'הזוחה דג ירבד'בו ארקמב תוליבקמ

ןליא-רב ריאמ

אובמ


,הרשע-הנומשה האמה עצמאב ןי'צוקב קתעוהש רוביח לש די-בתכ לע ססובמ ןלהל ןוידה
ונמזו ,ארקמה תייומד תירבעב בותכ הז רוביח 1.'הזוחה דג ירבד' םשב רוביח
ולא תורוש רבחמש אלא ,םייניבה ימיב רבחתהש םירמוא שי :תקולחמב יולת רוביחה לש
ויפואו ונכות תניחבמ ,םינפ לכ לע .הריפסל תונושארה תואמה תחאב רבחתה אוה יכ רובס
המכ רוביחה רבחמ לילכה תאז םע דחי ךא ,תיפארגיפאודואיספה הגוסל רוביחה ךייתשמ
דג ירבד'ב דחא קרפ ,םלואו .םייוניש םהב השע יכ ףא ,ולש ורוביח ךותב ך"נתהמ םיקרפ
רופיס תא ריכה רבחמה .ידוחיי וניה הארנה לככ רשא דחוימ יתורפס דוביעב יושע 'הזוחה
'א םימיה ירבדב הליבקמ ול רשא רופיס ,הכ-א,דכ 'ב לאומש רפסב לארשי לש דקפימה
,שדח חסונ רבחמ אוהש ךות ורוביח ךותב הז רופיס לילכה 'הזוחה דג ירבד' רבחמ 2.וכ-א,אכ
לע'=) 'והייורתל והנירמינ ךכליה' תניחבב דחאכ םיחסונה ינש לש בולישמ בכרומה חסונ
3.('םהינש תא רמאנ ןכ

'תורוקמה תרות' לש החנה הניה ול םימדוקה תורוקמ ינשמ דחא חסונ תריצי לש וז הדובע-תטיש
רורב 'הזוחה דג ירבד' לש הרקמב ,תאז תמועל 4.הב ןודל םוקמה ןאכ אלש החנה ,ארקמה רקחב
תורוקמה תשולשש אלא דבלב וז אלו ,רתוי םימודק תורוקמ ינשמ בכרומ רחואמה חסונה יכ ירמגל
,(ועמשמכ וטושפ) רבחמה לש ותדובע תטיש התיה המ ררבל ,ןכ לע ,ןתינו ונינפל םייוצמ
.תורעשהל קקזיהל ילבמ

ויתוליבקמו טסקטה


חוקל ינמיה רוטה .יעצמא רוטב יוצמ ולש חסונהשכ 'הזוחה דג ירבד'בש 'ז קרפ אבומ ןלהל
ויתורוקמב ןיחבהל תנמ לע 5.אכ 'א םימיה ירבדמ חוקל ילאמשה רוטה דועב ,דכ 'א לאומש רפסמ
רפס לשו לאומש רפס לש טסקטה םג ומכ ,עבצב ונממ םיקלח ועבצנ 'הזוחה דג ירבד' רבחמ לש
'א םימיה ירבדמ הליבקמה דועב ,לוחכב עובצ 'ב לאומש רפס ךותמ טסקטה .םימיה ירבד
וחקלנש קוספה יקלח :םיעבצ המכב עובצ 'הזוחה דג ירבד' ךותמ טסקטה .םודאב העובצ
וילאמ .םודאב ועבצנ 'א םימיה ירבדמ םיחוקלה םיעטקה דועב ,לוחכב ועבצנ 'ב לאומשמ
.'הזוחה דג ירבד' רבחמ לש ירוקמה ותריצי ירפ וניה יעצמאה רוטב רוחשה עבצהש ןבומ


אכ 'א םימיה ירבד
ז הזוחה דג ירבד
דכ 'ב לאומש

:לארשי לע ןטש דמעיו
תא תונמל דיוד תא תסיו
:לארשי
תרחל הוהי ףא ףסיו
לע ןטשה תא תסיו :לארשיב
לארשי תא הנמ ךל רמאל דוד
םהילע איבהל הדוהי תאו
לאומש דיב רביד רשא הערה
:הארה
תורחל הוהי ףא ףסיו
םהב דוד תא תסיו :לארשיב
לארשי תא הנמ ךל רמאל
:הדוהי תאו
א
במק
גמק
א
ירש לאו באוי לא דיוד רמאיו
לארשי תא ורפס וכל םעה
ןד דעו עבש ראבמ
תא העדאו ילא ואיבהו
:םרפסמ
רש באוי לא ךלמה רמאיו
אנ וטוש םעה ירש לאו ליחה
דעו ןדמ לארשי יטבש לכב
עבש ראב
ילא ואיבהו םעה תא ודקפו
:םרפסמ תא העדאו
רש באוי לא ךלמה רמאיו
לכב אנ טוש ותא רשא ליחה
ראב דעו ןדמ לארשי יטבש
ואיבהו םעה תא ודקפו עבש
:םעה רפסמ תא יתעדיו ילא
ב
דמק
ב
לע הוהי ףסוי באוי רמאיו
םימעפ האמ םהכ ומע

ינודאל םלכ ךלמה ינדא אולה
תאז שקבי המל םידבעל
המשאל היהי המל ינדא
:לארשיל
ףסוי ךלמה לא באוי רמאיו
האמ םהכ ומע לע הוהי
וניהלא הוהי יניעו םימעפ
םהילע חיגשת
ינודאל םלכ ךלמה ינדא אולה
ינדא תאז שקבי המל םידבעל
היהי המלו הזה רבדב ץפחו
הוהי יכ לארשיל המשאל
:בורמ רפסי אל רשא רמא
ףסויו ךלמה לא באוי רמאיו
םהכ םעה לא ךיהלא הוהי
ינדא יניעו םימעפ האמ םהכו
תואר ךלמה
רבדב ץפח המל ךלמה ינדאו
:הזה
ג
המק
ג
באוי לע קזח ךלמה רבדו
באוי אציו
באוי לא ךלמה רבד קזחיו
ירשו באוי אציו ליחה ירש לעו
תא דוקפל ךלמה ינפל ליחה
:לארשי תא םעה
באוי לא ךלמה רבד קזחיו
באוי אציו ליחה ירש לעו
דקפל ךלמה ינפל ליחה ירשו
:לארשי תא םעה תא
ד
ומק
ד

6רורעב ונחיו ןדריה תא ורבעיו
לחנה ךותב רשא ריעה ןימי
:רזעי לאו דגה
ונחיו ןדריה תא ורבעיו
רשא ריעה ןימי רעורעב
:רזעי לאו דגה לחנה ךותב
ה
זמק

ץרא לחנ הדעלגה ואביו
ןעי הנד ואביו ישדח םיתחת
:ןודיצ לא ביבסו
ץרא לאו הדעלגה ואביו
ןעי הנד ואביו ישדח םיתחת
:ןודיצ לא ביבסו
ו
חמק

יוחה ירע לכו רצ רצבמ ואביו
הדוהי בגנ לא ואציו ינענכהו
:עבש ראב
יוחה ירע לכו רצ רצבמ ואביו
הדוהי בגנ לא ואציו ינענכהו
:עבש ראב
ז
טמק
לארשי לכב ךלהתיו

:םלשורי אביו
ואוביו ץראה לכב וטושיו
םירשעו םישדח העשת הצקמ
תא באוי דקפ אלו םלשורי םוי
דוד רבד בעתנ יכ ןימינבו יול
:באוי תא
ואביו ץראה לכב וטשיו
םישדח העשת הצקמ
:םלשורי םוי םירשעו
ח
נק

דקפמ רפסמ תא באוי ןתיו
לארשי לכ יהיו דיוד לא םעה
ףלא האמו םיפלא ףלא

ברח ףלש שיא
םיעבשו תואמ עברא הדוהיו
:ברח ףלש שיא ףלא

יכ םכותב דקפ אל ןמינבו יולו
:באוי תא ךלמה רבד בעתנ
דקפמ רפסמ תא באוי ןתיו
לארשי יהתו ךלמה לא םעה
ליח שיא ףלא תואמ הנמש
ףלא תואמ שלשו
ברח ףלש שיא
םיעבשו תואמ עברא הדוהיו
ףלא םישלשו ליח שיא ףלא
רפסמ לכ יהיו ברח ףלש שיא
יול דבלמ לארשי שיא
ודקפתה אל רשא ןימינבו
האמו םיפלא ףלא םכותב
ברח ףלשו ליח שיא ףלא
ףלא תואמ שמח הדוהי שיאו
שיא
:ברח ףלשו ליח
דקפמ רפסמ תא באוי ןתיו
לארשי יהתו ךלמה לא םעה
ףלא תואמ הנמש

ברח ףלש ליח שיא
ףלא תואמ שמח הדוהי שיאו
:שיא

ט
אנק
ח

ו
רבדה לע םיהלאה יניעב עריו
תא ךיו לארשי לע הזה
:לארשי
רבדב םיהלא הוהי יניעב עריו
תא חלשיו לארשי לע הזה
:רמאל דוד לא הזוחה דג

בנק
ז

ךלמ אוה ינא הוהי רמא הכ
ינא םקלח אוה ינאו לארשי
םזועמ אוה ינא םצירעמ אוה
אל יכ תעדי התאו םתרובגו
אלו עישוא תינחבו ברחב
7הזיכ ברח ףלש ליח שיאב
לע םידמועה םיוגה תקלח
:תומחלמ ישנא ברו םחכ

גנק

שיא ינא יכ ןכ אל םתא לבא
יתא שיא ןיאו דבל המחלמ
ערה רבדה תא ושעת המלו
ןכ לע ךמע תא דוקפל הזה
יכ עדת ןעמל לארשי תא הכא
:ץראה ברקב הוהי ינא

דנק


םיהלאה לא דיוד רמאיו
תא יתישע רשא דאמ יתאטח
תא אנ רבעה התעו הזה רבדה
:דאמ יתלכסנ יכ ךידבע ןווע
ןכ ירחא ותוא דוד בל ךיו

יתאטח הוהי לא דוד רמאיו
הוהי התעו יתישע רשא דואמ
יכ ךידבע ןוע תא אנ רבעה
ואמ יתלכסנ
רפס ןכ ירחא ותא דוד בל ךיו
םעה תא
יתאטח הוהי לא דוד רמאיו
הוהי התעו יתישע רשא דאמ
יכ ךידבע ןוע תא אנ רבעה
:דאמ יתלכסנ
י
הנק
ח
הוהי רבדיו
דיוד הזח איבנה דג לא
:רמאל
הוהי רבדו רקבב דוד םקיו
דוד הזח איבנה דג לא היה
:רמאל
הוהי רבדו רקבב דוד םקיו
דוד הזח איבנה דג לא היה
:רמאל
ט אי
ונק
רמאל דיוד לא תרבדו ךל
הטנ ינא שולש הוהי רמא הכ
הנהמ תחא ךל רחב ךילע
:ךל השעאו
רמא הכ דוד לא תרבדו ךולה
הטונו לטונ ינא שלש הוהי
םהמ תחא ךל רחב ךילע
:ךל השעאו
הכ דוד לא תרבדו ךולה
לטונ יכנא שלש הוהי רמא
םהמ תחא ךל רחב ךילע
:ךל השעאו
בי
זנק
י
הכ ול רמאיו דיוד לא דג אביו
:ךל לבק הוהי רמא
םינש שולש םא

בער
הפסנ םישדח השלש םאו
ךיביוא ברחו ךירצ ינפמ
תגשמל
הוהי ברח םימי תשלש םאו
הוהי ךאלמו ץראב רבדו
לארשי לובג לכב תיחשמ
תא בישא המ האר התעו
:רבד יחלש
רמאיו ול דגיו דוד לא דג אביו
םינש עברא ךל אובתה ול
םינש שלשו לארשי לובגב
הדוהי לובגב
ךיצראב בער
ינפל ךסנ םישדח השלש םאו
ךביוא ברחו ךפדר אוהו ךירצ
םימי תשלש םאו תגשמל
ץראב רבדו הוהי ברח היהי
לובג לכב תיחשמ הוהי ךאלמו
המ הארו עד התע לארשי
:רבד יחלש בישא
רמאיו ול דגיו דוד לא דג אביו
םינש עבש ךל אובתה ול


ךצראב בער
ינפל ךסנ םישדח השלש םאו
ךפדר אוהו ךירצ
רבד םימי תשלש תויה םאו

בישא המ הארו עד התע
:רבד יחלש
גי
חנק
אי
דאמ יל רצ דג לא דוד רמאיו
םיבר יכ הוהי דיב אנ הלפא
לא םדא דיבו דאמ וימחר
:לפא
דואמ יל רצ דג לא דוד רמאיו
יכ הוהי דיב אנ הלפנו הלפא
םדא דיבו דאמ וימחר םיבר
:הלפא לא
דאמ יל רצ דג לא דוד רמאיו
םיבר יכ הוהי דיב אנ הלפנ
:הלפא לא םדא דיבו ומחר
די
טנק
גי
לארשיב רבד הוהי ןתיו
לארשימ לפיו

:שיא ףלא םיעבש
לארשיב רבד הוהי ןתיו
תמיו דעומ תע דעו רקבהמ
םעה ןמ
עבש ראב דעו ןדמ
:שיא ףלא םיעבש
לארשיב רבד הוהי ןתיו
תמיו דעומ תע דעו רקבהמ
עבש ראב דעו ןדמ םעה ןמ
:שיא ףלא םיעבש
וט
סק
די
ךאלמ םיהלאה חלשיו
התיחשהל םלשוריל
םחניו הוהי האר תיחשהכו
הערה לע
בר תיחשמה ךאלמל רמאיו
הוהי ךאלמו ךדי ףרה התע
:יסוביה ןנרא ןרג םע דמע
ךאלמ םיהלא חלשיו
תיחשהכו התיחשהל םלשוריל
לע הוהי םחניו הוהי האר
הערה
םעב תיחשמה ךאלמל רמאיו
ךאלמו ךדי ףרה התע בר
ןנרא ןרג םע דמע הוהי
:יסוביה
םלשורי ךאלמה ודי חלשיו
התחשל
רמאיו הערה לא הוהי םחניו
בר םעב תיחשמה ךאלמל
הוהי ךאלמו ךדי ףרה התע
:יסביה הנרואה ןרג םע היה
זט
אסק
וט
תא אריו ויניע תא דיוד אשיו
ץראה ןיב דמע הוהי ךאלמ
הפולש וברחו םימשה ןיבו
דוד לפיו םלשורי לע היוטנ ודיב
לע םיקשב םיסכמ םינקזהו
:םהינפ
תא אריו ויניע תא דוד אשיו
םימש ןיב דמע הוהי ךאלמ
היוטנ ודיב הפולש וברחו ץראו
םינקזהו דוד לפיו םלשורי לע
:םהינפ לע םיקשב םיסוכמ
תא ותארב הוהי לא דוד רמאיו
םעב הכמה ךאלמה

זי
בסק
זט
אלה םיהלאה לא דוד רמאיו
ינאו םעב תונמל יתרמא ינא
ערהו יתאטח רשא אוה
ושע המ ןאצההלאו יתוערה
יב ךדי אנ יהת יהלא הוהי
:הפגמל אל ךמעבו יבא תיבבו
אלה םיהלא לא דוד רמאיו
ינאו םעפ תונמל יתרמא ינא
ערהו יתאטח רשא אוה
ושע המ ןאצה הלאו יתוערה
יב ךדי אנ יהת יהלא הוהי
הפגמל אל ךמעבו יבא תיבבו
השעי אל ץראה לכ טפושה
:טפשמ
הנה רמאיו
יכנא
יתיועה יכנאו יתאטח
אנ יהת ושע המ ןאצה הלאו
:יבא תיבבו יב ךדי
גסק
זי

תא םתיסה המה הוהי רמאיו
םתוא תונמל ךב ןטשה
םיוגה לככ היהנו םרמאב
לא בישהל ינא טפשמ יהלאו
:םבבל תוהבג םקיח

דסק

זובא לא הכדנו רבשנ בל יכ
:םלועל

הסק
דג לא רמא הוהי ךאלמו
דוד הלעי יכ דיודל רמאל
ןנרא ןרגב הוהיל חבזמ םיקהל
:יסוביה
רמאל דג לא רמא הוהי ךאלמו
םיקהל דוד הלעי יכ דיודל
ןנרא ןרוגב הוהיל חבזמ
:יסוביה
אוהה םויב דוד לא דג אביו
הוהיל םקה הלע ול רמאיו
:יסוביה הינרא ןרגב חבזמ
חי
וסק
חי
רבד רשא דג רבדב דיוד לעיו
:הוהי םשב
רביד רשא דג רבדב דוד לעיו
:הוהי רבדב וילא
הוצ רשאכ דג רבדכ דוד לעיו
:הוהי
טי טי
זסק
ךאלמה תא אריו ןנרא בשיו
םיאבחתמ ומע וינב תעבראו
:םיטח שד ןנראו
ךאלמה תא אריו ןנרא בשיו
םיאבחתמ ומע וינב תעבראו
:םיטח שד אוהו
תא אריו הנורא ףקשיו
וילע םירבע וידבע תאו ךלמה
כ
חסק
כ
ןנרא טביו ןנרא דע דיוד אביו
ןרגה ןמ אציו דיוד תא אריו
:הצרא םיפא דיודל וחתשיו
אריו ןנרא טביו
ןרוגה ןמ אציו דוד תא
:הצרא םיפא דודל וחתשיו
הנורא אציו

:הצרא ויפא ךלמל וחתשיו
טסק
אכ
יל הנת ןנרא לא דיוד רמאיו
חבזמ וב הנבאו ןרוגה םוקמ
יל והנת אלמ ףסכב הוהיל
:םעה לעמ הפגמה רצעתו
יל הנת ןנרא לא דוד רמאיו
חבזמ וב הנבאו ןרוגה םוקמ
יל והנת אלמ ףסכב הוהיל
:םעה לעמ הפגמה רצעתו
ינודא אב עודמ הנורא רמאיו
דוד רמאיו ודבע לא ךלמה
תונבל ןרגה תא ךמעמ תונקל
הפגמה רצעתו הוהיל חבזמ
:םעה לעמ
אכ
עק
בכ
ךל חק דיוד לא ןנרא רמאיו
ויניעב בוטה ךלמה ינדא שעיו
תולעל רקבה יתתנ האר
םיטחהו םיצעל םיגירומהו
:יתתנ לכה החנמל
ךל חק דוד לא ןנרא רמאיו
ויניעב בוטה ךלמה ינודא שעיו
תלועל רקבה יתתנ האר
םיטחהו םיצעל םיגירומהו
:יתתנ לכה החנמל
חקי דוד לא הנורא רמאיו
וניעב בוטה ךלמה ינדא לעיו
םיגרמהו הלעל רקבה האר
ןתנ לכה :םיצעל רקבה ילכו
רמאיו ךלמל ךלמה הנורא
ךיהלא הוהי ךלמה לא הנורא
:ךצרי
בכ
אעק
גכ
גכ
אל ןנראל דיוד ךלמה רמאיו
יכ אלמ ףסכב הנקא הנק יכ
הוהיל ךל רשא אשא אל
:םנח הלוע תולעהל
הנק יכ אל ןנראל דוד רמאיו
אל יכ אלמ ףסכב הנקא
הוהיל ךל רשא תא אשא
:םנח הלוע תולעהו
יכ אל הנורא לא ךלמה רמאיו
אלו ריחמב ךתואמ הנקא ונק
םנח תולע יהלא הוהיל הלעא
דכ
בעק
דכ
םוקמב ןנראל דיוד ןתיו
:תואמ שש לקשמ בהז ילקש
ילקש םוקמב ןנראל דוד ןתיו
ףסכ רקבבו תואמ שש בהז
:רחוסל רבוע םילקש םישמח
ןרגה תא דוד ןקיו
םילקש ףסכב רקבה תאו
:םישמח
געק
הכ
הוהיל חבזמ דיוד םש ןביו
לא ארקיו םימלשו תולע לעיו
םימשה ןמ שאב והנעיו הוהי
:הלעה חבזמ לע
הוהיל חבזמ דוד םש ןביו
לא ארקיו םימלשו תולוע לעיו
םימשה ןמ שאב והנעיו הוהי
:הלועה חבזמ לע
הוהיל חבזמ דוד םש ןביו
םימלשו תולע לעיו
הכ
דעק
וכ
בשיו ךאלמל הוהי רמאיו
:הנדנ לא וברח
בשיו ךאלמל הוהי רמאיו
הנדנ לא וברח
:לארשימ הפגמה רצעתו
ץראל הוהי רתעיו

:לארשי לעמ הפגמה רצעתו
העק
זכ
יכ דיוד תוארב איהה תעב
יסוביה ןנרא ןרגב הוהי והנע
:םש חבזיו
יכ דוד תוארב אוהה תעב
יסוביה ןנרא ןרגב הוהי והנע
לכ הוהיל םש חבזיו והזב אלו
:וייח ימי

ועק
חכ
השמ השע רשא הוהי ןכשמו
תעב הלעה חבזמו רבדמב
:ןועבגב המבב איהה
שרדל וינפל תכלל דיוד לכי אלו
ברח ינפמ תעבנ יכ םיהלא
:הוהי ךאלמ
תכלל דוד דוע 8 == לכי אל יכ
ןועבגב המבב הוהיל חובזל
ןכשמו הוהי חבזמ םש רשא
השמ השע רשא
ברח ינפמ שלחנו תעבנ יכ
:האר רשא הוהי ךאלמ

זעק
טכ
ל

טסקטל תורעה

אבוי רשא) טסקטל ףוצר שוריפ אל ןאכ ןיא :ןלהלש ןוידב אוצמל ןיאש המ לע רעוי תישאר
ירפס ינש ןיבש חסונה יפוליח לע תורעה אל ףאו ,(רוביחה לש האילמ הרודהמ אצת רשאכ
הקזחו ,'הזוחה דג ירבד' רבחמ לש וישודיח לע קר ריעהל איה ןלהל םירבדה תמגמ .ארקמה
.ארקמה ירפסב תוליבקמה לש חסונ תא ןוחבל ואובב ארקמה ישרפמל הנפי אוה יכ ארוקה לע
רדסמ וא הרוסמה חסונמ תונוש תויטס תומייק םהב םירקמ לע רעוה אל ,ךכב אצויכ
.(ו,אכ א"הדב ומכ) םיקוספה

:הלאשה התלע תחא אלו ,הנוש ןפואב ןייצל ןתינ רבחמה לש 'ויתורוקמ' תא יכ רורב ,תינש
הבורמ תובישח ךכל ןיאש איה תמאה .םימיה ירבדמ וא לאומשמ :וחסונ תא רבחמה איצמה ןיינמ
,'ב לאומשמ חוקלכ ןיוצש םוקמ .וסומלוקמ 'םימרוז' שממ תוארקמהש רבחמה לע רכינ ןכש
.םירבדה ףוליחו ,םימיה ירבדמ חקלינש רשפא

'הזוחה דג ירבד' רבחמ רביחש טסקטה לש ,(ינושילשה אל םא) יניינתה יפואה ,תישילש
והנירמינ ךכליה' ידומלתה ללכה יפל לעפו ,ארקמה ירפס ינשב רזענ רבחמה .וינפ לע יולג
9.אצמש תואחסונה יתש תא ורוביחב לולכל לדתשהו ,'והייורתל

,(ותטישל ףא) ודיב רבדה הלע דימת אל ךא ,ורוקמ תא 'רפש'ל הסינ אוהש רבחמה לע רכינ
ירפוס וכלה הב תיטקלקאה ךרדה לע ינרדומה ארוקה רובע םידיעמ רחב םהב הסריגה ילפכו
ךא ,לאומשמ קוספה חסונ תא רבחמה לטנ םש טנק קוספב תוארל ןתינ ךכל המגוד .רבעה
לאומשב בותכהמ ,('הלפא') הנוש ןפואב תחא הלמ העיפומ םימיה ירבדב יכ הארש ןוויכ
,(רוביחה ו"ו תפסותב) 'הלפנו הלפא' בלושמ חסונב םילמה יתש תא איבהל רחב ,('הלפנ')
םג תוארל ןתינ רפוסה תדובע תטישל תניינעמ המגוד .לילעב יוקל הארנ הז חסונש םגה
קר בותכ םימיה ירבדב הליבקמבש דועב ,'ול רמאיו ול דגיו' :בותכ לאומש רפסב .זנק קוספב
ינפ לע ,(רתיהו) לופכה חסונה תא הז הרקמב ףידעה 'הזוחה דג ירבד' רבחמ .'ול רמאיו'
לע ,הסריגב יוקילהש םגה ,תואסריגה יתש תא איבהל ותכאלמל םאתהב בוש ,רצקה חסונה
.וינפ לע יולג ,תינרדומה הפקשהה יפ

ףיסוה םיתעל .םינוש םיגוסמ תופסות ,ולשמ רבחמה ףיסוה ולא תולופכ תואסריג לע ,תיעיבר
'טפשמ השעי אל ץראה לכ טפושה' תפסותה ןוגכ 'תיארקמ-םינפ היינפה' לש יפוא תלעב הרעה
,'םינש שלש' אצמ דחא םוקמבש ןוגכ ,םינושה םיחסונה ןיב הרשפ השע םיתעל .(הכ,חי תישארב)
םיבותכה ינש תא בשייל תנמ לע השרד שרדו רבחמה דמע ,'םינש עבש' אצמ רחא םוקמבו
ןיב םירתוס םיבותכ לש םבושיי לע ל"זח ודמעש ךרדכ) ודיב התלעו - הז תא הז םירתוסה
בשיימ 'הזוחה דג ירבד' רבחמ ובש ןפואב תוארל ןתינ תרחא המגוד 10.(ארקמב תוליבקמה
שרדמ תועצמאב הריתסה תא רבחמה בשיי םש ,לשמל ,אנק קוספב ,םירתוסה םירפסמה ינש ןיב
11.ולא םירפסמב השקתה ינרדומה רקחמה ףא יכ רמול ךרוצ ןיאו טעמכ .המוד

ברל סחוימה םימיה ירבד לע ימראה םוגרתב תוארל ןתינ רבחמה לש ולא ןיעמ תופסותל המגוד
ןייצי םוגרתב םודאה עבצה רשאכ ,ירוקמה חסונה ול ליבקמבו םוגרתה אבוי ןלהל 12.ףסוי
ותריצי תא תונייצמ תוליגרה תויתואהש דועב ,םימיה ירבד ךותמ תוחוקלה םילמה תא
:םגרתמה לש תישיאה

גי,אכ 'א םימיה ירבד
םוגרתה
םוגרתה םוגרת
דג לא דוד רמאיודאמ יל רצ
םיבר יכ הוהי דיב אנ הלפא
:לפא לא םדא דיבו דאמ וימחר
דגל דוד רמאו
ןורמיי אנפכ תי רירב אנא ןיא
דודד אייאירוא לארשי תיבד
ןיא היל תפכיא אלו ארוביע ןיילמ
אנפכב לארשי תיב אמע ןותומי
קפימלו אברק תי רירב אנא ןיאו
תיבד ןורמיי ךאנס םדק ןמ
אלו אברק ירמו ארבג דוד לארשי
תיב אמע ןולפי ןיא היל תפכיא
יל קיעאה אברחב ןילטק לארשי
אדחל
ייד ארמימ דיב ןודכ רסמתיא
ינב דיבו יהומחר ןיעיגס םורא
:רסמתיא אל אשנא
דג לא דוד רמאיו
תיב ורמאי - בערב רחוב ינא םא
םיאלמ דוד לש וימסא :לארשי
ותומי םא ול תפכיא אלו האובת
;בערב לארשימ
סונלו המחלמב רחוב ינא םאו
:לארשי תיב ורמאי - ביואה ינפמ
ול תפכיא אלו אבצ רשו רובג דוד
ברחב םיגורה לארשי ינב ולפי םא
;דאמ יל רצ
םיבר יכ 'ה רבד דיב אנ הלפא
לא םדא ינב דיבו דאמ וימחר
.לופא

אוה :'הזוחה דג ירבד' רבחמ לש ותדובע תטישל תצקמב המודה הטישב טקנ םגרתמה ,רומאל
ךרדכ ולשמ תונשרפ ףיסוה אלא ,דבלב ,(ומוגרתכ וא) ותרוצכ קוספה תאבהב קפתסמ אל
םיקוספ) 'הזוחה דג ירבד'ב תוארל ןתינ הז גוסמ ארקמה לע תוינשרפ תופסות .םינשרדה
.(דועו ,סק ,דנק ,גנק

לומ תרחא הסריג הדמע אמש וא ,םיקוספה רדס תא הזוחה דג ירבד לש רבחמה 'שביש' ךכל ףסונב
ביתכה םג .'באוי תא ךלמה רבד בעתנ יכ' םילמה תא םידקה הב ךרדב תוארל ןתינש יפכ ויניע
תמועל - 'ותוא' ;'טפשה' :הרוסמה חסונ תמועל - 'טפושה' :ןוגכ) רתוי 'אלמ' אוה רבחמה לש
.יארקמה טסקטה חסונב רפוסה לש ויתולעפמל תורחא תואמגוד אוצמל ןתינו ,(דועו ,'ותא'

ןארמוק ירפוסו 'הזוחה דג ירבד' רבחמ


רפס רבחמ לש ותדובע תטישב הליבקמ אוצמל ןתינ 'הזוחה דג ירבד' רבחמ לש ותדובע תטישל
רפסבש םהיתוליבקמ םע ןארמוקמ םיעטק ינש ואבוי ןלהל 13.ןארמוקב הלגתנש לאומש
םיניוצמה םיטסקט ,רחאה םדיצמ םימיה ירבד רפסו ,דחאה םדיצמ הרוסמה חסונב לאומש
.הלעמל תאבומה הטישב עבצב

ח-ו,טי א"הד
4QSam
ז-ו,י 'ב לאומש
רככ ףלא ןומע ינבו ןונח חלשיו
םירהנ םרא ןמ םהל רכשל ףסכ
בכר הבוצמו הכעמ םרא ןמו
םינש םהל ורכשיו :םישרפו
הכעמ ךלמ תאו בכר ףלא םישלשו
אבדימ ינפל ונחיו ואביו ומע תאו

ואביו םהירעמ ופסאנ ןומע ינבו
תא חלשיו דוד עמשיו :המחלמל
באוי
רוכשל] ףסכ רככ ףלא [ןומע ינב
םרא ןמו םירהנ םרא ןמ םהל
] םישרפו בכר ה[בוצמו ] הכע[מ
בכר ףלא ם[ישולש םינש

בוטשי[או הכעמ ךלמ תא]

םירע]ה ןמ ופסאנ ןומע [ינבו ]
ת[א] חל[ שיו דוד עמשיו] ם]
[ ב]אוי
תיב םרא תא ורכשיו ןומע ינב וחלשיו
ףלא םירשע אבוצ םרא תאו בוחר
ילגרבוט שיאו שיא ףלא הכעמ ךלמ תאו
:שיא ףלא רשע םינש

באוי תא חלשיו דוד עמשיו

:ונלצא בותכל הליבקמ תמייק וב לאומש לש דיה יבתכמ דחא ךותמ םעפה ,תפסונ המגוד הנהו

הזוחה דג ירבד
'א םימיה ירבד
זט-וט,אכ
4QSam
זי-זט,דכ 'ב לאומש
םע דמע הוהי ךאלמו
:יסוביה ןנרא ןרג
אריו ויניע תא דוד אשיו
ןיב דמע הוהי ךאלמ תא
וברחו ץראו םימש
לע היוטנ ודיב הפולש
םלשורי
םינקזהו דוד לפיו
לע םיקשב םיסוכמ
:םהינפ
םע דמע הוהי ךאלמו
:יסוביה ןנרא ןרג
ויניע תא דיוד אשיו
הוהי ךאלמ תא אריו
ןיבו ץראה ןיב דמע
הפולש וברחו םימשה
םלשורי לע היוטנ ודיב
םינקזהו דוד לפיו
לע םיקשב םיסכמ
:םהינפ
ם]ע דמו ע וה[י ךאלמו ]
:יס[וב]יה א נר[א ןרג
...ויניע תא דיוד] אשיו
ןיבו ץראה [ןיב
ו[ב]רחו ם[ י]מ[שה]
לע היוטנ] ודיב הפולש
לע םינקזהו ... םלשורי
םיס]כתמ םהי[ נפ
לא דיוד רמאיו םיקש[ב
הוהי
ןרג םע היה הוהי ךאלמו
רמאיו :יסביה הנרואה
תא ותארב הוהי לא דוד
םעב הכמה ךאלמה


תומלשה תועצמאב 'רפושמ'ה לאומש רפס לש טסקט ודי תחתמ איצוה ןארמוקב רפוסה ,רומאל
לש ותדובע תטישל וז רפוס תכאלמ לש ןוימדב ךיראהל ךרוצ ןיאש המוד .םימיה ירבד ךותמ
.'הזוחה דג ירבד' רבחמ

ןשרפכ 'הזוחה דג ירבד' רבחמ


תועצמאב תוריתס בשייל ,דחא רוקמל םינושה תורוקמה תא רבחל רבחמה לש וגהנמ ליעל ןיוצ רבכ
םירושיק עצבלו ולשמ תופסוה ףיסוהל ,תורוקמה ןיב הריתס ןיא יכ ריהבהל ודעונש תופסות
דג ירבד' רבחמ לש תוינשרפה ויתוערכה ,םלואו .םיקוספ יטוטיצ תועצמאב םייארקמ-םינפ
.ולש תוטמשהה םהבו ,םיפסונ םיטביהמ תוניינעמ 'הזוחה

רבחמהש אלא ,לאומש רפסמ טוטיצ ןהש םילמ ,'ןכ ירחא ותוא דוד בל ךיו' :בותכ הנק קוספב
ןניא ולא םילמ ןכש רבחמה םע קדצה יכ הארנ רשקהה יפ לע .'םעה תא רפס' ןפוס תא טימשה
תא ורפוס ירחא ותא דוד בל ךיו' :בטומ אמש) תואיכ תוחסונמ ןניא רעצימל וא ,ןמוקמב
רשפא ךא ,וללה םילמה שולש תא רבחמה טימשה ןכאש ןכתיי .(םיעבשה םוגרת חסונל המודב 'םעה
ןויע רבדה ךירצו ,ולא םילמ תורסח ויה וב חסונ ,ארקמה לש רחא חסונ וינפל דמעש םג
,ומצע תא לאש רבחמה :ןיטולחל הרורב ןכ ינפל רבחמה לש הכוראה תפסותה ,םוקמ לכמ .ףסונ
תונמל אלש באוי וריהזה ןכ ינפל דוע ירה ,ופקנ דוד לש ובילש עתפל הרק המ ,ארוק לכ ומכ
הניאש העידי ,והשעמ לע דוד תא חיכוהו הזוחה דג תא חלש 'ה יכ רבחמה בישה ךכ לע ?םעה תא
ישוק רבחמה קילחה ךכבו ,והכה וביל החכותה ירבד תא דוד עמשש רחאל קר .הרוסמה חסונב
.ןיינעה תנבהב

,רמולכ .הזוחה דג לש ותומדל ףסונ 'קמוע' רבחמה קינעה ךכב יכ ןייצל יואר וז תונמדזהב
יסחי ןפואב תוטעומ הילע תועידיהש תומד לטנ דוד לש הזוחה דג םש לע ורפסל ארקש רבחמה
םירחא תומוקמבו ,הז קרפב הארנש יפכ ,םיפסונ םידיקפת הל וסחיב 'קמוע' הל קינעהו
.'הזוחה דג ירבד'ב

טטצמ קרפה ףוסב ,לשמל ,ךכ .םיקוספה רדס יונישב תרכינ רבחמה לש תרחא תניינעמ הערכה
לש םוקימה תנבהב השקתה רבחמהש רבתסמ .םיקוספה רדס ךופיהב ךא םימיה ירבד תא רבחמה
השע המ ?ןאכל הז קוספ לש וניינע המ יכו ,'השמ השע רשא 'ה ןכשמו' םילמב חתופה קוספה
ךכבו ,'ןועבגב המבב 'הל חובזל תכלל דוד לכי אל (יכ)' רבסהה תא הליחת איבה ,רבחמה
אלש הביחת השעמכ טכ קוספ הארנ הרוסמה חסונ יפל ,תאז תמועל .ןיינעה תנבה תא רפיש
.(יוקל חוסינכ תוחפל וא) ומוקמב

ירבדמ רבחמה קיתעמ גסק קוספב .רבחמה לש היולגה ותאיגשל תחא המגוד אבות םויס תארקל
םיהלא םש תא .'םעפ תונמל יתרמא ינא אלה םיהלא לא דוד רמאיו' :לק יונישבו ,םימיה
.הינפ לע היולג האיגש ,'םעפ' אוה בתוכ ,'םעב' םוקמבו ,העידיה ה"ה אלל רבחמה איבמ
ךכב תוארל בטומ יכ המוד ךא ,העימש תאיגשמ םיעבונכ פ-ב ןיבש ולא ןיפוליח ראבל ןתינ
תויתוא יתשו וינפלש ,(הליגמה וא) רפסה ךותמ קיתעה רשא רפוסה דצמ בל-תמושת רסוח
.רוביחב תופסונ הקתעה תויועט ךרדכ ,ותקתעהב העט ןכ לעו 14,תחא תואכ ול ועמשנ ולא

םוכיס


רוביח התייה תיתורפסה ותדובעש ימכ ורוביח לש 'ז קרפב הלגתמ 'הזוחה דג ירבד' רפס רבחמ
הניה וז הכאלמ .תישיאה ותריצי םע דחי םיבלושמ ,םינוש תורוקממ םיטסקט לש בשוח-תכאלמ
תכאלמבו 15,הזמ ןארמוקב רפוסה תכאלמב תוארל ןתינ הל המוד העפות ךא ,הרקמ לכב תידוחיי
דג ירבד' רבחמ לש ונמז היה המ חיכוהל ידכ ךכב ןיא ןיידע .הזמ ימראה םגרתמה
.םייניבה-ימימ תרכומ הז גוסמ רפוס-תכאלמ ןיאש תודוהל הבוח ךא 16,'הזוחה

,ויתורוקמל ותוסחייתה ךא ,רחואמה ןבומב אל ילוא ,יארקמ ןשרפכ רבחמה הלגתה ותדובע םצעב
תודלותב דובכ לש םוקמב ורוביח תא םידימעמ ורוביחב סינכהש םירחאה םייונישהו ויתופסות
17.המודקה תידוהיה תונשרפה


תורעה


.ךכ לע הל הנותנ יתדותו הז רקחמב הכמת ןליא-רב תטיסרבינוא לש רקחמה תושר *

ורוקמ' ,ןליא-רב 'מ :האר .הז רוביח לש וניינעב םירמאמ המכ םסרפ ולא תורוש בתוכ 1
,תודהיה יעדמל ירישעה ימלועה סרגנוקה ירבד ,'"הזוחה דג ירבד" לש יפארגואיגה
;100-74 'מע ,(ב"נשת) 52 ,םימעפ ,'ןי'צוקמ םירפס' ;126-119 'מע ,א ,ן"שת םילשורי
;טיק-טק 'מע ,(ד"נשת) דיק ,יניס ,'"הזוחה דג ירבד"ב םייטרפה תומשה'
M. Bar-Ilan, 'The Words of Gad the Seer', JBL, 109/3 (1990), pp. 477-493;
idem., 'The Discovery of The Words of Gad the Seer', Journal for the Study
of Pseudepigrapha, 11 (1993), pp. 95-107.

הפיח ,דודו לואש ימיל תירוטסיהה םתועמשמו סחי-תוליגמו םידקפמ ,ןיזר 'מ :האר 2
זצ\טכ ,ארקמ תיב ,'םימיה ירבד רפסב םירקחמ' ,אירול צ"ב ;74-51 'מע ,ו"לשת
.111-97 'מע ,(ד"משת)

'י ,'ארקמב חסונ יפוליחב ל"זח לש םלופיט ךרד לע' ,לטנזור 'ד :וז העפות לע האר 3
,קיתעה םלועבו ארקמב םירמאמ - ןמגילז הירא קחצי רפס ,(םיכרוע) אפור 'או ץיבוקז
.ןלהל דוע הארו ,417-395 'מע ,ג"משת םילשורי

.ד"נשת םילשורי ,הרותה רוביחל אובמ ,אפור 'א :ךכ לע האר 4

.ט"כשת םילשורי ,ארקמב תוליבקמ ,דיודנב 'א :רפסב היה בר רזע 5

קלחכ ,(ירק) 'ק 'רעורעב' :בותכ םיילושבו ןטק לגעמ שי 'רורע' לש ש"יר תואה לעמ 6
יואר ךא ,הכלהכ 'רעורע' בותכ ןאכ הרוסמה חסונב .הז רוביחב ביתכהו ירקה תכרעממ
.'רוערע'ו ,'רערע' ,'רעורע' :ביתכ תורוצ שולשב ארקמב אבומ הז םש יכ ןייצל

ביתכה ,רמולכ ,''ק הז יכ' בותכ ןוילגבו ,ןטק לגעמ שי 'הזיכ' לש ד"וי תואה לעמ 7
.'הז יכ' אוה ירקהו 'הזיכ' אוה

הארנכ ,בתכש תא ךכב קחמו בתכה יבג לע וסומלוקב םיימעפ ךשמ ןאכ רבחמה 8
.סומלוק תטילפב

הדובע ,ארקמה חסונ לש הריסמה תודלותב דוסי תעפות - הסריג ילפכ ,ןומלט 'ש 9
.ז"טשת ,םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,היפוסוליפל רוטקוד ראותה תלבק םשל
,במ הקסיפ אשנ תשרפ ,(ב"ע זטק םיחבז) וכ,ו רבדמב לע ירפסב תוארל ןתינ ךכל המגוד 10
,ארקמב תונוש תוריתסב םימכח םינד םש 48 'מע ,ו"כשת םילשורי ,ןיבר-ץיבורוה תרודהמ
תקלח תא דוד ןקיו" 'וא דחא בותכ' :ןנראל דוד םליש ותוא ריחמב םיקסוע רתיה ןיבו
ילקש םוקמב ןנראל דוד ןתיו" רמוא דחא בותכו ,(דכ,דכ ב"מש) "םישמח םילקש ףסכב ןרוגה
ששב ןרוגה םוקמ ?וללה תוארקמ ינש ומייקתי דציכ .(הכ,אכ א"הד) "תואמ שש לקשמ בהז
ויפואב המוד םימכח לש רשפמה וא 'רצויה שרדמה' ,רומאל .'םישמחב חבזמה םוקמו ,תואמ
:ט,דכ ב"מש לע י"שר דוע האר .תואסריגה יתש ןיב םאתמה רפוסה לש ותדובע תטישל
תדגאב !'ףלא האמו םיפלא ףלא' רמוא אוה (ה,אכ 'א) םימיה ירבדבו - ףלא תואמ הנומש'
'ב ולא ןאכ ורסחש המ ןאכ ןיפיסומ םיבותכה יול ןב עשוהי יבר רמא' וניצמ םיארומא
בעתנ יכ םכותב דקפ אל ןמינבו יולו' (ו,אכ 'א) םימיה ירבדב ביתכ ךכש ונמנ אלש םיטבש
ןינמב הנמנ וניא יול טבש רמולו טמשהל לוכי ינא ולאב באוי רמא .'באוי תא ךלמה רבד
'ישלשבו .העבגב שגלפב הלכו רסחנש ויד ןמינבו ,הלעמו שדוח ןבמ םא יכ םיטבש ראש
לארשי לכ יהיו' רמוא דחא בותכ ונינש ילילגה יסוי יבר לש ונב רזעילא 'רד תודמ םיתשו
הנומש לארשי יהתו' רמוא דחא בותכו 'ףלא םיעבשו תואמ 'ד הדוהיו ףלא האמו םיפלא ףלא
המ ףלא תואמ 'ג ולא - ףלא תואמ 'ג םהיניב אצמנ 'ףלא תואמ 'ה הדוהי שיאו ףלא תואמ
םיפלאה ירשו תובאה ישאר רפסמל לארשי ינבו' (א,זכ א"הד) עירכהו 'גה בותכה אב ?ןביט
לכל שדחב שדח תאצויהו האבה תקולחמה רבד לכל ךלמה תא םיתרשמה םהירטושו תואמהו
לש וסומינב םיבותכה ויה ףלא תואמ 'ג ולאש דמלמ .'ףלא ד"כ תחאה הקלחמה הנשה ישדח
םיתאמ ןאכ ירה רשע םינשל ףלא העבראו םירשע ?דציכ .תונמיל ןיכירצ ויה אלו ךלמ
.'לארשי יאישנ ןה ןה - ףלא רשע םינש ורייתשנ ,םיפלא תנומשו ףלא םינומשו

J. B. Payne, 'Validity of the Numbers in Chronicles', Bibliotheca :האר 11
Sacra, 136 (1979), pp .109-128; 206-220.

,רעמהאר 'א 'דהמ ,רוהנ יגס ףסוי 'רל סחוימה םימיה ירבד לש םוגרת :ךותמ 12
.זמ 'מע ,(ט"כשת לארשי :םוליצ סופד) ו"כרת ןראהט

F. M. Cross, The History of the Biblical Text in the Light of :האר ,ךכ לע תורפס 13
Discoveries in the Judean Desert, HTR, 57 (1964), pp. 281-299 (esp. 292-297);
E. C. Ulrich, The Qumran Text of Samuel, and Josephus, Ann Arbor, MI:
Scholars Press, 1978, pp. 152-158.

א"הד תמועל 'ךבוש' זט,י ב"מש :האר ,תונוש תופוקתמ תרכומ פ-ב יפוליח לש וז העפות 14
ןיב הוושה) 201 'מע ,ן"שת םילשורי ,ארקמה חסונ תרוקיב ,בוט עע ;'ךפוש' :זט,טי
,ו"משת םילשורי ,הינש הרודהמ ,דרע תובותכ ,ינורהא 'י ;(ינורמוש חסונל הרוסמ חסונ
הרודהמ ,הנשמה חסונל אובמ ,ןייטשפא נ"י ;(םכשפנב - םכשבנב :יפוליח) 51-48 'מע
תוירבעה תובותכה' ,יתפרצ ע"בג ;1223-1220 'מע ,ד"כשת ביבא-לת - םילשורי ,הינש
רפס - תודהיב םירקחמ ,(ךרוע) וליבאר מ"א ,'תוינושל תורעהו הריקס - ןושאר תיב ימימ
.(115-114 :דחוימב) 122-104 'מע ,ה"לשת ביבא-לת ,רלטוק דודל לבויה

M. J. Bernstein, '4Q252: From Re-Written Bible to Biblical :ךכ לע האר 15
הנודנה הנושארה המגודה יכ ןייצל יאדכ ;Commentary', JJS, 45 (1994), pp. 1-27.
ירבד' תחיתפל המודה ןונגס ,'חונ ייחל םינומשו תואמ עברא תנש[ב]' :בותכל תסחייתמ םש
.'םילשוריב דוד ךלמל דחאו םישולש תנשב' ,'הזוחה דג

יוביר ,'תומחלמ ישנא' (גנק קוספב) ינושלה ףורצה יכ ינריעה ןורמיק 'א 'פורפ 16
יתב :הוושה) דומלתו הנשמ ינש תיב ימי לש ינושל ןייפאמ וניה ,דחאכ ךמסנהו ךמוסה
'תודמ ישנא' :םיאבה םיפורצל הוושהו .ותרעה לע ול הנותנ יתדותו ,(תויסנכ יתב ;תסנכ
'תומש ישנא' ;(ד,ג הינפצ) 'תודגב ישנא' ;(זט,ט א"למ) 'תוינא ישנא' ;(בל ,גי רבדמב)
הטוס 'ורי) 'תודיסח ישנא' ;(סק אקסיפ רבדמב ירפס) 'תוחושמה ישנא' ;(דכ,ה א"הד
רצח ישנא ונתנשמ ןושלכ אלא ןיבוריעב ונל ןיא :לאומש רמאהו' ;(ג"ע דכ ,ז"טה ט"פ
ימי ןושלב ןכש ךותח וניא ןיינעה ,תאז םע .(ב"ע וס ןיבוריע) 'תוריצח ישנא אלו
;'תונמוא' ;'תומוקמה' ;(?) 'תונידמה' :םע ףורצב 'ישנא' הלמה הייוצמ םייניבה
.ןויע ךירצו ;'תוליהקה ;'תורמשמ' ;'תונבה' ;'תוצרא' ;'תוטטק'

James L. Kugel and Rowan A. Greer, Early Biblical Interpretation, :האר 17
Philadelphia: The Westminster Press, .1986


:סופדב עיפוה הז רמאמ
.355-343 'מע ,(ז"נשת) אנק\במ ,ארקמ-תיב ,'"הזוחה דג ירבד"בו ארקמב תוליבקמ' ,ןליא-רב 'מ


:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/gadsam.html

Last updated: November 26, 1997 - August 14, 2002