יולה לכימ לאיחי ןייטשפע


Father: יולה קחצי ןרהא ,ןייטשפע
Mother:

Family : הלכימ ןילרב
  1. רעב בד ןייטשפע
  2. ךורב ןייטשפע
  3. עניירב ןייטשפע
  4. םירמ היתב ןייטשפע
  5. עלעדייא ןייטשפע
INDEX


וירפס

.ט"כרת רימוטיז ,םת ונברל רשיה רפס :לע שוריפ ,םירשיל רוא
.א"נשת ןקובוה ,יול ןב לוק תושרד
.ץ"רת הנליו - א"נרת השרו ,ןחלשה ךורע
.א"נשת ןקובוה ,(תועובשו םירדנ :העד הרוי) ןחלשה ךורע
ג"לשת - ח"צרת םילשורי ביבא-לת ,דיתעה ןחלש ךורע
ט"נשת טבש :ןכדוע