תילאוטריווה היירפסה - ןווקמה ירבעה רפסה

ןליא-רב ריאמ

,םינווקמ םיירבעה םירפסה לכ ויהי - 2005-ב רבכ וא 2050 תנשב - קוחר ךכ לכ אלה דיתעב
ךותמ תוירושיק עצבלו ,טפשמ וא הלמ וב אוצמל ,וב ןייעל ,םיוסמ רפסב רוחבל היהי ןתינ ,רמולכ
.תרכומה םיילושה תרעה לש יגולה ךשמהכ יתרפיסה רפסה לא ישיאה בשחמה לע יוצמה ךמסמ
תילגנאב ,עדימה תורוקמ לכל עיגהל היהי ןתינ בשחמל ךומסה רבכעה לע םיינש וא תחא הציחלב
הגיצהל ןתינש היידמל ךפהיי ןויעלו הגשהל השקו רידנ היה םושלש-לומת ךאש רפסו ,תירבעבו
.ץראה רודכ יבחר לכב
.תויולע ילוקיש לשב ןיבו ,האופק הבישח ינפמ ןיב ,םיבשחמה לא םירפסה לכ ולעוי תחא תבב אל
תונורתי ויהי ,ןלהל חכויש יפכ ,ןכש ,יתרפיס עדימל םירפסה לכ וכפהיי רחא וא הז בצקב ,םלואו
וכפהיי 'םירפסה תועלות'ו ,םייתרוסמה םירפסה יארוק לכ רובע ןיעל םייולג יתרפיסה רפסה
.םתרהזוה ואר .םיבשחמ-יעלותל יזופרומ-הטמ ךילהתב
לכל תעדל ןתינש ונייה ,רפסה לש םייפארגוילביב םינותנל לבגומ םויכ ף"לא תנכותב ןויעה דועב
ירה ,(ירקיעה עדימה תא תוראתמה תומישר) הזב אצויכו ,ימ ידי לע ,רפסה ספדינ יתמ רתויה
,רפסב בותכה טסקטל סחיב ,תומכח תותליאש עצבל היהי ןתינ תילאוטריווה היירפסה ןדיעבש
םינשה שולשב ובתכנ 17-ה האמב הילטיא ידוהי לע םירפס ולא' :ןוגכ ,ישפוח הלאש חוסינבו
'סיטרכ'ה ךותמו ,םייטנבלר (םירמאמו) םירפס תמישר לבקתת הבושתב .ךכב אצויכו ,'?תונורחאה
ןתינ וניא םויכ רשא עדימ ,ומצע רפסה לא ךישמהל היהי ןתינ רפסה תא גציימה ילאוטריוה
היירפסב שופיחה ,לשמל .וילא סחיב השדח התליאש עצבל וא וב ןייעל ,יהשלכ היירפסב הגשהל
בתכ ינולפ רבחמ םאה' :ןוגכ ,עצבתהל ויה תולוכי אל הכ דעש תותליאש עצבל רשפאי תיתרפיסה
וב היוצמש יאנתב רפסה לש טסקטה תא גצה ,ןכ םאו ,הילטיאב ןד אוה וב ,(1995 תנש ינפל( רפס
םייתסי תרשוקמ םיבשחמ תכרעמ לע םיירבעה םירפסה לכ ולעויש רחאל .'"ילוואיקמ" הלמה
.יתרפיסה ןדיעה - תושונאב שדח ןדיע חתפייו יגרבנטוגה ןדיעה
'תמ'ה רפסהו 'יח'ה רפסה - הדובעה תטיש
תקולח :הכ דע רכומ וניאש שדח גוסמ הנחבא ,םירפס לש םיגוס ינש ןיב הנחבא תויהל הכירצ
םירפס ןיבל ,בתוכ ידי לע המייתסה םתריציש םירפס ,םיאופקו 'םיתמ' םהש ולא ןיב םירפסה
.םישנא תצובק ידיב רופישו דוביע ,בותכש ,הביתכ לש דימתמ ךילהתב םיאצמנה םירפס ,'םייח'
.תילאטיגידה הידמה לא םתבסה ךלהמ תא ועבקיש םה ,םהיניב םיסחיהו ,ולא םיגוס ינש
'תמ'ה רפסה .א
ורבחמ ןכש הנתשי אל רשא חסונ ,עובק וחסונש רפס ,'תמ'ה רפסה אוה םירפסה לש דחאה גוסה
תילאוטריו הספדהכ 'תשר'ה לא הלעוי הז רפס .םינש תואמ ינפל םא ןיבו ,הנש ינפל םא ןיב - רטפנ
תווצ ,תורודהמ המכב ספדוה רשא םיוסמ רפס תולעהל הצרנ םא ,לשמל .וחסונ עבקייש רחא
רשיא התוא הנורחאה הרודהמה ,םתסה ןמ) תפומ שמשת הרודהמ וזיא הליחת עבקי םיחמומ
.תילאוטריווה היירפסה רתא לא הלעויו רפסה דלקוי ןכמ רחאלו ,(רבחמה
עדימ רתאל היהי ןתינ יתרפיסה רפסב :התוליעיב דיימ וחכווי וז הטיש לש התוליעיב םיקפקפמה
תעצבתמ ותמגודש שופיח ,טסקטה לכב שופיח עצבל היהי ןתינ ןכש ,ליגרה ארוקה יניעמ םלענש
.רחא וא הזכ טקייורפ תרגסמב םירוטילקת לע ולעוהש םירפס לש תיסחי לבגומ רפסמ לע םויכ
םילמ רותיאל שופיחה לבגומ םירוטילקת יבג לע םויכ םימייקה םירפסבש דועב .תרחא דועו תאז
,חתפמ-תולמ יפל ,םירבחמ יפל םירפס רותיא רשפאי תילאוטריווה היירפסב שופיחהש ירה ,דבלב
םירפסה תומישרב עוציבל ןתינ אלש שופיח ומצע טסקטה יבג לע שופיחה םע בולישבו ,המודכו
.רתויב הבוטה היירפסה םויכ העיצמש המל רבעמ הברה תילאוטריווה היירפסה עיצת - םויכ
ונפי םיבורמה םיפדמה ירהש ,ארוקה לש היירפסב רכינ ןוכסח יתרפיסה רפסה עיצי ךכל ףסונב
רבכ םה תמייוסמ הדימבו) ואובי ולאכו ,תיתוכיאה תספדמהו ללכושמה גצה תבוטל םמוקמ תא
.רחא וא הזכ דעומב ,(םימייק ףא
'יח'ה רפסה .ב
ךילהת'ש רפס ,ימאניד ןפואב הנתשמ וחסונש רפס ,'יח'ה רפסה אוה םירפסה לש ינשה גוסה
תניחבב םהש םירפסל איה הנווכה .המואה לש הפאב המשנ דוע לכ קספיי אל ותביתכו 'ורוציי
הימדקא לכש רחא טקייורפ לכ וא ,ימואל ןולימ ,תימואל הידפולקיצנא ןוגכ ,'ימואל חור רצוא'
קספינ וניאש ישונאה עדיה תריבצל ליבקמה ךילהתב םלועל קספיי אל ותביתכ ךילהתש תניינועמ
.םלועל
רפס .ןמזבו ,ףסכב ,םיצמאמב אלא ותוא תונשל ןתינ אלו 'תמ' רפס אוה ספדוהש רפס ,עודיכ
ךלהמב הנתשמו ךלוהה 'יח' רצומ םע תורחתהל לוכי אלו ,ותביתכ דעומ תא ףקשמ ספדוהש
םא ,םויכ תלבוקמה השיפתה יפ לע .חתפתמו ךלוה ,הנתשמו ךלוה ומצע דמולהש םשכ ,םינשה
תורשע קיסעהל ,םיינש וא דחא רוד וילע דובעל ונילעש ירה ,ךרע-בר רפס רואל איצוהל וננוצרב
,ירוטסיהה ןולימה לש ובצמ ךרעל והזכ .ןטק דחא ךרכ ולו רוא הארי םא קפס ןיידעו ,םידמולמ
לוכי םידמולמ לש ץמוק קר ךא ,(רתויו) רוד תונש הזמ ול הכחמ לארשי םעש תירבעה הפשה ןולימ
.בתכנ רבכש ןולימה לש ןטקה וקלחב ,קויד רתיל וא ,וב ןייעל
ןולימהש יוכיס לכ ןיא תימואלה הימדקאה ידיב םויכ תוטוקנה הדובעה תוטיש יפ לעש רורב
,רפס ףא רוא האר אל הכ דעש אוה הרקמ אל .םינש תואמ המכ רובע ינפל רוא הארי ירוטסיהה
תויהל הצור הימדקאהו ליאוהו ,ןכומ רבכש ךרעה תא ןקתל היהי ןתינ דימת ירהש
יבג לע וא הירואית תניחבב ירוטסיהה ןולימה יכרע ורתויי םלועלש ירה ,'תיטסינויצקפרפ'
.תוידוס תויסיטרכ
תיתרפיסה היירפסה תונורתי

ירוטסיהה ןולימה :1 המגודל טקייורפ
לדוג רדסב ימואל טקייורפ לע בושחל ןתינ ,תילאטיגידה ,תיתרפיסה היירפסה תונורתיל המגודכ
תירבע ןושלל הימדקאה תדקפומ וילע טקייורפ ,תירבעה ןושלה לש ירוטסיהה ןולימה לש
תירבעה ןושלב םילמה לכ לש ינכדעה שוריפה תא ארוקה ינפב עיצהל רומא הז ןולימ .םילשוריב
,תשקובמה הלמה העיפומ םהב תורוקמה לכ לש םיטוטיצ ואבוי ךכל ךומסבו ,)םייק ןולימ לכ ומכ(
אל עצוממה ארוקה םא .האלה ןכו ,הלמה לש תירוטסיהה התוחתפתה ,יתורפסה הרשקהב הלמ
רוא הארש ילבמ םינש הברה ךשמנה טקייורפ לע עמש אל אוה קדצבש ירה ,הז ןולימ לע עמש
רומא 'תעדל רוביצה לש ותוכז' ויפל תונקותמ תונידמב טוקנה ללכה .)תודדוב תואמגוד טעמל(
םלשמ לש ותוכזל םג םא יכ ,םייטילופה תונולחב תונותיעה לש הטוטיחל קר אל סחייתהל
ןולח הווהי יתרפיסה ןולימה .תירבע ןושלל הימדקאב ופסכ םלענ ןאל תעדל ילארשיה םיסימה
,יתעד תוינעל ,והז .ינש דצמ רקחמה יכרצ תנבהלו ,דחא דצמ תירבעה הפשה תרכהל תועמשמ-בר
םלשמ לש תנחובה וניע תחת יוצמ ימדקאה םלועה ביצקת ויפל ,(ןורסח םירחא תעדלו) ןורתי
.םיסימה
תונמל ןתינש ירה ,'תיתוברתה תוחיתפה' לש התנבהב הכורכה וז תינורקע הלאשל רבעמ ,םלואו
לעב רפסל הלואג איבת תילאוטריווה היירפסהש קפס ןיא .ןווקמו יתרפיס רפסל תונורתי המכ
תונורתי המכו ,המוד יפוא ילעב םיפסונ םיטקייורפל םג ומכ ,ירוטסיהה ןולימה ומכ 'יח' יפוא
'םלשוי' אוה וב םויל תוכחל ךרוצ ילבמ ורוביח ךלהמב ןולימב ןייעל היהי ןתינ ,תישאר .רבדב
רבחמל תוכחל ךרוצ היהי אלש ירה סופדל ןכומו בותכ היהי 'דמג' ךרעה םא .(תובר םינש דועב)
לש ותביתכ םויסל תוכחל ילבמ ףא) תשרה לא ותוא תולעהל היהי ןתינו ,ליגר ןולימבכ ,'דגב' ךרעה
לש יתורירשה רדסב רודיסו הנכה שרוד וניא - ספדומה רפסל דוגינב - בשחמה .('2דמג' ךרעה
'םדוק' ךרעל ןיתמהל דחא ינולימ ךרע ךרטצי אל ךכמ האצותכ .דחא לודג ןורתי ןאכמו ,תיבפלאה
וב ךרכל וננכותש סופד תונוילגל המאתה ךרוצל ךרעה ףקיהב ץצקל ךרועה ץלאנ היהי אלו ,ול
.ןולימה יכרע םתוא ועיפוי
הרודהמ' תאצוהל דע םינש המכ תוכחל ךרוצ היהי אל בוש - בושמה תטישב ץוענ ינשה ןורתיה
םירקוח ואצמיי דוע לכ .ןכדועיו דיימ ןקותי ,ןוקיתל יואר אצמייו הדימב ,בותכ ךרע .'תנקותמ
רוע םורקיו ירוטסיהה ןולימה ךלי ךכ תירבעה הפשה רקחית דוע לכו ,תירבע ןושלל הימדקאב
אלל תירקחמה תואיצמה תא אטבי רפסה .םיארוקה להקל 'ףוקש' היהי ותביתכ ךילהתשכ םידיגו
.רקחמה לש ומויסו רפסה תעפוה ןיב ,תובר רקחמ תונשב דדמנה רעפ ,ליגרה רעפה
ןיבל לעופב הביתכה םויס ןיב שרדינה ןמזה לש יתועמשמ רוציקב אוה ףא ןומט ישילשה ןורתיה
וא ,הנש ףולחל היושע םויכ לבוקמה יפ לע .םלועב רחא וא הז םוקמב ירקחמ זכרמל רפסה תעגה
,תאז תמועל .ב"הראב ןוגכ ידומיל זכרמל ותעגהו רואל ותאצ ןיבל רפסה םויס דעומ ןיב ,רתוי ףא
ןתינ ,(רפס אקווד ואל ,עטק) יטנבלרה עטקה תא בותכל םייס רקוחהש רחאל דיימ ,יתרפיס רפסב
ידיימ ןפואב ןכדעתי תשרב 'ףדפדמ'ש ימ לכש ךכ בשחמה יבג לע רמוחה תא דיימ ןכדעל היהי
,ימעפ-דח סופד לש הנשיה הסיפתל דוגינב ומויב םוי ידימ תשרב 'ספדוי'ש ןולימ ,ןולימה ישודיחב
.רואל ותאצ םויב רבכ ןשוימל עדימה תא ךפוהש סופד
שופיחה ריינ יבג לע ןולימבש דועב .ןולימב עדימה רוזחיא תלוכי :ןיעל יולג אוה ףא יעיברה ןורתיה
ןולימבש ירה ,ינולימה ךרעה תלימל םאתהב רמוח וב אוצמל ןתינש ונייה ,ומצע ךרעל לבגומ
אל ןולימה םיגדי ךכב .'ךרע'כ אקווד ואלו ,ןרשקהב םילימ רחא שופיח עצבל היהי ןתינ יתרפיסה
תלוכיל רבעמ בחר ,(טסקטנוק) רשקה ךות ןתעפוה תא םג םא יכ םילמה תועמשמ תא קר
ןורתיכ עדימה רוזחיא תלוכי תא תונמל ןתינ םיטעמ אל םירקמב .םיספדומ םינולימב תלבוקמה
ןורתיה והמ בושח הז ןיא התע ןוידה ךרוצלש אלא ,ילאטיגידה רפסה תונורתי ןיב הלעמב ןושארה
.תיכראריה הניחבמ ונמיה תוחפ המו הלעמב ןושארה
היהי ןולימה םא םג .םלועבו לארשיב תיב לכל שיגנ היהי רפסהש הדבועב ץוענ ישימחה ןורתיה
,םיכרכ לש תובר תורשע שורדי הז ןיעמ רפסש ירה ,וב םייקתת איה יכ דושחל ןיאש הנוכת ,לוז
חונ היהיו ,בשחמה יבג לע ןימז היהי רפסה םא ,םלואו .ילאיצנטופ שכור לכ עיתרתש הדבוע
תואצמיהש ירה ,רתוי החונ הרוצב ףאו ,ספדומה רפסב ומכ וב בותכ רמוח לכל עיגהלו וב אורקל
רמוח 'דירוהל'ו רבכעה לע ץוחלל היהי ףידע .ןורתי היהת הלקה ותונימזו תשרה יבג לע רפסה
תא איבהל - ךומנ ףדמב יוצמ רפסה ןיאו הדימב - םלוס ביצהל ,אסכהמ םוקל רשאמ ןולימהמ
.םיחמומ םג םהבו ,תובר הייסולכוא תובכשל ןורתי םה תוחונו תולק .(קבאה תא תוקנלו) רפסה
תא עירכיש שקה תויהל ףא אלא ,םימדוקה תונורתיה לכ תא דמגל קר אל יושע ישישה ןורתיה
רפס תקפהו ,םיסמה םלשמל ףסכ הברה הלוע ךשמתמ טקייורפ לכ .ףסכל איה הנווכהו ,ףכה
רזגינכ ,וב ועקשוהש תויפסכה תועקשהה תא ריזחת אל םלועמ ירוטסיהה ןולימה לש וגוסמ
לכ ירהש םיריחמה תא דאמ ליזות תשרה יבג לע 'הספדה' ,םלואו .ימדקאה סופדה לש ויפואמ
.קווישו הכירכ ,ריינ לע תואצוה טעמל ,םינש תואמ הזמ ספדומה רפסב ומכ ומייקתי תויולעה
תולע ילוקישמ יתרפיסה רפסה תא ףידעהל רפסה ישמתשמ תא 'חירכי' יפסכה םרוגה ,רומאל
.בשחמה םלוע לא רובעל וילע יכ ויד ותוא וענכשי אל םירחאה תונורתיהו הדימב ,(תוחפ)
םלשל ןכומ היהיש והשימ אצמיי דימת ירהש ,םלעיי ספדומה ןולימה יכ רבד לש ושוריפ ןיא ,בגא
יעצמא ינש ,די-בתכ רובע ןוה םלשיש והשימ דימת אצמייש םשכ ספדומ ןולימ רובע קתע ןוה
יראווקיטנא יפוא ילעב םיאצמימ ןיב ןיחבהל שי ,םרב .'תמדוקה הזאפ'המ עדימה לש הריגא
חרכהב הרומ הניא 19-ה האמה ןמ השרחמ יל שי יכ הדבועה .םיישומיש םיאצממ ןיבל ינואיזומו
רפסה לש ולרוג היהי ךרעל הזכו ,ךרע לעבו ינואיזומ גצומ איהש ,אברדא םא יכ ,הב שמתשמ ינאש
ןולימה לע וליפאי ילאטיגידה עדימה לש םירורבה תונורתיה :ןולימ לש הז רשקהב ספדומה
.טועימבש טועימ ולאו ,ןיליקתו ןיבט ורובע םלשל םינכומה ולא רובע קר אצמייש ספדומה
תומתוחה רצוא :2 המגודל טקייורפ

רומאש רפס ונייה ,ךשמתמ טקייורפ לכל סחיב היהי ןוכנ ירוטסיהה ןולימל סחיב ליעל רומאה לכ
הז גוסמ רחא הרקמ .דחא רקוח ידי לע אקווד ואלו ,םייוסמ ןיינע לש ירקחמ םוכיסכ בתכיהל
.וב ןייעל וניכז אלש רפס ,דגיבא ןמחנ לש 'תומתוחה רצוא'ב אצמיהל לוכי
רקיע תאו ,םדוקה רודב תילארשי-ץראה היגולואיכראב םירבדמה ישארמ היה ל"ז דגיבא ןמחנ
תיב ימימ תוירבע תומתוחו ,ןיט תוכיתח יבג לע תומתוח ,תולוב לש ןמוסרפב ול הנק אוה ומוסרפ
ורידהה ,םירחא םירקוחו ,דגיבא יכ ףא .)ה"משת חי ,לארשי ץרא ,דגיבא ןמחנ רפסב האר( ןושאר
ונודנ תודדוב תומתוח ךא ללכ ךרדבו ,ןיפיט ןיפיט ומסרופ ולאש ירה ,תולובו תומתוח תואמ המכ
.הז ןיינעב םיחמתמלו םיאיקבל םג רקחמה בצמ תעידי לע דאמ השקמה הדבוע ,רמאמ לכב
,רבעב ולגתנש תומתוחה לכל סחיב םינותנה וזכורי וב יתורפס לעפמ תמקה םזי דגיבא ,הנהו
הידפולקיצנא ןיעמ ,הז אשונ לע בתכנש המ לכ אוצמל היהי ןתינ וב רשא 'תומתוחה רצוא'
תשרב 'וסיפדה'ל עצומ ןלהלו ,רוא ןיידע האר אל הז רפס ,ונרעצל .תוקיתע תולובו תומתוחל
.טנרטניאה
היהי ןתינש םינותנ סיסב ,תונומת םג םא יכ טסקט קר אל בלשי טנרטניאה תשרב תומתוחה רצוא
600 ונידיב שיש חיננ ,לשמל .וב תורחתהל לכוי אל בותכ רפס םושש ןפואב תותליאש ויבג לע עצבל
ןוכמה ידי לע רואל אציש רייואמ רפסב רוא וארי םלוכש םיחתונמו םימכוסמ ,םיראותמ תומתוח
המכו ,ןשוימ היהי רואל ותאצ םויב רבכ ,הז רפס .תירבעה הטיסרבינואה דילש יגולואיכראה
,הווקנ ךכ ,ואצמיי רפסה לש לעופב ותקפה בלש ןיבל הביתכה בלש ןיב ,תישאר .רבדל תוביס
ףופכ היהי ספדומה רפסה ,תינש .ךרע-יברו םייאדיחי תומתוח םג ילוא םהבו ,םישדח תומתוח
לע בושחל יושע ,בשחמב שמתשמה וא ,ןובנה ארוקה ךא ,םירבחמה ובשח ןהילע תותליאש הנבמל
תונעל ןתינש דועב ,ספדוה רבכש ריינ לע הילע תונעל רשפא יאש התליאש ,שדח גוסמ התליאש
םגו תבותכ שי תומתוח המכ לע ,לשמל .(דבלב) בשחמ יבג לע קפומ רפסה םא ,הרתי תולקבו ,הילע
בשחמה לע רפסה תאלעה יכ וילאמ ןבומ .דועו ?םישנל ךייש היה תומתוח לש זוחא הזיא ?רויא
גוסמ תושידח תויטסיטטס תויצלופינמ תוטיש לשב ןורתיכ הלגתת סופדה לא 'ודירוה'ל ילבמ
.םוי ידימ םישדחתמו םיכלוהה םישוריפה
יתרפיסה רפסהש דועב ותוא 'איפקי'ו רקחמה תא ליבגי ועבט םצעב בותכה רפסהש ,ןכ לע ,רורב
לש ונתנדסבו רקחמה תודבעמב ,םוי ידימ רבטצמו ךלוהה עדימה תא יתימא ןפואב םיצעי
רצומ ףא ילוא וא ,דגיבא לש 'ומולח'כ תולגתהל יושע בשחוממה תומתוחה רצוא .גולואיכראה
.תילאטיגידה הכיפהמה ינפל תצק רטפנש רקוח לש ויתומולח ףסל רבעמ אוהש
?תיתרפיסה היירפסה תא ןממי ימ
הילא הלאש ,?תיתרפיסה היירפסה תא ןממי ימ :איה הז הרקמב תולאשה תלאש יכ המוד
.רבדב תובושת המכו ,המודכו ?םקומת איה ןכיה ?התוא קזחתי ימ :ןוגכ תופסונ תולאש תופרטצמ

'תיב-ףד' ,יטרפ טקייורפב ןאכ רבודמ ןיא .ירוביצ ףוג תויהל בייח ירקיעה ןמממה םרוגה ,תישאר
קפסל תמדקתמ הנידמ הרומא ותוא תורש ,בחרה רוביצל תורש םא יכ ,טנרטניאב רתא וא
הנידמה תבוח יכ תונקותמ תונידמב ורבס הנש האמ ינפלש םשכ קוידב ,21-ה האמב היחרזאל
הדסונ הנידמה ידי לע הנמומש הנושארה תירוביצה היירפסה) תירוביצה היירפסל גואדל
.(1833-ב רבכ תירבה-תוצראב
ירחסמה ץורעב םויכ לבוקמל המודב ,םימסרפמ םיפוג לש ןומימ לוקשל רשפא טלחהב ,תינש
תוינכת רדשל ירחסמ םרוגל תרשפאמו ירוביצה רודישה תא 'הטירפה' הנידמה םא .היזיוולטב
המוד רדסה םייקתי אל עודמ הביס אוצמל השק ,תומוסרפ תועצמאב תונמוממה רוביצה תבוטל
רדושמ היזיוולטה רודישש ךכב אוה תוידמה יתש ןיב לדבהה לכ .תנווקמה היירפסל סחיב
ךשמה) בשחמה יבג לע 'האלעה' קר אלא 'רודיש' ןיא ןווקמה רפסה לש הרקמבש דועב ,'הצוחה'
ירתאל המודבו ,תומוסרפ ידי לע ובורב ןמוממה ןותעל המודב .('סופדה חבזמ יבג לע האלעה'ל
תיתרפיסה היירפסל הסינכבש ירשפא טלחהב ךכ ,תומוסרפב שמתשמה לקתנ םהב טנרטניא
ירוביצ ףוג .הסיט יסיטרכב הלכו ,םירפסבו דלוקושב לחה ,םינוש םירצומל םוסרפב ארוקה לקתיי
.ונובאית ידכ עבשי באזהו המילש השבכה ראשית ךכו ולא תומוסרפ לע חקפי
יאדכ םא טילחה אל ל"ומש שדח רפס ,המגודל .םיל"ומה ויהי םיירשפא םינמממ ,תישילש
ולרוג עבקיי ,םיישדוח חיננ ,בוצק ןמז רחאל .טנרטניאב 'חנוי' ,םיקתוע המכבו ,ואל םא סיפדהל
ייוכיס תעיבקל וז rating תטישב עייתסי רואל איצומהו ,וב 'תועיגפ'ה רפסמ יפ לע רפסה לש
דצב חיניו בשחמה לע רפסה תאלעה תא ןממיש ל"ומה ,ןכ לע רתי .ספדומה רפסה לש ותחלצה
םירפס וא ,רפסה תא שוכרלו וילא עיגהל היהי ןתינ הלק השקהבש ךכמ חיוורי רפסל םוסרפ רפסה
יבג לע םוסרפב רשאמ רתוי הברה) וירפס תריכמ תא תילאוטריווה היירפסה ריבגת ךכבו ,םירחא
.(םינותע
.שדח טרסב הפוצל המודב 'הסינכ סיטרכ' תועצמאב םלשי רפסב 'ןייעמ'הש ענמנה ןמ אל ,תיעיבר
תועצמאב היירפסה ןיבל 'סנכנ'ה ןיב 'םולשת םכסה' בצוי תילאוטריווה היירפסל הסינכב ,רמולכ
היירפסב הייפצ לש הקדל ,(תוחפ ףא וא) דחא לקש :חיננ ,הובג אל םולשת .והשלכ יארשא סיטרכ
תא ונממי ולא ןיעמ הסינכ-ימולשתו ,טרסב הייפצ רובע םולשתמ תיתוהמ הנוש וניא ,תילאוטריווה
.םירצויה תויוכז תלאש תא רותפי ,רחא םימולשת רדסה לכ וא ,הז םולשת .היירפסה לש התולע
םיארוקהש ךכל םורגת השדחה הידמהש ששחמ םפסכ תא דיספהל םיל"ומה וששחי ,הרואכל
םייקה רדסהל המודב ,םהירפס לע םילומגת םירפוסה ולבקי םא ,םלואו .םירפס תונקלמ ולדחי
ןיבל םהינימל םינמאה ןיב םייק המוד רדסה יכ ריכזהל יאדכ ,חכשש ימל .תוירפס םע אליממ
גואדל לוכי הז ןוגרא ךכ ,תחאה הידמב םירצויה תויוכזל גאוד י"מא ןוגריאש םשכ .רודישה תושר
הנתומה תודוקנ לולקיש) הטושפ הניא בושיחה תטיש ,ןכא .איהש הידמ לכב םירצויה תויוכזל
דצמ םירצויה ןוגראו ,דחא דצמ הנידמה :םיעודי םיפוגב רבודמו ליאוה ךא ,(םינוש םינתשמב
אל היזיבלטה וא וידרה לש היידמב םירצויה וירבח תויוכזל גאודה ןוגראהש הביס םוש ןיא ,רחא
םינתשמ ןובשחב וחקליי ,רפסית 'העיגפ' לכ .תימלועה תשרה ירתאב וירבח תויוכזל םאתהב גאדי
.לכה לש םנוצר תועיבשל ןופירעת ןכוי הז יפ לעו ,(דועו 'העיגפ'ה רוקמ ,תועש ,םימי) םינוש
.דחא יסיפ םוקמב וא דחא בשחמ יבג לע אצמית תיתרפיסה היירפסה לכ וליאכ בושחל ךרוצ ןיא
יכ בושחל ןתינ ךכל ךשמהבו ,תרזובמ התישארמ התיה תימלועה תשרה לש הבישחה ךרד ,אברדא
םייוביג םע ,תשרב םינוש םיבשחמ יבג לע רזופמב םירפסה לכ ואצמיי דחא גג-תלהנה תחת
לש ימואל ךרעמ .הנשה תומי לכבו ,ריוואה גזמ יאנת לכב רמוח תאירק רשפאל םינוש םיגוסמ
,חורבש תורטמל םיבשחמ לש המוד ךרעמ םקוי אלש הביס ןיאו ,ינוחטבה םוחתב םייק םיבשחמ
לארשי תנידמ לש התכיפהו ,תיתוברת הניחבמ המואה לש הרוציבכ ןרידגהל ןתינש תורטמ
.ןטק דחא רפכל ,(ולוכ ידוהיה םלועהו)
ספדומה רפסה דיתע

רכשמ חיר יכ םירמוא שי - סופדה חירמו ריינה עגממ ונהיי אל בוש םהירחא םהינב יכ םיששוחה
הביסה לשב ולו ,ספדומה רפסל ןורתי אצמיי םהב םיאנת ואצמיי דימת .אווש ששח םיששוח - ול
לכ ךס ,םלואו ...םיתורשל וא ,(ןכ ילואו) הטימה לא יתרפיס רפס תחקל היהי ןתינ אל יכ הטושפה
ךרטצי םהב םירקמב טעמל ,םירקמה בורב ותבוטל ףכה תא ועירכי יתרפיסה רפסה לש תונורתיה
הרקמב וא ,םויכ טפשמה תיבב יטפשמ גצומב הרוקה ןוגכ ,עדימה לש 'חישק קתוע'ב שמתשמה
תא ליצי ימ' :יטתופיה ןפואב ונחומב םויכ תרקנמה הלאשהש ירה ,יד אל ךכב םא .המוד יפוא לעב
תאז חסנל בטומ אמשו - ורימאי ריינה יריחמ רשאכ תישעמ תועמשמ לבקל היושע '?םשגה תורעי
,תיסחי רידנ רצומל ספדומה רפסה תא ךופהיש ףסונ ץוליא רצוויי ךכבו - רבע וא הווה ןושלב
.ימוי-םוי שומישל םיאתמ וניאו רקי אוה ךא ,הזכ רצומ שי .םויכ דיב בותכה רפסל המודב
תיגולאנא הידממ םירפסה תרמה לש הז לעפמב לחוה רבכ השעמל יכ ריעהל יאדכ םויס תארקל
תשרה לע םירפס תואמ המכ םויכ םימייק רבכו ,תילגנאב הבור יכ ףא ,תילאטיגיד הידמל
ידי לע דסונש 'גרבנטוג טקייורפ'ל איה יתנווכ .ןאכ ראותמהמ הרוצ יונישב םא ףא ,תימלועה
ךופהל ךכו ,בשחמ יבג לע ירשפא רפס לכ דילקהל איה הז טקייורפ תרטמ .ב"הראב טראה לאכימ
.שקובמ רפס לש טסקט 'דירוהל' לכוי טנרטניאב שמתשמ לכ ,רמולכ .רוביצה רובע ןימזל ותוא
,םלש רפס 'דירוהל'ל ןתינ םשש ךכב ץוענ ןאכ עצומה הז ןיבל ולש טקייורפה ןיב לודגה לדבהה
אל ךא ,רמוח וב רתאל וא שקובמה רפסב ףדפדל לכוי תשרב שמתשמהש ךכ לע רבודמ ןאכש דועב
.(רבחמה לש םירצויה תויוכזב עוגפל ךכבו) רפסה לכ תא וילא 'דירוהל' ,(ץמאמב אלא) לכוי
היירפס ךותמ קלחכו דחא לכל ולש תונימזה םג אלא ,בושח דלקומה טסקטה קר אל ,רומאל
.םמצע םירפסה רחמו ,('ף"לא'ב) דבלב םירפסה יסיטרכ םויה :המלש
דומלת ,ך"נת :םירפס רפסמב ןייעל ןתינ תירבעה הטיסרבינואבש 'תינונס' ךרעמב ףא ,ךכב אצויכ
םירפסהמ דחא לכ וב םויה תארקל ליבות וז ךרדב תפסונ הכילה .תודהיה לש םיפסונ תורוקמבו
לע אצמיי ,סופדה רוא תא תוארל םידיתעש ולאו וספדנ רבכש ולא ,ונילע םיבוהאהו םירכומה
.טנרטניאה ךרד השיג שי וילא בשחמ
םוכיס

הוויה ספדומה רפסהש םשכ קוידב ,ספדומה רפסל סחיב םולב רצואכ הלגתי יתרפיסה רפסה
םהו ,ןיעל םייולג יתרפיסה רפסה תונורתי .די-בתכב רפוס ידי לע קתעומה רפסל האוושהב רצוא
ךשמב רוא האורו ךלוהה רפס ,םישנא תצובק לש טקייורפ אוהש רפסב דחוימב יוטיב ידיל ואובי
םידמגתמ םהו ,תיסחי םינטק םניה ןווקמה רפסה לא עיגהל םילושכמה ,תאז תמועל .תובר םינש
םיביצקת לש שדוחמ לועיתב םא יכ ,קנע יביצקתב רבכ רבודמ ןיא ,הרקמ לכב .ויתונורתי תמועל
םיבאשמ תיינפה .רבעב תורוד וטבחתה ןהב תולאשל ינרדומ ןורתפו תשדוחמ הבישחבו ,םינשי
.2000 תנש תא םדקל לארשי תנידמל התואנ ךרד הווהת תיתרפיסה היירפסה ןוויכל
תראפתל חוכ-בר ינחור אצאצ דילוי ידוהיה חורה םלועל םדקתמה יגולונכטה םלועה ןיב ךודישה
.'העד ץראה האלמו' לש ןדיעב השדח תועמשמ לבקת 'תירוביצה היירפסה'ו ,לארשי תנידמ
:תפסונ האירקל
.ו"משת םילשורי ,תודועת ןויכראמ םילצומ םידוא :והימרי ימימ תוירבע תולוב ,'נ ,דגיבא

די ,'עדימה תרבחב ספדומה רפסה לש ודיתע ;םחלהו רפסה' ,הרפש ,ביברא-ןוסכורב
.50-45 :(ז"נשת) ל ,ארוקל

.14-3 :(1995) 1\21 ,תונרפסו עדימ ,'תוכרעהו תומגמ - תויאטיסרבינואה תוירפסה דיתע', 'מ ,ןמדורג

Peek Robin P., and Gregory B. Newby (eds.), Scholarly Publishing: The Electronic
Frontier, Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 1996.
:תשרב תובותכ
:גרבנטוג טקייורפ
http://www.promo.net/pg

http://www.bibliomania.com/

http://www.awa.com/library/omnimedia/


:סופדב עיפוה הז רמאמ
.37-34 'מע ,(ח"נשת) אל ,ארוקל די ,'תילאוטריווה הירפסה - ןווקמה ירבעה רפסה' ,ןליא-רב 'מ

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/sefervir.html

last updated: February 22, 1999 - January 2003