לואש ןליא-רב

Father: ילתפנ ןליא-רב
Mother: הדנימ רוחש-יקסבוסוק

Family : הבוהא יקסבולוקוס
  1. לכימ ןליא-רב
  2. םהרבא ןליא-רב
  3. ןתנוי ןליא-רב
  4. רמת ןליא-רב
INDEX