הדוהי יבצ ילתפנ ןליא-רב

Father: היבוט ןליא רב
Mother: המימת בוקביר

Family : הדנימ רוחש-יקסבוסוק
  1. לכימ לאיחי ןליא-רב
  2. לואש ןליא-רב
  3. לחר ןליא-רב
  4. המלש היבוט ןליא-רב
INDEX