2014a_reishis
021562525 11 11 1.00 הרב ד"ר יהודה אלטשולר פרשת השבוע
021562525 4 9 .44 הרב ד"ר אמיר משיח תולדות ההגות היהודית
021562525 8 13 .62 הרב שמעון אלטשול מעשי חכמים
021562525 9 13 .69 הרב שמעון אלטשול מעגלי החיים
021604376 1 11 .09 הרב ד"ר יהודה אלטשולר פרשת השבוע
021604376 1 10 .10 דניאל רייפמן הלכה ומודרנה
021604376 1 10 .10 הרב ד"ר צוריאל ראשי מועדי ישראל
021604376 1 12 .08 הרב שלמה שפר גדולי ישראל
021604376 2 10 .20 אביתר זנבר ארון הספרים היהודי
021942313 9 11 .82 הרב ד"ר יהודה אלטשולר פרשת השבוע
021942313 9 10 .90 אביתר זנבר ארון הספרים היהודי
021942313 8 13 .62 הרב ד"ר יהודה אלטשולר תלמוד בבלי
021942313 10 12 .83 הרב שלמה שפר גדולי ישראל
024422776 8 9 .89 הרב מאיר דובדבני תנ"ך
024422776 12 13 .92 הרב ד"ר דני ניקריטין המשפחה היהודית
024422776 3 9 .33 הרב ד"ר אמיר משיח תולדות ההגות היהודית
025758913 11 12 .92 הרב שלמה שפר גדולי ישראל
025758913 9 9 1.00 הרב ד"ר אמיר משיח תולדות ההגות היהודית
025758913 13 13 1.00 הרב שמעון אלטשול מעשי חכמים
025758913 10 10 1.00 דניאל רייפמן הלכה ומודרנה
034725952 1 11 .09 הרב ד"ר יהודה אלטשולר פרשת השבוע
034725952 1 10 .10 אביתר זנבר ארון הספרים היהודי
036557023 3 13 .23 הרב ד"ר דני ניקריטין המשפחה היהודית
036557023 1 10 .10 הרב ד"ר צוריאל ראשי מועדי ישראל
036557023 3 13 .23 הרב ד"ר יהודה אלטשולר תלמוד בבלי
036583565 8 10 .80 הרב ד"ר צוריאל ראשי מועדי ישראל
036583565 9 12 .75 הרב שלמה שפר גדולי ישראל
036583565 3 10 .30 אביתר זנבר ארון הספרים היהודי
037605649 6 11 .55 הרב ד"ר יהודה אלטשולר פרשת השבוע
037605649 7 10 .70 אביתר זנבר ארון הספרים היהודי
037605649 7 13 .54 הרב ד"ר יהודה אלטשולר תלמוד בבלי
037605649 8 12 .67 הרב שלמה שפר גדולי ישראל
037605649 7 10 .70 הרב ד"ר צוריאל ראשי מועדי ישראל
056126600 9 10 .90 הרב ד"ר צוריאל ראשי מועדי ישראל
056126600 10 11 .91 הרב ד"ר יהודה אלטשולר פרשת השבוע
056126600 9 10 .90 אביתר זנבר ארון הספרים היהודי
056126600 12 12 1.00 הרב שלמה שפר גדולי ישראל
056126600 13 13 1.00 הרב ד"ר דני ניקריטין המשפחה היהודית
056126600 13 13 1.00 הרב ד"ר יהודה אלטשולר תלמוד בבלי
200420768 8 10 .80 דניאל רייפמן הלכה ומודרנה
200420768 10 13 .77 הרב שמעון אלטשול מעגלי החיים
200420768 10 13 .77 הרב שמעון אלטשול מעשי חכמים
200430122 8 13 .62 הרב ד"ר דני ניקריטין המשפחה היהודית
200430122 10 10 1.00 אביתר זנבר ארון הספרים היהודי
200430122 9 13 .69 הרב ד"ר יהודה אלטשולר תלמוד בבלי
200436376 8 13 .62 הרב ד"ר יהודה אלטשולר תלמוד בבלי
200436376 3 10 .30 אביתר זנבר ארון הספרים היהודי
200436376 2 12 .17 הרב שלמה שפר גדולי ישראל
200438901 4 13 .31 הרב ד"ר דני ניקריטין המשפחה היהודית
200438901 4 13 .31 הרב ד"ר יהודה אלטשולר תלמוד בבלי
200840916 7 9 .78 הרב מאיר דובדבני תנ"ך
200840916 12 13 .92 הרב ד"ר דני ניקריטין המשפחה היהודית
200878783 9 10 .90 אביתר זנבר ארון הספרים היהודי
200878783 7 11 .64 הרב ד"ר יהודה אלטשולר פרשת השבוע
200878783 3 13 .23 הרב ד"ר יהודה אלטשולר תלמוד בבלי
200878783 11 12 .92 הרב שלמה שפר גדולי ישראל
200952141 1 9 .11 הרב ד"ר אמיר משיח תולדות ההגות היהודית
200952141 1 13 .08 הרב ד"ר דני ניקריטין המשפחה היהודית
200952141 8 10 .80 אביתר זנבר ארון הספרים היהודי
200952141 9 11 .82 הרב ד"ר יהודה אלטשולר פרשת השבוע
200952620 3 10 .30 דניאל רייפמן הלכה ומודרנה
200952620 5 11 .45 הרב ד"ר יהודה אלטשולר פרשת השבוע
200952620 6 10 .60 אביתר זנבר ארון הספרים היהודי
200952620 9 13 .69 הרב ד"ר יהודה אלטשולר תלמוד בבלי
200952620 9 12 .75 הרב שלמה שפר גדולי ישראל
201509171 7 10 .70 אביתר זנבר ארון הספרים היהודי
201509171 10 13 .77 הרב ד"ר יהודה אלטשולר תלמוד בבלי
201509171 10 12 .83 הרב שלמה שפר גדולי ישראל
201509171 9 11 .82 הרב ד"ר יהודה אלטשולר פרשת השבוע
201580206 6 13 .46 הרב ד"ר יהודה אלטשולר תלמוד בבלי
201580206 7 13 .54 הרב ד"ר דני ניקריטין המשפחה היהודית
203855416 8 10 .80 דניאל רייפמן הלכה ומודרנה
300023777 4 10 .40 אביתר זנבר ארון הספרים היהודי
300023777 5 9 .56 הרב ד"ר אמיר משיח תולדות ההגות היהודית
300482270 6 10 .60 הרב ד"ר צוריאל ראשי מועדי ישראל
300482270 8 9 .89 הרב מאיר דובדבני תנ"ך
300482270 8 13 .62 הרב ד"ר יהודה אלטשולר תלמוד בבלי
300707338 5 13 .38 הרב שמעון אלטשול מעגלי החיים
300707338 8 13 .62 הרב שמעון אלטשול מעשי חכמים
300707338 5 9 .56 הרב מאיר דובדבני תנ"ך
300707338 4 12 .33 הרב שלמה שפר גדולי ישראל
300707338 4 10 .40 הרב ד"ר צוריאל ראשי מועדי ישראל
301196382 5 10 .50 דניאל רייפמן הלכה ומודרנה
301196382 1 13 .08 הרב ד"ר יהודה אלטשולר תלמוד בבלי
301196382 1 10 .10 הרב ד"ר צוריאל ראשי מועדי ישראל
301196382 3 13 .23 הרב שמעון אלטשול מעשי חכמים
301196382 2 13 .15 הרב שמעון אלטשול מעגלי החיים
301196382 1 9 .11 הרב ד"ר אמיר משיח תולדות ההגות היהודית
301738357 8 9 .89 הרב ד"ר אמיר משיח תולדות ההגות היהודית
301738357 4 10 .40 הרב ד"ר צוריאל ראשי מועדי ישראל
302534821 13 13 1.00 הרב שמעון אלטשול מעשי חכמים
302534821 8 10 .80 הרב ד"ר צוריאל ראשי מועדי ישראל
302534821 11 12 .92 הרב שלמה שפר גדולי ישראל
302733720 10 11 .91 הרב ד"ר יהודה אלטשולר פרשת השבוע
302733720 9 13 .69 הרב שמעון אלטשול מעשי חכמים
302733720 8 13 .62 הרב שמעון אלטשול מעגלי החיים
302733720 6 9 .67 הרב ד"ר אמיר משיח תולדות ההגות היהודית
302986542 10 11 .91 הרב ד"ר יהודה אלטשולר פרשת השבוע
302986542 12 13 .92 הרב ד"ר דני ניקריטין המשפחה היהודית
302986542 5 13 .38 הרב שמעון אלטשול מעשי חכמים
302986542 7 13 .54 הרב שמעון אלטשול מעגלי החיים
302986542 9 10 .90 אביתר זנבר ארון הספרים היהודי
305030207 7 10 .70 אביתר זנבר ארון הספרים היהודי
305030207 4 10 .40 הרב ד"ר צוריאל ראשי מועדי ישראל
305030207 9 11 .82 הרב ד"ר יהודה אלטשולר פרשת השבוע
305969024 7 13 .54 הרב ד"ר יהודה אלטשולר תלמוד בבלי
305969024 2 12 .17 הרב שלמה שפר גדולי ישראל
305969024 12 13 .92 הרב ד"ר דני ניקריטין המשפחה היהודית
305969024 8 9 .89 הרב מאיר דובדבני תנ"ך
305969024 6 10 .60 דניאל רייפמן הלכה ומודרנה
308698513 8 11 .73 הרב ד"ר יהודה אלטשולר פרשת השבוע
308698513 10 13 .77 הרב שמעון אלטשול מעגלי החיים
308698513 10 13 .77 הרב שמעון אלטשול מעשי חכמים
308698513 7 9 .78 הרב מאיר דובדבני תנ"ך
332465855 8 13 .62 הרב ד"ר דני ניקריטין המשפחה היהודית