לחר ןליא-רב


Father: ילתפנ ןליא-רב
Mother: הדנימ רוחש-יקסבוסוק

Family : ןליא ןמפוק
  1. הננר ןמפוק
  2. ףסוי ןמפוק
INDEX