הנשה שאר תכסמ לע םישודיחו םישוריפ

ןליא-רב ריאמ


םידומיל תינכת

!שדח ףד ץוצי תוינש 90 לכ םישדח םישוריפ

ןמרביל ןוכמ די-יבתכ - הנשה שאר תכסמ

ןמרביל ןוכמ םעטמ רושיאב הנתומ

היפארגוילביב

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/rashrosh.html

last updated: June 3, 2001