יגולואינגה רגאמה לש ועוציב
                  ןליא-רב ריאמ


                         :םיבלש המכ ךירצמ הז רגאמ תיינב

   תומייק  .יהשלכ תיגולואינג הנכותב םינותנ רגאמ תיינב וניה ןושארה בלשה  .1
   תנכותב יתשמתשה ינאו  ,הז ןיעמ רשוקמ םינותנ רגאמ תיינבל תונוש תונכות
   תונורסח הל שי יכ ףא) החונ הרוצב םיירבע תומשב לפטל תרשפאמה הנכות ,'החפשמה'
                                     .(הלשמ

   עובק טמרופ לעב ץבוק ,GEDCOM גוסמ ץבוקל םינותנה יצבק תרמה אוה ינשה בלשה .2
   הרמהה תא העציב 'החפשמה' תנכות .היינשל תחא היגולואינג תנכותמ הרמה רשפאמה
   -תעיבט' הריאשה איה םיירבע תומשל הרמה העציב איהש הדבועה לשב יכ ףא  ,בטיה
                           .םיסיטרכה ילעב תומשב 'םתוח

   Gene ידי לע הבתכנש ,2 הסריג GED2HTML םשב הנכות הלועפל הסנכנ הז בלשב  .3
   ךותמ דירוהל ןתינ וז הנכות .(stark@cs.sunysb.edu :וילא בותכל ןתינ) Stark
   ךא ,תיסחי הבוט הרוצב HTML יצבקל GEDCOM יצבקמ תורמה תעצבמ איהו ולש רתאה
   השדחה ותסריג לע ץילמה אוהו תונושה תויעבל סחיב וילא יתינפ .תומלשמ הקוחר
                                      .2.3a

   -ה יצבק תואמל הנוכנ הרמה העציב הנכותה ןכאש אדוול אוה תושעל התע ןתינש המ .4
   ינמיס השולש לש הנוכנ אל הרמה העציב הנכותהש רבתסה .םירשוקמהו םישדחה  HTML
   תנכות  ,ךכל ףסונב .(תירבעב ךומתל רמייתה אל חתפמה ,בוט) תירבעב  ASCII
   תא הסחייש וא ,סיטרכה לעב לש םירוהה תומש תא ןייצל םירקמ המכב 'החכש' הרמהה
   לכה ךסב ךא ,HTML ב תואיגש רפסמ ויה ףסונב .יידלי ויה וליאכ יחא לש וידלי
   ןפואב ביטרכ לכב לפטל ךרוצ היהש וילאמ ןבומ .םולשב רבע הרמהה לש הז טביה
   Dos Navigator ,(Qtext םאות ,PC-Write) םילילמת דבעמב םג ךירצש ןבומ  .ינטרפ
           .תמאב םייפוס םישוטילל TSR תנכות איהש Heb.com םג ןכו ,1.35

   -ה לש תירבעה לש הרמה היה - הדובעה ידכ ךות עצוב אוה השעמלו - יפוסה בלשה .5
   םיקוקז לכה ךסב .דאמ הנטק הייעב התיה רבכ וז ךא ,'תונולח'ה לש תירבעל DOS
   תרתוכב הכלהכ עיפותש תנמ לע תירבעב תרתוכ ךופיה ןכו ,(יל שיו) בוט ריממל
                                    .<title>

   סכדניא ץבוק יתנכה ,(החיטבהש יפכ) סכדניא ץבוק החתפ אל הנכותהו ליאוה  .6
   ינשה רחא דחא .םירשקה לכ תא וב יתלתש ןכמ רחאלו ,'החפשמה' תנכות תועצמאב
                                    .םתקידבו

   ,םיפסונ םינותנ בלשל דאמ לקו םייונב םיסיטרכה לכש ןוויכ ךא ,ןכומ לכה ,והז .7
     .לובגה אוה ןוימדה .דועו ,תונומת ,םיירוטסיה םינותנ לש תונוש תופסוה ועצוב
:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/fambisu.html

last updated: November 6, 1995 - June 25, 2001