םייח ןילרב

Father: הדוהי יבצ ילתפנ ןילרב
Mother: היתב הנייר ןי'זולוו


Family : הקבר ןילטייצ

INDEX


:ויתורגיאמ
,'ריהק ד"בא ל"צז ןהכה לידנמ ןרהא יברל תורגא' ,ןילרב 'ח
.דע-בע 'מע ,(ט"משת) ב\א ,תונופצ