הדנימ רוחש-יקסבוסוק

Father: המלש דוד רוחש-יקסבוסוק
Mother: השפיל ןיחנוד


Family : הדוהי יבצ ילתפנ ןליא-רב
  1. לכימ לאיחי ןליא-רב
  2. לואש ןליא-רב
  3. לחר ןליא-רב
  4. המלש היבוט ןליא-רב
INDEX