לאפר אריפש

Father: עלעבייל רענוואק
Mother: העודי אל


Family 1: עשאר הרש ןילרב

  1. אריפש קחצי
  2. אריפש השפיל
Family 2: לזיירד ןילרב
  1. לרימ אריפש
  2. הירא אריפש
  3. יול אריפש
  4. רסיא לארשי אריפש
  5. בקעי אריפש
  6. קחצי אריפש
INDEX