לכימ לאיחי ןליא-רב

Father: ילתפנ ןליא-רב
Mother: הדנימ רוחש-יקסבוסוק

Family : תלייא סייו

  1. בל והילא ןליא-רב
INDEX