םיכאלמ יניינעב רוזחמל תורעה

ןליא-רב ריאמ


רבעה דומילב קוסעל םדא לוכיש דועב .תומואה תמכח רקחמ לארשי תרותב רקחמה הנוש
רבדה ןיאש ירה ,ןיינעב תישגר ברועמ תויהל ילבמ ולאב אצויכו לבבו רושא ימע לש
ישפנ םוסחמ ןיעמ רצונ לארשי תרות תא רקבל םדא אבשכ .םייח תרות לש רקחמב ןכ
ול השק ךכ ,ומצע תא חתנל לוכי אפורה ןיאש םשכ .הקמועל היעבב ןודלמ ונממ ענומה
ץוח האור םדא םיעגנה לכ' :לארשיב הכלה הקספנ רבכו ,ויתובא תנומא תא חתנל םדאל
רמואש םילמ .רודיסה רקחב םיקסועה טועימל הביסה וזש רשפא .ויתובאו 'ומצע יעגנמ
,הרק ךכו ,הרתי תולקב רקחמל אשומ תויהל תויושע ןניא ומויב םוי ידמ ויקולאל םדא
חנזומ םוחת תויהל הכפה ,הב םישדה םיברו התוא םיעדוי לכהש הליפתה אקוודש ,הארנכ
רודיסה יכרצב םיקסועה לכל הבוט קיזחהל ונא םיכירצ ךכ לשב 1.תודהיה יעדמב
תרודהמ םיארונ םימיל רוזחמל תופלאמה ויתורעה לע קינזנורב 'נ ר"ד םהבו ,הנומאב
טדימשדלוגכ רודיסהו טויפה עוצקמב םדא יקב םא ףאש רבדה עבטמ 2.טדימשדלוג 'ד 'ר
םוקמ שיש אטישפו ,הז עוצקמב םירושקה םירחאה םימוחתה לכב יקב אוה ןיא ,ל"ז
ןקותמ רודיס אצמיי העשה אובבש ידכ רוזחמל תורעהה רופישב חורטלו תורוקמ תוארהל
.ונידי תחת ('ןקותמ' אל)

םוחת ,תולכיהה תורפס יפ לע קינזנורב לש ויתורעה לע טעמ ףיסוהל ןאכ יתנווכב
הריכזמה תולכיהה תורפס 3.הנדע ול התיה הנורחאל יכ ףא ,רודיסה ומכ טעמכ חנזומה
אסכ ,םיכאלמכ הלעמ לש םיניינעו 'הבכרמ השעמ'ב וקסעש ימכ םיאנתה לש םהיתומש
יכ ףא ,םניינמל תישש-תישימחה תואמה תבכ םירקוחהמ קלח ידי לע תבשחנ ,דועו דובכה
4.םכסומ ךוראית וז תורפסל עובקל ,העש יפל ,םידמולמה וחילצה אל

קסועש ימכ תולכיהה תורפסמ ונל עודיה אביקע 'רש ירה ,וז תיעדמ הטישד אבילא
אתפסות) 'סדרפל סנכנ'ש אנתה אביקע 'ר וניא ,םיפסונ תודוסבו תוימיימשה תורישב
םירקוחהמ קלחו) םימכחה ידימלת תעדל ,רמולכ .(381 'מע ןמרביל תרודהמ ג,ב הגיגח
תולכיהה תורפסבש תוישיאהש דועב ,ירוטסיה ,'יתימא' אוה הנשמבש אביקע 'ר ,(דחאכ
םיאנתה ירבדש תורמל ,םרב .אדירג (תיביטקיפ :וא) תיתורפס םא יכ ,תיתואיצמ הניא
,םיימימשה םירוציה רתילו םיכאלמל תוינשמה ינוש לש םסחי תא םילגמ םניאו טעמכ
א,א ארקיו לע ,בי,ב הבדנ ארפסב .וניניינעל ךיישה דחא רוקמ תאז לכב רתונש ירה
:בותכ א"ע ד ,סייו תרודהמ

שדוקה תויח ףא - (כ,גל תומש) 'יחו םדאה ינארי אל יכ' :רמוא אביקע 'ר
לע בישמכ יניא :ןועמש 'ר רמא .דובכה תא תואור ןניא דובכה אסכ תא תואשונה
םייחש םיכאלמ ףא - 'יחו םדאה ינארי אל יכ' ;וירבד לע ףיסומכ אלא ,יבר רבד
.דובכה תא ןיאור ןניא םלוע ייח

יכ ,יאחוי רב ןועמש 'ר לש ומשמ אתיירבב ,די,א הבר םירישה רישב אבוה הזב אצויכ
'!ונכלמ דובכ תוארל וננוצר :ורמא .(לארשי ינב) ועבת ךכ' יניס רה דמעמ םדוק
תאז אלו 5,ומצע 'ה ונייה ,דובכה תייארל םיאנתה יניעב הרותה תלבק התמדנ ,ןכב
ףא וקסעש ולא םה הדגאו הכלה ישרדמב םיקסועה םיאנתהש םג אלא ,ןאכמ ונדמל דבלב
תורפס ןכא םא תיאדוו הרוצב עובקל השק ,הארנכ ,ןיינעה תוידוס לשב ,םרב .תורתסנב
תורוסמ לש עטוקמו רחואמ לוגלג קר אמש וא ,םהמ הרישי האצות הניה תולכיהה
,ומצע ינפב ןוידל הקוקז תרוסמ לכש ףא ןכתיו ,טרופמ רקחמ ןועט הז ןיינע .םיאנתה
.ןאכ ןודנה רדגמ רבדה גרוחש אלא

,לשמל ,השודקה ןמ רכינש יפכ ,הליפתה לע תובר העיפשה תולכיהה תורפס ,םוקמ לכמ
תורפס תעפשה לע וריעה רבכ תאזב אצויכ .תורוצ המכב וז העפות םיגדהל ןתינו
םוסרפ םעש יאדול בורקו 6,רילקה רזעלא 'רו ייניכ םימודקה םינטייפה לע תולכיהה
תקיז הייושע - דחי םג תולכיה יעטקו הליפת יטויפ - הזינגה ןמ םיפסונ םיטסכט
היה לבוקמש הממ רתוי יולג ןפואב ררבתהל תולכיהה תורפסל הליפתה ןיבש ןילמוגה
.הכ דע בושחל

אל םיתעל ךא ,תולכיהה תורפסל םעפ אל ןייצ רוזחמל ויתורעהב טדימשדלוג רבכ ,ןכא
ושע טויפב םיעוקשה תונויערה ?דציכ .םניחב תולכיהה תורפסל זמרו ,הרטמה לא עלק
ואלו ,םינוש הדגא ישרדממ ויתונויער חקל ןטייפה ,םלואו ,תולכיהב םרוקמש םשור
יניינעו תולכיהה תורפס לש דחוימה יפואה יכ רורב 7.תולכיהה תורפסמ אקווד
אלא םהילע דומעל ןתינ אלש םיישק ,הליפתה תנבהב תונוש תויעבל ומרג הבש םיכאלמה
םירידהמבש םיבוטה ףא :רבד לש וללכ 8.תולכיהה תורפס םע הקימעמ תורכיה תועצמאב
ןיאש טעמכ ,םינטייפה תוזימר קמוע יפלו ,הרדגל שי רשא העקב וחינה םיריעמבו
תורעה רפסמ ,ןכ םא ,ןלהל .רוזחמה חסונ תודיח לכ תא רותפל לכוי דחא םכחש תורשפא
'ד 'ר תרודהמ ,רופכ םויו הנשה שאר :םיארונ םימיל רוזחמה לע םיכאלמ יניינעב
ןלהל) קינזנורב לש ויתורעהל סחייתהבו (רידהמה :ןלהל) ,ל"שת םילשורי ,טדימשדלוג
.(ריעמה

:הנשה שארל רוזחמ

ח,טפ םילהת ש"ע :רידהמה ףיסוה' :ריעמה בתכ .'ץרע ימש ןכוש שודק ךלמ' :50 'מע
ושרפל ןוכנו .קוידב ותנווכ המ רורב אל ןיידעו ,"הבר םישודק דוסב ץרענ לא"
?םיקזחה וימש לצא 'ה תשודק ןיינע המ ,םרב .'וכו ,'הזה שרושל שיש "קזוח" ןושלמ
רבתסמ ,ןכא .ןיינעה תא ראבל ךא ,רידהמה תיינפה לא בושל שיש ,ןכ לע ,המודו
םהב םימשה' השקה יוטיבב רמול ןווכתהו ןייוצמה קוספה יפ לע ןושל שדיח ןטייפהש
ךשידקנו ךצירענ :'השודק'ב ונא םירמוא הזב אצויכ .''ה תא (םיכאלמה) םיצירעמ
,'ץרע' שרושל השודק ןיינע בורק 'השודק'בש םשכ ,עמשמ .'שדוק יפרש דוס חיש םעונכ
.(םימשל יוניכ 'ץרע' ךפה ךכ לשבו) ,ןכ ןאכ ףא

לע ןאכ ףיסוהל שי .'הנש םיעשתל טינחהל רצנ / הנשוד חכ םויהכ ותנמ' :65 'מע
.זי,זי תישארבב רמאנכ ,קחצי תא התדלב הנש םיעשת תב התיה הרש יכ ריעמהו רידהמה
דקענש העשב 37 ןב קחצי היהש הבר םלוע רדס לעב לש בושיחה רוקמ ,הארנכ ,ןאכמ
.הנב תדיקע לע העומשה לשב התמ הרש ירהש

ךכ לע המתו ,'םילכה לע ונגני' :רידהמה שריפ ,'לוקב וחצני הגנ יצצונ' :78 'מע
רשפא ,םרב .'וכו ,'רמז ילכלו םיכאלמל המ יכו ,דוסי םוש הז שורפל ןיאו' :ריעמה
םש 'לוק' ןאכ ןיאש המוד יכ ףא ,םילכ לע חוצנ וניא לוקב חוצנ יכ ריעמה םע קדצהש
(םילכ לע םינגנמ=) םיחצנמ' ונייה ,ןפוא רואית םא יכ ,םהלש לוקה ונייה ,םצע
.רמז ילכ שי םיכאלמל ףא יכ תעדל יואר ,םוקמ לכמ .'םיעמוש לכהו ,(לודג) לוקב
עיקרה ךותבו' :הארש תא ךונח ראתמ זכ,ו (יבאלסה) 'ב ךונח רפסב ,המגודל ,ךכ
,ףרה ילב לוקב םיבגועבו םיפותב 'הל םידבוע םיניוזמ ליח ינב יתיאר (יעיברה)
,תושרדמ יתב ,רמייהטרו) ג,י יתבר תולכיהב וב אצויכ .'עומשל גנעתאו ,הפי הרישבו
וינפל ןיאצויו ןיכפתשמ ...החמש ירהנ ,ןושש ירהנ' :םיארוק ונא ,(הפ 'מע ,א
תניר לוקמ ,ויתויח תורונכ תוניגנ לוקמ ...ןיכלוהו ןירבגתמו ,דובכה אסכ ינפלמ
:םיימימשה הניגנה ילכ ונל ירה .'ויבורכ לוצלצ תורימז לוקמ ,וינפוא [יפות]
לש שדקמב םילכה לע םינגנמ םייולה המ :רבדה טושפו .לצליצו ףות ,רונכ ,(בגוע)
9.הלעמ לש שדקמב ןכ םיכאלמה ףא ,הטמ

ריעמה .ודיב הלק תועטש אלא ,ריעמה םע קדצה .'וכו ,'תוקישמו תודרופו' :85 'מע
ףיסומו ,'ה ינפל תוליפתה תסינכ תא תוענומ וא תורשפאמ תויחה יפנכ יכ ריבסמ
יכ רמאנ ךשמהב ,םרב .'וכו 'החכות קלסל ידכ דובכה אסכ תא םהיפנכב תוסכמ תויחהש'
.'עיקר ינולח עקובו' הליפתב ונא םירמוא ךכו ,עיקרבש תונולח דעב תורדוח תוליפתה
ןניא תויחה יפנכש אצמנ .וניתוליפת הנסנכתש ידכ תונולחה תא חתופ 'ה ,רמולכ
ומצעב ריעמה איבהש יפכו ,רוגטק סנכי לבל תונולחה לע אלא ,דובכה אסכ לע תוסכמ
.'קקפ' ןושלב םישמתשמ ןולח תריגסלש תבש תנשמ יפ לע

,'וכו ,'םיכאלמה תא ךחלשב' שריפ רידהמה .'רדהב ושבחל ךחלשב אבצ' :175 'מע
.'םיכאלמה אלו םהרבא תא רקבל אבש אוה 'הש העש יפל ונממ םלענו' ףיסוה ריעמהו
םה םיכאלמה ויפל ןטייפה תובקעב אוה ךלהש אלא ,רידהמהמ רבדה םלענ אל יכ המוד
הנתנו'ב הז ןיעכ .'אבצ' םיכאלמל ןטייפה ארקו ,(ןיינעה טשפכ) ,םהרבא לא ואבש
וקלחנ ירה ןיינע לש ופוגל .(כ,בכ 'א םיכלמ :ןייע) דועו 'םורמ אבצ' :'ףקות
,ויכאלמ ינש םע רקבל אב 'ה :ונייה ,אוה שדוק םש םא 'ינ-דא' הלמל סחיב םש םימכח
,בגא .ןטייפה טקנ וז הטישבו ,םהרבא לא ואב דבלב םיכאלמ :ונייה ,לוח םש אוהש וא
תורוסמ ויהש םשכ ,םרב .ומצע תא םהרבא ('ירשו רסא') שבח ב"ע ופ אעיצמ אבב יפל
ומצע םהרבאב והולתש שיו ,לאפרב השעמה תא ולתש שי ,הלימה השעמל סחיב תופלחומ
(ותטיש אמש) הטישב ןאכ ןטייפה טקנו ,םינפ המכל קלחנ האופרה השעמ ףא ,(דועו)
.םהרבאל והושבחש םה םיכאלמה היפל

ירפסב םימעפ המכ יוצמ ןאכ ןויערה .'אסכ ינפ זחאמ לעי תעל רפוש לוק' :217 'מע
ול ,ץיברת ,דלונירג 'א ;א"ע ז ,המלש הבכרמ ,בויאסומ 'ש :ןייע .תולכיהה
.274 'מע ,(ו"כשת)

:רופכ םויל רוזחמ

,הארנכ ,רבסש יפל רידהמה קתש .'ונידס גלשכ טושק / ונודב תושפנ יניד' :259 'מע
וניאש רבד אציו ,רצויל (הצומק י"דצ) רצוי ןאכ המיד ריעמה ,םרב .ןיינעה טושפ יכ
,שקבמ .'תוומל ימו םייחל ימ' ,תושפנ יניד ןד 'ה :שוריפ ,ןכבו .ודי תחת ןקותמ
ויהי םא' :חי,א היעשי (א) :דחאכ תורוקמ ינש לע תזמורה השקב ןטייפה ,אופיא
א"פ הנשה שאר 'ורי (ב) ;593 'מע םש בותכה ןיעמ ,'וניבלי גלשכ - םינשכ םכיאטח
לארשי לבא ...םירוחש שבול - ןיד ול שיש עדוי םדא ,םלועבש גהונב' :ב"ע זנ ,ג"ה
.תודימ תכסמ ףוסב דוע ןייעו ,'וכו ,'םינבל םיפטעתמו םינבל םישבול אלא ,ןכ םניא
ונידס אהי :רמוא יווה ,'טושק' השקבה תלמל סחיב רידהמה םע קדצהש ,אופיא ,ןאכמ
.טושיקל ןטייפה המיד עבצה יוניש תאו ,גלשכ ,(ושובל =)

ולא דוס םש הפצ / תוישות לבקל קחשל ותולע / תויוה לכב ןמאנ ריצ הז' :285 'מע
םה ,םימשל הלע ריצ יורקה השמ ,רומאל .'תויח םינוע עיזו תתרב רשא / תוילע
ןושל ,רומאל ,רידהמה ןויצכ םתס 'המכח' אלו) הישות היורקה הרות לבקל ,םיקחשה
תוילעה לש תודוסה תא השמ האר ותיילעב ,ןכבו .(דוחל םינטייפ ןושלו דוחל הרות
םינטייפה ךרדכו ,178 'מעב םש ומכ ,ףוטח-חתפב ן"יע 'תוילע' ארק ,רומאל .םימשב
דוע ןייע .ןכ ינפל םיבותכה םיקחשבש תוילעה וניה ,'ולא תוילע' םילמה רדס ךפהנ
לש תיטסימה הילעהו םיימימשה תודוסל רשאו ,תולכיהה תורפסמ איבמה רידהמה ירבדב
10.םמוקמ ןאכ ןיאש ירה ,השמ

:שוריפ .'תורטע ךדנעל ךסלקל חרוא ץורל / תורטק ןונגמ לולכ אצוי ןתחכ' 658 'מע
דנועה ןתח ,הלככ םלשומ ונייה ,לולכ ןתחל 'ה תא ןטייפה המיד ו,טי םילהת יפ לע
תכסמ ףוסמ ףא עודיו םירישה רישמ םסרופמ הז יומיד .לארשי תסנכ איה ,ותלכל תורטע
רטוע ןתחה :הלכו ןתח תירבל יניס תירב התמדנ ,רומאל .הבר תומש שרדמ ףוסו תינעת
'ה :הדימ דגנכ הדימ ,ונייה ,'ומא ול הרטעש הרטעב' (אי,ג ש"הש) דגנכ ותלכל הרטע
11.םהיתוליפתב והורטע םהו ,לארשיל תורטע רטע ויכאלמ תועצמאב

,הרותה (תא לארשי ינב) ולבקש ןויכש' :ח,אנ הבר תומשב םירבדה םירומא שוריפב
תורטע :רמא ןנחוי 'ר ?שובלה היה המו .ורדה ויזמ אוה ךורב שודקה םשיבלה
.'ןשיבלה

ןיינעה לע ריעמה דמע אלו ,רידהמה רחש וילע ריאה אל ?'תורטק ןונגמ' רשפ המ ,םרב
אל' ו,דכ םירבד לע ןתנויל סחוימה םוגרתה ,ןכבו ?דציכ .וגב םיפשכש יפל ,הכלהכ
ישרפמב הארו) ,'וגו ,'ןילכו ןינתח ירוסיא ןווהת אל' איבמ 'בכרו םיחר לבחי
םהל והי לבל הלכהו ןתחה תא ףשכל אוה הרות רוסיא ,רמולכ .(םש ארזע ןבאבו ןתנוי
לבח םיחקול ,הפוחה תעשב ,ןכבו ?םוגרתה תעדל הרותה לע םירבוע ךאיה .םיאצאצ
רוסא הז רשק אהיש םשכ' :ןוגכ םילמ םירמואו וילע םישחול העשב הבו ,ותוא םירשוקו
תא םילטבמ ךאיה .'םלועל םירוסא ינולפ לש וערזו תינולפ לש המחר אהי ךכ ,םלועל
םיריתמ הלכהו ןתחה והיש איה םהב הבוטה יכ הארנ ךא ,ךכל תוטיש המכ ?ףושיכה
םה םייואר םיכאלמ תרכזהו םיליהת ירומזמ םג יכ רמול ךירצ ןיאו) םינוש םירשק
ןיאש יפל ,םראבלו ויתויאר לע רוזחל ךרוצ ןיאו ,בטיה רכומ הז ןיינע .(העש התואל
םיפושיכמ רמושמו םלשומ ןתחל 'ה המדנ :ןטייפה רמואש והז ,ןכבו 12.םמוקמ ןאכ
ןונג' :בותכ וליאכ ,רומאל .עיגהל ןתח לוכי הילא רתויב הלודגה הגרדמה אלה יהוז
אלה ,'(םינתח) ירשקמ רומש' ונייה ,םינטייפה ךרדכ ם"מה לש המוקמ ףלחוה ,'תורטקמ
,(הקורח וא) תיאווש ם"מ :'ןונגמ' דקנל שי רמוא יווה .הדלוה םיענומה םיפשכ םה
:(זט,ה ;ו,ה םשו) בי,ה לאינד יפ לע דקונת 'תורטק'ו ;הקורש ו"ו ,הצומק ל"מיג
לש המוקממו ,'ןירטק' תימראב אוה 'תורטק' הלמה רוקמ .המולח ו"וו הקורח ף"וק
,ןאכ ןיינעה שוריפ הזש דמל התא םיפשאהו םיפשכה םע הירשקו לאינד לש וחבש ,הלמה
.םיזמר יזמרב ןטייפה רבידו

.הרות איה המימד ןוכנל ריעמה שריפו ,'המימדב יתלוז רתסנ ןיא ךתמחמ' :ךשמהב רוטה
13.הדגהה ןמ לכל עודיכ ,הלבחה יכאלממ דחא אוה 'המח' יכ ריעהל דוע שי ,םרב
,יתוקוחב אמוחנתב ורמאש ךרדכ ,םיקיזמה ינפמ הניגמ הרותה יכ ןטייפה זמור ,ןכבו
םג הז ןיעכו ,'םכב עגונ ןטשה ןיא - יקוח תא םתישע םא :לארשיל ה"בקה רמא' :א
.ל"מכאו ,ד,ד הבר םירבדב

:הנשה שארל רוזחמב תואבומה סופד תואיגש המכ הנה ,ףוסבל


תויהל ךירצ בותכ דומע
(ו"ו) 'ו ב"פקת 'יס 'ח ב"פקת 'יס 20 'עה ,אכ ,אובמ
ךמש רידא המ ךמש דידא המ 223
ךתירב ינב לכ לעמו ךתירב ינב לכ לכ לעמו 273

םוכיס

ותוכזו ותמורתמ טעמל ידכ םהב ןיא ,םיארונ םימיל רוזחמב םייוצמה םינוש םייוקיל
תא ןיכהל ידכ .רוזחמבש טויפה יניינעו חסונה תרהבהל ל"ז טדימשדלוג 'ד לש הלודגה
תונמואב רגנ ןבו רגנל ונא םיקוקז ,רוזחמה לש רתוי תללכושמ האצוה תארקל ךרדה
ןיידע ,העש יפל ,םרב .םהיתורתסנו םינטייפה תוזימר תא ונל הלגיש הדגאהו טויפה
וחוכב ןיא יכ שמשכ רורבו ,ונל םיריהנ וחסונו רוזחמה יניינע לכ יכ רמול רשפא יא
,םוקמ לכמ .ומכסלו ןיינעה תא תוצמל ידכ ,םיכאלמה אשונל לבגומה ,הז רצק רמאמ לש
.הנמיה םילטב ונא ןיא תוחפל זא יכ ,הכאלמה תא רומגל ונילע ןיא םא
תורעה:האר ,רקחמה בצמ לע 1
R. S. Sarason, 'The Modern Study of Jewish Liturgy', J. Neusner, (ed.), The
Study of Ancient Judaism, I, New York 1981, pp. 105-187 ; S. C. Reif,
'Jewish Liturgical Research: Past Presant and Future', JSJ XXXIV (1983),
pp. 161-170.
'מע ,(ה"משת) גל ,חרזמה רוא ,'םיארונ םימיל רוזחמה לע תורעה' ,קינזנורב מ"נ 2
ןמרבה מ"א לש ותרוקיב לע ריעה קינזנורב .20-4 'מע ,(ו"משת) דל ,םש ;22-7
תכסמ ,ןמרבה מ"א :םילשהל שיו ,רפס תירקב הנושארל האציש טדימשדלוג תרודהמל
לע ןמרבה לש תורחא תורוקיב םשו) .ךליאו 160 'מע ,ז"לשת םילשורי ,תורפסו םירפוס
רדסל םישוריפ' ,ןוסמרבא 'ש :םג ןייע (.תוניקלו תוחילסל טדימשדלוג תורודהמ
,ירובת 'י :התע האר .17-16 'מע ,(ד"לשת) מ ,ןורשי ירוט ,'ןילופ גהנמכ תוחילסה
ה ,תסנכה תיבו הליפתה תוברתל תשרא ,'םידעומה תוליפתל תירבע היפרגוילביב'
.112-85 'מע ,(ה"משת)
.םילשוריב תולכיהה תורפס רקחל ןושארה ימואל-ןיבה סנכה םייקתה ד"משת טבשב 3
ןושארה ימואלניבה סנכה ירבד ,המודקה תידוהיה הקיטסימה ,(ךרוע) ןד 'י :האר
.ז"משת םילשורי ,[ו ,לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ] תידוהיה הקיטסימה תודלותל
:דוע האר .ז"משת ןג-תמר ,תולכיהו הליפת ירתס ,ןליא-רב 'מ :ךותב ןודנ ןיינעה 4
P. S. Alexander, '3 (Hebrew Apocalypse of) Enoch', James H. Charlesworth,
ed., The Old Testament Pseudepigrapha, I, New York 1983, pp. 223-254.
:האר ,'םייטנתוא'ה תורוקמבו דומלתב הקיטסימה לע 5
Ira Chernus, Mysticism in Rabbinic Judaism, Berlin - New York 1982.
153 'מע ,ד"ישת םילשורי ,הינש הרודהמ ,הלואג ישרדמ ,'י ,לאומש ןבא :האר 6
,(ז"כשת) ול ,ץיברת ,'הבכרמה ידרוי תורפסו ייני יטויפ' ,'א ,דלונירג ;ךליאו
.277-257 'מע
רוזחמ ,'אסכ תועברמ הנה רשא תויחו' טויפל טדימשדלוג לש ויתורעהב בטיה ןייע 7
.216 'מע ,הנשה שארל
(ט"כשת) חל ,ץיברתב .רשיילפ 'עכ רקוח לש תועטב תוארל ןתינ ןאכ ןודנל המגודכ 8
םש רשיילפ .'םירידהמו םינוע שדוק / םירהוד םע דחי םיכז' :הז רוט אבוה 273 'מע
'םירהוד' .קייודמ וניאו ,'םיכאלמל טויפב ץופנ יוניכ - םירהוד' :בתוכ 61 'עהב
תולכיהב האר ,המגודל ,ךכ .םיבר תורוקממ ונא םיעדוי םהילע םיימימשה םיסוסה םה
םיסוסהו ,(גצ 'מע ,ם"שת םילשורי ,א ,תושרדמ יתב ,רמייהטרו א"ש) א,חי יתבר
השעמ' בושח ונניינעל .(די,טי ;זי,ט ןנחוי ןוזח :ןוגכ) םיפסונ תומוקממ םיעודי
ןהיסוסו / "שודק" םירמוא (תרשה יכאלמ=) םה' :(חנ 'מע ,םש ,תושרדמ יתב) 'הבכרמ
,ךכיפל .'וכו ,'"ךורב" םירמוא ןהיסוסו / "ךורב" םירמוא םה ;"שודק" םירמוא
:דוע הוושה .םיסוס םע דחי םיכאלמ :אוה 'םירהוד םע דחי םיכז' לש ורועיש
:ורועיש .'לוקב ובבודי םיקלוד ירהוד' :77 'מע ,הנשה שארל רוזחמ ,טדימשדלוג
תעדכ תבהלש אלו ,הפידר ןושל ,םיקלוד םייורקה] םיסוס לע םירהודה םיכאלמה
.76 'מע ,רוזחמב םש דוע האר ,םירהודה םיכאלמה לע .[רידהמה
תוארל ןתינ םיכאלמה םלוע םע תקפסמ תורכיה רסוחמ תעבונה תועטל תרחא המגוד
'םינפ ירספט' אבומ 367 'מע רופכ םויל רוזחמב .טדימשדלוג לע ןמרבה לש ותרוקיבב
ץמקמ דוקינה תא ןקית ,(167 'מע ,2 'עה ,ליעל) ןמרבה .הצומק (םינפה) ה"פ -
ןאכו ,(זכ,אנ הימרי) ,רש אוה רספט .רידהמה םע קדצהו ,'ןקית' םניחבו ,אוושל
ינפ יאר ידמו סרפ ירש' די,א רתסאמ חוקל ,'םינפ' ךאלמל ראותה .ךאלמ ותארוה
היכראריהב םיהובגה םיכאלמה םה (ץמקב) 'םינפה ירספט' :התעמ רומא .'ךלמה
שוריפה ,ןבומכ ,והז .םירטוזה םיכאלמכ אלש ,'ה ינפ תא םיאור םה יכ תימיימשה
.ל"מכאו ,תינוציחה תורפסבו ןארמוקב ,תולכיהה תורפסב עיפומה 'םינפה ךאלמ' חנומל
.'םעישוה וינפ ךאלמו' :ט,גס היעשיל םישרפמה ירבדב דוע האר
עבש ידיב תורפוש ףאו) ב,וט ןנחוי ןוזחב דוע האר םיכאלמה לש תורונכה לע 9
האר .ודעב םירבדמ םיידוהיה ויתורוקמש רפס ,(גי,ז 'ב ךונחב םג ןכו ,םש םיכאלמ
,רוזחמ ,טדימשדלוג ;79 'מע ,א"לשת םילשורי ,תורצנה יארב דומלתה ,היבחרמ 'ח :םג
לאומשבש םיאיבנה לבח לש הניגנה ילכל ךתעד ןת .'ןרק העבש תולוקמ בוט' .127 'מע
.'רונכו לילחו ףתו לבנ' :ה,י 'א
,תעד ,'ולצאש המו ,ודגנכש המ ,ויתחתמש המ - 'ה אסכ' ,ןליא-רב 'מ :דוע האר 10
.35-21 'מע ,(ה"משת) וט
לכ לטונ תולפתה לע הנוממה ךאלמה ...' :ד,אכ הבר תומש האר ,תוליפתה לע 11
שודקה לש ושארב ןנתונו תורטע ןתוא השועו ,ןלוכ תויסנכה לכב וללפתהש תולפתה
'ר רפסמ םש ,126 'מע רפש תרודהמ ,חכ יתבר תולכיה :דוע האר .'וכו ,'אוה ךורב
םתא המ ריכה יבלו ,םישקבמ םתא המ עדוי ינא' :רמואו ,לארשי ינב לע לאעמשי
שארב םיכלמ תורטעו םכישארב םירתכ רושקל ...םישקבמ םתא הבורמ הרות :םיואתמ
תא םלבק םדוק לארשי ישארל תורטע ורשקש םיכאלמה לע תרוסמל דוע הוושה '.םכינב
.293 ,52-51 'מע ,ח"כשת ןג תמר ,ד ,םידוהיה תודגא ,גרובצניג 'ל :הרותה
'ר :םגרתו ךרע ,םילשה) ,יגולונתא רקחמ - ןאתסידרוכ ידוהי ,ראוארב 'א :ןייע 12
,ח"כשת ביבא לת ,םישוחה ןמ הלעמל ,קזב 'י ;ךליאו 110 'מע ,ח"שת םילשורי ,(יאטפ
.ךליאו 52 'מע
לע .בלר 'מע ,ד"כשת םילשורי ,הינש הרודהמ ,ןוילע יכאלמ ,תוילגרמ 'מ :ןייע 13
,א ,םידעומלו הרותל ייני יבר יטויפ רוזחמ ,ץיבוניבר מ"צ :דוע האר הלבחה יכאלמ
.358-357 'מע ,ה"משת םילשורי

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/hearot.html

last updated: April 15, 1996 - April 30, 2003