ריאמ ןליא-רב

Father: היבוט ןליא רב
Mother: המימת בוקביר

Family : םירמ ץמניטש
  1. דעלג המלש ןליא-רב
  2. היבוט ןליא-רב
  3. רירפצ ןליא-רב
  4. הליש ןליא-רב
  5. ןדרי ןליא-רב
INDEX

NotesSources

ישיא עדי
last updated: ז"נשת הכונח