החפשמה תודלות רקחל הנכות 'ה ח פ ש מ ה' תרזעב הספדוהו הנכוה תאז המישר
Beligal Software - Copyright (C) 1992 תורומש תויוכזה לכ - הנכות לגילב

םייטרפ תומש הדילב החפשמ םש # םייטרפ תומש הדילב החפשמ םש #


הירא ףסוי תרופ-ןב 99 רזעילא םהרבא ץיבומרבא 25
הקבר תרופ-ןב 100 באז ץיבומרבא 21
השרמ רדנב 42 יכדרמ םייח ץיבומרבא 24
ןיי'ג ןוטנב 43 ריאמ ףסוי ץיבומרבא 26
היבוט ןליא רב 79 הכלמ ץיבומרבא 22
יתיא ןליא-רב 88 השמ ץיבומרבא 23
באילא ןליא-רב 80 הרימ תלייא ןוגרס-רגנוא 31
היבוט ןליא-רב 83 והילא ןוגרס-רגנוא 32
המלש היבוט ןליא-רב 87 היתב ןוגרס-רגנוא 28
ריאי ןליא-רב 95 הדוהי ןוגרס-רגנוא 27
לואש לאוי ןליא-רב 91 יבצ ילתפנ ןוגרס-רגנוא 33
לכימ לאיחי ןליא-רב 94 הכלמ הזילע ןוגרס-רגנוא 29
לאומש בקעי ןליא-רב 89 הנויצ ןוגרס-רגנוא 30
ריאמ ןליא-רב 96 םירמ טטשנזייא 14
הכימ ןליא-רב 84 באז ןרוהנייא 15
לכימ ןליא-רב 93 באז ןרוהנייא 16
הליב המענ ןליא-רב 85 היח ןרוהנייא 17
הדוהי יבצ ילתפנ ןליא-רב 82 הירא ףסוי ןרוהנייא 18
רירפצ ןליא-רב 97 תירונ ןרוהנייא 20
לחר ןליא-רב 92 הרופצ הגייפ ןרוהנייא 19
לואש ןליא-רב 90 היתב דלונכיא 10
הליש ןליא-רב 86 היתב יקצוליא 11
דעלג המלש ןליא-רב 81 ינאב םואבלא 6
תירונ ןמגרב 59 יליב םואבלא 5
ןנחלא ןמכורב 78 תידוהי םואבלא 9
ךורב ןמכורב 76 ףסוי םואבלא 8
לחר ןמכורב 77 סקאמ םואבלא 7
לזיירד ןילרב 49 ילזור סובלא 2
םייח ןילרב 53 הרפש סאילא 1
הבוט ןילרב 46 לבזיא רדנסכלא 12
לעדיא הדוהי ןילרב 51 ראר'ג רדנסכלא 13
תידוהי ןילרב 57 ןילווא רומרא 4
בקעי ןילרב 44 היבא רנדוב 63
בקעי ןילרב 45 ףסוי רוא רנדוב 70
ריאמ ןילרב 55 הסדה תרפא רנדוב 65
ריאמ ןילרב 56 הירא ףסוי רנדוב 64
לכימ ןילרב 50 ביני רנדוב 60
הלכימ ןילרב 48 עשוהי לאכימ רנדוב 69
הדוהי יבצ ילתפנ ןילרב 47 ןרהא ןצינ רנדוב 68
תימלוש ןילרב 58 ילתפנ רנדוב 66
עשאר הרש ןילרב 54 הווח ויתס רנדוב 62
תנסא דנרב 34 הגייפ רנדוב 61
הנח ץיבוקרב 98 לאומש רנדוב 67
הקבר בילטוג 115 לחר ולגזוב 75
הנשוש עזייר דלוג 103 הלאינד רנכוב 71
סורב ןייטשדלוג 148 לכימ רנכוב 73
ףסוי ןייטשדלוג 149 לופ רנכוב 72
יטיא ןודרוג 121 ןרק רנכוב 74
יטיא ןודרוג 122 הוח ואלב 35
ןנחלא ןודרוג 127 זוע רזעילא םייח ואלב 36
ןמינב ןודרוג 126 קחצי ואלב 38
עבש-תב ןודרוג 128 תאיל ואלב 40
יסוי ןודרוג 124 ריאמ ואלב 39
לעי ןודרוג 125 ןמחנ ואלב 37
יכדרמ לארשי ןודרוג 123 תימולש ואלב 41


לחר יקסלמוה 174 הואנ ןודרוג 117
םירמ ןמפוה 172 יבצ ןודרוג 120
ירש קירשייה 175 הרופצ ןודרוג 119
םהרבא ןיקלה 170 המלש ןודרוג 118
ללה ןיקלה 169 הינגוא וקשרוג 116
הילט ןיקלה 167 ליגיבא ר'גניטג 147
לכימ ןיקלה 168 לאוי ןרהא ר'גניטג 143
םירמ ןיקלה 171 לדנדיירב עבשילא ר'גניטג 145
קחצי ןי'זולוו 196 הריש רתסא ר'גניטג 139
היתב ענייר ןי'זולוו 195 יכדרמ םייח ר'גניטג 142
הבוט רתלוו 187 הירא קחצי ר'גניטג 136
םירמ ןייו 177 לארשי ר'גניטג 144
תלייא סייו 185 לדנמ םחנמ ר'גניטג 146
המולב סייו 180 הדוהי יבצ ילתפנ ר'גניטג 134
ךורב סייו 182 הדוהי יבצ ילתפנ ר'גניטג 135
בוט-םוי סייו 178 היתב הניר ר'גניטג 137
ףסוי סייו 184 השמ לאפר ר'גניטג 141
יטומ סייו 181 הרש ר'גניטג 140
הכלמ סייו 179 הסדה הרש ר'גניטג 138
ןושמש סייו 183 ורדנא לבייג 112
היח רנליו 186 ןתנוי לבייג 114
'תבזילא רוטקיו 188 'תב הרול לבייג 109
סירוב רוטקיו 193 (ריאמ) יראמ לבייג 110
דוד רוטקיו 189 לאכימ לבייג 113
יראל סנרול רוטקיו 191 והיתתמ לבייג 111
ליסס רוטקיו 192 רתסא טלג 101
דר'ציר רוטקיו 190 לאומש ןפג 102

הבהז טינו 176 םחנמ םהרבא ץיבנדרג 132
ןמינב יקסבודולבז 203 היח ץיבנדרג 131
היבוט יקסבודולבז 202 באז םייח ץיבנדרג 129
בקעי יקסבודולבז 201 הבוט ץיבנדרג 130
קחצי יקסבודולבז 204 רזעילא קחצי ץיבנדרג 133
ןליא ויז 199 ןלא ףירג 107
לארש ויז 198 קירא ףירג 108
ימענ רצלז 200 דוד ףירג 104
הרש רבואט 206 הזיל ףירג 105
לטיבא רנטורט 210 לאומש ףירג 106
ןונמא רנטורט 211 תלצבח ירובד 154
באוי רנטורט 207 דבכוי ץיבודיוד 162
ןתנ רנטורט 212 השפיל ןיחנוד 158
היבצ רנטורט 208 בקעי טנמאיד 157
המלש רנטורט 209 הרוו גובייד 156
היח פורט 205 בקעי גובייד 155
תנע ילאקזחי 216 ןולא ןינד 153
השמ רגיי 215 דעלג ןינד 150
הווקת רגיי 214 לאגי ןינד 151
הנא יקסבוני 217 לכימ ןינד 152
לחר חרפי 213 הליב ןוסנקנד 159
הדיא ןהכ 224 םייח ןמרה ןוסנקנד 160
הטיא ץכ 218 ןתנ ןוסנקנד 161
ץומא ץכ 222 ה'צנייה ןמפואה 173
רימא ץכ 223 ןתיא ךוה 166
ןמינב ץכ 220 בד ךוה 163
לעי ץכ 219 הנידע ךוה 164
התרב עודי אל 252 ןורש ךוה 165


הנשוש וסוס רומרמ 269 לטיג עודי אל 255
איג רפונ 282 תינד עודי אל 259
לג רפונ 287 הליב הנח עודי אל 246
ןד רפונ 289 השח עודי אל 251
לט רפונ 288 יטיי עודי אל 254
לבוי רפונ 286 עודי אל עודי אל 256
יהיל רפונ 284 הנאירמ עודי אל 249
עלס רפונ 291 המלס עודי אל 248
זר רפונ 283 יגייפ עודי אל 253
ןר רפונ 290 תייק עודי אל 258
יש רפונ 285 המחור עודי אל 247
הבוהא יקסבולוקוס 293 עזייר עודי אל 257
ןתנ יקציינטס 292 הרפש עודי אל 250
הסדה ןגובנלע 294 האל עודי-אל 537
היעשי בקעי ןגובנלע 536 ריאמ ץיבוקבל 262
םירמ היתב ןייטשפע 296 הגייפ הרש ץיבוקבל 261
יולה לכימ לאיחי ןייטשפע 295 יבליס יול 225
לרב בד יולה קאלופ 349 טיול 232
םייח יולה קאלופ 350 הנח טיול 233
בקעי יולה קאלופ 344 ליגיבא רתסא רזל 230
לאירזע יולה קאלופ 346 ןנאש היבוט רזל 231
לדארפ יולה קאלופ 348 הנינפ לעי רזל 227
לאומש יולה קאלופ 345 דוד לארשי רזל 226
דוד םהרבא קלופ 313 לדנמ םחנמ רזל 228
לאירזע רתלא קלופ 318 לדנמ םחנמ רזל 229
לשרה קלופ 321 ריאמ ץיבורזל 265
הוח קלופ 314 הרופצ ץיבורזל 264
לחר היח קלופ 320 לחר עזייר ץיבוביל 260
בקעי קלופ 312 ןמרביל 241
קיציא קחצי קלופ 322 הנח ןמרביל 242
לארשי קלופ 319 ריאמ ןמרביל 245
וסוס קלופ 317 השמ ןמרביל 243
היספ קלופ 315 לואש ןמרביל 244
הקבר הרש קלופ 316 תרפא רפייל 240
טולרש ץנרמופ 339 ךורב רפייל 238
הלב רדייפ 330 לארשי רפייל 239
לאכימ רזייפ 331 ידירפ רפייל 237
(הפפ) ףסוי גרבנייפ 343 אגרש (ליפ) דרפ ץלושפיל 266
לאכימ רסייפ 332 דנומרא יקסל 236
ידג ןמשיפ 329 בקעי דוד יקסל 234
הגנ ןמשיפ 328 דבכוי הביל יקסל 235
הנח גלפ 297 היח רבוחמ 268
ינולפ 327 הטיר ץיבולכימ 281
ףסוי שיפפ 326 ביל םהרבא יקצבוקמ 270
השמ שיפפ 324 הירומ רתסא יקצבוקמ 274
הצינ שיפפ 323 עשילא םירפא יקצבוקמ 279
הכלמ רפפ 298 רמת המולב יקצבוקמ 280
הלא רטכורפ 341 הרובד יקצבוקמ 276
בקעי רטכורפ 340 םייח יקצבוקמ 278
הרופצ רטכורפ 342 יסוי יקצבוקמ 277
רזעילא דירפ 310 החמש קחצי יקצבוקמ 272
הדוהי דירפ 303 בקעי לארשי יקצבוקמ 271
הירא ףסוי דירפ 304 הכלמ יקצבוקמ 275
קחצי דירפ 308 היבצ יקצבוקמ 273
תאיל דירפ 311 ילרש ןוזרמ 267


לחר ץק 355 רומ דירפ 309
הנדב הביל ןגובלנצק 392 ידע דירפ 306
ירוא לאינרק 386 הקבר דירפ 305
ןח לאינרק 389 יעור דירפ 307
תירונ לאינרק 390 לג ןמדירפ 338
הרפוע לאינרק 385 בד ןמדירפ 333
םולש לאינרק 387 לאינד ןמדירפ 337
ןועמש לאינרק 388 הנפד ןמדירפ 335
הליב ץיבוניבר 482 הירא ףסוי ןמדירפ 334
היבוט ץיבוניבר 480 לאומש ןמדירפ 336
ינד טראבדור 476 ןוליא תרפ 300
יראמ טראבדור 477 רמתיא תרפ 302
סירומ טראבדור 479 לטומח תרפ 299
הקבר טראבדור 474 רמות תרפ 301
יבוב טרבור טראבדור 475 הקבר ןילטייצ 351
יתור טראבדור 478 ילנאטס ראק 358
לטיג רתסא גרבנזור 458 הינ'ג קוטוק 376
םירפא גרבנזור 466 'גרו'ג השירג קוטוק 374
המולב גרבנזור 443 הרוד קוטוק 378
םחנמ ךורב גרבנזור 461 רודואית היבוט קוטוק 381
םענ בד גרבנזור 467 ףסוי קוטוק 380
רד גרבנזור 468 האל הניל קוטוק 375
םייח גרבנזור 462 הינוס קוטוק 377
רזעילא םייח גרבנזור 470 לריצ קוטוק 379
ו'צייח גרבנזור 451 ףסא טניוק 370
הבוט גרבנזור 436 לאירא טניוק 368
םוט גרבנזור 460 יסוי טניוק 367
תידוהי גרבנזור 473 בקעי טניוק 365
דבכוי גרבנזור 434 םייח לארשי טניוק 369
הירא ףסוי גרבנזור 441 תילגרמ טניוק 371
רתלא הירא ףסוי גרבנזור 472 הרופצ טניוק 366
בקעי גרבנזור 433 הדנימ רוחש-יקסבוסוק 400
הדוהי לאיתוקי גרבנזור 437 המלש דוד רוחש-יקסבוסוק 399
היעשי גרבנזור 439 יקציברטסוק 395
לארשי גרבנזור 457 רתסא יקציברטסוק 398
האל גרבנזור 435 הוח הפיסוי יקציברטסוק 396
רואיל גרבנזור 469 הנימ ישפ יקציברטסוק 397
ריאמ גרבנזור 471 אביל קוצוק 382
ידייז לאכימ גרבנזור 452 דוד םהרבא (ץק) קוצוק 394
םירמ גרבנזור 463 בקעי דוד ץרוק 361
םירמ גרבנזור 464 ללה םייח ץרוק 364
םירמ גרבנזור 465 הטיא דבכוי ץרוק 362
השמ גרבנזור 450 המלש ץרוק 363
הירנ גרבנזור 442 האל םואבנשריק 393
המיס גרבנזור 444 התרב ןמגולק 391
לשרה יבצ גרבנזור 459 רתסא יליל ןיילק 373
הרופצ גרבנזור 447 הנשוש עזייר ןיילק 372
הרופצ גרבנזור 448 ןיל רטסנק 384
הירא ןבואר גרבנזור 440 ןיל ןלפק 360
הקבר גרבנזור 446 לאומש ןלפק 359
ינור גרבנזור 454 רתסא ץק 357
יתור גרבנזור 455 רב הניירב ידריב ץק 353
ילוש לואש גרבנזור 453 םייח ןמרה ץק 356
הנשוש גרבנזור 445 יליל ץק 354
לאומש גרבנזור 456 הניל ץק 352


רתסא ץמניטש 526 היעמש גרבנזור 438
וציג ץמניטש 512 הרש גרבנזור 449
דוד ץמניטש 506 רזעילא םהרבא בוקביר 432
תידוהי ץמניטש 529 םדא בוקביר 424
הטני ץמניטש 509 יטרא ןרהא בוקביר 419
לארשי קחצי ץמניטש 518 הדייא בוקביר 415
לטיג הנל ץמניטש 519 ןיוולא בוקביר 427
ריאמ ץמניטש 525 בייל הירא בוקביר 409
לאכימ ץמניטש 517 ןמינב בוקביר 428
הגנימ ץמניטש 508 סורב בוקביר 429
וצנמ ץמניטש 513 דורטרג בוקביר 412
לאומש יכדרמ ץמניטש 515 ילוד בוקביר 420
םירמ ץמניטש 522 םייח בוקביר 425
םירמ ץמניטש 523 הדוהי בוקביר 414
םירמ ץמניטש 524 ףסוי בוקביר 430
השמ ץמניטש 511 ר'ג) לאומש םרוי בוקביר 408
םייח השמ ץמניטש 521 בקעי בוקביר 411
הגייפ ץמניטש 507 לאומש בקעי בוקביר 422
שריה יבצ ץמניטש 528 רותרא לנייל בוקביר 431
לריצ ץמניטש 520 ינאפטס בוקביר 421
יתור ץמניטש 514 לריצ בוקביר 423
לאיזר ץמניטש 516 ןיבור בוקביר 426
המלש ץמניטש 510 דרא'ציר בוקביר 413
לדנמ םייח ןרטש 484 המת בוקביר 417
הכלמ ןרטש 483 המימת בוקביר 416
ימייא םואבנייש 535 האירדנא רמיר 407
היתנומא תליש 488 לארשי ףיר 402
רתסא תליש 494 הדוהי יבצ ילתפנ ףיר 401
דוד תליש 486 לחר ףיר 403
הרופצ ןח תליש 489 םירמ היתב ימער 406
היפסוי תליש 487 השימ ימער 405
קחצי תליש 493 הדיתע ימער 404
יבצ לארשי תליש 492 UNKNOWN 3
השמ תליש 491 UNKNOWN 52
הרש ןויצ תליש 490 UNKNOWN 194
תימלוש תליש 495 UNKNOWN 197
לכימ רבוניש 530 UNKNOWN 221
ןמינב יקסלגמש 532 UNKNOWN 263
המורפ הרש יקסלגמש 531 UNKNOWN 325
אנבוקמ ביל הירא אריפש 496 UNKNOWN 347
לרימ אריפש 499 UNKNOWN 383
לאפר אריפש 498 UNKNOWN 410
UNKNOWN 418
UNKNOWN 481
UNKNOWN 497
UNKNOWN 527
UNKNOWN 533
השמ בקעי םהרבא ןמרגוש 501
הדרוו ןמרגוש 500
םייח ןמרגוש 503
ילט ןמרגוש 502
קחצי ןמרגוש 504
םירמ היתב רוחש 485
ןילזור טרהנייטש 534
(ימוב) םהרבא ץמניטש 505


Brand New:

םהרבא ןליא-רב 999
עטנ ןמשיפ 998
ןדרי ןליא-רב 997
:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/famINDEX.html

last updated: June 3, 2001