הדוהי יבצ ילתפנ ןילרב


Father: בקעי ןילרב
Mother: םירמ טטשנזייא


Family 1: היתב ענייר ןי'זולוו
  1. םייח ןילרב
  2. עשאר הרש ןילרב
  3. לזיירד ןילרב
Family 2: םירמ היתב ןייטשפע
  1. בקעי ןילרב
  2. ריאמ ןילרב

INDEX


וירפסמ

.ה"לשת םילשורי ,תישמח הרודהמ ,תותליאשה לע הלאש קמעה
.ה"לשת םילשורי ,רבד קמעה שמוח
.ט"משת םילשורי ,קמעה רבד
.ז"כשת םילשורי ,הרות לש הנר
.ג"נשת םילשורי ,(םינוקת תואמ םע) השדח הרודהמ ,רבד בישמ תובושתו תולאש
.ז"לשת םילשורי ,ב"יצנה קמע - ירפס
.ל"שת םילשורי ,ב"יצנה תכרב - אתליכמ
.ב"יצנה שוריפ םע חספ לש הדגה

ותרות לעו וילע היפארגוילביב
,'לוחה ידומיל לעו תוינוצציחה תומכחה דומיל לע ןי'זולוומ ב"יצנה תפקשה' ,'נ ,םיקילא
.114-89 'מע ,(ב"סשת) וט ,ונתשרומ      
,ןמגרב ןורואל ןורכז רנ :רהצל רהצמ ,(ךרוע) רהה-ןמ 'ש ,'ב"יצנה תנשמב המחלמהו אבצה' ,'מ ,סקאזיא
.21-9 'מע ,ד"משת םילשורי      
.ח"פרת הנליו ,ךורב רוקמ ,ךורב ,ןייטשפא
(ךרוע) יקציבר 'א ,'ןי'זולוומ ב"יצנה תנשמב לבב תרותו לארשי-ץרא תרות' ,'י ,ןייטשדילב
.479-466 'מע ,ח"נשת םילשורי ,השדחה תעב תידוהיה תוגהב לארשי-ץרא     
.ג"שת קרוי וינ ,לארשי לש ןבר ,ריאמ ,ןילרב
.37-13 'מע ,ז"ישת םילשורי ,תוטישו םישיא ,ףסוי המלש ,ןיוז
.ן"שת םילשורי ,ב"יצנה תנשמ ,הנח ,ץק
.ו"נשת קרב ינב ,ב"יצנה ברה תורצוא ,השמ ,לאירוצ
.ה"נשת םילשורי ,התווהתהב תיאטילה הבישיה ,לואש ,רפפמטש
(ג"כשת) א\אי ,חרזמה רוא ,(ךרוע) 'י ,יקסנפיצש

Dombey, Moshe, My Uncle the Netziv, New York 1988.

ב"יצנה לע םידפסה

ד"נרת הנליו ,אכבה קמע ,ןויצ-ןב ףסוי ,טנאמעד
ד"נרת השרו ,ןורושי יעור ,םייח השמ ,סקאווירט

last updated: ג"סשת ןוושחרמ ח"ר