םיידוהי תומש

ונימי דעו ך"נתהמ

ןליא-רב ריאמ


ינויסנ טקייורפ - ויתורודל ידוהיה םעה לש תומשה רצואםידומיל תינכתהיפארגוילביבהזוחה דג ירבדב םייטרפה תומשהרירפצ םשה תועמשמםירקחמ :תומש הלאו ,(םיכרוע) ירובת 'יו ףייר 'י ,יקסמד 'א ,'םיכאלמ לש תומש'
.חמ-גל 'מע ,ז"נשת ןג-תמר ,םיידוהיה תומשה רצואב      

םיידוהי תומשל ישילשה סנכה תינכת

לגוטרופמו דרפסמ םיידרפס תומש
:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/shemot.html

last updated: June 25, 2001