ןיסחוי ןליאל 'החפשמה' תנכות

ןליא-רב ריאמ


   הרשע  :ןיסחוי תומישר שי תישארב רפסב רבכ .קיתע רבד אוה ןיסחוי ןליא םושיר
   תישארב) םימעה חול ,םהרבא דעו חנמ תורוד הרשע ,חנ דעו ןושארה םדאמ תורוד
   ותוא םתרכה אל םאו ,ןיסחוי תומישר ךמס לע יונב םימיה ירבד רפס .דועו ,(י קרפ
   -ןיא טעמכ המישר ללוכ רפסהש ינפמ אלא תאז ןיא - םמעשמ רפס ,רמולכ - םויה דע
                                 .תומש לש תיפוס

   ,'היגולואינג' יורק םהיסוחיו םתבריק יפ לע החפשמה ינב תומש לש רדוסמ םושיר
   התבריק ןאכמו)  'תודילה  תעידי' איה תילולימה  התארוהש ינווי אצוממ הלמ
   תחא תולדבנה תויגולואינג לש תובר תורשע תויוצמ ומצע ך"נתב  .('הקיטנג'ל
   .םיפסונ םיטביהבו  ,(םיחא רפסמ)  'בחור'בו (תורוד רפסמ) 'ךרוא'ב הינשהמ
   תומביב הנשמה ךכ לע הדיעמו ,ינש תיב ימיב םג תומייק ויה ןיסחוי  תומישר
   תוליגמ .'וכו  ,'םילשוריב ןיסחוי תליגמ יתאצמ :יאזע ןב ןועמש רמא' :גי,ד
   -ןליא תא םהיתבב םיקיזחמ םישנא טעמ אלו ,הלוגב לארשי םע תא וויל  ןיסחוי
   ןליא  שי תיבב יל) םיקוחרהו םיבורקה םהיבורק לכ םימושר וילע ,םהלש ןיסחויה
                           .(תומש תואמ המכ שי וילע הזכ

   שי יכ ףא ,'תידוהי' איה היגולואינגב תקסועה הנכות לכש המוד ולא  תוביסמ
   שי  תונכותה יתשב ירהש  ,ירבע םילילמת-דבעממ הנוש הניא וז הנכותש רוכזל
   'תידוהי' הניא תיגולואינג הנכות םא םג  ,רומאל .'םיידוהי' םינותנ  דילקהל
   תורכיה  תורצוויהו םינותנה תדלקה םצע ירה  ,(תידוהי הניא 'לסקא'ש םשכ)
   הנכותה תא תכפוה - םיקוחרו םיבורק - ותחפשמ לכ ןיבל בתוכה  ןיב  הקימעמ
   הנכות  ,הנשכ הזמ שמתשמ ינא הב תחא הנכות לע בותכל יתטלחה ןכ לע .'תידוהי'ל
   - םשב ,(47130 דוקימ 3091 .ד.ת ,ןורשה תמר ,'הנכות לגילב' תאמ) תילארשי
                        .(2.0a הסריג) 'החפשמה' - אל ךיא

   ,ץראב חתופמ וניא תויגולואינג תונכות לש הז אשונ ברה ירעצל יכ רמואו םידקא
   תמצעמ לש םש לארשי תנידמל אצי םהב םירחא בושחימ ימוחתל  רומג  דוגינב
   המכ  יכ ףאו Shareware רותב הז גוסמ תונכות רשעמ הלעמל תומייק  .בושחימ
   ,ןהילע ץילמהל יל השקש ירה ,תירבעב םג הלעפהל תונתינו תובוט ולא  תונכותמ
   םתא תונכותהמ קלחב ,תירבעב תומשה לש 'ןוימ' עצבל רשפא יאש ינפמ ,רתיה ןיב
   תחת תלעופה ב"הראב יתינקש הנכות םג .דועו ,'?תורצנל םתלבטוה יתמ' םילאשנ
   תצק ,'החפשמה' תנכותב יתשמתשהו יתבש  ןכ  לעו  ,יתוא הבזכיא 'תונולח'
              .ךשמהב ררבתי רבדהש יפכ ,הרירב רסוחמ תצקו ,המשל הבהאמ

   החפשמה  ינב לכ לש הדילהו ןיאושנה ירשיק תא ריהבהל איה וז הנכות לש התרטמ
   .ריינה יבג לע ןכמ רחאלו ךסמה לע יפרג ןפואב תטטרושמה תוירושיק  תועצמאב
   אוה וישע ,תוחא דועו םיחא רשע-דחאל חא אוה קחצי ןב בקעי ןב ןבואר  ,המגודל
   תא ראתי רשא ןיסחוי ןליא רוצית םינותנה לש הנוכנ הדלקה .םהרבא היה ובסו ,ודוד
   תאמ השקבל םאתהב לכה ,םהרבא יאצאצ לכ תא וא ,ןבואר לש החפשמה יבורק לכ
                                     .הנכותה

   סיטרכ שי החפשמב תוישיא לכל רשאכ ,תויסיטרכ תחיתפ לש סיסב לע היונב הנכותה
   לש הנוכנ יתלב הדלקה .הלעב/ותשאלו וירוהל סחיב ולש החפשמה ירשק םיאבומ וילעו
   לכ תיינבל המודב) הבר איה ןאכ קוידה תבוחחו ,החפשמה ירשק תא תשבשמ  סיטרכ
           .(ליעי יתלבל וכפוהל היושע ולש תשבושמ הדלקה רשא םינותנ רגאמ

                               ?הנכותה תדעוימ ימל

   ןיינועמש  ימ .ותחפשמ תא ריכהל הצורש ימ לכל הנכותה תדעוימ הנושארבו שארב
   וז הנכות - ולש אבסה לש םיחאה ויה ימ וא ,הבורק 'לחר הדוד' דציכ קוידב ןיבהל
   החפשמה  ינב  לכ רובע השעמלו  ,ורובע האנה רוקמ ,וליבשב ןורתפה איה
   לש הצובק ןיסחוי תונליאב םיקסועב תוארל לבוקמ .(ולמע ירפ תא תוארל םינהנה)
   ינב תא תוארל רעצמ .והשמ ךכב שיו  ,(םהיתולאשב םינחרטו) םיביבח  םינקז
   ,(םה  קר אל ךא ,רקיעב) ריעצה רודה ינב רשאכ יתחפשמ עוראב םישגפנ החפשמה
   החפשמה ירשק תא תקזחמ הז גוסמ הנכותש רורב .'םתוא ריכמ יניא ללכב'  :םינעוט
                                  .םתוא הריהבמו

   םיקסועה  12-11 ינב תורענו םירענמ תבכרומ םישמתשמ לש תרחאה  הצובקה
   וז תינכותב .רפס יתב רפסמב תמייקה םידומיל תינכות ,'םישרוש טקייורפ'ב
   וז הנכותו ,םייתחפשמה וישרוש תא קודבל ה/רענה רומא ,('הווצמ תב/רב'ל הרושקה)
   ןיסחוי-ןליא  תגצהש רורב  .רפסה תיבב ולש הרומל םג םא יכ ול קר אל הדעונ
   .'ילש הדוד' וא 'ילש אבס' לש יחטש רואית ינפ לע םינומ המכ הפידע  בשחוממ
   לא ,(ןיפיקעב תידוהיהו) תיתחפשמה ותקיז תא ריבגי קר אל וז הנכותל ףשחנה רענ
   .םירחא םימוחתב ןהו ,'םינותנ-הדש' לש םוחתב ןה תיאבשחמה ותלכשה תא ביחרי
   רפס יתבב שומישל הנכותכ הפ לכב 'החפשמה/ תנכות לע ץילמהל שי הזה טביהה ןמ
       .בשחמ יניינעב םירבד המכ ךכ ידכ ךות דומלל םג ךא ,החפשמה דומילל רקיעב

                            תוצופתה תיבב 'תורוד' זכרמ

   םש םייוצמ םויכ .םלועה לכמ םידוהיה לש ןיסחויה תונליא תא םיזכרמ תוצופתה תיבב
   ןיכהש דחא לכ .םיפסונ םיצבק רגאמל םיפסוותמ םוי ידמו ,תומש 400,000 ךרעב
   חיטבהל ךכבו ,תוצופתה תיבל ןינותנ תא רוסמל לוכי ולש יתחפשמה תומשה רגאמ תא
   םש םילבקתמ ,בגא .ינומלא לש בורק ינולפ ךיא ועדי םלוכ יכ םיאבה תורודלו ומצעל
   איהש  הנכות לכ אלא  ,החפשמה תנכות לש אקווד ואל תוסטרכב םישנא לש תומש
   תאו GEDCOM יורקה החפשמ יצבק לש דיחא טמרופ ךותל  םינותנה  תא  תאציימ
   םיבייח םישנאה תומש :הילאבש ץוקה .רומשלו לבקל תוצופתה תיב חמשי ולאה םיצבקה
   םש וחמשי ,םינפ לכ לע .(תירבעב םה םירחאהה םינותנה לכ םא םג) תילגנאב תויהל
                  .םיאבה תורודה תלעותל םכלש םיטקייורפה תא לבקל

                            היתונורסחו הנכותה תונורתי

   לע העיבצמה הדבוע  ,XT בשחמב תקפתסמו DOS תביבסל תדעוימ 'החפשמה' תנכות
   רשק רוצילו ,תומש לש תובר תואמ ןיימל תעדוי איה .ןורתי לע רשאמ רתוי ןורסח
   ךרעב שיא םיתאממ בכרומה ןיסחוי ןליא תגצהב תלבגומ איה ינש דצמ ךא  ,םהיניב
   ןליא' והמ תוארהל) הנכותה לש תיפרגה הגוצתב לפטל רשפא יא  .(יתימא ןליא)
   הב בלשל ןתינ אלש רבדה בזכאמו ,וילאמ ןבומ .(דועו ,םיטנופב הטילש ,'ןיסחוי
   לש הלוק תא הב עימטהל רשפא יאש רורבו ,(אבס לש ונתנומת ,לשמל) הקיפרג
   תוטושפ ןניה הספדהה תויורשפא ,ןכ לע רתי .(?ונרמא רבכ DOS תנכות)  אמא
   הטילשה ,ידוסי רופיש ןועט הספדהה קשממ ,ללכב .תוביהרמ ןהש רמול השקו ,תילכתב
   .םינש הנומש ינפלמש הנכותה םלוע תא הריכזמ התוללכב הנכותהו ,הלק הניא תספדמב
   הז גוסמ תרבוח ךא  ,(דומע האמכ) הלודגו תטרופמ תויחנהה תרבוח  ,ןוכנ
                           .היגולואינג תנכות לכ תוולמ

   תונכותב  תירבעב בותכל ןתינ יכ ףא) תירבעב הדיחיה התויהב הנכותה לש הנורתי
   הרוצב החפשמה ינב תומש תא ןגראל תיסיסבה התלוכיבו ,(ל"וחב ורצונש הז  גוסמ
   קלח  לש הספדה תלוכי וא ,שארמ םירדגומ םיכותיח יפ לע םינותנ תגצה .תלכשומ
   תומש תא קיפהל תעדוי םג הנכותה .ער אל םוקמב 'החפשמה' תנכות תא ביצמ םינותנהמ
                 .יתיבפלא רדסבו םינותנה רגאמב םימושרה םישנאה לכ

   המב ןהו ,יסיסבה םינותנה ץבוקב ןה הלש תלבגומה הטילשב הנכותה לש  הנורסח
   הדבועה  .(םינושה החפשמה ידדצל םיטנופ תאצקה לשמל) םתיא תושעל תלגוסמ איהש
   ירהש ,יטיא היה החותיפש ךכל המרג ילארשיה קושב הדיחיה איה  'החפשמה' תנכותש
   לע ,יתעדל ,איה התע רבכו ,2 איה תיחכונה הסריגה .הפרועב ףשנ אל דחא ףא
   תואסריג יכ תווקל שיו ,ןיסחוי תונליא בבוח לכל ינויח הדובע ילכ ,היתונורסח ףא
   לש רתוי בחר ןווגימ ועיצי  ,('תונולח' תחת דחוימב) דיתעב הלש  תורפושמ
                                 .הגוצת תויורשפא

   הנכותה .GEDCOM  -ה תייצפוא תא ריכזהל יאדכ תויגולואינג תונכותב םיחמתמל
   אלא ,הנכותל הנכותמ הרבעהל דעוימה טמרופב הב ורגאנש םינותנה תא אוציי תרשפאמ
   הצר הנכותה לש ישארה תנכתמה .ריחמ הבוג וז הרמה יכ התליג רתוי הקימעמ הקידבש
   ץבוקה תריצי ךלהמבש ךכב 'םלשמ' אוה ךא ,(חילצה אוהו) הכלהכ ירבע ןוימ רשפאל
   הנכותל הרבעהה ךלהמבו ,'סיטרכ לעב' לכ לש ומש דיל תויזעול תויתוא תולתשומ
                         .'תופסות'ה תא דירוהל הבוח תרחא

                                      םוכיס

   תונליא טוטרסלו החפשמה לע עדימה לוהינל הבוט הנכותכ תצלמומ 'החפשמה' תנכות
   לש תמדקתמ הסריג לכות דיתעב יכ תווקל שי ,תאז םע .(תירטנמלא המרב) ןיסחוי
   םייתניב ךא ,רויצה תרוצב הלכו םיטנופב הטילשמ לחה ,םיפסונ םירבד עצבל הנכותה
                               .שיש המב קפתסהל שי

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/fambli.html
last updated: November 6, 1995 - June 3, 2001