לואש לאוי ןליא-רב

Father: הכימ ןליא-רב
Mother: לבזיא רדנסכלא

INDEX

Notes

ןמרביל לואש דודה םש לע לואש