הזוחה דג ירבד

ןליא-רב ריאמ


הז רפס הנוש ךכבו ,תיארקמ תירבעב בותכ רפסה .ול ץוחמ ךא ,ארקמה יומד ,יפירקופא רוביח אוה הזוחה דג ירבד רפסה
הנומשה האמה עצמאב ךרעב ןי'צוקב קתעוה רפסה לש יאדיחי קתוע .ירבעה םרוקמב ורתונ אל רשא םיינוציחה םירפסה בורמ
.םויה דע דיה בתכ יוצמ םש הילגנאב 'גדירבמייק תטיסרבינוא ידי לע דיה בתכ שכרנ רתוי רחואמו ,הרשע


היירפסב םיירבע די יבתכלו םימולצתל ןוכמב ומולצת .'גדירבמייקב O0.1.20 די בתכ
.16265 אוה ,םילשורי ,םר-תעבג ,תיאטיסרבינואהו תימואלה


'הזוחה דג ירבד' לע היפארגוילביב

O0.1.20 'גדירבמייק י"כ ךותמ דחא דומע לש הנומת

(דומע ותוא לש רתוי תטרופמו הלודג הנומת)

'הזוחה דג ירבד' לש טסקטהמ קלח

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/gad-home.html

last updated: August 26, 1996