ריאמ ןילרב

Father: הדוהי יבצ ילתפנ ןילרב
Mother: םירמ היתב ןייטשפע


Family : הליב ץיבוניבר
  1. תידוהי ןילרב
  2. תימלוש ןילרב
  3. היבוט ןליא רב
INDEX החפשמה יבורק לכ תמישר

Notes

:ךותב (ןילרב) ןליא רב ברה לע ףסונ רמוח גישהל ןתינ
תיתדה תונויצה רקחל ןויכראה
םייניבה תמוק - תיזכרמ היירפס
52900 ןליא-רב תטיסרבינוא
03-531-7947 :ןופלט
15.00-8.30 ה,ג,ב 19.00-8.30 ד,א :םימיב להקל חותפ ןויכראה

וירפס

.ש"ת ביבא לת ,היחתה יליבשב
.ג"שת קרוי וינ ,לארשי לש ןבר
.א"לשת ביבא-לת ,םילשורי דע ןי'זולוומ
.י"שת םילשורי ,ןליא-רב ריאמ יבר יבתכ
.ו"לשת ןג-תמר ,גרובצק 'נ תכירעב ,(ח"פרת-ג"סרת - ןושאר ךרכ) תורגא

ויתודוא םירוביח

.ב"ישת םילשורי ,ופונו ןליא ,'י, רוגירא
.י"שת םילשורי ,ה"ע ןליא-רב ריאמ ברה רכזל - ןינבו הרות ,(ךרוע) 'נ ,יקצירטסיב
.17-16 ,13-12 'מע ,(ו"כשת) 378 ,םינפ לא םינפ ,'הובג הלעמו ומכשמ היה אוה' ,'י ,הדוהי-ןב
173-165 'מע ,(ם"שת) טמ ,םורדה ,'תידומלתה הידפולקיצנאהו ןילרב ריאמ ברה' ,'י ,רנטוה
.364-360 'מע ,(ה"משת) הנשב הנש ,'םירדלו ץראל ריאמה' ,יולה 'א ,קינ'ציפ
לעופה - יחרזמה תימואל תיתדה הגלפמה לש הרבסהה תקלחמ תאצוה ,ןליא-רב ריאמ ברה ,'מ ,הנורק
.(ט"כשת) סופד תנש הרסח ,(ביבא-לת) סופד םוקמ רסח ,יחרזמה
.4 'מע ,(28.5.95) ה"נשת רייא ח"כ ,הפוצה ,'רוצמה ןמ' ,א"רב ןימינב ,ןילביר
.ט"לשת םילשורי ,יתדה ךוניחה ףגא / תוברתהו ךוניחה דרשמ ,גיהנמ לש ותומד - ןליא-רב ריאמ ברה ,'ד ,שמש

תובוחרו ,תסנכ יתב ,רפס יתב םג ומכ ,ריאמ ביתנ תבישי ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,ריאמ תיב בשומה
.ומש לע םייורק לארשי ץראב םיבר
.ומש לע יורק אוה ףאו ,(ןליא-רב) ןילרב ריאמ ברה לש ודכנ אוה ,הז רתא לש וילעב ,ןליא-רב ריאמ

תימויה תונותעב ויתודוא םירמאמ


(הדוהי יבצ ילתפנ ןב) ריאמ ןליא-רב=חמ הפיח חתפמ :ף"לאב ןייע

(1949-1880) ןליא-רב ריאמ ברה לש רוציקב וייח תודלות

רבעמה תא ,תימואל תיתדה תודהיה תא וייחב ףקיש ,(ןילרב :םינפל) ןליא-רב ריאמ ברה
.הרותה לש היצזימדקאה תאו רוביצ יכרצב קוסיעה תא ,לארשי-ץראל תולגמ

הבושחה הבישיה ,אטילב ןי'זולוו תבישי שאר ,ב"יצנה לש ריעצה ונב היה ןילרב ריאמ
,'ןחלושה ךורע' לעב ,ןייטשפע יולה לכימ לאיחי 'ר לש ודכנו ,הנמזב רתויב
הינמרגב יח אוה .ותורגב דע תובישיב ךנחתה ריאמ .19-ה האמה יהלשב םיקסופה ילודגמ
תא דסיי םש ,(ריעבש הטיסרבינואב ודמולב) ןילרבבו ןיימ לע טרופקנרפב ,םינש המכ
תעונת גיצנ היה אוה .הפוצה - םוי ידימ םויה דע אצוי ואצאצש ןותע ,'ירבעה' ןותע
תעונת תא םיקה םש ב"הראב םינש המכ ההש רתוי רחואמו ,םיינויצה םיסרגנוקב יחרזמה
,1924-ב לארשי-ץראל הלע ןליא-רב ברה .יחרזמה תעונת לש הגיהנמכ רחבנ ףוסבלו ,יחרזמה
תא דסיי אוה .הנידמה המקוהש םדוק םינוש םימורופב יתדה רוביצה גיצנל היהו
,םייתכליהה םיאשונה לולכמ תא הכותב תללוכה הידפולקיצנא ,תידומלתה הידפולקיצנאה
.רוטילקתב םג התעו ,(בכ-א םיכרכ) םויה דע רוא התאר התיצחמכ רשא תידוחיי הידפולקיצנא

:ויתורמיאמ

'ימימש ןיינע םג אלא ,יצרא ןיינע וניא לארשי תנידמ'
'הב דבועו דמול ,הב בשוי ידוהיש הדוקנ לכ איה לארשי ץרא'
'תידוהיה שפנה לש ימינפ ךרוצ אלא תוירמוח וא תוינחור תורצ לע הבושת וניא לארשי-ץרא ןיינב ונליבשב'
'לארשי תרות יפ לע לארשי םעל לארשי-ץרא'

םינוש תומוקממ םירקבמ רבכ ונייע הז ץבוקב
,ןליא-רב תטיסרבינוא ללוכ
ז"נשת בא-םחנמ ז"כ זאמ

Last update: November 5, 1997 - June 25, 2001