עשאר הרש ןילרבFather: הדוהי יבצ ילתפנ ןילרב
Mother: היתב ענייר ןי'זולוו

Family 1: לאפר אריפש

  1. אריפש קחצי
  2. אריפש השפיל
INDEX