בקעי ןילרב

Father: לעדיא הדוהי ןילרב
Mother:

Family : םירמ טטשנזייא

  1. השפיל ןילרב
  2. הדוהי יבצ ילתפנ ןילרב
  3. ריאמ םהרבא ןילרב
  4. לאנתנ ןילרב
  5. עודי אל םש - תב
  6. עודי אל םש - תב
  7. םייח ןילרב
  8. הלכימ ןילרב
INDEX

Notes

.םיתיזה רהב דובכ ותחונמו לארשי ץראל הלע .רימב תיב-לעב
(?) ח"כרת ןוושחרמ ד"י :רטפנ

Sources