הליב המענ ןליא-רב

Father: היבוט ןליא רב
Mother: המימת בוקביר

Family :דוד לארשי רזל

  1. ליגיבא רזל
  2. הנינפ לעי רזל
  3. לדנמ םחנמ רזל
  4. ןנאש היבוט רזל

INDEX