הז םינותנ רגאמב רתויב קזחהו הפיה ,שדחה

ןליא-רב ריאמ


םייעדמ םירקחמ ,םיכוראו םירצק :םינוש םיגוסמ טסקט יצבק תואמ-שש לעמ ללוכ הז רגאמ
,ילאוטסקט 'ןגוע'ל םימעפ המכ רשוקמ םיצבקהמ קלח .'יעדמ' תוחפ אוהש רחא רמוחו ,שממ לש
.וילא עיגהל השק ןכלו רשוקמ וניאו טעמכ םיצבקהמ קלח דועב

:השירדה לע םינועה םיצבקה רחבמ תא הפוצה ינפב גיצהל איה הז ךמסמ לש ותרטמ

?הז רגאמב רתויב שדחה ץבוקה והמ (1
?הז רגאמב - תירבעב - רתויב הפיה ץבוקה והמ (2
:איה הז ךמסמ תמגמ

.וב שדחתהש המ תולקב ריכהלו תישילשה וא היינשה םעפב הז רתא לא םיעיגמה לע לקהל (1
ןאכ םישגומה 'המגודל םיצבק' תועצמאב תירבעב םירתא םיקהל םיניינועמה ידיב עייסל (2
.ארוקל

רתויב שדחה

היפארגוילביבו אובמ :היגולורמונ
םעפ ידימ םינוכדע
.תיטפוניס הרודהמ :ןמרביל ןוכמ לש די-יבתכ יפ לע הנשה שאר תכסמ (1
.(ידי לע עצובש רתויב בכרומהו ךבוסמה רמאמ) ,'הזוחה דג ירבדבו ארקמב תוליבקמ' (2
ילאוטריו 'םיחרוא רפס' (3
שדח תוחפ

.ןליא-רב תטיסרבינוא לש עובשה תשרפ יפד רגאמב םישופיחה תינכת (1
היתורודל תידוהיה תורפסב סופוסא ילשמ (2

:שדח ךכ לכ אל
(המקהב) ויתורודל ידוהיה םעה לש תומשה רצוא (1
!בוט לזמ - ז"נשת ולסכ 'כב הדלונש ןדרי יתב (2
השש םיאורש ךכ 'תורגסמ'ב םיגצומ החפשמה ינב לש 'םישבי' םייגולואינג םינותנ (3
.תחא-תבב םיצבק (הנומש ףאו העבש :השעמלו)     
.'םיכאלמ לש תומש' ירמאמ (3
5 הסריג ת"ושה טקייורפ לע יתרוקיב (4
רתויב הפיה

אל - תירבעב בוציע) םיאנ םיכמסמ המכ ירה ,תאז לכב .םעט לש ןיינע לכהש ריכזהל רתוימ
:(הקיפארג

.ליבקמב (רתויו) םיטסקט ינש םיאורש ךכ 'תורגסמ'ב ארוקה ינפב תגצומ תשוחנה תליגמ (1
.ל"ז (ןליא רב) ןילרב ריאמ ברה יבסל שדקומה (החפשמה תודלות=) יגולואיניגה ץבוקה (2
.ילש רתאל הסינכ 'רעש' הווהמה ךמסמה - 'תיבה-ףד' (3
'שדקמה רוזחמ' לע תרוקיב (4
'הקיתעה תידוהיה תורפסב םיינוימד םירוציו תוצלפמ' :ירמאמ (5
ידי לע וריוצש תונומת ,רתיה ןיב ,הבו ,תידוהי תונמא לש ןטק ףסוא :ביבח ןורחאו (6
.(1994-1910) קאביר יבצ רייצה

רתויב קזחה

לע יוצמה אשונ לכ רתאל תרשפאמה תינכת ,עדימה רוזחיא תינכת איה הז רגאמב קזחה קלחה
ץבוק וא ,ךמסמ לכ .תשקובמ הלמל סחיב 'שופיחה-עונמ'ל התליאש תשגה תועצמאב הז רתא יבג
.שמתשמה ידיב 'הלעוי' ולוכ ךמסמה ןכמ רחאלו ,שופיחל ןתינ וניה הז רתאב ,טסקט
.עובשה תשרפ יפד רגאמב רתוי בוט רכינ הקזוחו 'תודש' יפל םג תלעופ תינכתה
םיטסקט 'חתנמ'
תא ןאכ ריבסהל ךרוצ ןיא .םיטסקט יחתנמ לש תונוכת ילעב 'םיעונמ' ינש שי הז רתאב
.תילאוטסקט הנבה לש שדח םלוע הלגתו אשונה תא קודב אנא .ןיינעה תועמשמ


הז רגאמ לע והשמ דיגהל ךירצ ךא ,הז םינותנ רגאמב םינושה םירמאמל סחייתמ ליעל רומאה
.םלועבו לארשיב םימייקה םירחא םירגאמל האוושהב

רחאל ,וב רקיבו דחא רתאל עיגהש ימ .םומעישה איה תימלועה תשרב תומייקה תועפותה תחא
ךכל הביסה .רחא רתא תבוטל 'שלוג'ו ותוא שטונ אוה ,(יידמ רצק םיתעלו) ךורא אל ןמז
רבדה בותכש יפכ ,ךכל יתרגישה ןורתפה .ולוכ תיאר וליאכ - ותצקמ תיאר :הטושפ איה
דחא דצמ הידמיטלומ תופסות תועצמאב לפלפו חלמ סנכה :אוה םירתא ינובל תיעוצקמה תורפסב
:איה יתעדל ,הנוכנה הבושתה .לכה אל ךא ,והשמ ךכב שי .ינש דצמ הווא'ג תוינכותו
רגאמה יכ רמול יאשר יניא .(ביבסמש המ לכו ,קוזחיתה ,ןוכדיעה :ףיסוהל שיו) ןוויגה
,דבלב 'תיבה-ףד'ב םימכתסמה םירתא ומכ םמעשמ וניא יאדווב ךא ,רתויב ןווגמה אוה ילש
.(ךכל תואמגוד טעמ אל יתיארו) שממ לש תוירושיק לכ אלוו

:םהבו ,םינווגמו םיבר םיאשונב רמוח אוצמל ןתינ הז רתאב ,ןכבו

דומלתו הנשמ ינש תיב תפוקת לש תידוהי הירוטסיה

דועו םידלי ,םישנ :הקיתעה תעה לש תיתרבח הירוטסיה
ינש תיב ימיב תותיכ
ןארמוק
'הזוחה דג ירבד' םשב דחוימב ןיינעמ טסקט לש די-בתכ הכותבו תינוציח תורפס
בותכו אורק תעידי ,הקיתעה תעב רפסהו רפוסה תכאלמ

הקיתע תידוהי הקיטסימ

תולכיהה תורפס
םלוע לש ומורב םיאשונ דועו ,םזיפרומופורתנא ןורטטמ ,םיכאלמ

הדגאהו דומלתה תורפס

תודגא ראשו םיינוימד םירוצי

הליפתה

םיירבעה תומשה רקח

תידוהי היגאמ

(החפשמה תודלותו ןיסחוי) היגולואיניג

תודהיב בשחמ-תונכות לע םירמאמ טקל

םידמוללו םיטנדוטסל רמוח

תינוירנימס הדובע תביתכל תויחנה

םינוש םיגוסמ תויפארגוילביב 20-מ הלעמל

(תדחוימ םיבאשמ תאצקה לשו םוקמ לש ןיינע - גלזמה הצק לע קר) תידוהי תונמא

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/new_nice.html

last updated: January 12, 2003