לכימ ןילרב


Father: בקעי ןילרב
Mother: היח רבוחמ

Family : השימ ימער
Date: 31.8.1931

  1. ימער הדיתע
  2. ימער הרימ

INDEX

Notes

(11.3.1948) ח"שתב תידוהיה תונכוסה לש ץוציפב הגרהנ
.המש לע יורק ןליא-רב הכימ