הקיתעה תעב לארשי-ץראב אלפ-תומוקמ

ןליא-רב ריאמ


  תוכרב ,ילבבה דומלתב תאבומה ,הייפואב ןפוד-תאצוי אתיירבב ןודל איה רמאמה תמגמ
  םיסנ ועריא םהב םייפארגואיג תומוקמל יתכליה ןפואב תסחייתמ אתיירבה .א"ע דנ
  ולא תומוקמב ןוידה .לארשי-ץראבו ןדריה רבעב ,יניסב ,םירצממ םתאיציב וניתובאל
  ,הזמ רולקלופ רקחמו ,הזמ ידומלת רקחמ לש יראנילפיסידרטניא בוליש ךות השעיי
  לע תוהתל ןויסנ השעיי 1.הקיתעה תעב לארשי-ץרא לש תיפארגואיג הירוטסיהב בלושמ
  תא עיצהלו ,םינוש םימעב ןהיתוליבקמ לע דומעל ,אתיירבב וללכוהש תורוסמה לש ןאצומ
              .אתיירבה דעב ףקתשמה ירולקלופהו ירוטסיהה ,יתכלהה עקרה

  ,'הייארה תוכרב' ןיינעב תוכלה רפסמ ואבוה תוכרב תכסמ תנשמ לש  'ט קרפ תליחתב
  האורה' :הכלהב חתפנ קרפה 2.םיוסמ רבד האור אוה רשאכ ךרבל ךירצ םדאש תוכרב ונייה
  תמגדהל .'הזה םוקמב וניתובאל םיסנ השעש ךורב :רמוא ,לארשיל םיסנ וב ושענש םוקמ
          :האבה אתיירבה תא ,(א"ע דנ) רתא לע ילבבה דומלתה איבמ הז ןיינע

                      ,םיה תורבעמ האורה :ןנבר ונת
                     ,ןדריה תורבעמו
                   ,ןונרא ילחנ תורבעמ
              ,ןורוח תיב דרומב שיבגלא ינבא
         ,לארשי לע ןשבה ךלמ גוע קורזל שקבש ןבאו
     ,קלמעב המחלמ עשוהי השעש העשב השמ הילע בשיש ןבאו
                      ,טול לש ותשאו
               ,המוקמב העלבנש וחירי תמוחו
          3.םוקמה ינפל חבשו האדוה ןתיש ךירצ ןלוכ לע

                                 ינטרפ ןויד  א

  םלוכ- ןכמ רחאלו ,ומצע ינפב דחא לכ הליחת ,םינושה תומוקמה ונדיי ,אופא ,ןלהל
  םיירולקלופ ,םיירוטסיה ,םייפארגואיג :םינוש םיניינע ריהבהל ןויסנ השעיי .דחאכ
                             .םהב םילולכה םייתכליהו

                                 םיה תורבעמ 1

  םוקמל ונייה  ,םיה תורבעמל תוסחייתה שי וב שרופמה קוספה תא הנייצ רתא לע ארמגה
  ינב ואביו' (בכ,די תומש) :בותככ ,םירצממ םתאיציב לארשי ינב ורבע וב ףוס-םיב
                             .'השביב םיה ךותב לארשי

  ואר הרזחו םירצמל לארשי-ץראמ םכרדבש הקיתעה תעב םירחוס וא םילייט ויה םתסה ןמ
  וארה ךכב אצויכ  .(םוקמה ינבמ ךרדה ירומ ידי לע) לארשי ינב רבעמ סחוי ול םוקמ
  רבדה המודו ,(ןלהל) קלמע םע לארשי תמחלמב השמ בשי הילע ןבאה תא םילייטמ םתואל
  הנסה אוה יכ םירפסמ םוקמה יבשויש חיש ,הנירתק-הטנס רזנמב תוארל ןתינ ותוא חישל
                               .השמ לא 'ה הלגינ וב

  ,לארשי-ץראל ץוחמש היפארגואיגבו ,לארשי םע לש הירוטסיהב םירושקה ולא תומוקמ
       :א"ע דע - ב"ע גע ארתב אבבב הנח רב רב אבר רפיסש םירופיסל ידמל םימוד

     ...והניתיזח ,ילזא .רבדמ יתמ ךל יוחא את :(אעייט אוהה) יל רמא
               ...יאזח ,ילזא .יניס רה ךל יוחא את :יל רמא
                    ...חרקד יעולב ךל יוחא את :יל רמא
          4...ידדהא אעיקרו אערא יקשנד אכיה ךל יוחא את :יל רמא

  ,תידוהיה תרוסמב םירושקה תומוקמ תוארל ידוהיל עיצה ילאעמשי דוונ ותןוא ,רמולכ
  ,ומצע יניס רה תא ןהו ,יניס רבדמב ותמש לארשי ינב תא ןה וארו וכלה םהינש ןכאו
  םא ,רבתסמ .ץראל םימש םיקשונ וב םוקמה תא וליפאו ,המדאב ועלבנש ותדעו חרוק תא
  רבדמב אלפ-תומוקמל ועיגהש םידוהי לש המוד העפות תגציימ אתיירבב תרוסמהש  ,ןכ
  וניתובאל םיסנ השעש' תוכלמבו םשב וכריב םהו ,(םוקמה ינב לש בידאה םעויסב) יניס
  ךותמ ,םהיתובאל סנ עריאש םוקמל רוזחל ונהנ םידוהיה קר אל ,םתסה ןמ .'הזה םוקמב
  לש םביל-תובידנמ ונהנ ךרדה ירומ םגש אלא ,'םינבל ןמיס תובא השעמ' לש בל-תלאשימ
                                    .םידוהיה

                                ןדריה תורבעמ 2

  :בותככ ,ןדריה תא לארשי ינב וצח וב םוקמה אוה אתיירבב םירכזומה ןדריה תורבעמ
  לכו ןכה ןדריה ךותב הברחב 'ה תירב ןוראה יאשנ םינהכה ודמעיו' (זי,ג עשוהי)
  ףוס-םי ירבעמכ אלש  .'ןדריה תא רובעל יוגה לכ ומת רשא דע הברחב םירבע לארשי
  ושמיש ףאו ,רתוי הברה ,םתסה ןמ ,םירכומ ןדריה ירבעמ ויה ,לארשי-ץראמ םיקוחרה
                    .ןדריה-רבעו לארשי-ץרא ןיב ימוי-םוי רבעמכ

  הרוקיבמ הימשר תאו ,הריפסל תיעיברה האמ יהלשב לארשי-ץראב הרקיב הירגא םשב הריזנ
  םוקמה דע ונאבו' :תרפסמ איה 5.בתכה לע התלעה איה ,הבש אלפה תומוקמ לכ לע ,ץראב
  ,רמולכ .'ןדריה תא םריבעה שודקה ןונ ןב עשוהי רשאכ לארשי ינב וצח וב ןדריה לש
  תישילשה וא היינשה האמל ךרעומ הנמזש) אתיירבה ןמ תרכומה תידוהי תרוסמ התוא
   .הריפסל תיעיברה האמה תב ,ידוהי רוקממ םתסה ןמ ,תירצונ תרוסמב הלגתמ ,(הריפסל

  תא תימורה ךרדה הצוח וב םוקמה אוה ןדריב ושי לש הליבטה םוקמ יכ םירובסה שי
  והילא וצח וב םוקמהו ,ןדריה תא לארשי ינב וצח וב םוקמה אלא וניאש םוקמ ,ןדריה
  תורוסמה לש הז דויחאב ימינפ ןויגה שי ,ןבומכ 6.(אי,ב ב"למ) ןדריה תא עשילאו
  תורכה תודוא לע אתיירבב האבוהש היחה תרוסמה יכ אוה ונניינעל בושחה ךא ,תונושה
  הז ןיאו ,רתוי רחואמ םינש תואמ תרכומ התיה ןדריה תא לארשי ינב וצח וב םוקמה םע
                  .רתא ותוא לע קיודמב ועיבצה תורוסמה לכ םא הנשמ

                            7ןונרא ילחנ תורבעמ 3

  םניא 'ןונרא ילחנ תורבעמ'ש ירה ,שוריפב הרותב ורכזנ םימדוקה תומוקמה ינשש דועב
    :רתא לע האבוהש יפכ ,םה המ הריבסה הפ-לעבש תרוסמה ךא ,בתכבש הרותה ןמ םיעודי

  ןיכלהמ ווהד ויה םיערוצמ ינש - (די,אכ רבדמב) 'הפוסב בהו תא' :אנת
  אתוריקנ ןוהל ידבע יארומא ותא לארשי יפלח אק ווה יכ ,לארשי הנחמ ףוסב
  הוה ןוראד יעדי ווה אלו ,ןונילטקנ אכה לארשי יפלח יכ :ירמא ,ןוהב ושטו
  ,ןורא אתאד ןויכ ;והיימקמ ירוט והל ךיממ הוהו לארשיד והיימק יגסמ
        .ןונרא ילחנל והיימד תחנו ,ןונילטקו ידדה ידהב ירוט וקבדא

  רשאכ :םרמואב םהב ורתתסהו תורעמ םהל ושעו םיירומאה ואב לארשי ורבע רשאכ :םוגרת
  היהו לארשי ינפל ךלה ('ה) ןורא יכ ועדי אל םה ,םלואו .םגרהנ - ןאכ לארשי ופלחי
  וגרהנו ולאל ולא םירהה ורקבדוה ,ןוראה עיגהש ןוויכ .םהינפל םירהה תא ךימנמ
                        .ןונרא לחנל םמד דריו ,(םיירומאה)

  המכמ רכומ אוה הפ-לעבש הרותב ךא בתכבש הרותה ןמ רכומ וניא הז רופיס  ,עודיכ
  -ץרא לש הלובגב ,ןונראה תא הצוחה ךלמה ךרד יכ ,אופא ,רבתסמ 8.תוליבקמ תורוסמ
  םייפארגופוטה םיאנתה וב םוקמב ונייה ,'רבעמ'ב לחנב הרבע ,באומ םע תיחרזמה לארשי
  םוקמב םירבועה ךא ,םשור-בר היה הז םוקמ .יסחי ןפואב םיחונ היילעו הדירי םירשפאמ
             .תובאה תרוסמלו ך"נתל והורשיק ףא אלא עבטה דוהב וקפתסה אל

                       ןורוח תיב דרומב שיבגלא ינבא 4

          :ךכ שיבגלאה ינבא לש ןניינע תא רתא לע הריבסמ תוכרב תכסמב ארמגה

  הז - שיא בג לע ודמע ;שיא בג לע ודריו שיא בג לע ודמעש םינבא  :אנת
  :(גל,ט תומש) ביתכו ,'דאמ ונע השמ שיאהו' (ג,בי רבדמב) :ביתכד ,השמ
  ,עשוהי הז - שיא בג לע ודרי .'הצרא ךתנ אל רטמו דרבהו תולקה ולדחיו'
  :ביתכו ,'וב חור רשא שיא ןונ ןב עשוהי תא ךל חק' (חי,זכ רבדמב) :ביתכד
  ךילשה 'הו ןרוח תיב דרומב םה לארשי ינב ינפמ םסונב יהיו' (אי,י עשוהי)
                     .'[םימשה ןמ] תולדג םינבא םהילע

  ינב ינפמ םסונב םיירומאה לע ךילשה 'הש םינבאב רבודמה יכ ושריפ םיאנתה  ,רומאל
  ינבאכ ולא םינבא ורכזוה אל םש ,םרב .די-ה,י עשוהיב בותככ ןורוח תיב דרומב לארשי
  תינורקע המוד ןורוח תיבב לארשיל עריאש סנה ,ןכ םאו ,'דרב ינבא'כ םא יכ שיבגלא
  ןורוח תיבב סנה רופיס תא הדכיל תרוסמהש ןכ לע רבתסמ .םירצמב העריאש דרבה תכמל
  יתטפשנו' :בכ,חל םש בותכה ןיעמו ,גי-אי,גי לאקזחיב תורכזומה שיבגלאה ינבא םע
  םימע לעו ויפגא לעו וילע ריטמא תירפגו שא שיבגלא ינבאו ףטוש םשגו םדבו רבדב ותא
  היגולומיטאהמ םג רכינ רופיסה לש יממעה יפואה יכ ריעהל ףא יאדכ .'ותא רשא םיבר
       .הלבקל השקש תיממע היגולומיטא ,השמ אוה ,שיא בג לע - 'שיבגלא'ל העצוהש

  ירבחמו  9,גוגמו גוג ימיב ,אובל דיתעה םע שיבגלאה ינבא תא ורשיק הדגאה ילעב
  .הצרא וכלשוה ןה םשמ ירהש 10,ןידבו ,םורמב שיבגלאה ינבא תא ועבק תולכיהה תורפס
  דיתעל סנה םע רבעבש סנה תא הרשיקו עשוהי רפסבש סנה תא המיצעה תרוסמה  ,רומאל
  ינבא םע ןורוח תיב דרומב שיבגלאה ינבא תא תורשוק תודגאהש רמאיי םא  .אובל
  תונושמ םינבא האר ןורוח תיב הלעמב ךלוההש הארנ זא יכ  ,גוג תמחלמבש שיבגלאה
  םא יכ רבעב סנה לש רוכזיא קר אל ןהב הארו ,(םיטירואטמ ידירש ןוגכ) ךרדה ידיצל
                           11.דיתעל חיטבמ זמר ןיעמ םג

                  לארשי לע ןשבה ךלמ גוע קורזל שקבש ןבא 5

                :ךכ גוע םע ברקה תא ראתמ הל-גל,אכ רבדמב רפסב בותכה

  המחלמל ומע לכו אוה םתארקל ןשבה ךלמ גוע אציו ןשבה ךרד ולעיו ונפיו
  תאו ומע לכ תאו ותא יתתנ ךדיב יכ ותא ארית לא השמ לא ,ה רמאיו .יערדא
  ותא וכיו .ןובשחב בשוי רשא ירמאה ךלמ ןחיסל תישע רשאכ ול תישעו וצרא
       .וצרא תא ושרייו דירש ול ריאשה יתלב דע ומע לכ תאו וינב תאו

  הלמל תדחוימ בל-תמיש ךותמ והושרדו הדגאה ימכח ואבו ,ויד טרופמ וניא הז רואית
  לע - דבל ונייה- ולש ודיב רבגיש השמל חיטבה 'ה וליאכ ןבוה קוספה ,רמולכ .'ךדיב'
  12,ארקמב רבכ קנע בשחנ גוע יכ הדבועב בשחתהב .סנה תא שרדמה לידגה אליממו ,גוע
  ןבאל םוקמ ןתינו ,תוכרבב םש ארמגב יתדגא רואיתכ אבוה גועל השמ ןיב ברקהש ירה
                                :אתיירבב תרכזומה

  הנחמ  :רמא .הל ירימג ארמג ,לארשי לע קורזל ןשבה ךלמ גוע שקבש ןבא
  ידשיאו יסרפ אתלת רב ארוט רקעיאו ליזיא ,יסרפ אתלת ?יוה המכ לארשי
  ,הישיר לע יתייאו יסרפ אתלת רב ארוט רקע לזא  .והנילטקיאו והיילע
  יעב הוה  ;היראוצב תיחנו הובקנו יצמק הילע אוה ךירב אשדוק יתייאו
  ונייהו  ,הפלשמל יצמ אלו אסיג יאהלו אסיג יאהל היניש יכשמ  ,הפלשמל
  יבר רמאד ,שיקל ןב ןועמש יברדכו .'תרבש םיעשר ינש' (ח,ג םילהת) :ביתכד
  ירקת לא - 'תרבש םיעשר ינש' (ח,ג םילהת) ביתכד יאמ :שיקל ןב ןועמש
  רווש ןימא רשע רב אגרנ ליקש ,תומא רשע - הוה המכ השמ .תבברש אלא תרבש
                   .הילטקו הילוסרקב הייחמו ,ןימא רשע

  שולש ןב רה רוקעאו ךלא ,תוסרפ שולש ?לארשי הנחמ לש ולדוג המ :(גוע) רמא' :םוגרת
  איבהו  ,ושאר לע ומשו תוסרפ שולש ןב רה רקעו ךלה .םגרהאו םהילע ךילשאו תוסרפ
  ,ופלושל (גוע) שקיב .וראווצ לע לפנ (רשא רהה תא) והובקינש םילמנ וילע ה"בקה
  (ח,ג םילהת) בותכש והז .ופלושל חילצה אלו - רחא ןוויכלו דחא םוויכל וינישב ךשמו
  בותכש והמ :שיקל ןב ןועמש יבר רמאש ,שיקל ןב ןועמש יברדכו .'תרבש םיעשר ינש'
  ?השמ לש והבוג היה המ .תבברש אלא ,תרבש ירקת לא - 'תרבש םיעשר ינש' (ח,ג םילהת)
  (גוע תא) הכיהו ,תומא רשע (הלעמל) ץפק ,תומא רשע ןב םודרק לטנ ,תומא רשע -
                                 .וגרהו וילוסרקב

  תורמלו ,גוע תמועל סננל בשחנ ןיידע ,הובג היה השמ םגש ףאו ,קנע היה גוע ,רומאל
  ןבאה איה ,לארשי תא הב גורהל גוע םירהש ןבאה ,רקיעהו 13.גוע לע רובגל חילצה ןכ
  .הבוג תוסרפ שולש לע ךרוא תוסרפ שולש תב ,התיה תיקנע ןבאו ,ותרובק ןויצל הכפהש
  ונייה ,תינוציחה ותרוצב) םירהה לכמ הנושמ היהש ןדריה רבעב והשלכ רה היה םתסה ןמ
  םוקמב םירבועה ידי לע רבסוה הז ינושו ,(הביבסה לש הזמ הנושה יגולואיגה ורוקמב
  גורהל שקיב גועש אלא ,רחא םוקמב היה יעבטה המוקמש ןבאכ ,(םש םירגה םידוהיה וא)
  הכפה ןשבה יבשויב לארשי תמחלמ  ,רומאל .ותרובק םוקמל הכפהש איהו ,לארשי תא הב
  ,השמו גוע ,'םיכלמ'ה ינש לש םיטרפה םתמחלמל םירחואמה תורודה ינב לש םנוימדב
  ברק-תוריזל המודב) רבעב ברקה תריזכ התהוז הילע ועיבצהש (רהה :בטומ וא) ןבאהו
                       .לארשיל סנ עריא וב ,(רתוי תוינרדומ

             קלמעב המחלמ עשוהי השעש העשב השמ הילע בשיש ןבא 6

  השמ ידיו  (בי,זי תומש) :ביתכד' :השמ הילע בשיש ןבאה יהמ הריבסה תוכרבב ארמגה
  וא םידוהיה ןיב) תרוסמ התיה ,רמולכ .'הילע בשיו ויתחת ומישיו ןבא וחקיו םידבכ
  תעב השמ בשי הילע ןבאה איה יניס רבדמב תחא תמייוסמ ןבא יכ ,(יניס רבדמ יבשוי
                              14.קלמעב לארשי ומחלנש

  (4-3 תואמב לבבו לארשי ץראב יח) הנח רב רב הבר ירבדב תוארל ןתינ וז ןיעמ תרוסמ
  תא ,רבדמב ותמש םירצמ יאצוי תא (יניס) רבדמב ול הארה דחא דוונ יכ רפיס רשא
  יניס רבדמ ,רומאל 15.דועו ,המדאב ועלבנש ותדעו חרוק ישנא ,רמולכ ,'חרקד יעולב'
  םתאצב םש לארשי ינב לש םרבעמל תונורכז ורתונ וב םוקמ םא יכ הממש-ץרא היה אל
                      .ימואלה ירוטסיהה ןורכזהמ קלח ,םירצממ

                                טול לש ותשא 7

  ותשא טבתו'  :(וכ,טי תישארב) רמאנש - טול לש ותשאו' :תראבמ םש תוכרבב ארמגה
  םג תרכזומ טול לש ותשא לש המוקימ תעידי - וז הדגא-תרוסמ .'חלמ ביצנ יהתו וירחאמ
  .ותומ םרט השמל 'ה הארהש םירבדה ןיב ,(185 'מע ןיבר-ץיבורוה) ב חלשב אתליכמב
  םג אתליכמב ןהו אתיירבב ןה םיאנתה תפוקתב הכשמינו הכלה תיארקמה תרוסמה ,רמולכ
  תרחואמה וזל וא תידומלתה וזל ההז התיה תיארקמה 'טול תשא' יכ עובקל חרכה ןיא םא
  םינש תואמ םג לארשי-ץרא יבשויל תרכומ התיה 'טול תשא' יכ ,ךכיפל ,אלפ ןיא .רתוי
  תיעיברה האמב ץראב הרקיבש הירגא הריזנה יבתכב רבדה ראותמש יפכ רתוי רחואמ
           :הפיסוה איה ןכמ רחאלו ,רעוצו חלמה םי תא הראית איה .הריפסל

  םג םיארוק ויתודוא טול תשא לש ןויצה היה ובש םוקמה תא םג ונל וארה
  ונייה) ומצע דומעה יכ ,תודבכנה יתוריבג יל הנמאה ךא  .שדוקה יבתכב
  ומצע דומעה יכ םירמוא .דבלב ומוקמ אלא ,דוע הארנ וניא ,(.ב .מ - ןויצה
  לעו ,דומע לכ וניאר אל ךא ,ומוקמ תא חטבל וניאר .תוומה םי ידי לע הסוכ
                  16.הז ןיינעב ןכתועטהל הלוכי ינניא ןכ

  ,הזמ תיתרוקיב תוריהזו ,הזמ חרזמה תוארממ רתי-תולעפתה לש תניינעמ המגוד ןאכ ירה
                       17.הב ונחינ םילייטמה לכ אלש תוריהז

                         המוקמב העלבנש וחירי תמוח 8

  עשוהי) :ביתכד - העלבנש וחירי תמוחו' :ארמגב שרפתה אתיירבב רכזומה ןורחאה םוקמה
  וא עשוהיב בותככ 'הלפנ' םא ,המוחה לש הבצמב הנד ארמגה .'"היתחת המחה לפתו" (כ,ו
  ןכ לעו םיווש ויה המוחה לש הבחורו ההבוגש הקיסהו ,אתיירבב רמאנש ומכ ,'העלבנ'ש
  ךרד אוהו ,העלבא יכה םושמ ,העלבנ אל םא הב תרכינ הליפנ ןיאו' :י"שר) העלבנ
                               .('וזכ המוחל הליפנ

  ,ונימיב הלכו ארקמה תפוקתב לחה היאור תואתשיה הררוע וחירי תמוח יכ רוכזל יואר
  קר אל  ,תאז םע 18.ינרדומה גולואיכראה תריקחל דעו המימתה תיתרוסמה הייארה ןמל
  'ץראב ועבט' שדקמה ירעשש עדי הכיאב ןנוקמה ףאש אלא ,המוקמב העלבנ וחירי תמוח
  לע 19.ומוקמב עלבנ ונממ שילשש לבב לדגמ לע ורפיס לארשי-ץרא יארומאו ,(ט,ב הכיא)
  תרוסמ הל המודו) דבאש שרדמ לע הארנכ הנועשה ,םייניבה ימימ תידוהי תרוסמ יפ
  םא םגו ,(ריעה ביבס טניריבאלכ תוראותמ) תומוח עבש וחיריל ויה ,(המודק תירוס
  הב ולתינ ,המוחב הלתנ דחא אלפו ליאוה יכ רבתסמ ,ךכ ךרוצל םינוש םיקוספ ושרדנ
                                 20.םיפסונ םיאלפ

  לכב ןייעל העשה העיגה יכ המוד אתיירבב םירכזומה אלפה תומוקמ לכב ןויעה רחא
                                  .תחאכ םירקמה

                                 ללוכ ןויד  ב

                                  סנה ירייש 1

  םיסנה תא קלחל יד ןאכ ןודנה ךרוצלו ,םינוש םיגוסל יארקמה סנה תא גווסל ןתינ
  אלש םיסנ םתוא ןיבל ,םיאבה תורודל תועמשמ לעב היה םרכזו ,תרוסמב ורמתשהש ולאל
  והילא יסנ  ,לשמל) תולעפתה לש ךרדב םנויצ טעמל ,דיתעה לע םמשור תא וריתוה
  דמימב ורמתשהש ולא ןיב קלחל ןתינ ,המואב םנורכז רמתשהש םיסנה ןיבמ  .(עשילאו
  םיסנ םתוא ןיבל 21,(םירצמ תאיצי ,ןוגכ) לארשי תרוסמב הניפ-ןבאל ויהנו ןמזה
          .ארקמב טועימ םהו ,ןאכ רבודמ םהב םיסנה םה ,םוקמה דמימב ורמתשהש

  ינב רבעמ לע רפוסמב תוארל ןתינ ארקמב סנה לש ותושחרתה םוקמ לש רומישל המגוד
                                 :ןדריה תא לארשי

  ורבע עשוהי םהל רמאיו ...ןדריה תא רובעל יוגה לכ ומת רשאכ  יהיו
  ןעמל ...תחא ןבא שיא םכל ומירהו ןדריה ךות לא םכיהלא 'ה ןורא ינפל
  ,םכל הלאה םינבאה המ רמאל רחמ םכינב ןולאשי יכ םכברקב תוא תאז היהת
  הרשע םיתשו ...'ה תירב ןורא ינפמ ןדריה ימימ ותרכנ רשא םהל םתרמאו
  -א,ד עשוהי) הזה םויה דע םש ויהיו ...ןדריה ךותב עשוהי םיקה םינבא
                                 .(ט

  וניתובאל םיסנ ושחרתה םהב תומוקמה תמישרב םיאנתה יפב רכזומה םוקמ ותוא ,ןכ םא
  דועב ,םלואו 22.'םינבא' תמועל 'רבעמ' :תצקמב הנוש הרוצב םא םג ,ארקמב רבכ עיפומ
  תא םירחואמה תורודה ינב תעידיל סחיב תימעפ-דח תועדומ ארקמב תרכינ הז ןיינעבש
  ןויערה לש וחותיפו  'תוחתפתה' הגיצמ תיאנתה אתיירבהש ירה ,סנה עריא וב םוקמה
                    .תומוקמ הנומש תב הרדיסל דחא םוקממ יארקמה

  וא הזכ סנ עריא םהב תומוקמו םירקמל רתוי הבר תועדומ הלגמ תיארקמה תורפסה ,השעמל
  םתוא יכ רבתסמ .ארקמב ורתונ ולא תורוסממ יסחי ןפואב ,םיטעומ םירייש ךאו ,רחא
  אל ,ץראה ישבוכ לע םירופיס וא ,לשמל ,המואה תובא לש הרובקה תומוקמ לע תונורכז
  לע תיתדה הבשחמה םלועמ ורעוב םבור רשא םירייש לש הברהב לודג רפסמל דירש אלא ויה
  יפב הפ-לעבש תורוסמה לש יממעה יפואב בשחתהב  23.םיימינפ םירזנצמו םיקיתעמ ידי
  רתונ  ,'ארקמה תפוקת' ינב רפס-יעדוי ידי לע קחמנש המש חינהל קוחר אל םיאנתה
                   .ןאכ הנודנה אתיירבה ןיעמ ,תיממעו היח תרוסמכ

  םירופיס ואצמיי ארקמב םירופיס הברה הכ ורפיס הילע ץראבש רבדה יעבט ךא ,ןכאו
  םרצי רצויה ןוימדהש וא) יארקמה 'ןונק'ל וסנכנ אל תרחא וא וזכ הביסמ רשא םיפסונ
  וצח וב םוקמל סחיב םעב תונוש תורוסמ ויהש ,אופא ,רבתסמ .(רתוי תרחואמ הפוקתב
  םוקמ לע םירחא םימעב וקלחנש םשכ 24,ןענכ ץרא תא שובכל ולחהו ןדריה תא לארשי ינב
  ןוגכ) ארקמב ורכזוה אל ףא רשא םירחא םיעורא לע תורוסמל המודב ,סורמוה לש ותדלוה
                               .(ןונרא ילחנ תורבעמ

  ךכל המרג לארשי םע לש ,(יביטקלוקה :וא) ירוטסיהה ןורכזל הברה תועדומה ,רומאל
  קר אל עבקיהל וכז ,םיסנב ורשקנש םעה ייחב םינוש םיעוראו ,סנ עריא םהב תומוקמש
                        .םוקמה דמימב םג םא יכ ןמזה דמימב

                                 רמוחה ןוגרא 2

  יפב רמוחה ןוגראו םיטירפה רדס איה התע הנודנה אתיירבה תנבהב תוכורכה תולאשה תחא
  הלגמ אתיירבב לק ןויע ,ןכבו .ותרוצ םג םא יכ ,בושח ןכותה קר אל ירהש ,םיאנתה
  לש וז הרוצ .לארשי ינבל סנ עריא םהב תומוקמ לש המישר אלא הניא אתיירבה יכ דימ
  רפס תחיתפב ןיסחוי תולשוש לש םושירכ לשמל) ארקמב בטיה תרכומ המישרכ רמוחה םושיר
  תמישר איה םימכחה ירבדב תומסרופמ תומישרל המגוד .ל"זח תורפסב םגו ,(םימיה ירבד
     25.דועו ,(א,א האפ) רועיש םהל ןיאש םירבדה תמישר ,ב,ז תבשב הכאלמ תובא ט"ל

  רהנ / םי ךותב) תורבעמ שולש םיאבומ הליחת :ךכ תרדוסמ תומוקמ לש וז המישר ,ןכבו
  םירקמ ינש םירכזומ ףוסבלו ,םינבא לש םיגוס השולש םיאבומ ןכמ רחאל  ,(לחנ  /
  ינש ,וחירי תמוחו טול תשא 26:םינבא םה ףאו ,(ןרסמה לש ותואר תדוקנמ) םייאדיחי
                        .הזמ הז ךכ-לכ םיקוחר םניאש תומוקמ

  דועו ,ןדריה-רבעב תומוקמ ינש ,יניסב תומוקמ ינש :םייוצמ תומוקמ לש וז המישרב
  ,יניס :לשמל ,קהבומ יפארגואיג רדס המישרב ןיא ,תאז םע .לארשי ץראב תומוקמ העברא
  ןיא ףאו ,לארשי ינב וכלה הב ךרדה יפ לע ונייה ,ןורוח-תיב ,לארשי-ץרא ,ןדריה-רבע
  ולא תומוקמל עבקנש רדסה ,רמולכ .לארשי ינב ורבע הב ךרדה לש יגולונורכ רדס הב
  ודוסיב יביטאיצוסא וניהש הז הדימ-הנקו ,'ןבא'כ וא 'רבעמ'כ םייפוא היה אנתה יפב
                            .המישרה הנבימ תא עבקש אוה

                             ףתושמה הנכמו דוחיי 3

  ,יארקמה בותכב קר אל תויולתה הדגא-תורוסמ תפקשמ איהש ךכב אוה אתיירבה לש דוחייה
  וז הניחבמש המוד .לארשי-ץראבש םייפארגואיגה תומוקמב םא יכ ,ללכב הדגאה ומכ
  ודיב וראשנ וצראמ לארשי םע הלגשכ יכ חוכשל ןיא .תיאדיחי איה התע הנודנה אתיירבה
  תווצמל המודב ,ולטבתנו וחכתשנ - ץראב תויולתה תודגאה ךא ,ארקמב תויולתה תודגאה
  ,ץראה םע םעה לש יעצמא יתלבה רשקה שדוח ,וצראל לארשי םע תביש םע .ץראב תויולתה
  ,םיברעה ץראה יבשוי יפב ורמתשנש תוימוקמ תויממע תורוסמב ןייעלו בושל ןתינו
  אל םא ,דומלתה תפוקתמ ףא ילואו ,םאלסיאה ןוטלשל המדקש הפוקתהמ ןרוקמש תורוסמ
                                    .ןכל םדוק

  המ תניחבמ ןהו הב שיש המ תניחבמ ןה תניינעמ םיסנ ועריא םהב תומוקמ לש וז המישר
  לכב ,קויד רתיל .רבעב םיסנ ועריא םהב תומוקמ לש איה וז המישר הדוסיב .הב ןיאש
  םירצממ םתאצב לארשי ינבל םיסנ ועריא ,(טול לש ותשא) דחאמ ץוח ,םירכזומה תומוקמה
                      .לארשי-ץרא לש השוביכ לש ןושארה בלשבו

  לארשי-ץראל ואבש לגר-ילוע ,םיניילצו םילייטמ םה וז המישר ירוחאמ דמועה יכ המוד
  תונמדזה התואבו 'םיאלפומ תומוקמ'ב ורבע םוקמל םוקממ םכרדבש ,(לארשי-ץרא ינב וא)
  ךכמ רכינ וז המישר לש 'יתוריית'ה יפואה יכ המוד .ויתולעפמ לע 'ה תא וחביש םה
  -ףיעס) ,לארשי ץראל םירצממ) תישארה ךרדה לע םייוצמ ,םלוכ אל םא ,תומוקמה בורש
  שמישש ןורוח תיב דרומו ,ןדריה תא הצוחה ךרדה ,ןדריה רבעבש ךלמה ךרד (לש הנשמ
  אלא ,דחוימב לגרל ולע אל ולא תומוקמ לא ,רומאל 27.םילשוריל םודק הרובעת ביתנ
             .שדוקה ץרא ,לארשי-ץראב םרוית ךלהמב םהילא ועיגה םירקבמהש

  םיניילצ ךרוצל הדלונ 'םישודק' אל םא ,םיאלפומה תומוקמה תמישרש םג רשפא ,תאז םע
  .םהב ועריאש םיסנה לע םיימוקמה ךרדה ירוממ ועמשו תומוקמ םתוא לא ואב ןווכמבש
  םיגדמ הרואית ןכש ,הידוהי התיה אלש םגה ,הירגא לש העסמב תוארל ןתינ ךכל המגוד
  ,וב ורבעש םוקמ לכ .הב םירקבמה ינפב לארשי-ץרא תא םימודק ךרד-ירומ וגיצה דציכ
  ךרע לעב םוקמל ותוא ךפה ארקמב ורוכזיאש ירה  ,ומצע ינפב תובישח-לוטנ היה םא םג
                            .תיתד תועמשמ לעבו יגלטסונ

  םיארמש  ,(ישונאה ןימה לש וכרד אוה אמשו) לארשי-ץרא לש הכרדו חרזמה לש וכרד
  ,ןבומכ ,אלא ,ץראה יבשוי תאז ושע סומינמ קר אל .תוארל םישקבמ םהש תא תוירבל
  שקיב  ;ול וארי - טול תשא תא תוארל שקיבו ריית אב .תולקב ףסכ חיוורהל יוכיסהמ
  וארה םייניבה ימיב ,לשמל ,ךכ 28.ול וארי - םירחא םיסנ םהב והשענש תומוקמ תוארל
  ןושמש הלעה הילא ,(ראטנומ-לא) העבגה תאו ןושמש ליפהש תיבה תא הזעב ירצונ רייתל
  דועו  ,תימנושה לש הנב תא הייחה עשילאו סנ השענ וב תיבה תא ,ריעה ירעש תא
                                     29.דועו

  תא הריבסמ םינוש תורוד ינב םיניילצו לגר-ילוע ןיב וז האוושה אקווד יכ המוד
  ,תובא ירבק וז המישרב ןיא .הב ןיא המ המיגדמ איהש םשכ ,אתיירבה ירוחאמ דמועה
  ירבקב הריכמ הניא וז המישר 30.(השמ לש ורביק ןוגכ) סנ םהב עריאש םירבק אל ףאו
  דמעמ ולביק ולא יכ רבתסמו ,'םישודק תומוקמ'כ - ארקמב ורכזוהש ולא אל ףא - תובא
   .ןאכ תאבומה אתיירבל סחיב רתוי תרחואמ הפוקתב קר וב רקבל יוארש 'שודק םוקמ' לש

  רתאל יתד דמימ תיינקה אוה אתיירבהו הנשמה ירוחאמ דמועה יתכליהה ןויערה
  םייתד םינכת תועצמאב דחוימה םוקמהמ תיעגרה תולעפתהה דוסימ ,רמולכ .'יתוריית'
  םירשקהב םג םימכח לש םמלועב תרכינ וז המגמ יכ המודו ,(הכרב ,ונייה) םילבוקמ
                                .םיפסונ םייגרוטיל

                                     םוכיס

  הינייפאמ יכ ףא ,תידומלתה תורפסב הייפואב ןפוד תאצוי הניה ןאכ הנודנה אתיירבה
  לש המישרכ הייושע וז אתיירב .ומצע ארקמב תוארל ןתינ 'הימידקת' אל םא ,םיינכותה
  םכרדב םירבועו לארשי-ץראל םיאבה םילייטמל הדעונ איהו ,רבעב סנ עריא םהב תומוקמ
                         .ך"נתב וריכה םה םמש תאש תומוקמ

  תורוסמל המוד יתדה הרשקה יכ ףא ,תידוחיי תיפארגואיג תרוסמ הניה תומוקמה תמישר
  תורחואמ תורוסמב הלכו ןאכ הנודנה אתיירבל רובע ,ארקמב לחה המוד יפוא תולעב
          .םוקמה ינפל היידוהו חבש תתל אלא ודעונ אל תומוקמ םתוא לכ .רתוי


תורעה


  ,'תידוהיה תרוסמב םישודק תומוקמו םיקידצ ירבק' ,יארפס 'ז :האר ,בורק אשונב  1
         .313-303 'מע ,ז"משת םילשורי ,ב ,יאנליו באז רפס ,(ךרוע) רליש 'א
   .ונש-אנש 'מע ,ו"לשת םילשורי ,ד ,תידומלת הידפולקיצנא ,'היארה תוכרב' :האר  2
  ינבאו ןונרא ילחנו ןדריה תורבעמ םיה תורבעמ ר"ת' :איה הסריגה 671 זירפ י"כב 3
  המחלמ השעש העשב השמ הילע בשיש ןבאו ןשבה ךלמ גוע קרזש ןבאו ןורוח תיבו שיבגלא
  ןתוא האורה ןלוכב [ןמוקמב]  (ןמוקמב) ועלבנש וחירי תומוחו טול לש ותשאו ךלמעב
  ןוכמ  ,םיבשחוממה דיה יבתכ רגאמ יפ לע) 'םוקמה ינפל האדוהו חבש ןתיש ךירצ
  ברד תותליאש ,(ךרוע) יקסרימ 'ש :דוע הוושה ןאכ הסריגה ןיינעל .(םילשורי ,ןמרביל
  ידירש ,יקסבורטימיד ז"ח ;(וכ אתליאש) וסק-דסק 'מע ,א"כשת םילשורי ,ב ,ןואג יאחא
                        .31 'מע ,ט"לשת קרוי וינ ,א ,ילבב
  ;אס-ונ 'מע ,(ז"שת) כ ,יניס ,'אנח רב רב הבר לש תואלפ ירופס' ,ןילרק 'א :האר 4
              ;160-158 'מע ,ז"לשת ביבא-לת ,םיארומאה תודגא ,יולה א"א
  D. Ben-Amos, 'Talmudic Tall Tales', Folklore Today, A Festschrift for
  Richard M. Dorson, Bloomington: Indiana University Press, 1976, pp. 25-43.
  ןייצל יאדכ .63-49 'מע ,(ג"משת) 27 ,הרדתק ,'ובנ-רהב הירגא' ,רומיל הרוא 5
  ושיגדה ,(ובנ רה :הז הרקמב) תומוקמה דחא לע הל ורפיסש םינרסמהש השיגדמ הירגאש
  ונא ךכ ,ונל ותוא וארה ,ןאכ ורג רשא וניתובאש יפכ' :םרמואב ,רבד ושדיח אל םה יכ
  ותודע תא ךכל הוושה .'םהיתובאמ םהל רסמנ ךכ יכ ורמא וניתובאו .םכל ותוא םיארמ
  ,'וכו ,'לארשי ינב ורבע וב רשא ןדריה לש םוקמל ונעגה' :(385 תנשב) היוליס לש
       .218 'מע ,ו"כשת ביבא לת ,לארשי-ץראל םירצונ יעסמ ,םולש שיא 'מ :ךותב
     .212-210 'מע ,(ג"משת) 30-28 ,םודרק ,'ןדריב הליבטה םוקמ' ,ןייש היבליס 6
  ךא ,'תורבעמ' אלב 'ןונרא ילחנ' ורכזוה ,(3 'עה ליעל) זירפ די-בתכב ,םנמא  7
  וז הלמ הטמשנ תועטב ךאו הנווכה םהילאש רורבו ,'תורבעמ'ל תסחייתמ םש 'מגה ךשמהב
                                   .אתיירבה ןמ
  םוקמה .342-341 ,189 'מע ,ד ,ח"כשת ןג-תמר ,םידוהיה תודגא ,גרובצניג 'ל :האר 8
  יכ ענמנה ןמ אלו ,'ןונראל תורבעמ' (ב,זט) היעשי ירבדב ,הארנכ ,ןיוצמ יפארגואיגה
  תאבומ  ,(םיביואה גרה לש יסנה דוסיה אלל יכ ףא) םירה 'תוקבדיה' לש וז העפות
  איג עיגי יכ ירה איג (הרוסמה חסונכ החותפ אלו ,הקורח ן"ונ) םתסנו' :ה,די הירכזב
                                  .'לצא לא םירה
  ,רבוב אמוחנת ,133 'מע ,ז םיובלדנמ 'דהמ ,אנהכ ברד אתקיספ ;בי ר"ומש :האר 9
                            .דועו ,(בכ ,כ םשו) י אראו
  ,תולכיהה תורפסל סיספוניס ,רפש 'פ :ךותב ,(III ךונח יורקה) תולכיה רפס  10
  תומוח ינפל ,בהל לש תומוח עבש ןיפקומ לחג יננע ינפל...' :51 # ,א"משת ןגניביט
  ינבא תומוח עבש ןיפקומ דיפל לש תומוח ינפל ,דיפל לש תומוח עבש ןיפקומ בהל לש
  ,525 :תואקסיפ םש דוע האר .'וכו ,'דרב ינבא ןיפקומ שיבגלא ינבא ינפלו ,שיבגלא
                                   .דועו ,785
                     .תינעת תכסמ ףוס הנשמל המודה הז ןיעמ 11
  הלה לזרב שרע ושרע הנה םיאפרה רתימ ראשנ ןשבה ךלמ גוע קר יכ' :אי,ג םירבד  12
  הדגאה  ,רומאל  .'שיא תמאב הבחר תומא עבראו הכרא תומא עשת ןומע ינב תברב אוה
  -אסכ'כ 'שרע' שוריפ לע .ארקמב ואבוהש תורוסמה לש ינויער ךשמה אלא הניא תידומלתה
  ;107 'מע ,ט"כשת םילשורי ,ןודקומ רדנסכלא תולילע ,ןד 'י :האר ,הטימ ןיעמ 'תוכלמ
                                    :דוע הארו
  A. R. Millard, 'King Og's Bed and other Ancient Ironmongery', Lyle Eslinger
  and Glen Taylor (eds.), Ascribe to the Lord: Biblical & other studies in
  memory of Peter C. Craigie, Sheffield: JSOT Press (JSOT Sup. 67), 1988, pp.
  481-492.
  ,(ט"שת) אי-י ,הקירמא ידוהיל הנשה רפס ,'לארשיב םיקנעו םירובג' ,סיורק 'ש 13
  'מע ,(ם"שת) זט ,תונופס ,'תידחבו שרדמב גועו תילג' ,בולוקוס 'מ ;300-279 'מע
                                     .58-49
  ,(ו"משת) ב ,ארדיס ,'השמ םהילע בשיש ארדתקו אסכ ,ןבא' ,ןליא-רב 'מ :דוע האר 14
                                   .23-15 'מע
  'ז ,'לארשי תבשחמבו תידוהיה תרוסמב יניס' ,ץרווש 'י :ןכו ,4 'עה ליעל האר  15
      .97-79 'מע ,מ"שת ביבא-לת ,יניס תוינומדק ,(םיכרוע) ןייטשלקניפ 'יו לשמ
                              .5 'עה ליעל ןייע 16
  :דחוימב) 705-686 'מע ,(ו"טשת) ו ,תויפלת ,'יממעה גהנמב הדילה' ,יאטפ 'ר 17 
  תא םג םא יכ ,רבעב אלפה םוקמ תא קר אל תוארל ואב םישנא  ,רמולכ  .(698-697
                         .םויו םוי לכב אלפה לש ותושדחתה
  ,םודרק ,'לארשי ינב ידיב השוביכל דעו התישארמ וחירי תודלות' ,יקסמרבא 'ש 18
                            .40-37 'מע ,(ג"משת) 30-28
  -ץרא תרותב םירקחמ ,ןמרביל 'ש  ;א"ע טק ןירדהנס ;גי,וט הבר רבדמב :האר  19
             .[הלר 'מע ,(ט"צרת) יניס=] 137 'מע ,א"נשת םילשורי ,לארשי
  -466 'מע ,ח"ישת םילשורי ,ירבעה רפסה תודלותב םיקרפ :רפס ירקחמ ,ירעי 'א  20
  -זמק :דחוימב) נק-דמק 'מע ,(ג"כשת) בנ\זכ ,יניס ,'םירוריב' ,ןוסמרבא 'ש ;469
  ויה וחיריל ,(םיפסונ די יבתכבו ,3 'עה ליעל) זירפ די-בתכ יפ לע ,בגא .(חמק
                        .(סופדה חסונכ 'תמוח' אלו) 'תומוח'
  רשא רבדה הז' :גל-בל,זט תומשב ןמה רכז רומיש לע רופיסה אוה תצקמב גירח הרקמ 21
  רבדמב םכתא יתלכאה רשא םחלה תא וארי ןעמל םכיתרדל תרמשמל ונממ רמעה אלמ 'ה הוצ
  ןמ רמעה אלמ המש ןתו תחא תנצנצ חק ןרהא לא השמ רמאיו .םירצמ ץראמ םכתא יאיצוהב
  ירה ,ירוטסיהה ןורכזב סנה רומישל תועדומה תורמל .'םכיתרדל תרמשמל 'ה ינפל חנהו
  ,ןורא זנגנשמ אינתהו' :ב"ע בנ אמויב דוע ןייע .לארשי תרוסמ לע עיפשה אל ןמהש
  זגראו ,היחרפו הידקשו ןרהא לש ולקמו ,החשמה ןמש תיחולצו ,ןמה תנצנצ ומע הזנגנ
                        .'לארשי יהלאל ןורוד םיתשלפ ורגשש
  לש וטושפ יפ לע אקווד ואל) תואתשה תוררועמ תויקנע םינבאכ ןדריה ינבא ןויצ  22
  :(א"ע דל םש) 204 'מע ןמרביל תרודהמ ו"ה ח"פ הטוס אתפסותב תוארל ןתינ ,(ארקמ
  לכל םורעישו םינבא ןתוא לע ודמע יאניכח וב איננחו איתמ ןב רזעלאו אתפלח אבא'
  ,(הריפסל תיששה האמה ןמ) אבדימ תפמב ןייוצ הז םוקמ .'האס םיעברא תחאו תחא
  םוגרת - אבדימ תפמ' ,הנוי-יבא 'מ :האר .'םינבאה הרשע םיתש םוקמ ,לגלג' :םילמב
                   ;156-129 'מע ,(ג"ישת) ב ,לארשי-ץרא ,'שוריפו
  W. Bacher, 'Zur Mosaikkarte von Madaba', JQR, os 13 (1901), pp. 322-323.
           .30-28 'מע ,ג"משת םילשורי ,םיאיבנה ירופס ,אפור 'א :האר 23
         .278 'מע ,ט"לשת םילשורי ,ארקמב םיכאלמב הנומאה ,אפור 'א :האר 24
      :האר ,םיידוהיה תורוקמבו ,תוקיתעה תויוברתב יתורפס רנא'זכ המישרה לע 25
  Peter W. Coxon, 'The List Genre and Narrative Style in the Court Tale of
  Daniel', JSOT, 35 (1986), pp. 95-121; M. S. Jaffee, 'Writing and rabbinic
  Oral Tradition: On Mishnaic narrative, Lists and Mnemonics', The Journal of
  Jewish Thought and Philosophy, 4 (1994), pp. 123-146;
  זלק-דיק 'מע ,(ו"משת) חצ ,יניס ,'תינעת תליגמ לש הרוקמו הייפוא' ,ןליא-רב 'מ
                           .(םיפסונ םירקחמ ונייוצ םשו)
  ןב ןהב ןבא'ב תוארל ןתינ ול םיזמרש 'םינבא ןחלופ' ןיעמ ןאכ תוארל ןכתיי  26
  ולא םינבאמ קוחר אל .ךרד-ןויצל הבשחנש תדחוימ ןבא ,(זי,חי ;ו,וט עשוהי) 'ןבואר
  תיסורה היסנכה חטשב 'גוע לש ועבצא' לע תינרדומה הדגאה וא ,'והילא יחיטבא' םה
                               :דוע האר .םילשוריב
  C. R. Conder, Syrian Stone-Lore, London 1889, p. 279.
         רליש 'א ,'תיטנאזיבהו תימורה הפוקתב םילשוריל ופימ הרובחתה יכרד' ,לור 'י  27
         .128-120 'מע ,ז"משת םילשורי ,ב ,יאנליו באז רפס ,(ךרוע)
  ,שודקה טול ןויצ :ולא תומוקמ וניוצ םש ,(22 'עה ליעל) אבדימ תפמל דוע הוושה 28
  ןויצ ,וילשהו ןמה ודרי ובש ןיצ רבדמ ,לארשי ינב תא תשוחנה שחנ ליצה ובש רבדמ
  ,דחא םוי ןונ(-ןב) עשוהי ימיב חריה םמד םש - ןוליא ,ףסוי ןויצ ,שודקה עשילא
  ,דמלמ צ"ע תרודהמ ,סויבסבאל ןוקיטסאמונואל םג הוושה  .דועו ,שודקה הנוי ןויצ
  רה' :87 'מע ;'רגה ראב [תא םויה דע םיארמ]... - דרב' :21 'מע ,י"שת םילשורי
  תא םויה דע םיארמ וב רשא .הרטפ ריעה לצא ,ןרהא וב תמ רשא ,רה ,(בכ,בכ רבדמב)
                          .'השמ יפ לע םימ ןתנ רשא עלסה
   See also: J. W. McCrindle, The Christian Topography of Cosmas, An Egyptian Monk,
 1897 (rep. New York, not dated), pp. 159-160.
  'י :האר ;135 ,130 'מע ,ד"ישת ביבא-לת ,םידירשו רבע ונצרא רקחל ,יקסבלסרב 'י 29
  סוניכה - ןאש תיב תעקב ,'יחרפה ירותשיא 'ר לש וירקחמל זכרמכ ןאש-תיב' ,יבלסרב
     .(90 'מע דחוימב) 95-80 'מע ,ב"כשת םילשורי ,ץראה תעידיל רשע-העבשה יצראה
  -תומוקמ ךרדכ ךשמנו ךלה אלפה םהב תומוקמ וז המישרב ןיא יכ דוע ףיסוהל ןתינו 30
  רבעב סנ וב עריאש םוקמ תוארל ואב םילייטמהו ,םייניבה ימיב הפוראמ םירכומה אלפ
  לככ  ,זמרנ ךשמנו היה ךלוה סנה וב םוקמל לגרל היילע לש הז ןיעמ הרקמ  .(דבלב)
  םימוס ,(די,ד הכיא) "םדב ולאוגנ תוצוחב םירוע וענ"' :זי,ד הבר הכיאב ,הארנה
  ;ונקש{נ}נו ונקבחנו ךלנש הירכז תא וגרהש םוקמ ותוא ונל הארי ימ :ורמא םהבש
  היה וב םוקמל לגרל ולע םימומה ילעב ,רמולכ .'וכו ,'ןירמוא ויה המ םהבש ןירגח
  תנמ לע םתסה ןמ ,(תוליבקמו ב"ע זנ ןיטג) הנש םיתאממ הלעמל חיתרמו ססות םדה
                                     .אפרתהל
:ךכ המסרפתנ הז רמאמ לש תמדוקה ותסריג
,'הקיתעה תעב לארשי-ץראב אלפ תומוקמ' ,ןליא-רב 'מ
.239-229 'מע ,(ה"נשת) ה ,ןורמושו הדוהי ירקחמ

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה

https://faculty.biu.ac.il/~barilm/meqompel.html

last updated: December 24, 2001