המימת בוקביר

Father: לאומש בוקביר
Mother: לחר ץק

Family : היבוט ןליא רב
  1. הדוהי יבצ ילתפנ ןליא-רב
  2. הליב המענ ןליא-רב
  3. הכימ ןליא-רב
  4. ריאמ ןליא-רב
INDEX

Notes

המורפ םשב הדלונ

Sources