לכימ ןליא-רב

Father: לואש ןליא-רב
Mother: הבוהא יקסבולוקוס

INDEX