םירמ היתב ןייטשפע

Father: ןייטשפע יולה לכימ לאיחי
Mother: הלכימ ןילרב

Family : הדוהי יבצ ילתפנ ןילרב
  1. ריאמ ןילרב
  2. בקעי ןילרב
INDEX


Sources

.ןמרביל לואש 'ר ידיב 'תינברה' לש התריטפ רואית הנה