הלכימ ןילרבFather: בקעי ןילרב
Mother: םירמ טטשנזייא

Family 1: יולה לכימ לאיחי ןייטשפע
  1. רעב בד ןייטשפע
  2. ךורב ןייטשפע
  3. עניירב ןייטשפע
  4. םירמ היתב ןייטשפע
  5. עלעדייא ןייטשפע
INDEX