ילש רתאה

ןליא-רב ריאמ


 .(Mai, 1995) ה"נשת רייא שדוחב רבכ ,תירבעבו ,לארשיב ורצונש םינושארהמ אוה הז רתא
  דוגינב  .'הייקנ' הרוצב םיעיפומה םיירבעה םיטסקטב אוה הז רגאמ לש ודוחיי
  אלש וא  ,תירבעה םע ללכ ודדומתה אלו לארשיב ורצונ רשא תשרה לע םיבר םירגאמל
  לש ותמגמ  ,תמלשומ אל ךא ,יידמל האנ הרוצב תירבע םיקפסמה  םירחא םירגאמ ומכ
  לע האנ הרוצב תירבעה תא גיצהל ןתינ תולבגימה תורמל יכ תוארהל איה הז  רגאמ
                                      .תשרה

  ,םיימדקא םיטסקט אוה ורקיע .םינוש םיגוסמ םיצבק 600 -מ הלעמל ללוכ רגאמה
  תירבעב  ,תודהיב םינוש תע-יבתכב הז רגאמ לעב ידי לע ומסרופש םירמאמ  ,רמולכ
  תויפארגוילביב  תומישר ןאכ לבקל ןתינ  ,םמצע םירמאמל  ףסונב   .תילגנאבו
  ,םידלי ,םישנ ,ןארמוק ,תינוציח תורפס  :הקיתעה תעה לש תודהיב םינוש םיאשונל
  היוצמ תויפארגוילביבה לש תטרופמ המישר .דועו ,תויתדגא תויח ,בותכו-אורק תעידי
                                  .םיאתמה ץבוקב

  ימ  לכש ךכ רשוקמ  יגולואינג רמוח וב שיש ךכב דחייתמ הז רגאמ   ,ףסונב
  תושעל לוכי ,ב"יצנה ןיבו ןמרביל לואש ןיבש יתחפשמה סחיה המ ,לשמל ,תעדל הצורש
        .(יוארכ 'החפשמ-ץע' תרוצב ,תיפארג הרוצב אל - העש יפל - יכ ףא) תאז

  ךותמ תונומת טעמ :תידוהי תונמא תצק םג םינותנה רגאמב יתסנכה .ןטק ןיינע דועו
  רוא הארש םסרופמ יתלבו ןטק רודיס ךותמ תצק ,(1527) ז"פש גארפ ,חספ לש הדגהה
   .קביר יבצ :ינרדומ ידוהי רייצ לש תונומת רשעכ דועו ,(1692) ב"צת  טרופנרידב

  תעה בתכ  לש  הנשמ-ךרוע םג היה ולא תורוש בתוכש ןוויכ  .לכה אל דוע הזו
  .תבשחוממ תודהי  יניינעב  תובתכ  םג  רגאמב  וסנכוה  ,'ףיכו  םיבשחמ'
  ןוכדיע רחאל קר תשרל תומאתומו הבסה תורבוע ןותיעב הליחת ומסרפתהש  תובתכה
  תודהי יניינעב םירמאמ םירשעל בורק  :האצותה  .ירוקמה רמאמל  סחיב  ץופישו
                                    .תבשחוממ

  תארוקה תאו ארוקה התאש הווקמ ינאו  ,ןתינש המכ לכ  ,תועיבקב ןכדעתמ רגאמה
                                     .םינהנ
    ןליא-רב ריאמ

             .ןאכ ץחל ,הז רתאב םיצבקה בור לש הנשי המישר תוארל הצרתו הדימב

  לשב תאזו ,רתוי האנ הרוצב "תיבה-ףד" תא תוארל לכות Unix ב שמתשמ התא םא :הרעה
             .תירבע הכימת םע 'תונולח' תכרעממ תומרגנה תודחוימה תויעבה
:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/mysite.html

last updated: July 4, 1996 - June 24, 2001