לרימ אריפש

Father: לאפר אריפש
Mother: לזיירד ןילרב

Family 1: לארשי ףיר
  1. הדוהי יבצ ילתפנ ףיר
INDEX