רירפצ םשה תועמשמ

ןליא-רב ריאמ'רירפצ' ןוגכ תומש ןכו ,'םירירפצ' ןוגכ םילמ שומישב תולבוקמ תינרדומה תירבעב
םשה לש ותועמשמ רוקמ לע דומעל ןויסנ השעיי ןלהל .החפשמ םש וא יטרפ םשכ 'ירירפצ'ו
.'רירפצ'

שי יכ רבתסמ .הרופצ ל"ז ותבס םש לע רירפצ ארקנ אוהו הנש הרשע-שולש ינפל דלונ ןב
גפ אמויב אבוהש ךורא רופיסב תדמלמ ארמגה ךכ ירהו ,ותדלוהב םדאל ןתינש םשל תועמשמ
.'אמשב וקייד ווה אל יסוי יברו הדוהי יבר ,אמשב קייד הוה ריאמ יבר' :ויפל ,ב"ע
ליאוה .לצינ ףא ךכמ האצותכו ,םתועמשמ תא שרודו ,תומשב קיידמ היה ריאמ 'ר ,רמולכ
קיידל שי ,םרוג םשה ןיא םא ןיבו םרוג םשה םא ןיב ןכש ,רירפצ םשה ןלהל שרופי ,ךכו
.תומשב

תרוצ איה 'רופצ'ו ליאוה 'הרופצ' ותבס םש לע 'רופצ' ארקיהל דליה היה ךירצ ,הרואכל
םשכ 'רופצ' םשהש אלא ,'רופצ ןב קלב' ןוגכ ,ארקמהמ רכומ הז םש .'הרופצ' לש רכזה
טעמלו ,הביקנה תרוצ לע הרבג םשה לש רכזה תרוצ ,אברדא .עודי וניא ,ךכמ דבל ,רכז
האצי ,'תדמחנ הרופצ ךבוש בר םולש' :קילאיב נ"ח לש ורישב ןוגכ ,תיתורפס תירבעב
,תאז תמועל .השמ תשא הרופצכ ,השא לש םשכ הרתונו ,היח םשכ ,שומישה ןמ הרופצה
ארקתמ רכז ןיא ךכ לשב ילוא .הביקנ לש תועמשמב םא ףא ,רופיצה קר הלבקתנ רובידה תפשב
אל ,ךכו ליאוה .איה הביקנ - החפשמ :קיידו ,החפשמ םשכ הז םש לבוקמ ונימיבו ,'רופצ'
.'רופצ' דליה ארקנ

:ןוגכ ,תימתס רופצ לש םשב דליל אורקל הזכ הרקמב וגהנש שי ?ןיינמ 'רירפצ' ,םלואו
םשהש ,ןכ םא ,רורב .ידמ קוחר הארנ 'הרופצ'ל 'רורד' ןיב קחרמהש אלא ,'רורד'
בורק םש לע םדא ארקנ םהב םירקמב יכ עודיש דוע המ ,'הרופצ'ל ותרוצב בורק 'רירפצ'
,ךכ םא .םשה תא םריכזהב רעטצהל אלש תנמ לע ,ומשב דליל אורקל וענמנ רטפנש בוהא
ןמ 'רירפצ' :הלאשה המוקמל תרזוח ךא ,'רופצ' יורק דליה ןיאש ךכל ףסונ קודיצ שיש ירה
?ןיינמ ,תורוקמה

תרכומ לבא ,םיבותכה ןמ אל ףאו ,םיאיבנה ןמ אל ,הרותה ןמ העודי הניא וז הלמ ,ןכא
רפסבש םינהכ תכרבב .לאיזוע ןב ןתנויל סחוימה ילארשי-ץראה ימראה םוגרתהמ איה
,ךקסע לכב 'ה ךניכרבי' :ךכ םגרות הז קוספו ,'ךרמשיו 'ה ךרבי' :בותכ דכ,ו רבדמב
:תירבעבו ,'יולטו יקיזמו ירירפצ ינבו יררהיט ינבו יעייזמו יליל ןמ ךנירטיו
,רקב ינב ,םירהצ ינב ,םיעווזמ ,םיליל :םינושה םידשהמ ךרומשיו ,ךקסע לכב 'ה ךכרבי
ךרבתמה לע רומשל התיה םינהכ תכרב תרטמש וניבה םימגרתמה ,רמולכ .'םיללצו םיקיזמו
תימראב ,רמולכ .רקבב םילעופה םידשה ונייה ,'ירירפצ ינב' םג םהבו ,םינוש םידשמ
'רירפצ' םשה הכז ךכל ףסונבו ,ירבעה רקבה אוה ,'ארפצ'מ 'רירפצ' רזגנ תילארשי-ץראה
.רקבב ליעפה דש ,תרחא ןושלב וא ,קיזמ לש תועמשמל

ונייה ,'ירירפצל' הלמב 'םירקבל' הלמה המגרות די,גע םילהת לע 'ימלשורי'ה םוגרתב
אל שמשה םמוי' :ו,אכק םילהתב קוספה םלואו .תימראב 'רקב' לש דיחיה תרוצ אוה 'רירפצ'ש
דכ ילילו ,ירירפצ ךנוחמי אל אשמש טילש דכ םמיי' :םש םגרות ,'הלילב חריו הככי
המודב ,םויב םיקיזמה םידשכ 'רירפצ' תא ןיבה םגרתמה ,רמולכ .'אילילב ארהיס טילש
םויה חופיש דע' :ו,ד םירישה ריש תא םגרתמה םגרת וב אצויכ .םינהכ תכרב לש םגרתמל
,איקידצ ןוהתהבא תונמוא ןוהידיב ןידחא לארשי תיב ווהד ןמז לכו' :'םיללצה וסנו
םיזחוא לארשי דוע לכ ,רמולכ .'ןוהיניבמ ירהיטו ירירפצו ינלטו יקיזמ ןיקרע ווה
םירירפצו םיללצ םהבו ,םהינימל םיקיזמה םהינפמ םיחרוב ,םיקידצה םהיתובא תונמוא
.'םינורהצ' םה ילוא ,'ירהיט' גוסמ םידשו

הרזיג ,םשה לש ותרזיג תניחבמ ,םנמא .תעדל השק ,תידש תועמשמ 'רירפצ'ה לביק עודמ
תידומלתה תורפסב םיעודיה םידש לש גוס אוהו ,'רירבש'ל 'רירפצ' המוד ,ידמל הרידנ
םיחספבו ,ןורווע עונמל דעונש שחל אבוה ב"ע בי הרז הדובעב ,לשמל .םיימעפו םעפ
-ןבל בשחנ 'רירפצ'ש ןכתיי ,ךכיפל .םירירבשה תנכס הרכזוה ,םיפסונ תומוקמבו ,א"ע ביק
הקיסה זא יכ ,'רבש'מ ומש רזגנ ירהש ,קיזמ דחאהו ליאוהו 'רירבש' לש ותומד
.אוה קיזמ - 'רירפצ' ףא יכ תיממעה היגולומיטאה
ךשמנ ,םייניבה-ימיב ףאו ,םיידומלתה תורוקמב 'רירפצ'ל קנעוהש הז ינומד יפוא
תוגהנה'ב ,(הנורחאל ,הארנה לככ) עיפומ אוה וז תועמשמבו ,השדחה תעל דע טעמכ
עטקה קתעוה םשמו ,(17-ה האמה עצמאב ךרעל רטפנ) ה"לשה ןב ליטפעש 'רל 'םיקידצ
ברעב םוצב הליפתב .(1731 = א"צת :ןושאר סופד) םימי תדמח ימינונאה רפסה ךותל
המיאו דחפמו ,םיער םירקמ לכמ ונצילחהלו...' :רמול רבחמה עיצמ רדא שדוח שאר
,ןיריהט ,ןירירפצ ינימ לכמו ןיתלילו ןילילמו ןידישמו הער חורמו ,תתרו שערו
,ל"שת םילשורי ,רוקמ תאצוה ,ה"צת אטשוק סופד :ךותמ) 'וכו ,'םייצרא ,םיינחור
הלמכ 'רירפצ' הלמב שומישה ןיב רבעמ-תיילוח ןיעמ ןאכ ירה .(ד"ע גס ,שדוח שאר
תינומדה תועמשמב ןיידע יכ ףא ,תירבע הלמכ 'רירפצ' הלמל ,םימודקה תורוקמב תימרא
.הקיתעה
וב שמתשהל ולחה םאש רבתסמו ,השדח תועמשמ רירפצ םשה לביק השדחה תירבעב ,םלואו
םידשב הנומאה הטעמתנו ויתובא תרוסממ םעה קחרתנשמ אלא רבדה הרק אל ,ונרודב
יפכ ,הארנה לככ ,'יתייעב' םשה רתונ ןיידעו .('המענ' םשל עריאש המל המודב)
םשה ,השעמל .יטרפ םשכ אלו ,החפשמ םשכ רירפצב םישמתשמ ללכ ךרדבש ךכב תאז תוארל ןתינש
תרוצ אוהש ינפמ אל הארנה לככ ,ירירפצ םשה אוה - ירירפצו רירפצ - םינשה ןיבמ ץופנה
רירפצל' תניחבב ,החפשמ םשל המוד ד"ויב תמויסהש ינפמ ,םתסה ןמ ,אלא רירפצ לש םיברה
'רירפצ' םנמאה ,םלואו .(בי,וכ רבדמב) 'ינימיה תחפשמ ןימיל' ןיעמ 'ירירפצה תחפשמ
?דש לש גוס וא םש והז םאה ?אוה קיזמ

,םיקיזמ םע רושק 'רירפצ' ןיאש ונייה ,תילילש איה ךכ לע תצרחנה הבושתה יכ המוד
לטונ ךא ,ירבעה 'רקב' וא ,ימראה 'ארפצ' םע רושקכ ןבוה 'רירפצ' .םידש םע אל ףאו
,'םירירפצ' :קילאיב לש הפיה ורישב תוארל ןתינ ךכל הייאר .קזיה םע רשק לכ ונממ
ךכו ,חורה תפסומ וילעו ,'ארפצ'ל רשק ןאכ ירה .תולק רקב-תוחור תודוא לע ריש
ושוחב םעה .הב םישמתשמ ןיאש תודוהל הבוח יכ ףא ,םיינרדומה םינולימב וז הלמ תרכומ
יאדוובו ,רקבל רושקה יטרפ םצע םשכ 'רירפצ'ב שמתשמ וניא ,המודמה וא יתימאה ,ינושלה
.םידש וניינעש םשכ אל

ןיב רשק שי ,הארנה לככ ,ןכש ,'הרופצ'לו ,'רירבש'ל ,'רירפצ'ל בושל שי תאז לכ רואל
אצויה לוקה תא תראתמ התרימאש הלמ ,רמולכ ,יאפוטאמונוא אוה ןניבש רשקה .ולא םילמ
,'ףטפט'ל רובע ,(ארקמב יטרפ םש) 'קובקב'מ לחה תרכומה העפות ,למוסמה םצעה ןמ
.'עוצעצ'ו 'עושעש' ,'עוזעז'ב הלכו ,'רוחרח'ה תלחמו 'ףצפצ' ,'שרשר' ,'ךפכפ'
הלפכה אלא עבורמ שרוש ןאכ ןיא ,הארנכ ,יכ ףא ,'עבורמ' שרוש ילעבכ םיארנ ולא םילעפ
:םיפוצפצהו תופיטה השעמכ הפוכתה ותעפוה תא ןייצל תנמ לע ,(לילצה וא) 'שרוש'ה לש
.תאזב אצויכו ,ףוצפצל םיכפוהה ףיצ דועו ףיצ ;ףוטפטל םיכפוהה הפיט דועו ,הפיט
ירבד םירבתסמו ,תויח וא םימצע םתוא ידי לע םיקפומה תולוקה תא תוראתמ ולא םילמ
.רוא ,רוא ,ףיצ ,ףיצ :העימשמ איהש תולוקהמ רזגנ 'רופצ' היחה לש המש יכ םירבוסה
לע תויורקה ,תינרדומה תירבעב הלכו ארקמב לחה ,תופסונ םירופצ לש תומש תמאות וז הרבס
קרקרשה תא ףיסוהל שי םהילעו ,ארקמב) זבו תמשנת ,ףושני ןוגכ ,תואיצומ ןהש תולוקה םש
ההז םש) תמשנתו הקנא :המוד ןפואב םיארקנ םילחוז ףאו ,(ינרדומה רימזהו םימכח ןושלב
יכ הארנ ,םתפישנו םתמישנ יפ לע םייורק ולא דועב ,םלואו .(הנוש םייח-לעבל
,תוקיפמ ןהש לילצכ ,יאפוטאמונוא ןפואב וארקנ ,דחוימב םירופצו ,םיפסונ םייח-ילעב
,לצלצה ,רוברבה ,ריזרזה ,סוכה ףאש רשפאו ,(Bubo Bubo :יניטלה ומש) חואהו סיסה ןוגכ
.(םנורגמ עמשנה לוקה לשב םא ןיבו ,םהיפנכ קשממ

םשה דציכ וא ,ולא םייח-ילעב לש ינרדומה יוהיזה תייעבב ןודל שי ופוגל הרקמ לכב ,ןכא
ינב ונוכ הב תינוויב עריא המוד הרקמ יכ ריכזהל יאדכ .(רפרפ לש הרקמב ,לשמל) רצונ
ובשחנ 'םימוזמז' םעה ינבש ןכתייו ,םתפש לש הנושמה לילצה םש לע ,םירברב :רז םע
לשבש תודוהל הבוח ,םינפ לכ לע .םוזמז ומכ תעמשנ םתפשש תוירבל ונתובא יניעב
הרקמ לכ חיכוהל השק יאפוטאמונואה האצמהה ןורקע תרהבהל טלחומ הדימ-הנק ןורסח
,םלואו .רכומ יתלב שרושמ וא ,המודק הפשמ עבונ אוה יכ הנעטב ותוחדל ןתינו ,ופוגל
ןאכ רבודמ יכ הרבסה תא קזחמ ,םייאפוטאמונוא ,(תומשכ םיעמשנה) םייחה ילעב תומש יוביר
,קרקרשה ןוגכ םיאיצומ םהש תולוקה םש לע םייח-ילעבל תומש תאירק לש תיללכ העפותב
עודיו ,היקוקה איה Cuculus-ה ,Upupa Epops אוה תפיכודה לש יניטלה המש) דועו
.([עג-עג :ונייה] 'יקאק' אוה 'זווא' תילבב תימראב .ודקק גוסמ יכות ,תוינרדומ תופשב ,םויכ

יכ רבתסמ ,רופצה ידי לע םיעמשנה תולוקה םע תרשקתמ 'רופצ' תירבעה הלמהש םשכ ,רומאל
הניא הביתה ףוסב ש"יר רוציעה תלפכה ,רמולכ .(םיימראה) רירפצבו רירבשב םג בצמה ךכ
,רקבו קיזמ ונממו ,'רפצ' וא 'רבש' ,(תיממעה היגולומיטאה וא) המודמה שרושה לע תדמלמ
וא 'ריר - בש' לש תולוק םיעימשמה ,(םינטק) םייח ילעב ידי לע םיעמשנה תולוקה לע אלא
ףא וא ,םיתעל םינבצעמ ,םירחא םיפנוכמ םייח ילעב ומכ ,ולא םייח ילעב .'ריר - פצ' לש
רבעב ובשחנ םה םא אלפ הז ןיאו ,('קו'ג' :ךרע ןייע) תרבסומ יתלב הדרחל םימרוג
זא יכ ,'רירפצ' לש ושוריפ והז םא .תיליל לש הלרוגל המודב ,םידש לש םתומשגתהכ
.'הרופצ' :ותבס לש המש לע רירפצ ארקנ קדצב


,הברא - י"שר תעדל :במ,חכ םירבד לע י"שרו ן"במר תקולחמ דוע האר 'לצלצ' הלמה לע
.אסק 'מע ,ד"לשת םילשורי ,דכ ,המלש הרות ,רשכ מ"מ :דוע האר .'ביואה הנחמל םש' - ן"במר תעדלו

:דוע האר
.17-15 'מע ,ה"לשת ביבא-לת ,ןושלה לע הסמ ,'י ,יקסבונורב
.22 'מע ,ו"משת קרוי וינ ,תילילגה תימראה קודקד ,'ק ,סאיול
.49-41 'מע ,(ג"נשת) ח ,רפסו םע ,'(םילמל וכפהש םילילצ) תויאיפוטמונואה םילמה ןולימ' ,'צ ,יכאלמ
.239-233 'מע ,ז"שת קרוי וינ ,םילקשמה רפס ,'ש ,ץיבוניבר
.111-99 'מע ,ז"משת ביבא-לת ,םידליל םג םינומזפו םיריש ,הויז ,רימש
:האר .'היקבקב'ו 'קבקב' אוה ,הארנכ ,דיחיהו קהבומה יאפוטמונואה םשה ,יארקמה תומשה רצואב

S. C. Layton, Archaic Features of Canaanite Personal Names in the Hebrew Bible, Atlanta, Georgia 1990, p. 120.


:עדימ ירגאמ
.תירבע ןושלל הימדקאבש ירוטסיהה ןולימה
.5 הסריג 'תונולח'ל DBS תנכות

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/zafshem.html

last updated: October 11, 1999 - June 24, 2001