היבוט ןליא רב


Father: ריאמ ןילרב
Mother: הליב ץיבוניבר


Family : המימת בוקביר


  1. הדוהי יבצ ילתפנ ןליא-רב
  2. הליב המענ ןליא-רב
  3. הכימ ןליא-רב
  4. ריאמ ןליא-רב

INDEX

Notes

1949 ראוני :החפשמה םש יוניש
ןליא-רב תטיסרבינוא לש ןושארה ל"כנמה

Sources

היפארגוילביב

.(חתפמ יפל) ח"נשת םילשורי ,הקיטילופו תד הימדקא :ןליא-רב ,םחנמ ,ןיילק

last update: March 1998 - June 2001: 22 years after Dad's death