יבצ רוע לע תועימקו תוזוזמ ןיליפת הרות ירפס תביתכ

ןליא-רב ריאמ

דוביע לש םיינכטה םידדצל םתעד תא תתל םינוש םירקוח ולחה ןארמוקמ תוליגמה יוליג םע
,םרב 1.הנש םייפלאמ הלעמל ינב םירפס ןיעב וארש םדוק ותושעל היה השקש רבד ,םירפסה
דחאב ןודל יתנווכב ןלהלו ,םיבותכה תורוקמב וראבתנ אלש םינוש םיניינע םימייק ןיידע
2.יבצ רוע יבג לע הביתכ :המש םירפס תנכהו ,וז הרות לש םיפיעסה

הרות ירפס .א

תלטבתמה הריכמל סחיב תוכלה תואבומ ,403 'מע לדנמרקוצ תרודהמ ז,ד ארתב אבב אתפסותב
:םש בותכ ךכו ,תועט חקמ לשב

;תועט חקמ הז ירה ...בנג אצמנו ,ורבחל ודבע רכומה
3.רכמ ורכמ ןיא הז ירה ,ףדל ףד ןיב תועט וב שי וא ליוג לש אצמנו ,םיאבצ לש רפס

רפסמ רתוי בוטל ףא אמתסמו ,רתוי רקיל בשחנ יבצ רוע לע הרות רפס ,אופיא ,ןכ םא
,יבצהש התיה ךכל הביסהש חינהל שי .םתס המהב לש (ליוג) ליגר רוע יבג לע בותכה
,הרפ רוע ריחממ הובג וריחמ היה אליממו ,תיב תמהב רשאמ תוחפ היה חיכש ,עבטה ךרדמ
הרות רפס לש וריחמ הובגש רורב ירה ,הרפמ עצוממב ןטק יבצש ךכל ףיסונ םא .המגודל
התעמ .המהב תורוע לש רתוי ןטק רפסממ יושעה הרות רפסמ ,םיאבצ לש הברה תורועמ רופתה
ךכל ואצמ אמשו ,ויפוילו ותונידעל סחייל שי ,וריחמ תורמל ,יבצ רוע רחא הפידרה תא
תביתכ לש קיתע ידוהי גהונ תפקשמ הנשמב הכלההש רבתסמ ,הכו הכ ןיב 4.תופסונ תוביס
5.ןכ תושעל וגהנ םירצונה ףא אמשו ,יבצ רוע לע הרות רפס

הרות רפס תוכלהב .תרחא הכלהב םג ףקתשמ ,וריחמ לשב חוור םא קפס יכ ףא ,הז גהונ
:השרד הירחאלו אתיירב תאבומ 6,(ינולצרבה הדוהי 'רל תוסחוימה) הזינגב ואצמנש

רפוש ,האנ בלול ,האנ הכוס וינפל השע :תוצמב וינפל האנתה - והונאו ילא הז
,האנ סומלוקב ,האנ וידב ,ומשל הרות רפס ול בותכו ,המשל האנ תיציצ ,האנ
הכוס ול תושעל םדא בייח :ןנבר ישרדו ;ןיאנ ןיארישב וכרוכו ,ןמוא רלבלב
יבג לע ,ןמוא רלבלב ,האנ סומלוקב ,האנ וידב הרות רפס ול בותכיו ...האנ
.'והונאו ילא הז' (ב,וט תומש) 'אנש ,ןייארישב ונפטעיו ,ןייאבצ תורוע

רבכ ךא ,םיאבצה תורוע םירכזומ אל 7,ב"ע גלק תבש :ןוגכ ,אתיירבה לש תוליבקמה רתיב
זי,ג םירפוס תכסמב ,םנמא 8.םירפוס תכסמב םג סורגל שי ךכ יכ ןמרביל ש"ר הארה
תורועו ,ןיאנ םיפלקבו ...האנ הרות רפס ול בותכיו' :בותכ 133 'מע רעגיה תרודהמ
אורקל ושבתשנ רפוס תועטמו ,'ןיאבצ תורוע' איה הנוכנה אסריגהש רבתסמ ךא ,'ןיעובצ
תורוע לע הרות ירפס בותכל גהנמה חוור היה אלש ינפמ תועטה המרגנ אמשו ,'ןיעובצ'
,רקיל קר אל ,בשחנ יבצ רוע לע בותכה הרות רפס יכ ןאכמ ונדמל :רבד לש וללכ .םיאבצ
.וב תואנתהל םדאל ול יוארש רפסל םג םא יכ

אלש תנמ לע השוע היה המ רמאש ,ב"ע גק תובותכב אייח 'ר ירבדמ ונא םידמל תאזב אצויכ
:לארשימ הרות חכתשת

ארשיב אנליכאמו ,איבט אנדייצו ,יבשנ אנלדגמו ,אניידשו אנתיכ אניתייאד
9.'וכו ,ישמוח השימח אנביתכו... ,איבטד יכשממ אתליגמ אנכיראו ,ימתיל

,לארשי ץראב ,םידוהיה וגהנש ,םיילארשי ץראה תורוקמה ןמ ,אופיא ,םידמל ונאצמנ
.םינואגהו םיארומאה ,םיאנתה ימיב םיאבצ תורוע יבג לע הרות ירפס בותכל ,תוחפל

תוזוזמו ןיליפת .ב

לש ותכאלמ רתי לע ומשור תא ריתוה אלש חינהל ןיא ,הרות ירפס תביתכ לש הז גהונ
ןיא ,םרב .םהב םיבותכ הרותה ןמ םיעטק ירהש ,תוזוזמו ןיליפת ,הנושארבו שארב :רפוסה
,הנהו .םיאנתה תורפסמ ,םימדקומה תורוקמה ןמ יבצ רוע לע הביתכ לש הז גהנמ עודי
ץרא תרותמ עפשומה םינואגה תפוקתמ הכלה רפס ,תובוצק תוכלה רפסבש 'ןיליפת שומיש'ב
10:ךכ בותכ ,לארשי

עברא ולא ירה ...םינישה ןובשחכ תוכיתח עברא ךתוחו יבצ ןמ רוע איביו
:עורז לש ...עימקל ארוק לש (הלילג םתוא ללוג =) ףויע םתוא ףיעמו ,תוישרפ
יבצ ןמ רוע איביו ,ןטק זוגא ןוגכ ,ןטק דחא תיב השועו לילשה רוע ןמ ךתוח
.'וכו ,תחא הכיתחב םש בתוכו

,יבצ רוע לע ןיליפת בותכל ,(הארנכ ,הילטיאב) וגהנ םינואגה תפוקתבש ,אופיא ,אצמנ
עורזה לש תיבהשו ;תועימק תביתכל ןיליפת תביתכ ןיב הבריק התיהש 11;רחא רוע לע אלו
לע ןיליפתה ובתכייש 'תובוצק תוכלה' לעב לש ושודיח הז היה אלש חינהל שי 12.היה ןטק
יכ הרות ירפס קר אל יבצ רוע לע בותכל וגהנ דומלתהו הנשמה תפוקתבש רבתסמו ,יבצ רוע
13.גהנמה םסרפתנ אלש אלא ,ןכ םג ןיליפת םא

עדונש ירה ,שקיהה ךרדב רעשל היה ןתינ ותוא גהנמ ,יבצ רוע לע תוזוזמ תביתכל רשא
לכשא ורפסב ,יסדה הדוהי 'ר .םיארקה סומלופמ - יופצ יתלב רוקממ שוריפב וילע
רפסמב וירבד הכו ,םהיתוכלהו םהיתודגא ,ויניעב םימכח לש םתונג תא ראתמ 14,רפכה
:תומוקמ

ןכ ,ךיניעל תונושמ ןימי עורזבשו רוש ןמ תורוחש תועוצר תועבורמ ןיליפתה
תוזוזמבו ...(רחא םוקמבו) ...לארשי עמש וב בותכ עבורמ יבצ רוע ןמ תוזוזמה
יבצ רועב ישימחב וא ינש םויב בתכהל ןיכירצ םירואיבב וקימעה םירעשו תותלד
םוקמבו) .העבש םיבבוסמ םיכאלמ םע העבש םירוט תורוש טוטרשה .ךתוח
לא"יקדצ לא"יפרש לא"נע ל"אפר לא"ירבג ל"אכימ םשב :'ז םיכאלמו...(רחא
תוביבס ןוטקה 'ה ןורטטימ ןו"פלדנס לא"ירוצ םירחאו תואבצ 'ה הי לא"ירתכא
הזוזמה ינפל העבש םיכאלמו (ףסונ םוקמבו) ...ךיליפתו ךיתוזוזמ לע םיקרפה
הי (?) ןוחי לאיקדצ לאירזע תואבצ 'ה הי לאירתכא לאירבגו לאכימ :םיבתכנ
...(דוד ןגמ ארקנה)... הז ןמיסו ךרמשי 'ה לאיפרש

,םיכאלמ 'ז לש תומש םהבו תורוש עבש תובותכה ,יבצ רועמ תוזוזמ לע תודע ונל ירה
והמו ,ןכ תושעל וגהנ ןכיה ררבל שי ,םרב .הילע רכינ יגאמה הייפואש הזוזמ ,ונייה
רחאלו ,ולא תוכלהב ןייענ תישאר .תחא םעפ רכזומה 'ישימח וא ינש םויב' הביתכה ןיינע
.םרוקמ ררבתי ןכמ

עייסל םחוכב שי ,הברה םינש ינפל רציבוטפא א"ר םסריפש זנכשאמ הזוזמ תביתכ תוכלה
:ךכ בותכ 'הזוזמה רדס'ב 15.ונניינע תנבהל

ךאלמב התלחתב המח לזמב תישימח העשב ינשב ,ישימחבו ינשב :תבתכנ הלאה םימיבו
ולאב תובתכנה תועימקו תוזוזמו ןיליפתב ןכו... ,העש התואב הנוממה לאפר
,ליא לשו יבצ לש רועב וא דבועמ ליוגב אלא תבתכנ ןיאו ...תוחילצמ תועשה
.'וכו

,תוזוזמה ישועל הכלהכ תמייק איה ירהש ,תחכומ יסדה הדוהי לש ותודע ,אופיא ,תאצמנ
איה היולתש אלא דבלב וז אלו ,דבלב ישימחו ינש םימיבו ,יבצ רוע לע הביתכ :ונייה
גהונ ,הנהו 16.הזוזמה לע םהיתומש תא בותכל שי יכ שוריפב רמאנ אל םא םג ,םיכאלמב
תואבומ םש 17.י"שר לש ושרדמ תיבמ ונייה ,ירטיו רוזחמבש הזוזמ תוכלהמ עודי הז
:ךכ בותכו ,'תימלשורי' הזוזמ לש רואית ןהירחאלו ,הזוזמ תוכלה

.תועימקו ןיליפת ןכו ,תיעיבר העשב ישימחב וא ,תישימח העשב ינש (םוי)ב תבתכנו
קדקדל שיו ...םינשו םירשעב רבד אמע ךא ,תוטיש עבש הב שי תימלשורי הזוזמו
.'וכו ,ןוילגב ןיגלפומ והיש ןהיתומתוח ד"כו םיכאלמ ב"יהו ,תומש ד"כהש

,תחוורה התיה אמתסמו הנושארב איבה תחאה ,הזוזמ תביתכל תוטיש יתש בתוכה ריכהש ירה
תומש ,תורוש עבשב תוישרפה תובותכ ויה וז הזוזמ לע .'תימלשורי הזוזמ' ארק הינשלו
אלא 'תימלשורי הזוזמ' ןיא ןכש ,לארשי ץראב היה ,הארנכ ,האצומו ,םיכאלמ ב"י לש
18.('ימלשורי'ה דומלתכ) לארשי ץרא גהנמ

תוכלהבו ,רתויב ץרמנ ןפואב ם"במרה הניג הזוזמ לע םיכאלמ תומש תביתכ לש ,הז גהונ
:בתכ ד,ה ןיליפת

,תומתוח וא קוספ וא םישודק תומש וא םיכאלמה תומש םינפבמ םיבתוכש ולא לבא
ולטבש םהל יד אל ,םישפטה ולאש .אבה םלועל קלח ול ןיאש ימ ללכב ןה ירה
וליאכ ותדובעו ותבהאו ה"בקה לש םשה דוחי איהש הלודג הוצמ ושעש אלא ,הוצמה
.םלועה ילבהב הנהמה רבד והזש לכסה םבל לע הלעש ומכ ןמצע תיינה לש עימק אוה

לע םיכאלמ תומש בותכל תובורמ םינש דוע זנכשאב וגהנש המוד ירה ולא םישק םירבד תורמל
םאצומ רוקמל סחיב םינושה תורוקמה ןמ ונל עדונש תא םכסל ןתינ העש יפל ךא 19,תוזוזמ
.יבצ רוע לע תובותכה תוזוזמה לש

תומש םהילעו ,'הו 'ב םימיב תובתכנה תוזוזמ תושעל וגהנ ןכיה ררבתמ ירטיו רוזחממ
'ב םימיב הביתכ :הבו רציבוטפא איבהש הכלהה ,ןכ םא ,תיאצמנ .לארשי ץראב :םיכאלמ
רפכה לכשא לעב לש ותודע ףאש ןאכמו ,אוה לארשי ץרא גהנמ - יבצ רועו םיכאלמ ,'הו
ימכחכ וא ,לארשי ץרא גהנמ יפ לע התשענש הזוזמ הניג (ם"במרה ומכ) אוהש ונדמלל האב
ןהש וא :יבצ רוע לע הביתכל סחיב תויודעה לכ ,רבד לש וללכ .וז ךרדב וכישמהש זנכשא
.וז ץרא לש התרותמ וא ,שממ לארשי ץראמ

תועימק .ג

תורוקמבו ,ליעל תוכלהבכ ,ןיעל יולג תועימקו תוזוזמ ןיליפת ןיבש קודהה רשקה
תא האצמ ם"תסה ירפוס ישעמ לכ ןיבש וז הבריק 20.בטיה ןיינעה םסרפתה רבכו ,םיפסונ
השמ 'רב םהרבא 'ר רבחש 'ןיליפת ןוקת'ב ,המגודל ,ךכ .רתוי תרחואמ הפוקתב םג היוטיב
:בותכ 21,ג"יה האמב םייהנשנוזמ

ולא דבעמ ינא תועימקו תוזוזמו ןיליפת םשל לארשי תרות תשודק םשל ,הפב רמאיו
.תורועה

אתפסותמ עודי םגש יפכ ,תועימקו תוזוזמ ןיליפת לע תחא המישנב תורבדמה תוכלה ,רומאל
:72 'מע ,ןמרביל תרודהמ זי,ב יימד

התיהו סכומל תאשנ ;ןיליפת ודי לע תעמוק התיהו רבחל תאשנש תחא השאב השעמ
22.ןירושק ודי לע תרשוק

ותוארל שי יכ ינמוד רשא ,גהנמ ,תועימקל יבצ רועב שומישה לע ריעהל שי דוע ןאכ ,םרב
שרופמ יבצ רוע לע תועימק תביתכ לש הז גהונ .ליעל ונודנש הביתכה יגהנמל ףינס
ץראב אוה יאדול בורק ואצומשו ,תולכיהה תורפסל ברוקמה םיפשכ רפס ,'השמד אברח'ב
:ךכ םש בותכ ,הנהו 23.לארשי

,ךמשב ךעבצא םדב יבצ תליגמב 'תכו ,(ה)מש ךרעש לע ךדי םדמ 'תכ - (?) לאבהל
.האב איהו ברחה רומאו

םש תביתכ ןכמ רחאלו ,םדב תיבה רעש לע תקשחנה השאה םש תביתכ לע ץילממ ףשכמה ,רמולכ
ןיא 24.ןכ ינפל אבומה העבשה לש חסונ ונייה ,'ברח' רמול זאו ,יבצ רוע לע בהואה
דיפקמ ףשכמהו תויה ,ףושיכה ןמ יתוהמ קלח וניאו ,יבצה רוע אוה הרקמ ךא יכ רמול
לע םהל הרומ אוה ךכ .םתכאלמ חלצית ןעמל תוקייודמ הביתכ תוארוה וידימלתל רוסמל
םעפ לכ ,ףושיכה תא בותכל שי וילע רמוחה ןכו 25,תקהבומ תיגאמ הביתכ ,םדב הביתכ
לעב תארוה ןיבל יבצ רוע לע ףושיכ בותכל ותארוה ןיב יתוהמ ינוש ןיאו ,הנוש רמוח
.רמוח ותוא לע ןיליפת בותכל תובוצק תוכלה

26.הקירפא ןופצמ ,הארנכ ,םרוקמש תועימק תנכהל תוארוהב תוארל ןתינ תאזב אצויכ
יכ ,םיעטקה לש רידהמה הארה רבכ ךא ,ז"י-ז"טה תואמב ובתכנ ולא םיפשכ ישעמ ,םנמא
וא ,ףושיכה ןמ דחא ןיינע קר םודק םא תעדל ןיא ולא םירקמבו ,דאמ םימודק םיפשכה
:ךכ םש בותכ ,הכו הכ ןיב .ויקודקדו ויטרפ לכ לע קיתע ולוכ ףושיכהש

המישנב בתכה ךותמ םתוא ארקו יבצ ףלקב ךינפל םיבותכ ויהי תומשה ולאו...
.תחא

רבעמ הברה ולא םיפשכמ םודקה 'השמד אברח'בכ יבצ רוע לע עימק תביתכל תוארוה ונל ירה
תאש רבתסמו ,שדח רבד וניא יבצ רוע לע תועימק בותכל גהונה ,ןכ םא ,אצמנ .םינש ףלאל
.דומלתה תפוקתב הרות ירפס תביתכב תוארל שי ותמגוד

םוכיס

ןיליפת ,הרות ירפס תביתכ :הל תונוש םינפ רשא תחא הכאלמב קסע הקיתעה תעב רפוסה
דחא םוחתמ וקתעוה ותדובע תוטישש ןבומ וילאמ 27.תועימק תיישע ףאו ,תוזוזמו
הרות ירפסל יבצ רועב שומישה .הביתכל רמוחכ יבצ רועב שומיש :ןנד הרקמבו ,והנשימל
ןיכהל ,הארנכ ,וגהנ תוזוזמו ןיליפת ףא .םיילארשי ץרא תורוקממ דומלתה תפוקתב עודי
ויה םיתעל .יסחי ןפואב תורחואמ ךכל תויודעהש תורמל ,הפוקת התואב יבצ רוע לע
ולא ןיבש יללכה ןוימדהמ קלחכ רבדה השענש ,יאדול בורקו ,יבצ רוע לע תועימק תובתכנ
28.תוזוזמלו ןיליפתל
תורעה


נ ,ץיברת ,'הביתכה ירזיבאו םירפסה תוליגמ - ארקמה תפוקתב רפוסה תכאלמ' ,ןרה 'מ 1
אנ ,ץיברת ,'םייניבה ימיל ןארמוק ןיב םירפסה תוליגמ' ,ל"נה ;87-65 'מע ,(א"משת)
היארה :ארקמה תפוקתב םירפסה תוליגמ לע דוע' ,ל"נה ;382-347 'מע ,(ב"משת)
תיב ימי תליחתב םירפסה תוליגמ' ,ל"נה ;644-643 'מע ,(ג"משת) בנ ,ץיברת ,'תישימחה
עקרלו ,אשונב הפינעה תורפסה לכ האבוה םש .92-86 'מע ,(ב"משת) זט ,לארשי ץרא ,'ינש
,'דומלתהו הנשמה ימיב תואסרבה' ,גרבשרה ש"א :ףיסוהל דוע יואר רועה תנכה לש ילאירה
.106-93 'מע ,(ב"ערת) ג ,םדקה

תיטסינלה העפשהו םיאמט תורוע לע הביתכ ,ללכב ינשה תיבה ימי יהלשב הביתכה אשונל 2
תיב ימי יהלשב םינהכל םימכח ןיב סומלופה ,ןליא-רב 'מ :ןייע ,םיידוהיה םירפוסה לע
ןג תמר ,ןליא רב תטיסרבינוא לש היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל הדובע ,ינש
.ךליאו 203 'מע ,ב"משת

.'רכמ רוכמ ןיא' :בותכ ,הארנכ ,רפוס תועטב 3

חי,ב הבר ש"השבו ,המודכו ,'םיליאה רפעל וא יבצל ידוד המוד' :(ט,ב ש"הש) תניחבב 4
ואצמנ ,המגודל ,ךכ .'ליאה םדו יבצה םדכ ימש תשודק לע ןמד ןיכפושש' לארשי ולשמנ
'מע ,םירפסה תוליגמ ,1 'עה ,ליעל ,ןרה) םיבלכ תאוצב תורוע דוביעל םינוש 'םיצורית'
ידכ ,(21 'עה ,ןלהל האר) אקווד לגע רועל קודיצ אצמנ םייניבה ימיבו ,(27 'עה 361
מ"א :האר ,(םיגד תורוע ,םללכבו) םירחא םירמוח לע הביתכ לע .לגעה ןווע לע רפכל
.40 'מע ,ח"כשת םילשורי ,ותוחתפתהב ירבעה רפסה ,ןמרבה

שי .38 'עה 304 'מע ,ג"כשת םילשורי ,לארשי ץראב תונוויו תינווי ,ןמרביל 'ש 5
(ב) ,םיפוליטנא תורוע לע םירצונה ובתכ םנמאה (א) :לופכ אוה ןאכ קפסה יכ שיגדהל
.םידוהיה ןמ הז גהנמ ולטנ םאה

.24 'מע ,ל"שת םילשורי ,םוליצ סופד ,1897 דרופסקוא ,םירצמ יזנג ,רלדא 'נ 6

;127 'מע ,ל"שת םילשורי ,ןיבר - ץיבורוה תרודהמ ,ג ,חלשב לאעמשי 'רד אתליכמ 7
,ט"לשת םילשורי ,הינש הרודהמ ,דמלמ ןייטשפא תרודהמ ,יאחוי רב ןועמש 'רד אתליכמ
הרות רפס ,בלול) ,רפוש היהיש יוצר דחא לכלש שרדמב זמרנה לע .םש ןמסנהו 79-78 'מע
.ךליאו 62 'מע ,(2 'עה ,ליעל) יתדובעב האר ,(דועו

.139 'מע ,ח"צרת םילשורי ,ב ,םינושאר תפסות ,ןמרביל 'ש 8

ליכאמו ,םיאבצ דצו (תשר) תודוכלמ ביצמו ,ערוזו הנתוכ איבמ יתייה' :םוגרת 9
.'םישמוח השימח (םהילע) בתוכו... ,םיאבצה תורועמ תוליגמ ךרועו ,םימותיל (ם)רשב
'ש :האר אסריגה לש טרופמ חותינלו ,ד"ע דע ,ד"פ הליגמ 'וריב הליבקמה תא םג האר
םילשורי ,ןמרביל לואש יברל ןורכזה רפס ,'ילבבה דומלתב תירוטסיהה הדגאל' ,ןמדירפ
איבהש שרדמב דוע האר ,םיאבצ רשב תליכאל רשא .(24-21 דחוימב) 46-1 'מע ,ט"משת
איבמ ,(ב,ז תבש) תבשב תורוסאה תוכאלמה תא אנתה הנומשכ ,בגא .20 'עה ןלהל ,אירול
םיאבצה ויה יסחי ןפואבש ןאכמ קיסהל ןתינו ,'יבצ דצה' םילמב תויח דיצ רוסיא תא אוה
.המגודכ םיאבומ ויה אל ןכ אל םאש ,םיצופנ

.148 'מע ,ב"שת םילשורי,תוילגרמ 'מ תרודהמ ,תובוצק תוכלה 10

הז גהנמ יתאצמ אלו ,'י הכלהב ןלהל ןכו - יבצ ןמ רוע' :ךכ ריעמ רידהמה 11
.'וכו ,'תורוקמב

תיבה יכ ןאכ ןייצל בושח ךא ,די לש תיבהמ לודג שארה לש תיבה היה תוינכט תוביסמ 12
הלגתנש יפכו ,(זנכשא יגהנמכ אלש) ,םויכ םידרפס גהנמכ ,'ןטק זוגאכ ןטק' היה די לש
ןיליפתה .ט"כשת םילשורי ,ןארמוקמ שאר לש ןיליפת ,ןידי 'י :האר .ןרמוקב םג
20 X 28 היה לפוקי םרט תיבה לש רועהו ,תוינבלמ ,לגע רועמ ,שאר לש םה םש תוראותמה
.895-883 'מע ,ח ,תיארקמ הידפולקיצנא ,'ןיליפת' ,יאגיט ח"י :האר .מ"מ

תפוקתבש ינפמ אמשו ,הגשהל תושקו רתוי תורקי יבצ רועמ ןיליפתש אוה ךכל םעטה אמש 13
.ןיליפת תחנה לע לכה ודיפקה אל ,הירחא םינש תואמו ,דומלתה

,םנמא .ג"ע בצ ,ב"ע בצ ,א"ע ולק ,ד"ע הל ,1836 וולזוג ,רפכה לכשא ,יסדה 'י 14
.תומודק תורוסמ וב תויוצמש רורב ךא ,ב"יה האמב רבוח רפסה

'מע ,(ב"ערת) ב ,רגה ץראמ הפוצה ,'דוסה ילעב יפל הזוזמ ןוקת' ,רציבוטפא 'א 15
.102-100

יפואה .(188 'מע) 99 'מע ,(2 'עה ,ליעל) ,סומלופה :יתדובעב האר 'הו 'ב םימי לע 16
רפס ;12 'וש XIX 'מע ,השמד אברח ,המגודל ,האר םייוסמ םוי לע הדפקהה לש יגאמה
תועש לע הדפקהה ףא .(23 ,21) ,20 'מע ,(26 'עה ,ןלהל) סכייד ;69 'מע ,םיזרה
.דועו ,93 ,69 ,68 'מע ,םיזרה רפס הארו ,תמסרופמ

.ךליאו 647 'מע ,ג"פרת גרבנרינ ,ץיבורוה 'ש תרודהמ ,ירטיו רוזחמ 17

םילשורי ,סוארק 'ש 'פורפל לבויה רפס ,'םינואגה תורפסמ' ,רציבוטפא 'א :דוע ןייע 18
תבושת ךותמ ,םש תראותמה הזוזמהש ,רציבוטפא תעדכ ,רבתסמ .109-94 'מע ,ז"צרת
תביתכש ךכ לע ,הארנכ ,םידיעמ תורוש ב"כ לע םיכאלמ 'זו ,תילבב הניה ,ה"יבארה
.לבבל לארשי ץראמ הרבעוה םיכאלמה

,םיחבז ,ןילוח תותכסמל) ,יולה לאוי ןב רזעילא 'רל ,ירזעה יבא אוה ה"יבאר רפס 19
ןמסנה תא הארו ,ךליאו אלר 'מע ,ו"לשת קרב ינב ,יקצילבד 'ד תרודהמ ,(דועו ,תוחנמ
,םוליצ סופד ,ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי 'ר :ןכו ,ם"במרה םע חוכיול סחיב םש
הזוזמ לש ארקמה תוישרפ ךותב םש םיבלושמה ,םיכאלמה תומש .דנק יס ,ח"כשת םילשורי
לאכימ :(ב) הזוזמב ;לאנע ,לאפר ,(?) הי הי ,לאיקדצ ,לאירזע ,לאירבג ,לאכימ :(א)
,לאישמש ,לאירודג ,ןורטטמ ,ןופלדנס ,לאירוצ ,לאננח ,לאינרדה... ,לאיפרש ,לאירבג
.לאיזוע ,(!) לאיככרכ ,לאיוהו

ןיליפת לע' ,ןמרבה מ"א :ןיליפתל סחיב ,האר ,היגמל ולאה םיצפחה ןיב רשקה לע 20
םילשורי ,רפסו ןושל בתכ ,ל"נה =) ,177-174 'מע ,(ד"ישת) ,ג ,לארשי ץרא ,'םדק ימיב
ד"י ,'...ןבטראל הזוזמ חלש יבר' ,ירניד ,'י :הזוזמל סחיבו ;(ךליאו 82 'מע ,ג"לשת
99 :דחוימבו) 105-86 'מע ,ח"לשת ןג תמר ,דודל םתכמ ,(םיכרוע) ,ןרטש 'או תליג
יונישב =)] ךליאו 252 'מע ,ד"לשת םילשורי ,סודרוה דע יאנימ ,אירול צ"ב ;(ךליאו
,א ,תודהיה יעדמל ישישה ימלועה סרגנוקה ירבד ,'הזוזמה תודלותל' ,ל"נה ,(רוציקבו
:האר ,(ךליאו הנשמה תפוקתב) עימקכ הזוזמ תאישנ לע ;[.131-125 'מע ,ז"לשת םילשורי
.ךליאו ז 'מע ,תופסוהו םינוקית ,א"משת םילשורי ,א ,ןורושי ידוסי רודיס ,רעדלעפ 'ג
;חנק ,סאיטסירא תרגיא :האר .יגאמ ץפחכ הזוזמה תא וראיב לכה אל יכ רורב ,םרב
.הל,ג ,םיכובנ הרומ ,ם"במר

םש דוע האר .ל 'מע ,ל"שת םילשורי ,א ,ם"תס ירפס ץבוק ,(רידהמ) ,בהז-ישמ מ"מ 21
ךא) ,שבכו לגע ,הרפ תורועמ ןיליפתה תא ןיכהל ,ןכל םדוק דועו ,וימיב וגהנש גכ 'מע
'ר :הזל הוושה 4. 'עה ,ליעל הארו ,אעק 'מע ,םש - אקווד לגע רוע לעו .(יבצ רועמ אל
ןכלו' :86 'מע ,ז"לשת הלמר ,לימגלא 'י תרודהמ ,תדה בתכ ןגשתפ ,ולופודנופא בלכ
היחמ ןיב ףועמ ויהש ןיב ,תודבועמ (הרותה רפס =) ת"הס בתכי ןהבש תורועה תויהל יואר
.'תורשכ לכה - המהב ןיב

:רצקה ורואיבב ןמרביל ש"ר שוריפכ וניא 'ןירושק' יכ דומלל שי ,הדגנהה ןמ 22
לע ןמרביל ש"ר ךמסנ הז ושוריפב .'םלוש סכמהש ןמיסל םינתינש ,סכומ ירשק רמולכ'
ךא ,(219 'מע ,ו"טשת קרוי וינ ,א ,הטושפכ אתפסות) ךוראה ורואיבב איבהש שרדמל שקיה
,ןכ לע רתי .(יוקיחל ,ןבומכ ,היה ןתינש) ,רשקב היה םיסכומה ןמיסש היאר לכ ןיא
ל"זח תורפסמ העודי תילילש תומד אוה סכומה ?(ןיליפתבכ) סכומה לש 'ודי לע' ןאכ ןכיה
.סכומה לש ודי לע עימק תרשוק התיה השאהש ןאכ הנווכהו ,(השדחה תירבהו)M. Gaster, The Sword of Moses, London 1896 (=Studies and texts, New York 1971, I, pp. 288-337; 23
III. pp. 69-108.

,אירול צ"ב :האר .וילע הבתכנ הפינע תורפסו ,אוה קיתע ברחה לש יגאמה ןויער 24
'מ :םג האר .110-106 'מע ,(ג"כשת) ז ,ארקמ תיב ,'שרדמה תורפסב הלוגלגו "לאברח"'
.ךליאו 220 'מע ,1962 ביבא לת ,קיתעה םלועה תויוברתו ך"נתה ,לדאנ

ידכ ,םד לש וית...') ,א"ע הנ תבש האר .הקיתע הניה יגאמ יעצמאכ םדב הביתכ 25
.146 'מע ,תונוויו תינווי ,ןמרביל ש"ר ךכ לע ריעהש המו ,('הלבח יכאלמ םהב וטלשיש
תעד תוטהל התשקב םא' :73 'מע ,ז"כשת םילשורי ,תוילגרמ 'מ תרודהמ םיזרה רפסב םג ךכ
תמכח רפסב .'רועה לע םדב הלאה םיכאלמה תומש בותכו ...הלודג השא בל וא ...ךלמה
םידאמ םויב וישמשמו לאמס בותכ...' :בותכ 105 'מע ,(ןלהל ,השמד אברחל חפסנ) םידשכה
'צ :דוע האר .'שחנ םדב םדא ותוא דגבב וישמשמו לאמס בותכ... ;יולתמ דגב לע הדנ םדב
,ןמרבה מ"א :הבהאל יוטיבכו] .XII 'מע ,אובמ ,ד"ערת ןודנול ,המלש חתפמ ,ץנלוג
[.178 'מע ,(4 'עה ,ליעל) ,ותוחתפתהב ירבעה רפסה


S. Daiches, Babilonian Oil Magic in the Talmud and in the Later Jewish 26
Literature, London 1913, p. 19.

L. H. Schiffman and M. D. Swartz, Hebrew and Aramaic :האר .םייניבה ימימ תועימקהמ םג רכינ הז בצמ 27
Incantation Texts from the Cairo Geniza, JSOT Press, Sheffield 1992, pp. 49-50.

;242 'מע ,(ג"ישת) ו ,תויפלת ,יאטפ 'ר :האר ,היגאמ יכרצל יבצב םיפסונ םישומיש לע 28
J. Naveh, and S. Shaked, Magic Spells and Formulae, The Magnes Press, Jerusalem, 1993, pp. 174, 182.

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/sifmezma.html

last updated: June 2, 1997