לחר ףיר

Father: הדוהי יבצ ילתפנ ףיר
Mother:


Family 1: לדנמ םחנמ ר'גניטג

  1. לארשי ר'גניטג
  2. הרש ר'גניטג
  3. השמ לאפר ר'גניטג
INDEX