דעלג המלש ןליא-רב

Father: ריאמ ןליא-רב
Mother: םירמ ץמניטש

Family : לכימ ץראווש


.ולש רתאב רוקיבל ץופק .םיבשחמ בבוח אוה דעלג

INDEX