ישאר טירפת - הליפת


            02-467-20 דוסי-ידומילב סרוקל םידומיל תינכת

                        הליפתל היפארגוילביב


                               םירמאמ

                    םיכאלמ יניינעב רוזחמל תורעה

                    רודיסה לש היפארגופיטל תורעה

                            שדקמה רוזחמ

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/tefila.html

last updated: November 6, 1995 - August 14, 2002