םירמ ץמניטש


Father: לאכימ ץמניטש
Mother: הרופיצ גרבנזור

Family : ריאמ ןליא-רב
  1. דעלג המלש ןליא-רב
  2. היבוט ןליא-רב
  3. רירפצ ןליא-רב
  4. הליש ןליא-רב
  5. ןדרי ןליא-רב
INDEX