לזיירד ןילרב


Father: הדוהי יבצ ילתפנ ןילרב
Mother: היתב ענייר ןי'זולוו

Family 1: לאפר אריפש
  1. לרימ אריפש
  2. הירא אריפש
  3. יול אריפש
  4. רסיא לארשי אריפש
  5. בקעי אריפש
  6. קחצי אריפש
INDEX