין נה, ד תשע"ה עמ' 68-62.

*הרב יאיר פרנק, לביא שילר ודרור פיקסלר, הניסויים המדעיים לבחינת שאלת בליעה ופליטה בכלים, בבד"ד 30, אלול תשע"ה עמ' 84-63.

* דרור פיקסלר, שיטת הרמב"ם בדין אין אדם מת ומשלם כאשר עשה את המעשה בשוגג, מסורה ליוסף ט, תשע"ו עמ' 182-167.

* דוד מטס ודרור פיקסלר, הגדרה מדעית לקול הברה, תחומין לו, תשע"ו עמ' 207-196.

*דרור פיקסלר, משנה ראשונה ואחרונה ברמב"ם, אסיף ד, תשע"ז עמ' 512-494.

*דרור פיקסלר, פתיחת דלת באמצעיים אלקטרוניים, אמונת עתיך 120 תמוז תשע"ח עמ' 153-150.

*דרור פיקסלר, שימוש בשבת במיכל אשפה חכם, המעין נט, א תשע"ט עמ' 83-82.

*דרור פיקסלר, אכילה במסעדה טבעונית בחו"ל, תחומין לט, תשע"ט עמ' 502-490.

 

עבודות בהכנה:

* משה יצחקי, פינחס מלכיאור, דרור פיקסלר, הגדרת "ראייה" בהלכה לאור אמצעי הדימות המודרניים

* הרב אריאל קטן ודרור פיקסלר, אמירה למכונה בשבת.

על מנת לחזור לדף הראשי לחץ כאן.

 

Description: eXTReMe Tracker