םיידוהי תומש

ונימי דעו ך"נתהמ

ןליא-רב ריאמ


ינויסנ טקייורפ - ויתורודל ידוהיה םעה לש תומשה רצואםידומיל תינכתהיפארגוילביבהזוחה דג ירבדב םייטרפה תומשהרירפצ םשה תועמשמםירקחמ :תומש הלאו ,(םיכרוע) ירובת 'יו ףייר 'י ,יקסמד 'א ,'םיכאלמ לש תומש'
.חמ-גל 'מע ,ז"נשת ןג-תמר ,םיידוהיה תומשה רצואב     &