?לארשי ץרא לש היתולובג תא םיאנתה ונש המ ינפמ

ןליא-רב ריאמ

תבותכ תרוצב 'ןימוחתד אתיירב' לש היוליג םע הנדעל הכז לארשי ץרא לש היתולובג רקחמ
ןמז הזמ .ומש היה בוחר יכ םירבוסש םוקמ ,ב"יצנה ןיע תודשב ףשחנש תסנכ תיבב ספיספ
תטרופמ המישר איה תללוכ יכ הדבועה לשב דאמל דע םירקוחה הב וקמעתיש אתיירבה התכז בר
תוקסעתהה לשב אקווד יכ המוד ,הנהו .הנשמה תפוקתב לארשי ץרא לש היתולובג תא תראתמה
איה ךכל הנמאנה תודעהו ,קדקודמ ןויעל לובגה ירואית רתי וכז אל ,וז אתיירבב תטרופמה
תורפסב ונודנ אלו טעמכ ,םירחא םייאנת תורוקממ םיעודיה ,ץראה תולובג ירואיתש הדבועה
םירחאה ץראה תולובג ונחבנ אל ,רומאל .תודחא םיילוש תורעהב זופח רוכזיאמ דבל רקחמה
.הז ןיינעל 'תיזכרמ'ה אתיירבב ירקיעה ןוידה בגא אלא

תולאשל ,קדצבו ,ןוידה ררגנ ,לארשי ץרא לש הימוחת תמישר לש הביט לשב .וז ףא וז אל
יפארגואיגה יוהיזה ,יגולוליפ-ילאוטסכטה רוריבה השענ הליחת :רדגומ ןיינע תולעב
יכ הארנ ,תאז לכב .לובגה יאוות לש ירוטסיהה ואצומ ררבתנ ןכ רחאל קרו ,ךשמהב
הבורמ ןויע שידקה רשא ,אתתעמש אהד ארמ ,ןמסוז 'י רבכו ,יד ןיא ולא תוריקחב
ירוטסיהה ףארגואיגל אתיירבה ןידע הפצמ' :וז ןושלב וירקחמ תשרפ תא םייס ,וניניינעב
תיעיבש תוכלה תכרעמב המוקמו אתיירבה לש תיתכלהה התועמשמ אולמ וליאו ...יעוצקמה
1.'דחוימ רוריב ןיידע םינועט ןהיתודלותו תורשעמו
.תושדח תיפצת תודוקנ רפסממ לארשי ץרא לש הימוחת תייגוס לע ריעהל ןתינש ,אופיא ,המוד
תרוקיב ,'לע-טבמ' תגשה םשל םינושה לובגה ירואיתב יתורפס ןויעל םוקמ שי ,תישאר
תא ןוחבל ונילע המוש ,תינש .ללכב ןימוחתד אתיירבו ,םינושה םיאוותל סחיב תללוכ
םירומ אלו הכלה ירומ ויה ,עודיכ ,םיאנתה ןכש ,ולא לובג ירואית לש 'תואיצמב הזיחא'ה
ןיטיג תכסמ תנשמ לש התישאר לע תינרוצה תרוקיבה תא ליחהל יואר ,ףוסבלו .היפארגואיגל
תולובגב הליחת ןייענ ,ןכבו .הנשמב עיפומה לובגה רואית לש ורוקמ לע דומעל ןויסנב
םתכרעהב ןייעל הנפנ ןכמ רחאל קר ,םיאנתה לש םתרותמ םיעודיה לארשי ץרא לש םינושה
.ןיטיג תנשמ לש התישארב ינרוצ ןויעב םייסנו ,תללוכה

םינושה לובגה יאוות .א

,וז איגוסב שדוחמ ןויעב ןוידה חתפיי ,ןימוחתד אתיירבל תסחוימה הריתיה תובישחה לשב
2.הניינעב בתכנש לכ לע ךרוצל אלש רוזחל אלש תנווכמ המגמ ךות

תוליבקמו ,117 'מע ,ןייטשלקניפ תרודהמ ,םירבד לע ירפס 1

תומוח ,ןולקשא תשרפ :לבב ילוע וקיזחהש םוקמ דע ,לארשי ץרא ימוחת' :םימכח ונש
.'וכו ,'רוד ,ןשרש לדגמ
הדיחא תוסחייתה לש הדימ-הנק קפסל תנמ לע יתורפסה טביהה ןמ וז אתיירב ןוחבל יאדכ
תא תראבמה תרתוכ תאבומ הליחת :ךכ היושע 'ןימוחתד אתיירב' ,ןכבו .תולובגה ללכל
הקולח המצע תרתוכה .תרתוכב חטבומכ לובגה רואית אבומ ןכמ רחאלו ,ןלהל דמליהל רומאה
תועמשמ לעב רואית הכשמהו ,'לארשי ץרא ימוחת' ,רידגמ רואית התליחת :םיינשל
ירפסה ןמ קר עודי תרתוכל הז ינש קלח ,ןכא .'לבב ילוע וקיזחהש םוקמ דע' ,תירוטסיה
אי,ד תיעיבש אתפסותבש הליבקמב עיפומ וניאו ,ג"ע ו"ל ,א"ה ו"פ תיעיבש ימלשוריה ןמו
לש 'ירוקמה' חסונה היה המ עובקל הבוח ונילע ןיא ,םלואו .181 'מע ןמרביל תרודהמ
.תירוטסיה הרעה יווילב ץראה תולובג תא ונש םיאנתהמ קלחש ךכב ונל ידו ,אתיירבה

איבמ יכ ראיב ןכ לעו ,תוירוטסיה תוביסנב יולת היה ןאכ רומאה לובגהש אנתה ריכה ,ןכבו
אלו ,לבב ילוע וב וקיזחהש לובגה וירבדל והז :אקווד תמייוסמ הפוקתמ לובגה תא אוה
וארה רבכ ,םרב .א,ו תיעיבש תנשממ העודיה הנחבה ,םירצמ ילוע וב וקיזחהש לובגה
תרחואמש יפל לבב ילועב המישרה תא תולתל ןיא ,תרתוכב יונשה תורמל יכ רבדל םיחמומ
םתרעה תא םפיסוהב ןאכ םיאנתה ושעש המ יכ המוד ,ןכ םא 3.תובורמ םינשב םהל איה
רבדה השענ יכ המוד .רבעה לע לטיה תרוצב םהייח ימיב תואיצמה רואית היה ,תירוטסיהה
הרבח לכ ךרדכ ,הנשיכ התגצה תועצמאב תיסחי השדח העפותל תובישח תיינקה לש םילוקישמ
אצויכ 4.םהימיב תווהתמה ולא ינפ לע תונשיה תורוסמה תאו הנקיזה תא תדבכמה תיתרוסמ
,'ילארשי ייול ינהכ :לבבמ ולע ןיסחוי הרשע' :א,ד ןישודק תנשמב ונא םיאצומ ,תאזב
הנשי הכ הניאש תיתרבח העפות רוחאל הלטה לש המוד השעמ עריא םש ףא יכ המודו ,'וכו
ןויסנ תפקשמ תוכלהה יתשב תירוטסיהה תרתוכה ,רומאל 5.םירבדה תרתוכב תראותמ איהש יפכ
תועפותכ ,וז ץראב הרבחה לש הנבמה תא םג ומכ ,ץראה תולובג תא גיצהל םיאנתה לש ןווכמ
.רתוי תושדח ויה לעופב יכ ףא ,תוקיתע
תומש םישולשמ הלעמל תב המישר תועצמאב ץראה תולובג םיראותמ המידקמה תרתוכה רחאל
רדסו ,רדגומ יפארגואיג םוחת ראתל הדעונ המישרה 6.ץראה לש היתולובג ךרואל תומוקמ
ץראה תולובג תא ראתמ אנתה .יבובסה יפארגואיגה לובגב 'תומדקתה'כ רדוסמ הב תומוקמה
ירבדמ רכינ 7.דועו ,םילת ,םיכרד ,םילחנ ,תודוצמ ,םירה ,םירע לש תומוקמ תומש ונייצב
בורש ךכמ ונא םידמל תאזו ,תילכתב םיהוזמ תומוקמה והיש דאמ םה ולדתשה יכ םיאנתה
םייתש וא הלמ תיוולב םה םיאב םא יכ ,דבלב תחא הלמכ םימושר םניא תומוקמה ינויצ
ןייצל ,(תירבעה ן"יש םוקמב) תימראה הקיזה ת"לד תפסומש וא ,קיודמ ןומיסל תונווכמה
:ץראה תולובגל םאתהב הנתשמ תיפארגואיגה המישרה לש טוריפה תמר 8.תוכיישו תוכימס
טוריפ לכ אלל טעמכו ,יחרזמה לובגב ונמיה תוחפ ,ץראה לש ינופצה לובגב בר טוריפ
תשרפ'ב המישרה לש התליחת 9.טוריפ לש דרוי רדסב ונייה ,לארשי ץרא לש תימורדה האיפב
לארשי ץרא תא המישרה תבבוסו ,ןופצב יתשביה לובגהו םיה ףוח ךרואל הכשמה ,'ןולקשא
10.םורד - חרזמ - ןופצ - ברעמ :ןימיל לאמשמ ,ןועשה יגוחמ ןויכב ענה ילגעמ רדסב
רבדמה ךרד ונייה ,'רבדמל תכלוהה הלודגה ךרד'ב יפארגואיגה יאוותה לש ילגעמה ופוס
םיראותמ ץראה תולובג ,רמוא יווה 11.ןולקשאל הכומסה םיכרדה תשרפב תשגפנו םורדמ האבה
תורוקממו םמצע םיאנתה תורפסמ תורכומה תופסונ תומישר ךרדכ המישר לש יתורפס רנא'זב
12.םירחא םייתורפס

לש יפארגואיגה קפואה תאו ירוטסיהה קפואה תא ריכהל ונא םיכוז וז אתיירב בגא יכ המוד
לש םתדמע תא הגיצמ ונינפל תאבומה תרתוכה ?דציכ ,ירוטסיה קפוא .דחי םג םיאנתה
,םתעדל ,הלחה רשא הפוקת ,(הרותהו) הכלהה ,הרבחה שודיח לש ןמזה תדוקנ רבדב םיאנתה
םיימוי-םויה םייחל תועמשמ לעב המ רבד עריא םא ,רומאל 13.לבבמ ותעיסו ארזע תיילע םע
לש םהימיב עריאש רבדכ אוה בשחנש ירה ,הנשמה תפוקתב לארשי ץראב םימכחה ידימלת לש
המישר דעב ףקתשמה יפארגואיגה קפואל רשא .ןכל םדוק אל ךא ,רתוי רחואמ וא ,לבב ילוע
,םלואו 14.לארשי ץרא :םהלש םמלוע תולובג תא בטיה וריכה םימכח יכ רכינש ירה ,וז
.ץראה תולובג תא תראתמה תטרופמה המישרב תינש זכרתנו הבושנ
?לארשי ץרא ללכל סחייתמה יפארגואיג טוריפב ןיינועמה והימו ,וז המישר לש האצומ המ
ךומס אוה רג םא ןיב ,ץראה תולובגל הרישי העיגנ ולו ןוילעה לילגב רגה םדא יכ ירב
אלא ןיינועמ וניא הז םדא ,ץראל-ץוחב םרוקמש תואלקח ירצומ אוה הנוק םא ןיבו ,לובגל
םירבדה ףוליח .םורדה רוזאב ץראה תולובגב ןיינע ול ןיאו ,םיינופצה ץראה תולובגב
ומוקמ תולובג תא תעדל ךירצו ןיינועמה םדא ,ןולקשאל ךומס רגה ידוהי לצא רומא
?ץראה לש היתולובג ללכ תא ףיקהל ןיינועמה והימ ,ןכ םא .ןמקל ראבתמכ הכלה יניינעל

המוקמו המוחתב תחא לכ ,תוראתמה תונוש תוימוקמ תורוסמ םימכח וריכהש אלא תאז ןיא
ץראה תולובג תא ראית דחא .ץראל-הצוח ןיבל לארשי ץרא ןיב לובגה תא ,יפארגואיגה
םש אתפסותב םידמל ונאש ןוגכ ,ןופצב ומוקמל ךומסב םראית רחאהו ,םורדב ומוקמל ךומסב
תורייע... ורסאנו ,(הוונ :ארק) יוינ םוחתב תורתומה תורייע' :תטרופמה המישרל םדוק
.'וכו ,אתיסוס םוחתב תורשעמב תובייחש תורייע... ,(רוצ :ארק) ריצ םוחתב תורוסאה
ץראה ןבל סחיב תובישח לכ תורסח תימוקמ תיתכליה תועמשמ תולעב ויה ולא תומישר ,רומאל
ואב ,לארשי ץרא יבשות ללכל הכלה דמלל המגמ ךותמ ,הנהו .םשמ םירטמוליק תואמ רגה
תורוסמ יוחיא ,ונייה .יזכרמו דיחא רואיתל םיימוקמה םירואיתה לכ תא וגזימו םיאנתה
לש היתוכליה ףוסיא ללכמ תיתוהמ הנוש הניאש העפות ,תחא תיצרא-ללכ תכרעמל תוימוקמ
תאצויה תינרדומ תיעדמ רקחמ תחלשמכ םיאנתה תא ראתל היהי ךחוגמ ךא יכ המוד .הנשמה
ןאכ ראותמה לובגה וק ןיא יכ רבתסמ .לארשי ץרא לש םידובאה היתולובג תובקעב רקסל
תואיצמ רעשל ןיאש רחא םירבדה םירומא טרפבו ,וביתנ ךרואל םימכח לש לעופב ךלהמ ףקשמ
תורוסמ וזכיר הפ-לעבש הרותה ינוש ,רמוא יווה 15.ראותמה ביתנה ךרואל הכילומה ךרד
ורציו ,הדוהימו ןדריה רבעמ ,לילגהמ ,(ב,ט תיעיבשב ראותמכ) לארשי לש היתוצרא שולשמ
.לארשי ץרא לש היתולובג ללכ תא תראתמה תחא המישר ןהמ
ליגר היה הב תיתכליהה ךלמה ךרדמ אנתה 'הטס' עודמו ,וז אתיירב םימכח ונש המ ינפמ
ןיאש תורמלש תודוהל ונילע ונחרוכ לע יכ המוד ?היפארגואיגל הרומה ךרד לא ךלהל
ץראה תולובג תעידי ןעמל קר אל התנשנ אתיירבהש ירה ,ללכ אתיירבב רכזומ ןיינעה
תוגהונה תווצמב גוהנל שי ןכיה תוירבה ועדי ןעמל :תיתכליה הרטמ םשל םא יכ ,אדירג
ךכ לע םידעהו ,תיתכליה הרטמ םשל אלא דסונ אל יפארגואיגה רואיתה ,רומאל .לארשי ץראב
ןמ תדמלינ םיאנתה תעד .בוחרב תסנכה תיבמ תבותכה ילעבו ,םמצע םיאנתה :םיינש םה
לארשי ץראב עודיכ ,תגהונה תיתכליה תכסמ ,תיעיבש אתפסות - אתיירבה העיפומ וב םוקמה
.תבותכב תיירבה תגצומ וב ןפואהמ אוה רשאתמ אלא ,ןיינעה ררבתמ דבלב םהמ אלו .דבלב
ןאש תיבב ןירוסא וללה תוריפה .םולש' :ןלהלדכ איה בוחרב תסנכה תיבב תבותכה תליחת
,תוקרי םושירב םש תכשמנ תבותכה .'ימד (ןירשעתמ=) ןירסאתמ עובש ראשבו ,תיעיבשב
תאבומ ןכמ רחאל קרו ,םירוסא וא תוריפה םירתומ ןהב תונושה תורייעה תורכזומ ךשמהב
רשקהב לארשי ץרא לש היתולובג תא ראתל הדעונ אתיירבה ,רמוא יווה .ונינפלש אתיירבה
.ץראב תויולתה תווצמה לש
התנשנ אתיירבהש רמול ךרוצ המ ,תחאה :ןיפוליחל תונעט יתש ןועטל ןתינ ןאכ רומאה דגנכ
ונל ןיינמ ,הינשהו .םירבדה םה ךכ יכ םיעדוי לכה ירה ?לארשי ץרא לש היתוכליהל סחיב
שוריפב רכזומ הז ןיינע ןיא אלה ,לארשי ץראב תוגהונה תווצמב היולת אתיירבה ןכאש
לובג ירואית ןוחבל אובנ ,הנמז םדוק יניעב תיארנ ןאכ הבושת לכש ןוויכ .אתיירבב
.םיאנתה תנשמב םירכזומה םירחא

282 'מע ןמרביל תרודהמ אי,ב הלח אתפסות 2

תרוסמה הרסח המכ דעו ,אסיג דחמ ליעל אבומה לובגה רואית אוה ידוסיו טרופמ המכ דע
:ךכ םימכח ונש םש ,הלח אתפסותב תאבומה תחא הכלהמ דומלל שי ,אסיג ךדיאמ ונינפלש
?ץראל הצוח איה וז יאו ,ץרא איה וז יא
.ץראל הצוח - ןלהלו סינמא ירוטמ ;לארשי ץרא - ךליאו סינמא ירוטמ עפושה לכ
גי תבשב אתיירבב ןוגכ ,םימכח ירבדב םיפסונ תומוקמ ךרדכ הלאשכ תחסונמ רואיתל תרתוכה
תא ןיבבחמ ויהש ותעיסו היקזח ןב היננח :ורמא ?תינעת תליגמ בתכ ימ :ןנבר ונת' :ב"ע
ןיאו ,תיתרהצה תרתוכל איה ךרע-תווש הלאש תרוצב תגצומה תרתוכ יכ רבתסמו .'תורצה
.םייטקדיד הגצה יכרדמ דבל ,םולכ אלו ןהיניב

'מע ןמרביל תרודהמ בי,ב תומורת אתפסותמ ףא העודי איהש ירה ,תרוסמה לש הפוגל רשאו
ןיינעל ונשנ רשא תולובג ןאכ ףא ףקשמ םיערז רדסב לופכה התעפוה םוקמ יכ המודו ,114
תודוא לע ,םעב וכליהש תונוש תורוסמ םיאנתה וריכה יכ הארנ .ץראב תויולתה תווצמ
ינפב ואיבהו ,'והלוכל והנירמינ ךכליה' תטישב םה וגהנ ללכב םכרדכ .ץראה תולובג
העפות ,תוכלה יקוליחב םיאנתה וגהנ םג ךכ .ץראה תולובגל סחיב תונוש תורוסמ םהידימלת
ונאצמנ .תרחא ינומלאו ךכ רמוא ינולפ :ןרמוא םש יורק ןהילע תוקולחמב בטיה תרכינה
אתפסות) ץראה תולובגל סחיב תחא תרוסמ םיאנתה ואיבה :המוד השעמ עריא ןאכ ףאש םירמוא
,אופיא ,אובנ .(אי,ב הלח אתפסות) תרחא תרוסמ האבוה הנממ קחרה אלו ,(אי,ד תיעיבש
.לארשי ץרא לש היתולובגל תסחייתמה הנוש רוקממ תפסונ תרוסמ ןוחבל

ח,ד הלחו א,ו תיעיבש 3

ןכמ רחאלו ,םהב אנ ןייענ .הרתיה םתבריק לשב ליבקמב םיבותכה תורוקמ ינש ונינפל
.וידחי םכירענ
ח,ד הלח א,ו תיעיבש
:רמוא לאילמג ןבר
,הלחל תוצרא שלש ,תיעיבשל תוצרא שלש
ץראמ לבב ילוע וקיזחהש לכ
...- ביזכ דעו לארשי ץראמ...- ביזכ דעו לארשי
,םירצמ ילוע וקיזחהש לכו
...- הנמא דעו רהנה דעו ביזכמ ...- הנמא דעו רהנה דעו ביזכמ
...- םינפלו הנמא דעו רהנה ןמ ...- םינפלו הנמאמו רהנה ןמ
תיתשת לע תוססובמ ןהיתש יכ הנקסמ ללכל איבמ ולא תוינשמ יתשב לק ןויע יכ המוד
יתש ןיבש םילקה םילדבהה תא ןוחבל הבוח תאז םע דחי ךא ,תחא תיתכליה-תיפארגואיג
16.(הלח תנשמ םויסב תואסריגה יפוליחמ דבל) תוינשמה

ןה ןכש ,יסחי יפוא תולעב תוכלה ונינפל יכ הדבועה איה ןיעל תרקדזמה הנושארה העפותה
תווצמל סחיב ןידה הז ןיאש ןאכמו ,'הלחל' וא 'תיעיבשל תוצרא שלש' ןושלב תורומא
לארשי ץרא לש היתולובג יכ תעדל םיאנתה וביטה ,רומאל .ץראה תולובגב תויולתה תורחאה
.רחא ןיינעל םג םיווש חרכהב םניא ,דחא ןיינעל

לש יתכליהה דמעמל תסחייתמה םיאנתה לש תדחוימה הכלהב הלגתמ 'יסחי' לובג לש וז העפות
יפל ךשמנ ןופצב ץראה לובגש דועב .לארשי ץרא לש ינופצה הלובגל רבעמ יוצמה חטש
ץרא יכ םימכח ועבק הלחו תיעיבש ןיינעלש ירה ,ןותעג לחנ ךרואל ןילובגד אתיירבה
ביזכ ולא םיניינעל ,רומאל .ביזכ דע ,רטמוליק השימחכ דוע ךכל רבעמ תכשמנ לארשי
,שממ לארשי ץראכ ונידש ןושארה חטשה רחאל .(הירהנ) ןותעג לחנ אלו ,לובגה וקב תאצמנ
לומ ירה ,הארנכ ,םהש ,הנמא ירה ןיבל ביזכ ןיב ,יכרע-וד יתכליה דמעמ לעב חטש אצמנ
הלח ןיינעל ןיבו ,תיעיבש ןיינעל ןיב ,'םייניב' ןיד גהונ הז חטשב 17.ןונבלה
ןמ' ,ךכל רבעמ ,םלואו .('ןהכל תחאו רואל תחא ,תולח יתש' ;'דבענ אל לבא ,לכאנ')
רהנ ,לודגה רהנהמש ימינפה חטשה לכ ונייה ,'םינפלו הנמא ,(תיעיבשב 'מו'=) דעו רהנה
.רומג ץראל ץוח אוה ירה הנמא ירה דעו ,תרפ
,רומאל .דבלב תיעיבשו הלח תווצמל ןתוסחייתהמ ררבתמ ולא תוכלה לש יקלחה יפואה ,הנהו
הניחבמ יכרע-וד חטש תריציב תרכינה העפות ,יתכליהה םוחתב תויעמשמ-דח רסוחמה לובג
ןיאש אלא ,דבלב וז אל .רבד לכל לארשי ץרא אל ףאו ,ץראל ץוח וניאש חטש ,תיתכליה
התיה הרומאש ףא לע םירחאה ץראה תולובגל סחיב וז ןיעמ תיתכליה השיפת הנשמב ונינפל
וז ןיעמ ,לובגל רבעמש םיחטשה לע תומוד תוכלה םיאנתה ואיבה אל המ ינפמ .אצמיהל
תימוקמ תרוסמ ונינפלש אלא תאז ןיא ?לארשי ץרא לש ימורדהו יחרזמה לובגב ,ונינפלש
תנתונ תעדה .םירחאה ץראה ילבחב ,תרכומ התיה אלש וא ,החתפתה אל התמגוד רשא תילילג
העפות ,אבכוכ רב דרמ רחאל רקיעב לילגב ידוהיה בושיה תוזכרתה איה ךכל הביסהש
היסולכואה טועימ ,רומאל .ןאכ תויתכליהה היתוכלשה תא אוצמל ןתינ רשא תיפארגואיג
וז העפותל ,הארנכ ,ךילוה ינש דצמ לילגב םימכח יובירו ,דחא דצמ החרזמבו ץראה םורדב
תימוקמ תרוסמ ונינפל ,רמוא יווה .יכרע-וד יתכליה יפוא ילעב ץרא ילבח תריצי לש
רעושמכ ודילוהש תורוסמה ןה ןה ,ליעל ונודנש תורחא תוימוקמ תורוסמל הייפואב המודה
18.ןימוחתד אתיירבה תא

םימכח ורמאש המב תוארל ןתינ וניניינעל לובגהו הנומתה תמלשה תא יכ המוד ,הנהו
:180 'מע ןמרביל תרודהמ ו,ד תיעיבש אתפסותב
ץרא{לו} באומו ןומעל ךומס ;ךלהו ביזכ לש המורד רהנמ ?לארשי ץרא איה וז יאו
19.דבענ אלו לכאנ אל וא ,דבענו לכאנ וא :ןה תוצרא יתש - םירצמ
.לארשי ץרא לש םירחאה היתולובג רואית תמלשה ,ליעל תיעיבש תנשמל 'המלשה' ןאכ ירה
רכומה לובגה אוה ,ןותעגה לחנ ונייה ,ןופצב ביזכל המורד ךלהמה רהנה רכזומ הליחת
אצמנו ,םורדב םירצמו חרזמב באומו ןומע תורכזומ ןכמ רחאל .לארשי ץרא לש עודיהו
.םירבדה תרתוכב תאבומה אנתה תחטבהל םאתהב לארשי ץרא לש היתולובג רואית ונינפלש
ילעב םיחטש ,(םימכח ידיב םא ןיבו ,םעה ידיב םא ןיב) 'ורצונ' ןופצבש דועב ,םלואו
תונושה תוצראה ןיב לובגה דירפמ םירחאה תולובגבש ירה ,תיכרע-וד תיתכליה תועמשמ
וא לארשי ץרא וא ,רמולכ .'דבענ אלו לכאנ אל וא ,דבענו לכאנ וא' :לוכיבכ ,ןיכסב
וז הכלה היושע ,ןכבו .והשלכ תיכרע-וד תיתכליה תועמשמ לעב חטש ךוותב ןיאו ,ץראל-ץוח
.לעופב םירבדה ךכ ןיא םא ףא ,לארשי ץרא תולובג לש אלמ רואית לש תנוכתמב ונינפלש
.לובגה טוריפב ךישמנו ,הליחת תרתוכב ןאכ ףא ןייענ ,םוקמ לכמ
תא אנתה הנש עודמ :הלאשל הרישי תוסחייתה ןיא םהינשבש ךכב תורוקמה ינש םה םיווש
יכ רמול ונא םיכירצ םדוקה לובגה יאוותב ומכ ןאכ יכ המוד ךא ,לארשי ץרא לש היתולובג
וב רחא םוקמב ןויע ךותמ וילאמ ראבתמ הז ןיינע .ץראב תויולתה תווצמ לשב אוה הנשנ
.הנשמב באומו ןומע ורכזוה

רשעמ ןופרט 'ר רזג ?תיעיבשב ןה המ ,באומו ןומע :ורמא םויב וב' :םימכח ונש ג,ד םידיב
ינע רשעמ ןירשעמ באומו ןומע :ורמגו ונמנ ...ינש רשעמ הירזע ןב רזעלא 'ר רזגו ,ינע
תווצמ ןיינעל אלא ונינפלש אתיירבב תורכזומ באומו ןומע ןיא ,אופיא ,ןכ םא .'תיעיבשב
.תורשעמו תיעיבש :ץראב תויולתה

תאבומ תיעיבשבש דועב .ליעל תולבקומה תוינשמה יתש ןיב הלידבמ תחא העפות דוע ,הנהו
וז תרוסמש ירה ,'םירצמ ילוע וקיזחהש לכו ...לבב ילוע וקיזחהש לכ' :תירוטסיה תרוסמ
ליעל ונודנש תונושה תורוסמה ןיב ףוליחה ןיעכ ,רומאל .הליבקמה הנשמב תמייק הניא
תרכינ ןאכש ירה ,ןכ ושע אלש שיו ,ירוטסיהה ןיינעה תא ובלישש שי ,ןימוחתד אתיירבב
.םיווש תויהל םירבדה םיבורקו ,'תוליבקמ' תוינשמ יתשב שממ העפות התוא
,תרתוכ הליחת :המוד תיתורפס תנוכתמב םייושע ץראה תולובג יכ תעדל ונדמל הכו הכ ןיב
ןתינ ,תאז לכ רחא ,ןכבו .הרצקב םימעפו הכוראב םימעפ ,ןמצע ץראה תולובג הירחאלו
.לארשי ץרא לש היתולובג תודוא לע תפסונ תרוסמב ןייעלו אובל

ב,א ןיטיג 4
,חרזמכ םקרו חרזמל םקרמ :רמוא הדוהי יבר
םורדכ ןולקשאו םורדל ןולקשאמ
.ןופצכ וכעו ןופצל וכעמ
.ןיטיגל לארשי ץראכ - וכע :רמוא ריאמ יבר
לש וירבדב רכזומ אל ץראה לש המש םא ףא ,לארשי ץרא לש היתולובג רואית ונינפל יכ רורב
רואית חוסינ .רשקהה ןמ אלא שוריפב תראובמ הניא הנשמב רואיתה תילכתש םשכ ,הדוהי 'ר
וז ירה ,חרזמכ םקרו חרזמל םקרמ' :ץראל ץוח לש הלובג רואיתכ ,לוכיבכ ,יושע לובגה
יאוותה ירואית ןיבל וז הנשמ ןיב המ ררבל בושח וניניינעל ,םלואו .'וכו ,'ץראל ץוח
לש טוריפה תמר (ב) ;תרתוכ ןורסח (א) :רבדל תובושת המכ ?לארשי ץרא לש םירחאה
.םרדס יפל ולא םילדבהב ןייעל הנפנ .לובגה לש תויסחיה (ג) ;יאוותה
:ןוגכ ,החיתפב תרתוכ אובל התיה הכירצ ,לוכיבכ .תרתוכ רסוחמ הז לובג ,ןכבו (א)
תואבה תומידקמה תורתוכה ךרדכ ,':ץראל ץוח לש הימוחת' וא ,':לארשי ץרא לש הימוחת'
?םירחאה ץראה ירואיתבכ תרתוכ ןאכ ןיא םעט המ .לובגה ירואית(ו תומישר) ינפל
םירחאה תורוקמבו ,תיסחי ,ץרמנ קוידב תולובגה םיעיפומ ןימוחתד אתיירבבש דועב (ב)
ןאכ םירכזומ .םייניב תמרב רואית ןיעמ ונינפלש ירה ,דבלב םייללכ םיווקב לובגה ראותמ
,השעמל .עצמאבש תומוקמל תוסחייתה אלל ךא ,ץראה לש 'היתאפ'ב םיבושי השולש תומש
תובשחנה םירע ,וכעל סחיב םג ומכ ,ןולקשאל סחיב ןימוחתד אתיירבל וז תרוסמ תמאות
םקר' םשב אתיירבב תרכזומה וז ,הארנכ ,איה הנשמבש םקר .ץראה תולובגל ץוחמ תויוצמכ
איהש רורב הנשמב םנמא .דחי םג חרזמבו םורדב ץראה לש הלובג הצק ,(הרטפ=) 'האיגד
תמייק יכ רמול הביס אצומ יניא ךא ,ויד טרופמ ןיינעה ןיא אתיירבבש דועב ץראל ץוחכ
.תקולחמ ןאכ
לארשי ץראכ - וכע' ריאמ יבר תעדל .אוה ףא בושח הנשמה ףוסב אבומה קלחה ,םרב (ג)
ונודנ ליעלש דועב ,רומאל .םייסחי תולובג לע תפסונ םעפ ונדמל ,ןכ םאו ,'ןיטיגל
ירה ,הלחו תיעיבש ןיינעל םידחוימה ץראה תולובג םג ומכ ,יללכ ןפואב ץראה תולובג
היתולובג םינושש ריאמ 'ר היה רמוא ,ןכ םא .ןיטיג ןיינעל ץראה תולובג םיראותמ ןאכש
םיניינעלו ,לארשי ץראב תללכנ וכעש ירה ,ןיטיגל סחיב .ןיינעל םאתהב לארשי ץרא לש
המכ לארשי ץרא 'תלבוס' שממ העש התואב ,רמוא יווה .לארשי ץראמ קלח וכע ןיא - םירחא
ןיינעה רואיתבש ירה ,ולא םינוש םיווק ורצונ דציכ תעדל ןיינעמ יכ ףאו ,לובג יווק
העריא עודמו יתמיא הנשמ הז ןיא - םיאנתה תפוקת :ונינפלש הרקמב - יתדוקנ ןמזב
.העפותה ללכב ריכהל בושחש םשכ ,םידחא תולובגל לובגה 'תולצפתה'

תרטמ לש וז הלאש תניחב םשל םירקסנה לובגה יווק ללכ תא ןוחבל ןתינ תאז לכ רחא ,ןכבו
.םיאנתה תנשמב לובגה ירואית

תולובגה לש 'תואיצמב הזיחא'ה תכרעה .ב

קלחמה ינוימד וק ןיעמ תונוש תוצרא ןיב רבועה לובגב תוארל לבוקמ תינרדומה ונתשיפתב
,המוח ,לית רדג תרוצב ןיעב תוארל ףא םילוכי ותוא יעמשמ-דח וק ,תוצרא יתש ןיב
ץרא לש םינושה תולובגה ןיב םילדבהה תא שופתל לבוקמש ירה ,ךכל ףסונב .הזב אצויכו
ליכשי רשא רקוחהו ,םינמז רעפ אלא והנשימל דחא לובג ןיב ןיא .ןמזב רעפ יפקשמכ לארשי
ברימ לע דומעל יושע תידומלתה הפוקתב ידוהיה בושיה תסורפתבש ינושה לע דומעל
תישארמ םירקוחה וכלה וז ךרדב .תונושה תומישרה ןיב ,לוכיבכ ,תוריתסבש תויועמשמה
אתיירבל סחיב ,לשמל ,ךכ .ופוג דומלתב וז הטיש לש היתובקע תא אוצמל ןתינו ,רקחמה
תאד אדה' :םש םימכחה דחא ריעה ,(ד"ע בכ ,ב"פ יאמד 'ורי) רוצ םוחתבש תורייעב הנדה
םאתהב םינתשמה םימוחת ונייה ,'וכו 'שונייע ,התיסוס שי וישכע לבא ,הנושארב - רמא
.העש התואב םיידוהיה םיבושיל
תומישר תנבהב תטלשה תירוטסיהה המגמה תא שיחכהל תלוויא וז היהת יכ המוד ,ןכאו
ןיינע םה לארשי ץרא לש היתולובג יכ ונא םיאור וניניעב ןכש ,לארשי ץרא לש היתולובג
ודועיי היה המ תודמלמה םילמ ןתוא לכמ םלעתהל ןיא יכ המוד ,םלואו .'ליזנ' ףאו שימג
ןמ קר אל ןוחבל שי ץראה תולובג רואית לש וז השרפ ,רומאל .ינולפ לובג-רואית לש
איה העיפומש יפכ הלש ילנויצקנופהו יתכליהה עקרה ןמ םג םא יכ ,ירוטסיהה טביהה
ולא תוכלה ונשנ יתמ קר הניא התע תלאשנה הלאשה ,רמולכ .תיאנתה תורפסב םינוש תומוקמב
?הנשמב לארשי ץרא לש היתולובג תא םימכח ונש המ ינפמ :םג אלא ,ץראה תולובגב תוקסועה
סחיב הליחת בישהל שי ץראה תולובג ןהמ תדמלמה הנשמה לש הדועייל תסחייתמה הלאשה לע
ץראב תויולתה תווצמ רובע ץראה תולובג תא עובקל וכרצנ םימכח :אוהו ,דחא אשונל
ןהו ,ולא תוכלהל סחיב ןה וילאמ ןבומ הז ןיינע .הלחו תורשעמ ,תומורת ,הטימש :לארשי
םימכח ונש דבלב תחא הרטמ ןעמל אל ,םלואו .םיאנתה תורפסב לובגה ירואית לש םמוקיממ
לובג וק אל ףאו ,הקיתעה תעב תולובגה ודעונ תחא הרטמ ךרוצל אלש םשכ ,ץראה תולובג תא
רייטצמ ,יטרואיתה וא ישממה ,םויכ לובגהש דועב 20.ןיכסב ךותחל היה ןתינ ותוא
תוירחא ,סכמל ,עבטמ גוסל ,רחסמל ,ןוחטבל :אוהש ןיינע לכל טלחומ רבדכ וניניעב
.הברהב םישימג ולא םיניינע ויה וב רבעב בצמה היה ןכ אלש ירה ,האלה ןכו ,תילילפ
סחיב תחא העיד רשאמ רתוי םימכחל התיה ,שממ העש התואבו ,הנשמה תפוקתב יכ הארנ ,ןכאו
.לארשי ץרא לש היתולובגל
לש בושיה יחטשב םייולת ויה ,תרחא ץרא לככ ,לארשי ץרא לש היתולובגש ,אופיא ,רבתסמ
םירכינה םייוניש ,םינשה ךשמב םייונישל םינותנ ויה אליממו ,תידוהיה היסולכואה
הלכו ,'םירצמ ילוע' לובגל רובע ,ארקמה תפוקתמב לחה :ודרשש םינושה לובגה יאוותב
,'םיירוטסיה'ה תולובגה ןמ דבל ,םלואו .הנשמה תפוקתמ םיעודיה 'לבב ילוע' לובגב
שממ העש התואב םינתשמה םיילאנויצקנופ תולובג םג ויה ,'לבב ילוע וקיזחהש לכ' :ןוגכ
,ןיטיג ןיינעל םיווש ,לשמל ,תיעיבש ןיינעל וז ץרא לש היתולובג םניא .תונושה תורטמל
,יפוס ןפואב ןיינעה ררבתי םרט ,םלואו .רחא ןיינעל חרכהב םיווש ולא תולובג ןיאו
.שדוחמ ןפואב ליעל תאבומה ןיטיג תנשמב ןייעל ונילע המוש

ב,א ןיטיג לש הרוקמל .ג

יכרד ,המוקמ עקר לע הנחובל שי התעמש ירה ,איהש תומכ ןיטיג תנשמ הנחבנ ליעל דועב
קפתסנ אל םעפה ,רומאל .'ההובגה תרוקיבה' ארקנש המב תויולתה תורחא תולאשו ,התווהתה
תנמ לע ,תורחא תוכלה ףאו ,הל תוכומסה תוינשמב םג םא יכ ,דבלב ץראה תולובג תנשמב
:ךכ תחתפנ ןיטיג תכסמ תנשמ ,ןכבו .וז הנשמ לש הניינע תא בטיה ררבל

.םתחנ ינפבו בתכנ ינפב רמאיש ךירצ - םיה תנידממ טג איבמה
.רגחה ןמו םקרה ןמ איבמה ףא :רמוא לאילמג ןבר
.דולל םידול רפכמ וליפא :רמוא רזעילא יבר
,םתחנ ינפבו בתכנ ינפב רמאיש ךירצ וניא :םירמוא םימכחו
...ךילומהו ,םיה תנידממ איבמה אלא

,חרזמכ םקרו חרזמל םקרמ :רמוא הדוהי יבר
,םורדכ ןולקשאו םורדל ןולקשאמ
.ןופצכ וכעו ןופצל וכעמ
.ןיטיגל לארשי ץראכ - וכע :רמוא ריאמ יבר
רעפב תולובגה ןיב לדבהה תא אוצמל תקדצומ הייטנ תמייק םאש ליעל ןיוצ רבכ ,הנהו
וכע לש הדמעמ אלה .ונתנשמל סחיב ןכ רמול רשפא יאש ירה ,םהב ףקתשמה רעושמה ירוטסיהה
דמעמ היהש אלא ,תרחא הזו ךכ תואיצמה תא ראתמ הז ,םיאנתה ןיב תקולחמב קר יולת וניא
ץראכ איה וכעש ירה ריאמ 'ר תעדל ,רומאל .ריאמ 'ר :דחא םכח יניעב ףא יכרע-וד הז
ותוא והמ שריפ אלש אלא) רחא ןיינעל לארשי ץרא הניאש ףא ,ןיטיג ןיינעל לארשי
.(ןיינע
ןהו ,ךכ לע םידיעמה םייתורפסה תורוקמה ןמ ןה יולג וכע לש יכרע-ודה הדמעמ ,ןכא
בקעי רב אחא בר רמא ,המגודל ,ךכ .לארשי ץרא ךותב התובלתשהו וז ריע לש היתודלותמ
,םרב 21.'ץראל הצוח הב שיו ,לארשי ץרא הב שי :וכע' :ב"ע ול ,ו"פ תיעיבש ימלשוריב
המל סחיב ררבל בושחש ומכ ,וז תויתועמשמ-וד הרצונ דציכ קוידב הנשמ הז ןיא ונניינעל
סחיב ,ןיטיג תנשמב ץראה תולובג תא םימכח וראיתשכ :תרחא ןושל .לארשי ץרא וכע ןיא
?םהירבד תא ורמא המל

ןוויכ ?דציכ .ןיטיגל סחיב םהירבד תא םימכח ורמא יכ דמל התא הנשמה לש המוקממ ,הרואכל
םיכירצש ירה ,(לארשי ץראל) 'םיה תנידממ טג איבמה'ל סחיב הכלה התנשנ הנושארה הנשמבש
איה ,םלואו .לארשי ץרא הליחתמו ץראל-ץוח לש הלובג םייתסמ ןכיה ריהבהל ונייה
ןיטיגל סחיב םירומאה וירבד ללכמ :ךפיהה תא דומלל ןתינ ריאמ 'ר ירבדמ אלה ,תנתונה
,ןכ םא 22.ןיטיגל סחיב התנשנ אל ץראה תולובג תא תראתמה ןכ ינפלש הנשמה יכ דומלל שי
?ןיטיג תנשממ םיעודיה ץראה תולובג ונשנ המל סחיב

'םיה תנידמ' איה וזיא :הלאשל סחיב םיאנתה וקלחנ יכ הרהמ דע הלגמ הנשמב ןויעה
והז 23.אקווד ואל וא ,שממ םיל רבעמ הנידמל התיה הנווכה םאה ?הנושארה הנשמב תרכזומה
רזעילא יבר ;רגחה ןמו םקרה ןמ איבמה ףא :רמוא לאילמג ןבר' :הנשמב םימכח ושריפש
הנקתנ אל 24,(הארנכ ,הנביד) לאילמג ןבר תעדל ,רומאל .'דולל םידול רפכמ וליפא :רמוא
,אקווד םיל רבעמ חילשה אב םא 'םתחנ ינפבו בתכנ ינפב' רמול חילשה תא תבייחמה הנקתה
רתי .םורדה ןמ וא חרזמה ןמ ,רומאל ,םייתשביה היתולובג דעב לארשי ץראל אב םא ףא אלא
לכב אלא ,ץראל ץוחמ אב םא אקווד ואל תלטומ חילשה לע הבוחה יכ רבסש רזעילא 'ר וילע
תבריקכ בורק םוקממ חילשה אב םא וליפאו ,םוקמ ותואב םירג םניא השאהו לעבה וב הרקמ
25.דולל םידול רפכ
םרוקמב ונשנ אל ךשמהב םיראותמה ץראה תולובג יכ ונא םידמל ןאכמ ףא יכ המוד ,הנהו
ןיבל לאילמג ןבר ירבדבש הכלהה ןיב םייוצמ םילק םילדבה ינש ןכש ,ןיטיג תנשמב
ץראה תולובגל סחייתמ הדוהי 'רש דועב ,תישאר .הדוהי 'ר לש ויפב םיראותמה תולובגה
ררבתיש יפכ ,ההז וניאש 'רגחה' חנומב שמתשמ לאילמג ןברש ירה ,'ןולקשא' עויסב םורדב
ןברש ירה ,(הרטפ) םקר םשב ריעה ונייה ,םקר לע רבדמ הדוהי 'ר דועב ,תינש .ןלהל דוע
,לכל עודיכ ,ןכבו ?םהינש ןיב לדבהה המ ,םרב 26.העידיה א"הב ,'םקרה' לע רבדמ לאילמג
תומש אל ונינפלש ןאכמו ,(ארקמה רחאלש וז ,תוחפל) תירבעב עדוימ וניא יטרפ םצע םש
א"ה םילבוסה םירוזא תומשכ) רגחה רוזאו םקרה רוזא :םירוזא תומש םא יכ תומוקמ
רוזאה אוה לארשי ץרא לש החרזמב םקרה רוזא ,רומאל 27.(תובוחרה אל ךא למרכה :העידיה
.וב םייוצמה םינבאה ילת םש לע יורקה רוזא ,(םו'גור = םקר) 'םו'גור' הברה םייוצמ וב
לובגב יוצמה לתה אוה ,אתודהש-רגי וא ,ןלוגב יריה-םו'גור ןוגכ ,םירכומ יד ולא םילת
תישארב) ארקמה יפל ןיב ,םילתבש םסרופמה ,הארנכ ,היהש ,תימראה אירוסו לארשי ץרא
רוזא םש םא יכ ,םיוסמ םוקמ 'םקרה' ןיא ,ןכבו .ןימוחתד אתיירב יפל ןיבו ,(זמ,אל
ויה םיבר וב רוזאה םש אלא רדגומ םוקמ היה אלש ,'רגחה' וב אצויכו ,יפארגואיג
ףאש רצח-תודוצמ ידירש ,ארקמב םירכזומה םירצחה המה אלה 28,(ר'גח = רגח) '(םי)ר'גח'ה
בתכנ ינפב רמול חילשה ךירצש לאילמג ןבר היה רמוא ,רמולכ .םילייטמל םקלחב םיעודי םה
אב םא איה תחא :רבדמל רבעמ אב םא ןיבו ,םיל רבעמ לארשי ץראל אב םא ןיב םתחנ ינפבו
.ץראה לש המורדל רשא ל"וחמ וא ,לארשי ץרא לש החרזמל רשא ל"וחמ
תא תראתמה הנשמהש ךכ לע דיעמ הנשמה יקלח ינש ןיב האילמה תומיאתה רסוח יכ הארנ
רשא תוכלהל שוריפ שמשל תנמ לע רחא יאנת רוקממ ןיטיג תכסמ תחיתפל 'הרבעוה' תולובגה
,ןכ םא .הנשמב הרכזוה 'ןיטיג' הלמהש ינפמ טרפבו ,ןרובע םייתועמשמ ץראה תולובג
רורב רבד אוצמל ןיאש ןוויכ ?ןאכל הריבעהל ידכ ץראה תולובג תנשמ תא אנתה לטנ ןיינמ
,ונירבד םצמצל ונילע ונחרוכ לעש ירה ,הנשמב תיתורפסה הרבעהה תלאש ןורתפב עייסיש
.הרעשה רדגמ םירבדה ואצי אל ךליאו ןאכמש רמולו

לארשי ץרא לש היתולובג תא תעדל םה וכרצנ יכ ךכ לע הרהמ דע דומעי םימכח ירבדב ןייעמה
תוכלה רפסמב ,ךכיפל ,ןייענ .טרפב םימעה ץרא תאמוטו ,ללכב הרהטו האמוט ןיינעל ףא
.ולא םיניינע לע תודמלמה
הצוחבש םימעה תואוקמ ;םירוהט היתואוקמו הרוהט לארשי ץרא' :םימכח ונש א,ח תואווקמב
תרודהמ א,ו םש אתפסותב .'וכו ,'ןוליקב ואלמתנ וליפא ,ןיירק ילעבל ןירשכ - ץראל
היתווקמ ,הרוהט םייתוכה ץרא' :וז הכלה ןיינעב םיפסונ םיטרפ ונש 657 'מע לדנמרקוצ
29.'ןיאמט היליבשו היתורדמו היתווקמ ,האמט םימעה ץרא ;תורוהט היליבשו היתורדמו
תדמלמו ונינפלש הכלהה ,אופיא ,האב ,ואל םא ,אמטנ םא עדי אלו ךרדב םדא ךלה ,רומאל
אצויו ןהכ אמטמ :ינת' :א"ע ו ,א"ה ג"פ תוכרב 'וריב ונש םג ךכ .רוהט םא ,אוה אמט םא
יווה .'וכו ,'הנש רוביעלו שדוחה שודיקלו 'ושפנ ינידלו תונוממ ינידל ץראל הצוחל
30.(רומג ךרוצל אלא) אמטיי לבל לארשי ץרא לש הלובג תא תעדל הרהטב רהזנה ךירצ ,רמוא

ץראב תועלבומה תורייע' :םימכח ונש 616 'מע לדנמרקוצ תרודהמ ד,חי תולהא אתפסותב
ןמו רשעמה ןמ תורוטפש יפ לע ףא :היתורבחו ןולקשא ,היתורבחו אתיסוס ןוגכ ,לארשי
תבשחנ ןולקשא תורשעמו תיעיבש ןיינעל ,רמולכ .'םימעה ץרא םושמ ןהב ןיא ,תיעיבשה
,םלואו .תורשעממ היתוריפ ןירוטפ אליממו ,(ןיטיג תנשמו) ןימוחתד אתיירבכ ,ל"וחכ
,םימעה ץרא ןיינעל לארשי ץרא לש המוחתבכ תובשחנ ןולקשאו אתיסוס ויה שממ העש התואב
סחיב יכרע-וד היה וכע לש הדמעמ ריאמ 'ר תעדלש םשכ ,ןכ םא 31.ויה תורוהט אליממו
,הרהט ןיינעל לארשי ץרא :לופכ היה אתיסוסו ןולקשא לש ןדמעמ ךכ ,ןיטיגל וא תיעיבשל
,לארשי ץרא לש הלובגב שימגה יפואה רכינ בוש ירה ,ןכבו .תיעיבש ןיינעל ץראל ץוחו
תוסחייתההש וא ,ינופצה לובגבכ שממ יכרע-וד דמעמ לעב חטש םימכח ועבק םא איה תחאו
ןולקשא לש הז הדמעמ לע .ונד וב םיוסמה ןיינעל םאתהב התיה לובגב םינושה תומוקמל
ימוחת םירמוא ויה הנושארב' :(617 'מע ,וט,חי) ךשמהב םש אתפסותה ןמ ונא םידמל
.'םורהיטו םימכח םהילע ונמנו ,ןיאמט ןה ןיערת דעו וידוגי דעו לודג רבקמ :ןולקשא
.טוריפב (תוליבקמבו) ךשמהב רפוסמכ ,הרהטל האמוטמ ןולקשא לש הדמעמ הנתשה ,רמולכ

:םימכח ונש ג,ז הדינב .םקרל סחיב רמול ןתינ תאזב אצויכ
.ןיעוטו םירג םהש ינפמ ,אמטמ הדוהי יבר .ןירוהט - םקרמ םיאבה ןימתכה לכ
ידי לע םשמ וחלשש הדינה םד ימתכ אליממו ,םידוהי םניא םקר ישנא אמק-אנתה תעדל ,רומאל
יבשוי ןכש ,הדינ תאמוט םהב ןיא - אשוא וא הנבי יבשוי לארשי ץרא ימכח לא םוקמה ינב
,רמולכ ,םיאמט םקרמ םיאבה םימתכה יכ הדוהי 'ר רובס היה ,תאז תמועל 32.םה םיוג םקר
ינבש ירה הדוהי 'ר תעדל ,ןכ םא .'ןיעוטו םירג םהש' אלא ,םוקמה ישנא םה םידוהי
הכלהה תא םימייקמ םה ןיאו ,םירג ינבו םירג ונייה ,םיטבנו םימודא יאצאצ םה םוקמה
ינב לש אשנתמה םטבמ ךרדכ יכ רבתסמ 33.םה םייוג יכ רבד לש ושוריפ ןיא ךא ,תואיכ
וא :םקר ינבב לארשי ץרא ינב וגהנ ןכ ,הטמל הלעמלמ רפסה לא םיטיבמה יתוברתה זכרמה
תונב םד תא אמיטש הדוהי 'ר ,רמוא יווה .םירג םהב וארש וא ,םירומג םייוג םהב וארש
,'חרזמכ םקרו חרזמל םקרמ' רמאש אוה ,םירג ךא ,םידוהי םוקמה ישנאב ותוארב םקר
יונש היהו יעמשמ-דח היה אל םקר לש הדמעמ יכ ,אופיא ,עמשמ .ל"וחכ איה םקר ,רמולכ
הדומ העשב הבו ,ל"וחכ םקר תא האורה םכח ותוא יפב םגו ,םמצע םימכחה ןיב םג תקולחמב
.םיעוטו םירג םא ףא ,םידוהי היבשוי יכ

וא) יעמשמ-דח וק לובגה היה אל יכ הדבועה תא ףקשמה ןופצב יכרע-ודה חטשה ךרדכ ,ןכבו
ןולקשא לש יתכליהה ןדמעמ םג ךכ 34,יעמשמ-דח היה אל וכע לש הדמעמש םשכו ,(קפוסמ
ללכה .ואל םא ,'םייניב חטש' עבקנ םא איה תחא .יעמשמ-דח היה אל חרזמב םקרו םורדב
-דח םניאש לארשי ץרא לש תולובג ןה תופקשמש אוה תונושה תוכלהב ןויעה ןמ הלועה
.םימעה ץרא תאמוט וא ןיטיג ,ץראב תויולתה תווצמ :רבודמה ןיינעב םיולת אלא ,םייכרע
הדוהי 'ר יכ םקרלו ןולקשאל סחיב תורומאה ולא תוכלהמ דומלל ןתינ יכ המוד ,םוקמ לכמ
ןיעכ ,ץראב תויולתה תווצמל סחיב וירבד הנש ,לארשי ץרא לש היתולובג תא ןיטיגב הנשש
ץרא תאמוטל סחיב ץראה תולובג ונשינש הקוחר תורשפא תמייק יכ ףא ,ןימוחתד אתיירבה
תונשרפכ ןיטיג תכסמב העטינו ,המוקממ וז הנשמ החקלנ יכ הארנ ,הכ ןיבו הכ ןיב .םימעה
35.הב תויוצמה ,('דומלת' וא) תורחא תויונשרפל ףסונב ,הנשמל

םוכיס

תווצמ (א) :תואבה תוכלהה ךרוצל ,טוריפ לש תונוש תומרב ,ץראה תולובג תא ונש םימכח
אל תולובגה יכ רבתסמ .הרהטו האמוט (ד) ;ןיטיג (ג) ;הלחו תיעיבש (ב) ;ץראב תויולתה
.םינוש תולובג ויה םינוש םייתכליה םיניינע ךרוצלו ,םייעמשמ-דח ויה
סחיב ,לארשי ץרא קפס ל"וח קפס ,יכרע-וד יתכליה דמעמ לעב חטש עבקנ ינופצה לובגב
,המוד תנוכתמב תיתכליה לובג תכרעמ הרצונ אל החרזמבו לארשי ץרא םורדב .הלחו תיעיבשל
לש יכרע-ודה דמעמה רכינ ,תאז םע דחי .םוקמב תידוהיה היסולכואה טועימ םוש לע הארנכ
.ןולקשאו םקר ,םורדהו חרזמה רפסב םיירקיעה לובגה תומוקמ
,רחא םוקממ םשל ורבעוה וז הנשמב םייונשה תולובגה יכ דמלמ ןיטיג תנשמב ינרוצה ןויעה
.ןיטיגב םיונשה תולובגה לש רעושמה רוקמכ עצוה ,(תורהט וא) םיערז רדסו


תורעה


'מע ,(ד"לשת) גמ ,ץיברת ,'תמדקומ הריקס - ןאש-תיב קמעמ תיתכלה תבותכ' ,ןמסוז 'י 1
257-213 'מע ,(ו"לשת) המ ,ץיברת ,'"לארשי ץרא ימוחת"ד אתיירב' ,ל"נה ;158-88
.ןמסוז :ןלהל ,(255 דומעמ טוטיצה)

וירמאמל ןייצל ,ךכיפל ,ונל ידו ,הז ןיינעב הפינעה תורפסה לכ תא רוקסל תורשפא ןיא 2
יפל לארשי ץרא ימוחת ,ןמאנ 'פ :ןכו ,וימדוק לכל ויתורעהב הנפמה ליעל ןמסוז לש
,'?אישנה הדוהי 'ר תעדל לארשי ץרא איה וזיא' ,חנימע 'נ ;ט"לשת םילשורי ,ל"זח תורפס
.ןלהל דוע הארו ;47-21 'מע ,(ד"משת) בל ,חרזמה רוא

,'ץראב תויולתה תוצמב םיבייחה לארשי-ץרא ימוחת תלאשל' ,יארפס 'ז ;252 'מע ,ןמסוז 3
,(םירחא םע דחי ךרוע) ,ילארשי 'ש ,קי'צייבולוס יולה בוד ףסוי דובכל לבוי רפס
,תונוש םיכרדב וכלה וז הנקסמל םיעיגמה יכ ךתעד ןת .טישתת-זצרתת 'מע ,ד"משת םילשורי
.תיגולודותמ הניחבמ רתוי תססובמ תיארנ יארפס לש וכרדשכ

םיאיקב םה ףא ויה ןכש ,שממ לבב ילוע לובג הז היה אל יכ םיאנתה ועדי יכ רשפא 4
.ינש תיב ימיב םהיאצאצ תאו םמצע םילועה תא ללוכה םש םרובע היה 'לבב ילוע'ו ,ך"נתב
תלבק םשל הדובע ,ינש תיב ימי יהלשב םינהכל םימכח ןיב סומלופה ,ןליא-רב 'מ :האר 5
.ךליאו 10 'מע ,ב"משת ןג תמר ,ןליא-רב תטיסרבינוא לש היפוסוליפל רוטקוד ראותה

,וערגש ויהו תומוקמ ופיסוהש ויה ןכש ,קיודמה רפסמה תלאשב תוקולח תונושה תוליבקמה 6
םירקוחה םא ןיבו םירפוסה תאז ושע םא ןיב ,'ןוכנ'ה םמוקמל אלש תומש וסנכוה ךכ בגאו
.םמצע

לב'ג) לובג היה רה :םמצע תומשב ןיידע םיזומר םיקיתעה תולחנה תולובג ינויצ 7
וניא 'ירסיקד האליע אלוגנרת' יכ המוד .תולחנ ןיב לובג הוויה לחנהש םשכ ,(תיברעב
יניינעל רשק לכ ךכל ןיאו ,ןופצב ירסיק לעמ לוגנרת (לש תלוברכ) תומדב רהה אלא
םיסכרה ינש םיבורקו ,למג (לש תשבד)ל המודה סכר ונייה ,'אלמג' םשל הוושה] .ןחלופ
,איסוס :הוושה םייח ילעב םש לע תומוקמ תומש תאירקל .םמשבו םייפואב םימוד תויהל
[.דועו ירופצ ,הלגח תיב ,םטיע עלס ,ברוע רוצ ,תשבד ,םילגע ןיע ,ידג ןיע ,ןירמנ
.םימיה תוברב 'דורמנ תעלק' תדוצמ התנבנ וילעש ,םוקמה לעמ אשנתמה רהל הנווכהש הארנ
ןכו ,הדוצמ וילעו אשנתמ רה ונייה ,('ארצק' וא) 'אלילגד ארטצק' םוקמה הז ןיעכ
לע ריעהש המ האר ךא] ,'הלטסק איה' ,(126 'מע ,ןמסוז) 12 הרוש ,תסנכה תיבמ תבותכב
.[62 'מע ,(ו"לשת) המ ,ץיברת ,ןמרביל ש"ר ךכ
םואבלפא 'ש ,'דומלתהו הנשמה תפוקתב ןומרחה יבושיי' ,רד 'ש :האר ,ןאכ עצומל דוגינב
,תיצוביקה העונתב ץראה תעידיל רודמה תאצוה ,ויתולגרמו ןומרחה ,(םירחא םע דחי ךרוע)
,אירול צ"ב ;216-208 'מע ,םש ,'1974 ןומרח רה תגספ' ,ןליא 'צ ;157-151 'מע ,ח"לשת
םילשורי ,ןשוש-ןבא םהרבא רפס ,(ךרוע) אירול צ"ב ,'ןומרחה תודרומב תוירבע םירע שש
םיהוזמה תומוקמה ןיאש טושפה םעטה ןמ תולפונ תונושה םהיתועצה .197-185 'מע ,ה"משת
(214 'מע ,םש) בתוכ ןליא] .אתיירבב לובגה יאוות רתי ךרדכ ,םכרצ לכ םיטלוב םדי לע
יניאו ,'ותביבסב והשלכ רחא רתא וא דורמנ-תעלק םע םוקמה תא תוהזל וסינש ויה רבעב'
לש ורצבמ ,רומאל ,'ארוגנס רבד אכרכ' ול םדוקה םוקמהש הארנ הז יוהיז רואל [.ימ עדוי
ארקמל תקזחתמ וז העיד .רופובה רצבמ םימיל הנבנ וילע םוקמה אלא וניא ,סורודוניז
.184-180 'מע ,ויתולגרמו ןומרחה ,'ןומרח רהמ תוינווי תובותכ' ,םואבלפא 'ש ירבד

,דועו 'תרקות' ,'אתרבכ' ןוגכ (תואסריגה לכב) תחא הלמב םיניוצמ םידדוב תומוקמ ךא 8
תרוצל הוושה .םוקמה יוהיז לע ןבומכ השקמש העפות ,23% ךרעל ,םיעבראמ תומש העשתכ
,'וכו 'ירצה :תרוטקה םוטיפ' :א"ע ו תותירכב ,(הליפתה ןמ) תמסרופמה המישרה טוריפ
יתש תועצמאב רדגומ דחא טירפ קר םינממסה רשע דחא ללכמ .תרוטקה תנכה ןוכתמ תמישר
לשב ,םילופכ תומש ילעב םהמו םיטירפ העבש דוע םיפסומ ךשמהב קר .'דרנ-תלבש' םילמ
העבשכ ,לכה ךס .'ןדריה-תפכ'ו 'תימודס-חלמ' ,'ןיסירפק-ןיי' :ומשב טירפה רוקמ ןויצ
.ונינפל 75% תמועל םילופכ תומש 39% ךרעל םהש ,םיביכרמ רשע-הנומש ללכמ
ינפ לע ,דחא םוקמל ןויצכ תומש ינש תופרצמה תואירק ףידעהל שי יכ ןאכמ דומלל ןכתי
'ש ארוק ,המגודל ,ךכ .תחא הלמב דחא לכ םיניוצמה תומוקמ ינש ונינפל יכ תורשפאה
'מע ,ה"כשת םילשורי ,ץראה תולובג :ךותב ,םיאנתה תנשמב לארשי ץרא ימוחת) ןיילק
םש םהב האורה ,(232 'מע) ןמסוז םע קדצה יכ הארנ ךא ,דרפנב 'אתנפס'ו 'ףסימ' ,(126
הפוצר האירק לקושה ,(236-234 'מע) ןמסוז לש וקפס רתוי ךכב ,אסיג ךדיאמ .דחא
'םייתמישר'ה םילוקישה .'הרצובל םחתמד הרמיז ןוכרט םקרו' ,(וימדוקל דוגינב)
הרסחה רוביחה ו"ו דירות וא הלעת אלו) ונינפל תומש ינש יכ םידמלמ םייטסיטאטסהו
.(ןאכ

ןאכ דועב ,230 'עה 246 'מע ,ןמסוז דמע המישרה לש טוריפה תמרב ןוזיאה רסוח לע 9
טוריפה תגרד תא ,לשמל ,הוושה) .תורחא תומישרמ עודיה ןיעמ טוריפב תויתגרדהה תפסומ
לש םש אללו ,תומהבל םיללכ ,ףנכה ילעבל בר טוריפ :הרותב הליכאב תורוסאה תויחה לש
דועב יכ דומלל שי ןאכמ יכ המוד .(! ןתיוולו גדמ דבל ,ך"נתה לכב) םיימי םייח ילעב
אלו ,יאליטרע וניה ימורדה לובגהש ירה ,שממ לש תורכיה ףקשמ טרופמה ינופצה לובגהש
.(ןלהל דוע האר וילע) יבוביסה רואיתה תא 'םילשה'ל אלא דעונ

רדס .ליעל יארפס דמע וילע ,חרזמ - ןופצ - ברעמ - םורד :ןאש תיב ימוחת רדסל הוושה 10
- ןופצ לובג - םיה לובג - בגנ תאפ' :דל רבדמבב תפקתשמה תיארקמה השיפתל םאות הז
השיפתב .םינוויכה תודוא לע הקיתעה תיפצתה תדוקנמ עפשומ הז רדס יכ הארנ .'המדק לובג
,לשמל ,האר) ןופצה איה לאמשו םורדה איה ןימי ,חרזמל םינפה םע םידמועש ירה וז
.םורד :ירק ,ןימיה רואיתב םיחתופ ,ןכ םא .('קשמדל לאמשמ רשא הבוח' וט,די תישארב
,(ם"שת) פ ,ארקמ תיב ,'םימודקה וניתורוקמב םיימשה תוחור תומש' ,ןורמיק 'א :דוע האר
- לארשי ,'ארקמה תוצראב הפמה שומישו תיפרגואיגה היצטניירואה' ,לארה 'מ ;47-41 'מע
.168-157 'מע ,(ד"משת) א ,ץראו םע

,לובג ךרדה תשמשמ ובש ,רחא םוקמ .256 'מע ,ןמסוז :האר ,הז ןיינעל סחיב םיישקה לע 11
:ביזכל וכעמ ךלוהה' :ורמא 617 'מע לדנמרקוצ תרודהמ די,חי תולהא אתפסותב .ןופצב אוה
איהש עדויתש דע תיעיבשבו רשעמב בייחו ,םימעה ץרא םושמ הרוהט ךרדה חרזמל ונימימ
דע תיעיבשה ןמו תורשעמה ןמ הרוטפו ,םימעה ץרא םושמ האמט ךרדה ברעמל לאמשמ ;הרוטפ
,ג ,םינושאר תפסות ,ןמרביל ש"ר :האר ,ןאכ אסריגה ןיינעל) .'תבייח איהש עדויתש
רתויב קוחד תוכופהה תואסריגה ןיב 'םילשמה' ורואיב ךא ,159-158 'מע ,ט"צרת םילשורי
וא) 'ןויעד אתבוקנ'ל הנווכהו ,וז אתיירבב המושר תרחא ךרד יכ הארנ (.רבתסמ וניאו
.ותוא תבקנמו רהב הבוצחה ךרד ,ןויעל הכומסה ךרדה ,רמולכ .('אתבקנ' וא ,'אתבקונ'
'ר :האר .רהב בוצח הלעמ ונייה ,'בקנ' םהש םיכרדל םייברעה תומשב שרושה דרש ונימיב
,'ןימוחתה תתיירבב 'לארשי ץרא לש תיברעמ תינופצ עוצקמ'' ,ןייטשלקניפ 'יו לקנרפ
"תיברעמ תינופצ עוצקמ"ב תוינושל תורעה' ,קודצ 'ר ;46-39 'מע ,(ג"משת) 27 ,הרדתק
.48-47 'מע ,םש ,'לארשי ץרא ימוחת לש אתיירבב

תבותכה ללכבכ אתיירבב םילעפה טועיממ ףא רכינ יתורפסה רמוחה לש 'יתמישר'ה יפואה 12
ימינפ רדס לע .148 'מע ,(ד"לשת) גמ ,ץיברתב ןמסוז תאז ןייצש יפכ ,תסנכה תיבמ
תוריפה"' ,סקילפ 'י :האר ,וז תבותכבש ,'ןאש-תיבב ןירוסאה תוריפ'ל סחיב ,(ינאטוב)
'מ :האר ,ןביטו תומישרה ללכ לע .חכ-חי 'מע ,(ה"משת) וצ ,יניס ,'"ןאש-תיבב ןירוסאה
דחוימבו) זלק-דיק 'מע ,(ו"משת) חצ ,יניס ,'תינעת תליגמ לש הרוקמו הייפוא' ,ןליא-רב
.(ךליאו טיק 'מעמ לחה

.77-67 'מע ,(ד"משת) ב ,תאלימ ,'ל"זח יניעב תיסרפה הפוקתה' ,ירובת 'י :האר 13

תואמ עברא 'יה םירצמ :עמש את' :א"ע דצ םיחספמ ףקתשמה יפארגואיגה קפואל דוע הוושה 14
דחא םלועו ,םלועב םיששמ דחא שוכו ,שוכמ םיששמ דחא םירצמו ,הסרפ תואמ עברא לע הסרפ
תואיצמ ,תינרדומה ונתשיפת יפ לע ,ןאכ ירה .'וכו ,'ןדעב םיששמ דחא ןגו ,ןגב םיששמ
.היבוברעב םייורש ןוימדו

ירוטסיה רואית ,המגודל ,תשוחנה תליגמב יפארגואיגה םושירה רואיתל דוגינב ,רומאל 15
רמאמב ךכ לע ןייע .וב םירכזנה םייפארגואיגה תומוקמה ךרואל לעופב ךלהמ ,הארנכ ףקשמה
.(12 'עה ליעל) תינעת תליגמ לע

'י ...תואחסונ ייוניש םע םיערז הנשמ :האר ,תוליבקמלו ןאכ חסונה יפוליח ללכל 16
םיישקל רשא .הנש ,נ 'מע ,ה"לשת םילשורי ,ב ,םלשה ילארשיה דומלתה ןוכמ ,ש"קז
א ,תשרא ,'ןילובגה תנשמ' ,ץיבוקשרה 'י :האר ,ולא תוינשמב תונושה תועצההו םיבורמה
.טפק-אפק 'מע ,(ד"שת)
הידפולקיצנא ,'לארשי ץרא' ךרע :רתיה ןיב ,האר .םישרפמה וקלחנ 'הנמא' יוהיזב 17
הניו ,היתונכשו לארשי ץרא ,ץיבורוה ז"י ;גיר-טצק 'מע ,ו"לשת םילשורי ,ב ,תידומלת
יתלב הארנ ,(! היכרות לש הלובגל ךומס) חוורה יוהיזהו רחאמ ,םרב .53 'מע ,ג"פרת
ןייטשלקניפו לקנרפ ,(4 'עה ,ליעל) יארפסש דועב ,אסיג דחמ איהש תואיצמ לכל םאות
ךומסב ןימוחתד אתיירבמ הכ דע םיעודי יתלב ויהש םיבושי תומש םיהזמ ,(11 'עה ליעל)
לובגה ןיב היה הכלהב יכרע-וד דמעמ עבקנ ול חטשה יכ רבתסמ ירה ,אסיג ךדיאמ 'ןונבל'ל
,רמוא יווה .('ךליאו סינמא ירוטמ עפושה לכ') תרפה ןוויכב והשלכ םוקמ ןיבל ליגרה
:דוע האר .ןונבלה לומ ירה םע 'הנמא' תא תוהזל בטומ
M. Cogan, 'From the Peak of Amanah', IEJ, XXXIV (1984), pp. 255-259.

תיעיבשב הליבקמהש דועב ,לאילמג ןבר לש ומשמ תאבומ הלח תנשמש ךכ לע ףיסוהל ןתינ 18
.וז תרוסמ לש ינללוכה יפואה תא תקזחמה הדבוע ,ימתס ןפואב תאבומ

הליבקמה ןמו ,ופוג ןיינעה ןמ תשקבתמה האירקה תעצה תא יתאבה םיתווזמ םיירגוסב 19
.רתא לע ןמרביל ש"ר ריעהש יפכ ,ימלשוריב

תדמוע (הנאת)' :י,ג תורשעמ :ןייע .ולא ןיעמ םירקמ ויה םיתעל יכ שיחכהל ןיא ,םרב 20
:ז,ב תוכמ ;'רקעה רחא ךלוה לכה - ץראל הטונו ץראל הצוחב ,ץראל הצוחל הטונו ץראב
תא םיכתוח ןיא ,רמולכ .'וכו ,'םוחתל ץוח הטונ ופונו םוחתה ךותב דמוע אוהש ןליא'
'ר תא וקרז ,ץרמנ קוידב דודמל ןתינ היפל ,וז ןיעמ תינוציק הפקשה לשבו) ןיכסב ץעה
.(שרדמה תיבמ הימרי

149 'מע ,ז"כשת םילשורי ,הינש הרודהמ ,לילגה ץרא ,ןיילק 'ש :ןייע ,וכע לש הדמעמל 21
ימיב וכע ריעה' ,ץיבולידוי ד"מ :האר ,ריעה תרכזומ םהב םיידומלתה תורוקמה לע ;ךליאו
.בצק-גפק 'מע ,(ד"שת) גי ,יניס ,'םיארומאהו םיאנתה

,עמשמ .ןיטיגה ןיינע תא טרפל םעט היה אל ,הליחתכלמ ןיטיגב אנתה היה דמוע ול 22
.רחא ןיינעב אנתה קסועש ,אופיא

ןורכזה רפס ,'ב,ה- א,ב םש ילבבה תייגוסלו א"מ א"פ ןיטיגל תורעה' ,סייו 'א :ןייע 23
תאצוה ,םירמאמ ףסוא ,הנשמה לע ,ל"נה =) 30-21 'מע ,ז"צרת הניו ,אקנימק 'אל
תומבי תנשמב בטיה ןייעו ;(25-16 'מע ,[ט"כשת] סופד תנש הרסח ,ןליא-רב תטיסרבינוא
.ב-א,וט

;482 'מע ,ו"טשת קרוי וינ ,ב ,םיערז - הטושפכ אתפסות ,ןמרביל 'ש :האר ,ויוהיזל 24
85 'מע :דחוימב) 91-71 'מע ,(ח"לשת) וכ ,חרזמה רוא ,'קרב ינבב סנכה' ,ץיבוקשרה 'מ
.(42 'עה

תורייעב' הרומא רזעילא 'ר תטיש ויפל ייבא תטיש האבוה א"ע ד םש ארמגב ,םנמא 25
םידול רפכש ,אופיא ,אצמנו ,'ןניקסע לארשי ץרא םוחתב תועלבומו לארשי ץראל תוכומסה
,(776 'מע ,ג"לשת קרוי וינ ,ח ,םישנ - הטושפכ אתפסות) ןמרביל ש"ר .תעלבומ היה
ןיבו ארמגה שוריפל ןיב) הרקיעמ הטישה יכ המוד ךא ,םירכנ לש בושיב 'תועלבומ' דימעה
ירבד תא דימעהל ךרוצ לכ ןיא ,רמולכ .ןיינעה טשפל תנווכמ הניא ,(ןמרביל ש"ר שוריפל
וימיב יכ התיה ותנווכש אלא ,תיתדה וא תיפארגואיגה תועמשמב ,'תועלבומ'ב רזעילא 'ר
המודב) 'דולל םידול רפכמ וליפא' הרקמ לכב םתחנ ינפו בתכנ ינפב רמול טג איבמה ךירצ
.('ינאש' ליחתמה רובד א"ע ו ןיטיג תופסותב םת וניבר תטישל

ליחתמה רובד ,א"ע ב ןיטיג תופסותה ילעב תסריגכ אלש ,הנשמה לש דיה יבתכ בורב ךכ 26
יקודקד ,םולבדלפ ש"מ :האר .'רגחה' אורקל לכה םיווש ,םוקמ לכמ .'םקרמ איבמה ףא'
.ו"כשת קרוי וינ ,ןיטיג תכסמל םירפוס

אוה דעלג ;רוזא םש אוה 'למרכה ץרא' ךא ,םיוסמ םוקמ םש אוה ארקמב למרכ ,לשמל ,ךכ 27
:ונימי ןושלב ףא ךכ .רוזא םש אוה 'דעלגה' ךא ,(םוקמ לש ףא ילוא) יטרפ םצע םש
םשה' ,בהז-רה 'צ :האר ,וז היעבל .ץרא לבח אוה 'ןורמושה' ךא ,ריע איה 'ןורמוש'
.200-198 'מע ,(ו"שת) די ,וננושל ,'העדוהה-אהו הייטנה יבגל ונידו יטרפה

רגחה תא ההזמ ,ךליאו 132 'מע ,ו"לשת םילשורי ,לארשי ץראב תולילגו םירע ,רזמ 'ב 28
.רוזא םש - 'םקרה' ןיבל ,םוקמ םש - 'םקר' ןיב ןיחבמ וניא ךא ,ר'גח ימשה שרושה םע
ןורוד ,'ינאידורהה סמילהו האימודיא-םודא' ,ןוחיג 'מ :דוע האר ימורדה לובגה לע
G. I. Davis, 'Hagar, El-Hegra and the ;218-205 'מע ,ז"כשת ביבא לת תטיסרבינוא ,ץ"כ ןויצנבל
Location of Mount Sinai', Vetus Testamentum, XXII (1972), pp. 152-163.

ןתינ תיחכונה האירקה תא .ומיע קדצה יכ הארנו ,תוחותפ תויתואב 'רגח' ארוק סיוייד ,בגא
לע עיפשה הז גוויז יכ הארנו ,ארקמה ןמ העודיה 'םקר' הכומסה הלמה לש התעפשהל סחייל
לש יוביר ךכ ,'רגחה' רוזא םשל ךילוה 'ר'גח'ה יובירש םשכ יכ רשפא .'רגח' לש התאירק
םייורקה לארשי ץרא לש החרזמב םילתה םה םיבר .'םקרה' םשה תא רצי ,םינבא ילת ,'ם'גר'
תיב) הרימונ-א ם'גור ,(םילסת) המל'ג-לא ם'גור ,ןלוגב יריה-ם'גור ןוגכ :'ם'גור'
הרודהמ ,לארשי ץרא לש תירוטסיה היפארגואיג ,הנוי-יבא 'מ :האר) .םיבר דועו ,(םירמנ
תא ףיסוהל ןתינ ולא םילת לע .(חתפמ יפלו ,ךליאו 171 'מע ,ד"משת םילשורי ,תיעיבר
םסרופמה הארנכ היהש ,תימראה הירוסו לארשי-ץרא לובגב יוצמה לתה אוה ,אתודהש-רגי
איה 'םקר' ןכא םא .ןימוחתד אתיירב יפל ןיבו ,(זמ,אל תישארב) ארקמה יפל ןיב ,םילתבש
רבדמב) ןידמ יכלממ דחא לש ומש (קר) אלו ,(הרטפ ריעה לש יזעולה המשכ) ןבא ,םגר
,םגר<םקר אוה ןאכ עצומה ירשפאה קתעמה זא יכ ,תיממע היגולומיטא ףקשל לוכיה ,(ח,אל
.ןויע ךירצו

.29-28 'מע ,ט"צרת םילשורי ,ד ,םינושאר תפסות ,ןמרביל ש"ר :האר ,אסריגה ןיינעל 29

קרי ןיאיבמ ןיא (:אינתד)' ,(א"ע בי ןירדהנס) ב"ע גנ םירדנב תוארל ןתינ ךכל המגוד 30
יאמ ,'ץראל ץראל הצוח ןמ קרי ןיאיבמ :רמוא לאילמג ןב היננח יבר ;ץראל ץראל הצוח ןמ
תוקריב המדא ישוג ןיא םא ףא םימעה ץרא תאמוט ורזגש רשפא ,םרב .'שוג םושמ... ?אמעט
.(םירחא םימעטמ םג אוביה רסאנש ןכתיו)

'מע לדנמרקוצ תרודהמ ,ה,א ,ק"ב ,םילכ אתפסותב המוד תועמשמ תלעב הכלה ךכל הוושה 31
הרפע :ץראל הצוחל השלשבו ,לארשי ץראל אירוס הוש םירבד השלשב' ,(א"ע ח ןיטיג) 569
.'(לארשי ץראכ) תיעיבשבו תורשעמב תבייחו ...ץראל הצוחכ אמטמ

,ןבומכ ,תרכינ ךכבו ,ולאשש םכח-תולאשמ קלחכ םד ימתכ וחלש םקר יבשוי יכ המוד 32
אל ץראה ימכח ,םרב .יתוברתהו יפארגואיגה זכרמה ינב לא הז רפס םוקמ ינב לש םתקיז
םרובע ולא םימתכ ויה אלש ,רבתסמ ,אליממו ,דימלתל בר תבריק לש עבטמ התואב םהל ובישה
.הדריטל אלא

םירקחמ ,ןולא 'ג :האר ,ידוהיה בושייה לש ובכרה לע התעפשהו הלודגה רויגה תעונת לע 33
םירעה' ,טרופפר 'א ;278 'מע ,ל"שת ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,ב ,לארשי תודלותב
-219 'מע ,ץ"כ ןויצנבל ןורוד ,'םיאנומשחה תפוקתב לארשי ץרא לש הדוהייו תויטסינלהה
עקרה' ,רד 'ש ;ךליאו 225 'מע ,ד"לשת םילשורי ,סודרוה דע יאנימ ,אירול צ"ב ;230
,ויתולגרמו ןומרחה ,(םירחא םע דחי ךרוע) םואבלפא 'ש ,'ןומרחה יבושי לש ירוטסיהה
לת ,םהרבא ןב םהרבא ,ןונרא ןנחוי :היפארגוילביב האר ,רויגה ללכלו) ;151-142 'מע
.(הנהכו הנהכ ףיסוהל ןתינו ,ט"כשת ביבא
ןיינעלו ,ל"וחכ התיה ץראב תויולתה תווצמ ןיינעל :יולת היה וכע דמעמש ינפמ ןיב 34
וכע חרזמ' :ט,חי תולהאמ ונא םידמל וילע רחא קפס ינפמ ןיבו ,לארשי ץראכ התיה ןיטיג
.'םימכח והורהיטו ,קפס היה

םויק ןיא ןכש ,םכותמ רכינ רזעילא 'רו לאילמג ןבר ירבד לש ינשרפה יפואהש דועב 35
םא .הנשמב םירומאה ץראה תולובגל סחיב בצמה ךכ אלש ירה ,המידקמה הכלהה אלל םהירבדל
יא' :ןוגכ) הפוצמה תרתוכה הטמשוה 'ירוקמ'ה המוקממ ןיטיגל וז הנשמ תקתעהבש רשפא ,ןכ
הב הפוג הנשמה ןמ ןיינעה רכינ ןכש ,ךרוצ רתוי הב היה אלש יפל ,('?לארשי ץרא איה וז
.(דוגינכ) לארשי ץראבו םיה תנידמב םימכח םינד

:סופדב עיפוה הז רמאמ
.110-95 'מע ,(א"נשת) ז ,הדועת ,'?לארשי ץרא לש היתולובג תא םיאנתה ונש המ ינפמ' ,ןליא-רב 'מ

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/gvulotie.html

last updated: May 26, 1997