הדוהי יבצ ילתפנ ףיר

Father: לארשי ףיר
Mother: לרימ אריפש

Family 1: היתב יקצוליא
  1. לחר ףיר
INDEX