הכימ ןליא-רב

Father: היבוט ןליא רב
Mother: המימת בוקביר

Family : לבזיא רדנסכלא
  1. לאומש בקעי ןליא-רב
  2. ריאי ןליא-רב
  3. לואש לאוי ןליא-רב
  4. יתיא ןליא-רב
  5. באילא ןליא-רב
INDEX

Notes

..